Hotărârea nr. 504/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 504

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 504

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.146290/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna octombrie 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009 ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.125/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 alin.2, lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna octombrie 2009, în valoare de 458.485,44 lei, fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.504/2009

FARA TVA

Activitate

Valoare ajutor de stat conform - LEI             •

O.M.A.I. 1257'2007

Din care:

-Buget local - lei"'””"'        :

'Buget

desfgt-Iei..........

CENTRALE TERMICE

122.011,14

91.572,71

30.438,43

PUNCTE TERMICE

944.769,74

366.912,73

577.857,01

TOTAL

1.066.780,88

458.485,44

608.295,44

Dîcuhv"?ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.504/2009


DECONT

PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI

TERMICE PE PERIOADA OCTOMBRIE 2009 CONFORM O.M.A.I 125/2007


Activitate

Perioada

Cantitate

Gcal

Preț local

HCLM 372/2008

PL

*■ tei / Gcal

Preț energie termică RATermoficare

PET

Lei / Gcal

Preț local de referință Decizie ANRSC 258/2008

PLR

Lei /Gcal

Compensare unitară combustibili Decizie

ANRSC 258/2008

Ccomb

Lei / Gcal

Subvenție autorități locale

S autorități locale

Lei / Gcal

Valoare ajutor de stat

C

Lei

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr _   RA Termoficare

C’

Lei

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare

Lei Cu TVA

j

0

1

2 '!

- 3

4

5

6

7 = 4-5-6

8 = (6+7) x2

9= 8+(5-3) x2

10 = 9x19%

Energie termică produsă prin

CT

OCTOMBRIE

2009

■4

1072,531149

156,52

270,28

156,48

28,38

85,42

122.054,04

122.011,14

145.193,26

Energie termică distribuită prin PT

OCTOMBRIE

2009

20361,416929

156,52

202,92

156,48

28,38

18,06

945.584,20

944.769,74

1.124.275,99

Total

1.066.780,88

1.269.469,25
ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR.504/2009

< DECONT

PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL

CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR 36 / 2006 PE PERIOADA OCTOMBRIE 2009


Activitate

Perioada

Cantitate

Gcal

Preț

Cumpărare CET

Lei/Gcal

Tarif distribuție RA Termoficare

Lei/Gcal

Total

Tarif

PET

Lei/Gcal

Compensare Unitara Combustibili Decizie 258/2008 ANRSC Lei /Gcal

Preț local

PL

HCLM 372/2008

Lei/Gcal

Diferența de acoperit de la Bugetul local

Lei /Gcal

TOTAL

Subvenție de primit de la Bugetul local lei

TOTAL Subvenție de primit de la Bugetul local Lei - cu TVA

0

1

2

3

4

5 = 3+4

6

7

8 = 5-6-7

9 = 8x2

10 =9x19%

Energie termică produsă prin CT

OCTOMBRIE 2009

1072,531149

■L?

-

270,28

28,38

156,52

85,38

91.572,71

108.971,52

Energie termică distribuită prin PT

OCTOMBRIE 2009

20361,416929

* - 113,96

88,96

202,92

28,38

156,52

18,02

366.912,73

436.626,15

TOTAL

i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

458.485,44

545.597,67