Hotărârea nr. 5/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 005

CONSILIUL LOCAL LA MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 5

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2009;

Având în vedere raportul nr.3942/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea ajustării tarifelor pentru apa potabilă și canalizare pentru consumatorii din municipiul Craiova și a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41, 42, 43, 45, 46/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art. 45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru apa potabilă și canalizare pentru consumatorii din municipiul Craiova și a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 17/2007 și își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38și 23/2008.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Compania de Apă Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nicolae Sidor MARINESCU


CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.5/2009

1 ante pentru apă potabilă și canalizare pentru consumatorii din municipiul Craiova și tarife pentru apa poatabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna

1. Apă potabilă livrată consumatorilor din municipiul

Craiova:

  • - tarif pentru populație - 2,21 lei/mc cu TVA;

  • - tarif pentru rest consumatori - 1,86 lei/mc fără TVA;

Apă potabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna

  • - tarif pentru populație - 0,58 lei/mc cu TVA;

  • - tarif pentru rest consumatori - 0,49 lei/mc fără TVA.

3. Canalizare:

  • - tarif pentru populație - 0,39 lei/mc cu TVA;

  • - tarif pentru rest consumatori - 0,33 lei/mc fără TVA.