Hotărârea nr. 502/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 502

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 502

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.146589/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2009, la valoarea de 5.260,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.217/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian VASILE

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA


ANEXA LA

H.C.L. 502/26.11.2009

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2009

- mii lei -

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET DUPĂ INFLUENTE

1

2

3

4

5

TOTAL VENITURI, DIN CARE:

00.01

5060,00

200,00

5260,00

I.VENITURI CURENTE

260,00

260,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

30,00

30,00

Alte venituri

36.10.50

30,00

30,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

200,00

200,00

IV.SUBVENTII

43.10

4800,00

200,00

5000,00

Subvenții pentru instituti publice

43.10.09

4800,00

200,00

5000,00

TOTAL CHELTUIELI

00.02

5060,00

200,00

5260,00

CHELTUIELI CURENTE

01

5015,00

200,00

5215,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

695,00

695,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

540,00

540,00

Salarii de baza

10.01.01

390,00

390,00

Salarii de merit

10.01.02

8,00

8,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

16,00

16,00

Spor de vechime

10.01.04

57,00

57,00

Alte sporuri

10.01.06

67,00

67,00

Ore suplimentare

10.01.07

2,00

2,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

Contribuții

10.03

155,00

155,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

113,00

113,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

30,00

30,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

2,00

2,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7,00

7,00

- mii lei -


1

2

3

4

5

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4320,00

200,00

4520,00

Bunuri si servicii

20.01

4215,00

200,00

4415,00

Funrituri de birou

20.01.01

4,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

10,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

100,00

100,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

8,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22,00

22,00

Materiale si prestări servicii cu caracter fucntional

20.01.09

4062,00

200,00

4262,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

9,00

9,00

Reparații curente

20.02

10,00

10,00

Hrana

20.03

84,00

84,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

84,00

84,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

9,00

9,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06.01

9,00

9,00

Protecția muncii

20.14

2,00

2,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

45,00

45,00

TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE

71

45,00

45,00

Active Fixe

71.01

45,00

45,00

Mobilier, aparatura birotica si alte | active corporale

71.01.03

45,00

45,00