Hotărârea nr. 503/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 503

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 503

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.146886/2009 al Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al municipiului Craiova pe anul 2009, pentru premierea unor elevi sportivi craioveni, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de la bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 a unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, pentru premierea celor mai merituoși elevi sportivi craioveni.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU