Hotărârea nr. 501/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 501

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 501

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.146928/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Comunitare Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a și art. 61, alin. 2din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Comunitare Craiova, pentru anul 2009, la valoarea de 14.650,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.216/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Poliția Comunitară Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

PRIWIARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                  Anexa la H.C.L.501/26.11.2009

POLITIA COMUNITARA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ndicator

Preveder i aprobate 2009

nfluente +/-

Prevederi după influente 2009

TOTAL VENITURI

00.10

14 600,00

50,00

14 650,00

I. VENITURI CURENTE

00.10

600,00

0,00

600,00

C. VENITURI NEFISCALE

600,00

0,00

600,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0,00

0,00

0,00

Venituri din proprietate

30.10.05

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.09

0,00

0,00

0,00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.50

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

600,00

0,00

600,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

590,00

0,00

590,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

590,00

0,00

590,00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0,00

0,00

0,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si ca

33.10.14

0,00

0,00

0,00

proîesionaia

JJ.'IU. I /

ojro

ou

OU

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale

33.10.19

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociak

33.10.21

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.10

10,00

0,00

10,00

Alte venituri

36.10.50

10,00

0,00

10,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

o’ool

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

14 000,00

50,00

14 050,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

14 000,00

50,00

14 050,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

61.10

14 600,00

50,00

14 650,00

CHELTUIELI CURENTE

01

14 608,00

50,00

14 658,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12 773,00

0,00

12 773,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

10 027,00

0,00

10 027,00

Salarii de baza

10.01.01

5 765,00

0,00

5 765,00

Salarii de merit

10.01.02

133,00

0,00

133,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

115,00

0,00

115,00

Spor de vechime

10.01.04

980,00

0,00

980,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

2 040,00

0,00

2 040,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

453,00

0,00

453,00

Prima de vacanta

10.01.09

500,00

0,00

500,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

41,00

0,00

41,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

) 0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

) 0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

) 0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

2 746,00

0,00

2 746,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2 045,00

0,00

2 045,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

49,00

0,00

49,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

521,00

0,00

521,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesiona

10.03.04

32,00

0,00

32,00

Contribuții pentru concedii medicale

10.03.06

99,00

0,00

99,00

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1 835,00

50,00

1 885,00

Bunuri si servicii

20.01

121,00

0,00

121,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

0,00

1,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

4,00

0,00

4,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,00

0,00

3,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

28,00

0,00

28,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

0,00

10,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

55,00

0,00

55,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9,00

0,00

9,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

9,00

0,00

9,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana

20.03

1 660,00

0,00

1 660,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1 660,00

0,00

1 660,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

39,00

0,00

39,00

Uniforme si echipament

20.05.01

38,00

0,00

38,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,00

0,00

1,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru ar

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

20.17

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lnrrari ci carvirii Hn infnrnc niihlir* Inrol in h^7a nnnr rnnwnnfii

20.19

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati

20.20

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

o,oc

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

o,oc

o,oc

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

o,oc

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

o,oc

o,oc

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

6,00

0,00

6,00

Program pentru sanatate

20.26

0,0(

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

9,0(

50,00

59,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,OC

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,0C

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

7,0(

0,00

7,00

Chirii

20.30.04

1,0(

) 0,00

1,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,0C

) 0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,0(

) 0,00

0,00

Fondul Primului ministru

20.30.08

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

50,00

51,00

TITLUL XV PLĂTI EFETUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPER

85

-8,00

0,00

-8,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

-8,00

0,00

-8,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.10

14 600,00

50,00

14 650,00

CHELTUIELI CURENTE

01

14 608,00

50,00

14 658,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12 773,00

0,00

12 773,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1 835,00

50,00

1 885,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLULjXV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPE

85

-8,00

0,00

-8,00

Din total capitol:

Ordine publica

61.10.03

14 600,00

50,00

14 650,00

Politie comunitara

1.10.03.0

14 600,00

50,00

14 650,00