Hotărârea nr. 500/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 500

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 500

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.142972/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a și art.45, alin.2, lit.a și art. 61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, la valoarea de 551.971 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 206/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr.1

la H.C.L 500/26.11.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

MENITURI TOTAL, din care:

551 964,00

7,00

551 971,00

Venituri proprii

125 000,00

125 000,00

II.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din care:

179 719,00

0,00

179 719,00

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%)

178 550,00

178 550,00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1 169,00

1 169,00

lll.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care:

180 075,00

0,00

180 075,00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

176 734,00

0,00

176 734,00

- pentru finanțarea cheltuielilor de personal

165 344,00

165 344,00

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

11 390,00

11 390,00

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1 841,00

1 841,00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea programelor de infrastructura din spațiul rural

1 500,00

0,00

1 500,00

IV. Subvenții

67 170,00

7,00

67 177,00

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care:

67 170,00

7,00

67 177,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

594,00

594,00

Subvenții pentru finanțarea cheltuielior de capital ale unităților din invatamantul preuniversitar de stat

598,00

598,00

Subvenții pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investiții publice din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

>

156,00

156,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

10 058,00

10 058,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

40 656,00

40 656,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

8 479,0C

7,00

8 486,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

1 880,0C

1 880,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier

675,0C

675,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

1

Subvenții pentru acordarea de trusouri pentru îou născuți

540,00

540,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

3 534,00

3 534,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

551 964,00

7,00

551 971,00

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE, din care:

54 018,00

-250,00

53 768,00

Cheltuieli de personal

28 800,00

28 800,00

Bunuri si servicii

18 252,00

-250,00

18 002,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6 374,00

6 374,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-127,00

-127,00

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

2 246,00

0,00

2 246,00

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

53,00

53,00

Proiecte si programe administrație publica:

93,00

93,00

-Bunuri si servicii

2,00

2,00

-Cheltuieli de capital

91,00

91,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2 000,00

2 000,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

100,00

100,00

55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI,din care:

19 562,00

0,00

19 562,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne si externe

19 562,00

19 562,00

56.02

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

130,00

0,00

130,00

Transferuri curente

130,00

130,00

57.02

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-64,00

0,00

-64,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-64,0C

-64,00

61.02

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA, din care:

14 300,00

50,00

14 350,00

Bunuri si servicii

300,00

300,00

Transferuri către instituții publice

14 000,00

50,0C

14 050,00

65.02

INVATAMANT, din care:

194 307,00

0,00

194 307,00

Cheltuieli de personal

165 344,00

165 344,00

Bunuri si servicii

20 290,00

20 290,00

Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

491,00

491,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7 604,00

7 604,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-50,00

-50,00

66.02

SANATATE, din care:

5 254,00

0,0(

5 254,00

Cheltuieli de personal

3 384,00

)

3 384,00

Bunuri si servicii

150,00

150,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

Transferuri către instituții publice

1 700,00

D

1 700,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care:

61 325,00

351,00

61 676,00

Bunuri si servicii

17 270,00

101,00

17 371,00

Transferuri către instituții publice

19 775,00

250,00

20 025,00

Alte cheltuieli

1 456,00

1 456,00

Cheltuieli de capital

22 824,00

22 824,00

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

29 777,00

-50,00

29 727,00

Cheltuieli de personal

11 993,00

-50,00

11 943,00

Bunuri si servicii

1 272,00

1 272,00

Transferuri curente

8 950,00

8 950,00

Asistenta sociala

6 529,00

6 529,00

Alte cheltuieli

987,00

987,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-99,00

-99,00

70.02

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, din care:

30 425,00

-101,00

30 324,00

Bunuri si servicii

10 915,00

-101,00

10 814,00

Cheltuieli de capital

19 510,00

19 510,00

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI, din care:

23 251,00

0,00

23 251,00

Bunuri si servicii

16 961,00

16 961,00

Cheltuieli de capital

3 380,00

3 380,00

Rambursări de credite

2 910,00

2 910,00

80.02

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care:

3 994,00

0,00

3 994,00

Bunuri si servicii

263,00

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

3 243,00

3 243,00

Cheltuieli de capital

615,00

615,00

i^idii cicuiuciie iiI cum pi tJL/CUtJI iu și ieiuupd die hi

-127,00

-127,00

81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

25 972,0C

7,00

25 979,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif, total, din care:

21 439,0C

o,oc

21 439,00

* bugetul de stat

8 479,0C

8 479,00

* bugetul local

12 960,0C

12 960,00

Transferuri pt compensarea creșterilor neprevizionatate ale preturilor la combustibili

0,0C

7,0C

7,00

Cheltuieli de capital

4 533,0C

4 533,00

84.02

TRANSPORTURI, din care:

87 467,0(

0,0C

87 467,00

Bunuri si servicii

29 250,0(

)

29 250,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

650,0(

)

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

48 729,0(

3

48 729,00

Cheltuieli de capital

8 838,0(

3

8 838,00

MUNICIPIUL CRAIOVA

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

54 018,00

-250,00

53 768,00

Cheltuieli de personal

28 800,00

28 800,00

Bunuri si servicii

18 252,00

-250,00

18 002,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6 374,00

6 374,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-127,00

-127,00

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

14 300,00

50,00

14 350,00

Bunuri si servicii

300,00

0,00

300,00

Transferuri către instituții publice

14 000,00

50,00

14 050,00

1. Politia comunitara, total, din care:

14 000,00

50,00

14 050,00

Transferuri către instituții publice

14 000,00

“ 50,00

14 050,00

2.Protecție civila, total din care:

300,00

0,00

300,00

Bunuri si servicii

300,00

300,00

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

la capitolul 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

61 325,00

351,00

61 676,00

Bunuri si servicii

17 270,00

101,00

17 371,00

Transferuri către instituții publice

19 775,00

250,00

20 025,00

Alte cheltuieli

1 456,00

0,00

1 456,00

Cheltuieli de capital

22 824,00

0,00

22 824,00

Casa de cultura Tr. Demetrescu          -transferuri

445,00

445,00

Teatrul liric Elena Teodorini                -transferuri

6 600,00

6 600,00

Teatrul pentru copii si tineret Colibri        -transferuri

1 050,00

50,00

1 100,00

Filarmonica Oltenia                        -transferuri

5 380,00

5 380,00

Ansamblul folcloric Maria Tanase         -transferuri

1 500,00

1 500,00

Sport Club Municipal Craiova              -transferuri

4 800,00

200,00

5 000,00

Arhiepiscopia Craiovei, din care:

1 256,00

0,00

1 256,00

- Alte cheltuieli

1 256,00

1 256,00

Biserica Sf. Calinic Cernicanul

200,00

0,00

200,00

- Alte cheltuieli

200,00

200,00

Servicii recreative si sportive, total din care:

40 059,00

101,00

40 160,00

1. Acțiuni sportive

100,00

0,00

100,00

- Bunuri si servicii

100,00

100,00

2. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

39 959,00

101,00

40 060,00

- Bunuri si servicii

17 135,00

101,00

17 236,00

- Cheltuieli de capital

22 824,00

22 824,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din care: - bunuri si servicii

35,00

0,00

35,00

- Finanțare proiecte culturale cf. Lg.350/2006

35,00

35,00Preș

ediâtej^^dtt

1 *

a Marian'

l

\ %Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 68.02 - ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

I .

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

29 777,00

-50,00

29 727,00

Cheltuieli de personal

11 993,00

-50,00

11 943,00

Bunuri si servicii

1 272,00

0,00

1 272,00

Transferuri curente

8 950,00

0,00

8 950,00

Asistenta sociala

6 529,00

0,00

6 529,00

Alte cheltuieli

987,00

0,00

987,00

Cheltuieli de capital

145,00

0,00

145,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-99,00

0,00

-99,00

Consiliul Local- Expertiza tehnica-Serviciul public de asistenta medico- sociala

145,00

0,00

145,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

1. Serviciul public de asistenta medico- sociala, din care:

8 500,00

0,00

8 500,00

Transferuri curente

8 500,00

8 500,00

2.Drepturi asistenți personali pt. copii si adulti cu handicap grav

8 830,00

0,00

8 830,00

Cheltuieli de personal

8 830,00

8 830,00

3.Sprijin financiar pentru constituirea familiei- lg.396/2006

1 880,00

0,00

1 880,00

Asistență sociala

1 880,00

1 880,00

4.Acordarea de trusouri pentru nou-născuți -lg.482/2006

540,00

0,00

540,00

Asistență sociala

540,00

540,00

5.Ajutor pt. încălzire locuințe - cf. O.G 107/2006

675,00

0,00

675,00

Asistenta sociala

675,00

675,00

6.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, însoțitorii acestora, si pentru nevazatori

1 000,00

0,00

1 000,00

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

Asistenta sociala

1 072,00

1 072,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-72,00

-72,00

7. Ajutor social și ajutor pt. încălzire locuințe - cf.lg.416/2001

2 060,00

0,00

2 060,00

Asistenta sociala

2 087,00

2 087,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-27,00

-27,00

8.Asociatia "The European House"

120,00

0,00

120,00

Alte cheltuieli

120,00

120,00

9. înhumări

25,00

0,00

25,00

Asistenta sociala

25,00

25,00

10. Centru de zi socio- medical Sf. loan Sebastian

15,00

0,00

15,00

Cheltuieli personal

14,00

14,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

H.Cofinantare proiect -Centru de zi -spijin pentru vârstnicii abandonați de familie

40,00

0,00

40,00

Cheltuieli personal

39,00

39,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

12. Cofinantare proiect- îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova

380,00

0,00

380,00

Cheltuieli personal

360,00

360,00

Bunuri si servicii

20,00

20,00

13.Consiliul Local- transferuri pt. protecția copilului

450,00

0,00

450,00

Transferuri curente

450,00

450,00

14.Cofinantare proiect - Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore"

20,00

0,00

20,00

Alte cheltuieli

20,00

20,00

16. Centrul social de urgenta "Sf. Vasile"

895,00

-50,00

845,00

Cheltuieli personal

50,00

-50,00

0,00

Alte cheltuieli

845,00

845,00

17.Cofinantare - Implementare strategie locala antidrog

2,00

0,00

2,00

Alte cheltuieli

2,00

2,00

Serviciul Public Crese

4 200,00

0,00

4 200,00

Cheltuieli de personal

2 700,00

2 700,00

Bunuri si servicii

1 250,00

1 250,00

Asistenta sociala

250,00

250,00

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

la capitolul 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ (■

f .

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

30 425,00

-101,00

30 324,00

Bunuri si servicii

10 915,00

-101,00

10 814,00

Cheltuieli de capital

19 510,00

0,00

19 510,00

1. Iluminat public si electrificări rurale

20 757,00

0,00

20 757,00

Bunuri si servicii

6 940,00

6 940,00

Cheltuieli de capital

13 817,00

13 817,00

2. Locuințe, din care:

674,00

0,00

674,00

Cheltuieli de capital

674,00

674,00

3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care:

190,00

-101,00

89,00

Bunuri si servicii

125,00

-101,00

24,00

Cheltuieli de capital

65,00

0,00

65,00

4. Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale, din care:

8 804,00

0,00

8 804,00

1. Sistematizarea circulației

1 800,00

1 800,00

2. M.R.D

2 050,00

2 050,00

3. Cheltuieli de capital

4 954,00

4 954,00

Președinte de ședința,
F

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 447/oct 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

Total, din care:

25 972,00

7,00

25 979,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif,total, din care:

21 439,00

0,00

21 439,00

* bugetul de stat (40.20)

8 479,00

8 479,00

* bugetul local (40.03)

12 960,00

12 960,00

Transferuri pt compensarea creșterilor neprevizionatate ale preturilor la combustibili ( 51.01.34)

0,00

7,00

7,00

Cheltuieli de capital (70)

4 533,00

4 533,00