Hotărârea nr. 499/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 499

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 499

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.149734/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 457/2009 referitoare la aprobarea Documentației de avizare pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare la Colegiul Național Elena Cuza - corpul principal de clădire și teren de sport - str. Mihai Viteazul, nr.12 Craiova”;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 457/2009, prin completare cu două noi articole, care vor avea următorul conținut:

 • „Se aprobă cererea de finantare pentru proiectul: Reabilitare și modernizare la Colegiul Național Elena Cuza - corpul principal de clădire și teren de sport - str. Mihai Viteazul nr. 12 Craiova, prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

 • „Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor neeligibile in suma de 610.983 lei echivalentul a 143.777 Euro (1 euro = 4,2495 lei), a cheltuielilor conexe aferente proiectului, precum si resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

Marian VASILE


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa 1 la Hotărârea nr.499/2009

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Organismul Intermediar

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala

Număr de înregistrare

Inregistrata de

a. Se completează cu nr de inregistrare de la registratura ADR

Numele și prenumele persoanei care înregistrează

Cod SMIS (Număr cerere de finantare)

...........................................>

Semnătura

Data înregistrării

azz/ll/aaaas

TITLUL PROIECTULUI

REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CORP PRINCIPAL SI TEREN

SPORT - STR. MIHAI VITEAZUL, NR.12, CRAIOVA

TIPUL ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

01 FEDER

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1 SOLICITANT

Denumire organizație: Municipiul Craiova

Cod de înregistrare fiscală 4417214

Adresa poștală: Str. A. I Cuza, nr. 7, Craiova, județul Dolj

Adresa poștă electronică: consiliulocal@primariacraiova.ro

 • 1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

X unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale)

instituții de învățământ superior de stat (universități, institute, academii de studii) instituții publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă instituții publice care au in subordine centre de formare profesională continuă

Centre de formare profesională continuă

 • 1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume SOLOMON, D. Antonie

Funcție: PRIMAR

Număr de telefon +40.251 -419589

Număr de fax +40.251 -411561

Adresă poștă electronică antoniesolomon@primariacraiova.ro

 • 1.4 PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume BORDU, V. Sever

Funcție Director, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnica si Investiții

Număr de telefon +40.251-414400

Număr de fax +40.251 -419589

Adresă poștă electronică int.europa@primariacraiova.ro

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAȚIUNILE FINANCIARE

Nume,prenume CHICIU, G. Georgeta Maria

Funcție Director Executiv Adjunct, Directia Economico-Financiara

Număr de telefon +40.251 -416235

Număr de fax +40.251 -411561

Adresă poștă electronică georgetachiciu@primariacraiova.ro

1.6 BANCA/TREZORERIA

Banca/ Sucursală: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa: str. Mitropolit Firmilian nr. 1, Craiova, jud. Dolj

Cod IBAN: RO23 TREZ 2912 4800 256XXXXX

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE SI/SAU IMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUTIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE (IFI)

Ați beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?

DA

NU

Daca DA, vă rugăm specificați următoarele informații pentru proiectele pentru care ati beneficiat de finantare nerambursabila sau imprumut:

Titlul proiectului și nr. de referință: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri, RO2005/017-535.01.01.03

Proiect finalizat


Stadiul implementării proiectului

Promovarea dezvoltarii economice sustenabile din zona transfrontaliera Dolj-Vidin, prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri transfrontaliere si cooperarea de afaceri cu scopul de a reduce caracterul periferic al zonei si de a promova cooperarea transfrontaliera intre sectorul privat si cel public.


Obiectul proiectului


Activitati in curs de realizare: reabilitare cladire incubator de afaceri, echiparea si mobilarea caldirii pentru asigurarea functionalitatii incubatorului tehnologic si de afaceri, desemnarea unui administrator pentru incubator, seminarii si mese rotunde in vederea selectionarii IMM-urilor “start-up” ce vor fi incubate, conferinte de presa, campanie media, portal dedicate incubatorului transfrontalier si de afaceri.

Rezultate obținute

Construirea unui incubator modernizat, renovat și echipat, un incubator transfrontalier tehnologic și de afaceri funcțional.

Instruirea IMM-urilor „start-up” cu privire la procesul de incubare.

Incubarea unui numar de minim 8 si maxim 17 IMM-uri „start-up”

Ghid „Cea mai buna practica in incubatoarele de afaceri”

Valoarea proiectului

Valoare contract: 648.429 euro, echivalent a 2.113.554,33 lei.

Sursa de finanțare

Sursa de finantare: surse externe nerambursabile (PHARE CBC 2005), buget local

Organizatia finantatoare: Comisia Europeana

Autoritatea contractanta: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Titlul proiectului și nr. de referință: Modernizare si retehnologizare bucătărie si spălătorie Spitalul Clinic Municipal Filantropia, Craiova

Stadiul implementării proiectului

Finalizat, 2007

Obiectul proiectului

Obiectul proiectului consta in reabilitarea si modernizarea infrastructurii Spitalului Clinic Municipal Filantropia, Craiova - factor motor pentru sporirea calitatii vietii si reabilitarea mediului ruban al Regiunii Sud - Vest Oltenia.

Rezultate obținute

Rețele reabilitate, utilități apă, energie electrică și termică, instalații de canalizare interioare realizate, compartimentări din zidărie de cărămida în grosime de 12,5 cm sau cu glasswand-uri metalice realizate.

Asigurarea ingrijirii bolnavilor internati prin calitatea serviciilor furnizate, cresterea eficientei tehnice din cadrul spitatului.

Valoarea proiectului

Valoare contract: 1.095.203,7 lei.

Sursa de finanțare

Sursa de finantare: surse externe nerambursabile (PHARE CBC 2005), buget local

Organizatia finantatoare: Comisia Europeana

Autoritatea contractanta: Ministerul Integrarii Europene

Titlul proiectului și nr. de referință Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în Municipiul Craiova, pentru protectia fluviului Dunărea, Romania; ISPA 2000/RO/16/P/PE/002

Stadiul implementării proiectului

In curs de implementare, data finalizare: 2009

Obiectul proiectului

Obiectul proiectului consta in reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și a rețelei de apă potabilă pentru municipiul Craiova cât și construirea unei stații de epurare a apelor uzate.

Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare, reabilitarea si modernizarea statiei de epurare, reabilitarea retelei de distributie apa potabila.

Rezultate obținute

Colector, interceptor nou in lungul canalului Craiovita (6,2 km)

Modificarea camerelor deversoare (3)

Separarea apei uzate - zona Craiovita Noua

Retea de canalizare separata pentru partea de nord-vest a orasului (55 km)

Finalizarea statiei de tratare a apei uzate; treapta mecanica + treapta biologica (385.000 echivalent persoana capacitate 136.500 m3/zi)

Valoarea proiectului

Valoare contract: 70.358.000 euro, echivalent a 201.554.562,6 lei

Sursa de finanțare

Sursa de finantare: surse externe nerambursabile (ISPA), bugetul local (imprumut BEI)

Organizatia finantatoare: Comisia Europeana

Autoritatea contractanta: Ministerul Finantelor Publice

Vă rugăm să specificați dacă pentru proiectul (in întregime sau parțial, respectiv activitati din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, imprumuturi din partea IFI


DA

Vă rugăm să specificați dacă proiectul (in intregime sau partial, respectiv activitati din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a beneficiat deja de sprijinfinanciar din fonduri publice, imprumuturi din partea IFI

DA

NU

 • 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

  • 2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ȘI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

 • •  PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

•  AXA PRIORITARĂ

Imbunatatirea infrastructurii sociale

•  DOMENIUL DE INTERVENȚIE

Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

 • •  SCHEMA DE AJUTOR DE STAT - NU ESTE CAZUL

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: Sud-Vest Oltenia

JUDEȚUL: Dolj

LOCALITATEA: Craiova

 • 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2. Obiectivul proiectului

Programul Operațional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Planului Național de Dezvoltare (PND) contribuind alături de celelalte Programe Operaționale (PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a PND și al Cadrului Național Strategic de Referință, respectiv diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și media dezvoltării statelor membre ale Uniunii Europene.

Programul Operațional Regional va fi finanțat în perioada 2007-2013 din bugetul de stat și bugetele locale, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuția financiară a Uniunii Europene reprezinta 85% din cheltuielile publice.

Obiectivul global al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice și sociale durabile și echilibrată teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - potențiali poli de creștere urbani, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru muncă, viață și petrecerea timpului liber.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor țării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investițiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităților de afaceri și sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-potențiali poli de creștere

Axa 2 - Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale

Axa 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local

Axa 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

Axa 6 - Asistență Tehnică

Axa prioritară ''Îmbunătățirea infrastructurii sociale'' vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale, prin imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate, educatie, sociale si pentru siguranta publica in situatii de urgenta.

Domeniile majore de interventie in cadrul acestei axe prioritare sunt:

 • 3.1 reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;

 • 3.2 reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

 • 3.3 imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatiile de urgenta;

 • 3.4   reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Obiectivul specific al Domeniului major de interventie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale, a dotării școlilor, a structurilor de cazare pentru studenți și a centrelor pentru formare profesională, în vederea asigurării unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare și a adulților la procesul educațional. Creșterea participării la procesul educațional, ce va avea ca rezultat un nivel crescut al competențelor profesionale în relația cu piața muncii de la nivel local va ajuta, și ea, la rezolvarea problemei șomajului în rândul tinerilor.

Reabilitarea și modernizarea prin POR a infrastructurii educationale preuniversitare au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea serviciilor de educatie la standardele europene, cu implicatii pozitive asupra gradului de participare a tinerilor, repectiv a populatiei la educatie, formare profesionala si piata muncii.

Primăria Municipiului Craiova și-a stabilit ca prioritate ce vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare pentru municipiul Craiova, reabilitarea și modernizarea Colegiului National „ Elena Cuza” - Corp Principal si Teren de Sport - str.Mihai Viteazul, nr.12 Craiova'

Proiectul se incadreaza in categoriile de operatiuni ale Axei prioritare 3, ''Imbunatatirea infrastructurii sociale'', Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Astfel, proiectul propus va contribui la atingerea obiectivelor specifice ale axei prioritare descrise mai sus, dat fiind faptul ca reabilitarea si modernizarea Colegiului National „Elena Cuza” va permite asigurarea condițiilor necesare învățământului public și creșterea participării la educație și formare a elevilor din municipiul Craiova.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 • •   Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din municipiul Craiova in vederea realizarii unui proces educational la standarde europene.

 • •  Asigurarea condițiilor necesare învățământului public din municipiul Craiova și creșterea participării la educație a tinerilor.

Obiectivul specific

Obiectivul specific al proiectului consta in reabilitarea si modernizarea corpului principal al cladirii Colegiului National „Elena Cuza” si Terenului de Sport din incinta Colegiului.

Prin prezentul proiect se va realiza reabilitarea salilor de clasa, laboratoarelor, bibliotecii, a spatiilor administrative anexe din corpul principal al Colegiului si reabilitarea terenului de sport.

Lucrarile de reabilitare vor consta in consolidarea structurii de rezistenta conform expertizei tehnice, refacerea finisajelor interioare si exterioare si a tuturor instalatiilor aferente- electricitate, sanitare si termice, cu materiale noi, conform normelor actuale.

Astfel, Primaria Municipiului Craiova isi propune reabilitarea si modernizarea Colegiului National „Elena Cuza” cu scopul de a imbunatati calitatea infrastructurii de educatie la una dintre cele mai importante unitati de invatamant din municipiul Craiova, in vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene.

Colegiul National „Elena Cuza” este o Institutie de prestigiu a învatamântului doljean si national si a fost înfiintat în 1833 sub denumirea de „Pensionul de fete Lazaro-Otetelisanu” - prima scoala de fete din tara.

De-a lungul existentei sale, scoala si-a adus contributia la educarea unui numar mare de cetateni, participanti activi la întreaga viata economica, sociala si culturala a tarii. Rememorarea trecutului acestei prime scoli de grad mediu din Principatele Române care a trecut de-a lungul existentei sale prin „situatii fericite, dar si dificile” are menirea de a trezi în noi sentimentul datoriei, de a pastra pentru viitorime, aceasta pretioasa mostenire.

Printre absolvenții de seamă ai Colegiului Național „Elena Cuza” Craiova se numără Aristița Romanescu (actriță), Felicia Iovănescu (sportiv mondial), Sina Dănciulescu (poet), Margareta Pogonat (actriță), Tina Covaliu (chimist), Marilena Marinescu - Mareș (căntăreața de operă), Lamia Beligan (actriță), Ileana Vulpescu (scriitoare), Monica Spiridon (critic literar), Adrian Cioroianu (istoric).

Unitatea școlară are o tradiție îndelungată în profilurile și specializările actuale (filologie, științele naturii), care conduce la o eficientă educare a competențelor necesare dezvoltării personale și integrării profesionale a absolvenților. Dovadă în acest sens stau personalitățile care au absolvit această școală, enumerate anterior - chimiști de seamă, medici, scriitori, critici literari.

Ca poziție, Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova se află în primele 3 unități școlare din județ, după mediile de admitere în clasa a IX-a (peste 9,10), procentajele de promovabilitate la Testele Naționale și cele de la Bacalaureat (peste 98% în fiecare an) și numeroasele premii și mențiuni la etapele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare.

In perioada 2004-2007 elevii colegiului au obtinut un numar de 41 de diplome la concursurile si olimpiadele nationale desfasurate sub egida Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

La aceste premii se adaugă și cele obținute de echipele reprezentative ale liceului la concursurile sportive, chiar dacă nu există clase de profil și școala nu dispune de sală de sport corespunzătoare. Astfel, în fiecare an se obțin premii la etapele județene ale Olimpiadei Sportului Școlar la baschet - fete și băieți, volei - fete și băieți, echipa de volei - fete liceu participând în fiecare an și la etapa zonală.

Pentru anul scolar 2008-2009, populatia scolara a colegiului este de 1729 elevi.

2.3.2 Context

Din cauza marimii si functiunilor diverse ale Colegiului, incepand din anul 2003, s-au alocat resurse pe mai multe programe pentru reabilitarea unitatilor de invatamant. Din anul 2003, a fost demarat un proiect de reabilitare a corpului central al Colegiului Național „Elena Cuza” Craiova, finanțat de Banca Mondială (actual, Banca Europeană de Investiții) și cofinanțat de Guvernul României. Aceasta reabilitare a fost continuata prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 -Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de Interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, apartinand Uniunii Europene.

Asadar, proiectul de fata este o continuare a proiectului: „REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA”, DIN MUNICIPIUL CRAIOVA” -nr.SV/11/3/3.4/1/17.07.2008 COD SMIS 3790 ce se gaseste in derulare in acest moment prin POR 2007-2013. Stadiul actual al proiectului mai sus mentionat este a II-a luna de implementare si a inceput activitatea de organizare a licitatiilor publice pentru achizitia PT+DDE+PAC, iar luna precedenta a avut loc lansarea proiectului.

Prin implementarea proiectului de fata, se va reabilita si moderniza corpul principal al Colegiului National „Elena Cuza” precum si terenul de sport.

Colegiul National Elena Cuza are o importanta activitate extracurriculara si propune o serie de programe complementare activitatilor scolare destinate atat elevilor cat si cadrelor didactice din colegiul si din afara acestuia.

Astfel, in perioada 2007-2010 se desfasoara urmatoarele activitati:

 • •   „Interculturalitate și plurilingvistm” - proiectul se desfasoara in perioada 2007-2008

 • a.  Partener Biblioteca Germană - Universitatea din Craiova

 • b.  Domeniul: extracurricular, consiliere și orientare , educația pentru literatură

 • c.  Grup țintă: 5 profesori, 80 elevi

 • •   „Civilizație germană” - proiectul se desfasoara in perioada 2007-2008

 • a.  Partener Biblioteca Germană - Universitatea din Craiova

 • b.  Domeniul: educație pentru literatură

 • c.  Grup țintă: 5 profesori, 80 elevi

 • •   „Sănătatea mediului - sănătatea noastră” - proiectul se desfasoara in perioada 2007-2008

 • a.  Parteneri ISJ Dolj, Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, Fundația „Acțiunea Ecologică Română”

 • b.  Domeniul: Educație ecologică

 • c.  Grup țintă: 10 profesori, 60 elevi, membri ai comunității locale

 • •   „Pământul - planeta vieții” - proiectul se desfasoara in perioada 2007-2009

 • a.  Parteneri Școala nr. 37 „Mihai Eminescu”, Muzeul Olteniei

 • b.  Domeniul: Educație ecologică

 • c.  Grup țintă: 15 profesori, 35 elevi, membri ai comunității locale

 • •   „Timpul Liber - prieten sau dușman” - proiectul se deruleaza in perioada 2007-2008

 • a.  Parteneri: Clubul Copiilor, Grădina Zoo

 • b.  Domeniul: program activ extracurricular pentru învățământul primar semestrul I

 • c.  Grup țintă: 4 profesori, 30 elevi, membri ai comunității locale

„Interferențe culturale” - proiectul se deruleaza in perioada 2007-2008

 • a.  Domeniul: Educația pentru valori

 • b.  Parteneri: Fundația Colegiul Național Elena Cuza, Biblioteca Aman, Muzeul de Artă Jean Mihail, Teatrul Marin Sorescu, Teatrul Liric „Elena Teodorini”

 • d.  Grup țintă: 20 profesori, 100 elevi, membri ai comunității locale

 • •   „Mâine voi fi un cumpărător civilizat” - proiectul se deruleaza in perioada 2007-2008

 • a.  Domeniul: Educația pentru sănătate

 • b.  Parteneri: OPC Dolj, Colegiul Național Frații Buzești, Grup Școlar Ilie Murgulescu, Societatea Română de Radiodifuziune Craiova, Studioul Teritorial Oltenia Craiova

 • c.  Grup țintă: 15 profesori, 80 elevi, membri ai comunității locale

De asemenea, Colegiul National ''Elena Cuza'' desfasoara si o serie de activitati de cooperare europeana (proiecte si programe comunitare), astfel ca pentru perioada septembrie 2007-iulie 2008 se remarca urmatoarele proiectele europene in care este implicat Colegiul:

 • •  Proiect bilingv franco - român

Obiective:

 • - promovarea bacalaureatului francez la clasele cu predare bilingv franceza

 • - sustinerea probelor de tip DALF

 • - promovarea lucrului in echipa

 • - abordarea interdisciplinara a temei alese

 • - insertie mai buna in spatiul educativ european

Grupul tinta: elevii de clasa a XI-a și a XII-a

Rezultate/caracter inovator:

- micro-dosarele elevilor si carnetele de bord

- expozitii cu rezultatele obtinute si activitatile desfasurate

- examen de bacalaureat francez

 • •  Proiect scolar Comenius Socrates - „Tineri cetateni activi in Europa”

Obiective:

 • - dezvoltarea unei conduite interculturale

 • - formarea personalitatii tanarului cetatean activ in Europa

Grupul tinta: elevi, profesori, parinti si comunitatea locala Rezultate/caracter inovator:

 • - pagina WEB

 • - Cd cu activitatile desfasurate

 • - dosare ale elevilor

 • •  Proiect schimb scolar reciproc Canada - Romania

Obiective:

-descoperirea traditiilor si sarbatorilor comune celor doua tari

-stimularea unor abilitati si interese

-lucru in echipa

Grupul tinta: elevi, profesori, parinti, comunitatea locala si nationala Rezultate/caracter inovator:

 • - Jurnal de bord al schimbului

 • - CD cu activitatile desfasurate

 • - brosura cu traditii si obiceiuri comune in romana si franceza

 • •   Proiect scolar - Comenius Socrates Asistent lingvistic de limba franceza-gazduire scoala Obiective:

 • - imbunatatirea cunostintelor de limba si civilizatie franceza ale elevilor

 • - schimb de experienta intre asistent si profesorii de lb.franceza

 • - descoperirea unor noi tehnici si metode de predare si invatare

Grupul tinta: elevi, profesori, parinti, comunitatea locala si nationala Rezultate/caracter inovator:

-elaborarea de material didactic

-piesa de teatru in limba franceza

 • •  „Rețeaua româno-bulgară a multiplicatorilor de informație de mediu” / proiect RO 2005/017 -535.01.02.11, Phare CBC

Obiective:

 • - adaptarea informației europene și naționale de resort cât mai aproape de cetățean;

 • - reducerea decalajului informațional al problematicii de mediu;

 • - formarea unei culturi publice a cetățenilor din regiunea transfrontalieră

Grupul tinta: 86 profesori, 172 elevi, 2 reprezentanți ai comunității locale, 20 reprezentanți ai societății civile

Rezultate/caracter inovator:

 • - implementarea conceptului de “Educație pentru viață” în comunitate

 • - atragerea și implicarea partenerilor comunitari în viața școlii

 • - crearea unei legături între curriculum-ul formal și serviciul în beneficiul comunității

O alta activitate importanta care se desfasoara in cadrul liceului este aceea de organizare si sustinere cursuri de formare si concursuri naționale. Dintre acestea enumeram:

 • •  Academia CISCO (informatică) - curs periodic

Obiective:

 • -  Dobândirea competențelor de lucru cu calculatorul

Grupul tinta: 25 elevi de la unități școlare din Craiova

Rezultate/caracter inovator:

 • - Certificate de absolvire, recunoscute internațional

 • •  Concurs sub egida M.E.C.T. “Viitorul începe azi” (informatică) - concurs anual

Obiective:

 • - adaptarea informației la cerințe fixate

 • - exersarea competențelor dobândite

Grupul tinta: Universitatea din Craiova, ISJ Dolj, 100 elevi, 20 profesori

Rezultate/caracter inovator:

- paginile web realizate

 • - softuri educaționale

 • •   “Zilele francofoniei” - anual

Obiective:

 • - schimb de experiența intre profesorii de lb.franceza, elevi și lectori francezi Grupul tinta: Universitatea din Craiova, Centrul Cultural Francez, 80 elevi Rezultate/caracter inovator:

 • - mape

 • - portofolii

 • - produse de bucătărie franceză

 • •  Cursuri de formare profesională “Euroteacher” - Periodic, cf. grafic CCD

Obiective:

 • - formarea competențelor profesionale.

 • - deprinderea de noi metode de predare-învățare

Grupul tinta: Casa Corpului Didactic, ISJ, 2 serii a câte 25 profesori

Rezultate/caracter inovator:

 • -   Certificate de absolvire

 • -   Portofolii didactice

 • •   Aprilie 2008 - scoala a obținut titlul de „Scoală europeană” - încununarea faptului că a derulat în ultimii 4 ani 12 proiecte educationale europene;

 • •  Proiect Scolar Comenius 1 Socrates - nr. 06-PS-N-50-DJ-RO, cu titlul „Tineri cetăteni activi în Europa” la care coordonarea peste cele 6 tări participante a revenit scolii noastre;

 • •   „Dezvoltarea oportunitătilor de carieră pentru personalul didactic - nr.E2005/01/03.07.2009 - ID 38862 POSDRU, proiect aflat în derulare cu Universitatea Spiru Haret din Craiova

 • •   „Mediul pe întelesul tuturor” - nr.10313/24.09.2007 - finatat de Consiliul Judetean Dolj , în parteneriat cu Asociatia Domino;

 • •   „Reteaua Româno - Bulgară a Multiplicatorilor de Informatie de Mediu” - nr.RO 2005/017-535.01.02, proiect în parteneriat cu Grupul Scolar de chimie 'CD Nenitescu' Craiova.

 • •  Începând cu anul scolar 2009/2010 scoala va avea ca ofertă educatională, pe lângă faptul că se obtine bacalaureatul pe filieră francofonă, si bacalaureatul pentru clasele cu profil filologie bilingv germană, cu sprijinul Ambasadei Germaniei la Bucuresti;

 • •  În perioada 28 septembrie -16 octombrie 2009 un grup de 32 de elevi din unitatea noastră a fost într-un parteneriat cu Liceu din Fouger - Franta, urmare a vizitei elevilor si profesorilor de acolo, vizită efectuată în aprilie 2009

2.3.3 Justificarea necesității implementării proiectului

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, populatia atat din mediul urban cat si din cel rural, a fost la 1 iulie 1997 de 2.419.686 locuitori, cu 19.855 persoane mai mult decat la 1 iulie 2000. Din anul 2000 si pana in 2007 se remarca o continuua descrestere a numarului de locuitori, astfel diferenta cea mai insemnata este notabila in 2002 cand putem numara 53.821 persoane mai putin fata de anul precedent. Din 2002, cand regiunea numara 2.341.074 persoane, si pana aproape de momentul prezent, aceasta descrestere a totalizat un numar de 61.225 locuitori, ceea ce inseamna ca in anul 2007 regiunea Sud-Vest Olteania numara 2.279.849.

Populatia judetului Dolj, la 1 iulie 2004 a fost de 720.554 locuitori, cu 23.689 persoane mai putin decat la 1 iulie 2000. Densitatea populatiei a scazut in acest interval de la 100,4 locuitori/km2 in anul 2000, la 97,2 locuitori/km2 in anul 2004. Fata de 1990, anul cu nivelul populatiei cel mai ridicat, scaderea a fost de 55.607 locuitori. Din 2004 si pana in anul 2007, numarul persoanelor din judet scade considerabil de la an la an, ajungand in 2007 la o cifra de 712.187 locuitori.

Daca ne raportam la perioada 2000-2007, la nivelul municipiului Craiova, are loc acelasi fenomen de descrestere, valabil atat pentru judet cat si pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. Daca in anul 2000 Craiova numara 308.399 locuitori, in 2007, datele statistice indica un numar de 297.063 persoane, ceea ce detona o diferenta de 11.336 locuitori. Astfel, se constata o scadere invariabila de la an la an a numarului de locuitori, cu doua exceptii, si anume: la 1 iulie 2001 exista o crestere de 207 persoane fata de anul precedent, fenomen care se repeta si in 2006, de aceasta data doar cu o diferenta de 129 locuitori mai mult fata de 2005. Cea mai semnificativa descrestere a numarului de locuitori din perioada 2000-2007 se remarca in anul 2002, cand populatia municipiului Craiova numara cu 9.138 persoane mai putin fata de 2001.

Conform Institutului National de Statistica, Directia Regionala de Statistica Dolj care a elaborat un studiu asupra evolutiei demografice a populatiei judetului Dolj in perioada 2000-2004, cu perspective pentru 2025, numarul populatiei este anticipat sa scada in continuare pana in anii 2025 cu 113,3 mii persoane fata de anul 2004. Descresterea populatiei va fi moderata pana in anul 2010, cu o rata medie anuala de -0,34%, si mai accentuata spre sfarsitul orizontului de proiectare (-0,74%), principalul factor al acestor evolutii fiind scaderea naturala.

In ceea ce priveste evolutia demografica a populatiei totale a judetului Dolj proiectata pentru perioada 2010-2015, exista doua variante: o varianta medie si o varianta optimista. Varianta medie indica un numar total de 693,4 mii locuitori pentru anul 2010 si 666,6 mii locuitori pentru 2015 iar cea optimista, o diferenta usor mai ridicata si anume, 697,8 mii locuitori in 2010 si 678,4 mii persoane in 2015.

Colegiul National „Elena Cuza” dispune de o baza materiala ce numara 47 sali de clasa, 5 laboratoare (2 de fizica, 2 de chimie si unul de biologie), 5 cabinete dintre care 2 de informatica, unul de limba romana, unul de limbi moderne sub forma unui cabinet fonic si altul de geografie. Toate laboratoarele si cabinetele dispun de dotari IT moderne si eficiente, conectate la reteaua de Internet de mare viteza, inclusiv soft-uri educationale necesare bunei desfasurari a procesului si activitatilor educationale si imbunatatirii calitatii in educatie. Gradul de utilizarea a unitatii scolare, atat la salile de sport, sali de clasa, cantina si internat este de 90-95% daca se are in vedere raportul dintre numarul de elevi si spatiile oferite.

Analizand evolutia populatiei scolare a colegiului din ultimii 5 ani, se remarca o usoara descrestere a numarului de elevi de la un total de 1.798 in 2004-2005 la 1.758 pentru perioada 20082009. Corelarea acestor date cu informatiile furnizate de Institutul National de Statistica Dolj, conform carora structura pe varste a populatiei judetului consemneaza mutatii semnificative ce reflecta un proces constant de imbatranire demografica, determinat de cresterea numarului populatiei adulte concomitent cu scaderea numarului si proportiei populatiei tinere, conduce la unul dintre motivele ce au determinat o usoara descrestere a numarului de elevi inscrisi in randul unitatilor scolare din judetul Dolj si implicit a Colegiului „Elena Cuza”. Pe de alta parte, in ultimii trei ani s-a constat o crestere semnificativa a numarului de elevi din alte judete limitrofe precum Olt, Mehedinti si Gorj ce s-au inscris la aceasta unitate de invatamant, ceea ce justifica atat importanta si necesitatea reabilitarii structurilor de cazare, respectiv a internatului in vederea participarii populatiei scolare la procesul educational cat si capacitatea colegiului de a dezvolta capital uman calificat si eficient, demonstrat prin procentajele de promovabilitate la Testele Nationale si cele de la Bacalaureat (peste 98% in fiecare an), mediile de admitere in clasa a IX-a (peste 9,10) si numeroasele premii si mentiuni la etapele nationale ale concursurilor si olimpiadelor scolare.

Colegiul National „Elena Cuza” se afla in imediata apropiere a Centrului Istoric al municipiului Craiova, delimitat la Nord de Calea Bucuresti, la Sud de strada M. Kogalniceanu, la Vest de strada N. Plopsor iar la Est de B-dul Carol I si strada Aries. Din punct de vedere al infrastructurii, aceasta zona se caracterizeaza printr-o concentrare de cladiri si monumente istorice de o valoare istorica si arhitecturala deosebita dar care prezinta un grad ridicat de uzura ce necesita conservarea si restaurarea acestora.

Din punct de vedere demografic, aceasta zona prezinta un grad ridicat de imbatranire a populatie din centrul istoric ceea ce demonstreaza prezenta unui numar ridicat de persoane varstnice si pensionari. Acesta nu este singurul segment de populatie ce caracterizeaza zona centrului istoric, ea remarcandu-se si printr-un numar ridicat de populatie defavorizata ce se regaseste in procent de 30% si care include in principal familii cu venituri mici, persoane de etnie roma sau fara un loc de munca si persoane cu diverse deficiente.

In partea de Nord-Vest a Colegiului „Elena Cuza” se afla o alta zona rezidentiala si anume, zona Brestei - Campia Islaz. Aceasta zona cuprinde de asemenea, cartiere populate in majoritate de persoane cu posibilitati financiare reduse, persoane de etnie roma sau fara un loc de munca, astfel ca putem mentiona ca populatia apartinand categoriilor defavorizate reprezinta un procent de 35%.

Colegiul National „Elena Cuza” se întinde pe o suprafata de 8600 mp , fiind format din 5 cladiri cu 47 sali de clasa, dotate cu material didactic corespunzator, doua laboratoare de fizica, doua laboratoare de chimie, doua cabinete media dotate cu 60 calculatoare, doua cabinete de limba româna, un cabinet de matematica, un laborator de desen, un laborator de geografie, un cabinet de istorie, un laborator de limbi straine, un laborator de biologie, un amfiteatru cu un numar de 280 locuri, o sala de sport foarte mica si un teren în aer liber.

De asemenea, Colegiul National „Elena Cuza” beneficiaza de o sala de festivitati de 300 de locuri, o biblioteca dotata cu 40.000 volume si o sala de lectura.

Resursele materiale de care beneficiaza aceasta unitate de învatamânt atesta eficienta organizare a colegiului, structura sa moderna si preocuparea permanenta pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ.

Activitatea instructiv-educativă și cea financiar-administrativă a colegiului este condusă de un Consiliu de Administrație, format din 11 persoane (cadre didactice, elevi, părinți), un director și doi directori adjuncți.

Personalului angajat este format din 126 cadre didactice, 12 cadre didactice auxiliare și 24 personal nedidactic. În cadrul Colegiului National „Elena Cuza” studiaza un numar de 1861 elevi care sunt împarțiți pe cicluri de învațamânt:

 • 1. Ciclul primar: un număr de 16 clase cu 352 elevi;

 • 2. Ciclul secundar împărțit în: ciclul gimnazial cu un număr de 14 clase si 397 elevi; ciclul liceal cu 2 profile uman: 9 clase cu 276 elevi de filologie intensiv limbă modernă 1, 4 clase cu 119 elevi bilingv-engleză, 3 clase cu 88 elevi bilingv-franceză, 3 clase cu 89 elevi bilingv-germană, 1 clasă cu 30 elevi profil socio-uman biling-franceză și profil real: 8 clase cu 238 elevi matematică-informatică, intensiv informatică, 1 clasa cu 21 elevi matematica-informatica bilingv-germană, 8 clase cu 240 elevi științele naturii.

Calitatea personalului didactic:

Calificat: 126

Necalificat: Nu este cazul.

Absolvenți de cursuri de formare/perfecționare: 70

Absolvenți ai unei a doua facultăți: 5

Învățători - absolvenți ai unei facultăți: 11

Formatori la nivel național: 1

Formatori la nivel local: 10

Cadre didactice cu titlul de doctor: 3

Doctoranzi: 2

Structura populatiei scolare, in ultimii 5 ani, a Colegiului National „Elena Cuza” este reliefata in tabelul de mai jos:

An școlar/

Nivel de studiu

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2008

2008-2009

Primar

348

343

321

302

291

Gimnaziu

396

402

390

380

341

Liceu

1099

1088

1096

1099

1061

1843

1833

1807

1781

1693

Scăderea numărului de elevi se datorează claselor de primar si gimnaziu, datorită faptului ca a fost desfintată o clasă de gimnaziu. La liceu numărul de clase este constant si anume 36 si nu există tendinte de scădere.

Ponderea elevilor cu rezultate bune și foarte bune este de 89 %, nivel mai scăzut înregistrându-se în clasele a X-a și a XI-a.

Procentul de promovabilitate la examenele naționale este urmatorul:

 • •   Teste naționale - sesiunea iunie 2009 : 92%.

 • •   Bacalaureat - sesiunea iunie - iulie 2009 : 100%

Constructia Colegiului National ''Elena Cuza'' a fost realizata intre cele 2 razboaie mondiale, in jurul anului 1920 si extinsa in 1928. In aceasta perioada, cladirea a fost solicitata de cutremurele din 1940, 1977, 1986, 1990 si de cutremurele mai mici din 2004 si 2005. Pana in acest moment nu s-au realizat nici un fel de interventii de consolidare a structurii de rezistenta. Dat fiind faptul ca aceasta cladire reprezinta una din constructiile monumentale din centrul orasului si totodata figureaza pe lista monumentelor istorice din municipiul Craiova, la pozitia 260 fiind incadrat ca monument istoric de grupa B, se impune de urgenta realizarea lucrarilor atat de consolidare a cladirii cat si reabilitarea acesteia in vederea atingerii unor standarde corespunzatoare pentru desfasurarea in conditii optime a procesului educational.

Dat fiind specificul liceului, bazat pe profilul uman si cu accent pe programul educational multilingvistic intensiv, in cadrul liceului se desfasoara foarte multe activitati educationale, in general in sala de festivitati, in salile de clasa si laboratoare. Salile de clasa si laboratoarele se afla intr-o stare avansata de degradare, necesitand astfel modernizari si reabilitari ale retelelor care sa asigure un confort necesar procesului educational.

Sala de festivități este foarte solicitată (datorită poziției ultracentrale a școlii), fiind utilizată atât de elevii școlii pentru desfășurarea activităților extracurriculare (serbări, scenete de teatru, întâlnirile Consiliului elevilor), de către cadrele didactice (ședințele Consiliului Profesoral) și Inspectoratul Școlar Județean Dolj (întâlniri cu directorii unităților școlare din municipiu și județ, cu consilierii educativi, cu reprezentanții sindicatelor din învățământ), cât și de diferite organizații sau firme, contra cost (fiind sursă extrabugetară de fonduri). În prezent este improprie desfășurării în bune condiții a activităților precizate anterior, prezentand degradari accentuate si avand locurile de la balcoane nefunctionale.

Instalatiile electrice din incinta corpului principal sunt imbatranite si neeconomice, retelele termice sunt colmatate si au durata de fuctionare depasita.

De asemenea terenul de sport are suprafata de joc din asfalt deteriorat care nu mai poate fi folosita pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor sportive.

Disfunctionalitatile prezente atat la salile de clasa, laboratoare, instalatii si teren de sport, justifica pe deplin necesitatea interventiilor propuse in cadrul proiectului de fata.

Astfel, prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari de modernizare :

Obiect 1 - Corp principal

Obiect 2- Teren de sport si alei pietonale

Obiect 3. - Retele de incinta

Obiect 1 - Corp principal

Lucrari de modernizare

 • -  inlocuire burlane din tabla tip Lindab

 • -  inlocuire pardoseli din parchet cu pardoseli din PVC de trafic intens in salile de clasa

 • -  placare pardoseli de mozaic in grupurile sanitare si circulatii cu gresie portelanata

 • -  placare cu faianta la pereti grupuri sanitare, h=2m

 • -  lambriu din PVC h=1,5m la pereti, in salile de clasa si pe coridoare

 • -  refacere tencuieli interioare si zugraveli lavabile

 • -  se va inlocui timplaria exterioara existenta, dubla, din lemn, cu timplarie din lemn stratificat cu geam termopan Low-E

 • -  se vor inlocui usile interioare celulare dublu placate cu usi tip sandwich din tabla de otel la salile de clasa si anexe cu acces din coridor

 • -  se vor inlocui usile de lemn de pe circulatii cu usi din lemn stratificat, cu geam simplu

 • -  se vor inlocui usile interioare din lemn de la grupurile sanitare cu usi din PVC pline

 • -  se vor repara tencuielile exterioare de mozaic, deteriorate

 • -  se va realiza o rampa cu panta de 8% pentru accesul persoanelor cu handicap la accesul de pe latura de nord, in partea estica a corpului cantina

Corpul principal cuprinde urmatoarele functiuni pe nivele:

 • - parter

 • -  3 sali de clasa

 • -  laborator informatica

 • -  director

 • -  secretariat

 • -  director adjunct

 • -  secretariat

 • -  cancelarie

 • -  grup sanitar profesori si persoane cu handicap

 • -  spatiu intretinere

 • -  2 depozite

 • -  circulatii

 • - etaj 1

 • -  2 sali de clasa

 • -  2 laboratoare informatica

 • -  cabinet religie

 • -  sala albastra limbi moderne

 • -  biblioteca

 • -  birou informatica

  - etaj 2


birou consiliere grup sanitar elevi F circulatii

2 sali de clasa amfiteatru mic 84 locuri laborator fizica laborant fizica laborator biologie cabinet biologie laborator geografie

2 laboratoare chimie birou

grup sanitar elevi B circulatii

Obiect 2 - Teren de sport si alei pietonale

Se propune modernizarea terenului de sport care in prezent are suprafata de joc din asfalt deteriorat, prin realizarea unei suprafete de joc din gazon artificial din polipropilena stabilizata UV, de culoare verde, peste un strat suport din sapa de beton realizata dupa inlaturarea stratului de asfalt degradat.

Terenul de sport va fi prevazut cu iluminat nocturn realizat cu 12 proiectoare de 400W montate pe 4 stalpi de 10m inaltime.

Aleile pietonale se vor realiza din beton.

Obiect 3. - Retele de incinta

Se vor executa lucrari de reabilitare la urmatoarele retele din incinta Colegiului

1. Instalatii electrice: Instalatia electrica de iluminat si prize

2. Instalatia electrica de legare la pamant si de protectie impotriva trasnetelor (IPT)

 • 3. Instalatia electrica de protectie impotriva socurilor electrice

 • 4. Instalatii sanitare

 • 5. Instalatia de canalizare menajera interioara

 • 6. Instalatii termice

2.3.4 Potențialii beneficiari ai proiectului/ grupul țintă

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de cei 1.781 de elevi si 156 cadre didactice ai Colegiului National Elena Cuza, din Municipiul Craiova care prin reabilitarea salilor de clasa, a laboratoarelor si terenului de sport vor beneficia de conditii de instruire la standarde europene.

2.3.5. Activitățile proiectului

Perioada de implementare a proiectului va cuprinde o etapa pregatitoare destinata incheierii contractelor publice de prestări servicii de proiectare si execuție lucrări, etapa propriu - zisa sau etapa principala a proiectului, destinata in principal lucrarilor de modernizare si reabilitare a corpului principal, a instalatiilor aferente, a terenului de sport si a aleilor pietonale, si etapa finala, destinata evaluarii proiectului prin contractarea serviciilor de auditare a acestuia.

I. Activitati pregătitoare

Această etapa a fost planificată la începutul perioadei de implementare a proiectului pentru a asigura cadrul organizatoric și logistic necesar desfășurării ulterioare a celorlalte activități.

In etapa pregatitoare se vor desfasura doua activitati de baza care cuprind fiecare mai multe subactivitati:

Activitatea 1: Intocmirea Planului de Actiune al Proiectului. Planul de Actiune al Proiectului va fi esalonat pe durata de implementare a acestuia, cu accent pe stabilirea responsabilitatilor fiecarui membru din echipa de proiect si esalonarea alocarii de resurse. Astfel, se va reface graficul privind desfasurarea activitatilor proiectului, cu definirea exacta a perioadelor de timp in care se realizeaza o activitate si insusirea acestuia de catre toti membrii echipei.

Durata: 1 luna

Subactivitatea 1.1: Definirea fiselor postului pentru fiecare membru al echipei de proiect

In cadrul acestei subactivitati vor avea loc urmatoarele:

 • -         pregătirea echipei de proiect formată din funcționarii de specialitate ai Primăriei Municipiului Craiova;

 • -          stabilirea sarcinilor precise ale fiecărui membru al echipei de proiect;

 • -         insusirea responsabilitatilor din cadrul proiectului de fiecare membru al echipei de proiect in parte;

 • -         includerea noilor sarcini legate de implementarea proiectului in programul zilnic de lucru.

Durata: 2 saptamani

Subactivitatea1.2: Stabilirea metodologiei si a metodelor de abordare ale proiectului

In cadrul acestei subactivitati vor fi stabilite urmatoarele:

 • -        metodologia de colaborare intre membrii echipei cat si cu constructorul;

 • -         refacerea graficului de activitati al proiectului si programarea alocarii resurselor financiare pentru sustinerea proiectului;

 • -         frecventa intalnirilor intre membrii echipei de proiect si constructor;

 • -        metodele de evaluare intermediară a activităților proiectului.

Durata: 2 saptamani

Activitatea 2: Realizarea unor activitati de publicitate a proiectului: publicare comunicat presa lansare proiect

Durata: 2 saptamani

Subactivitatea 2.1: Conceperea comunicatului de presa pentru lansarea proiectului si aprobarea acestuia de catre reprezentantul autoritatii de implementare.

Durata: 1 saptamana

Subactivitatea 2.2: Intocmirea documentelor necesare pentru achizitia directa a serviciilor de publicare a comunicatului de presa intr-un cotidian local.

Durata: 3 zile

Subactivitatea 2.3: Publicarea comunicatului de presa Durata: 2 zile

Activitatea 3: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de proiectare si realizare documente de proiectare: proiect tehnic, detalii de executie si proiect pentru autorizatia de construire.

Durata: 5 luni

Subactivitatea 3.1: Incheierea contractului de prestari servicii de proiectare pentru elaborarea Proiectului Tehnic (PT), Detalii de executie, (DDE) si proiect pentru autorizatia de construire (PAC).

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:

 • -        intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

 • -         publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor publice a Anuntului de participare la licitatie cu stabilirea datei limita de depunere si deschiderea ofertelor;

 • -         intocmirea hotaririi de adjudecare a ofertei castigatoare;

 • -         incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator. Durata: 3 luni

Subactivitatea 3.2: Elaborare si receptionare PT, DDE, PAC

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:

 • -         predarea catre beneficiar a unor rapoarte intermediare privind stadiul realizarii documentelor de proiectare;

 • -        vizarea rapoartelor intermediare de catre membrii echipei de proiect, responsabili cu verificarea calitatii documentelor de proiectare si a lucrarilor de executie;

 • -        predarea in varianta finala a documentelor de proiectare catre beneficiar;

- intocmirea procesului verbal de receptie a documentelor de proiectare: proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini.

Durata: 2 luni

Activitatea 4: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de executie lucrari

Durata: 3 luni

Subactivitatea 4.1: Incheierea contractului de executie lucrari

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:

- intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

- publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor publice a Anuntului de participare la licitatie cu stabilirea datei limita de depunere si deschiderea ofertelor;

- intocmirea hotaririi de adjudecare a ofertei castigatoare;

- incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator. Durata: 2,5 luni

Subactivitatea 4.2: Corelarea graficului de executie prezentat de firma castigatoare cu Planul de Actiune al Proiectului.

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:

- corelarea graficului de executie prezentat de firma castigatoare cu graficul de activitati al proiectului si cu Planul de Actiune al Proiectului;

Durata: 2 saptamani.

Pentru toate achizițiile făcute în cadrul proiectului se vor respecta prevederile OUG 34/ 2006, cu completările si modificările ulterioare si H.G. nr. 1660/2006 și principiile transparenței și concurenței loiale între potențialii contractori, cu evitarea oricărui conflict de interese. Documentațiile de atribuire și termenii de referință pentru serviciile si lucrarile ce urmează a fi achiziționate prin proiect vor fi întocmite de Serviciul de Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Craiova pe baza cunoștințelor specifice legate de procedurile de contractare cât și a celor tehnice, de specialitate, in baza H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006.

II. Activitati propriu - zise sau activitati principale care constau in realizarea lucrarilor de consolidare si reabilitare a cladirilor propuse prin proiect precum si achizitia de echipamente si dotari necesare procesului de invatamant

Durata: 13 luni

Activitatea 5: Realizarea unor actiuni premergatoare executiei de lucrari

Durata: 1 luna

Aceasta activitate va cuprinde urmatoarele:

 • -        emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;

 • -        predarea amplasamentului catre firma care va executa lucrarile de consolidare si reabilitare a cladirilor propuse prin proiect;

 • -        conceperea textului aferent panoului pentru amplasarea temporara;

 • -        aprobarea continutului si formatului acestuia de catre reprezentantul autoritatii de implementare;

 • -        achizitionarea panoului pentru amplasarea temporara;

 • -        montarea panoului.

Activitatea 6: Executia lucrarilor de modernizare si reabilitare a corpului principal al Colegiului National a retelelor de incinta si a terenului de sport

Durata: 12 luni

Aceasta activitate va cuprinde urmatoarele:

Lucrari de modernizare asupra corpului principal

 • -  inlocuire burlane din tabla tip Lindab;

 • -  inlocuire pardoseli din parchet cu pardoseli din PVC de trafic intens in salile de clasa ;

 • -  placare pardoseli de mozaic in grupurile sanitare si circulatii cu gresie portelanata ;

- placare cu faianta la pereti grupuri sanitare, h=2m ;

- lambriu din PVC h=1,5m la pereti, in salile de clasa si pe coridoare ;

- refacere tencuieli interioare si zugraveli lavabile;

- se va inlocui tamplaria exterioara existenta, dubla, din lemn, cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan Low-E ;

- se vor inlocui usile interioare celulare dublu placate cu usi tip sandwich din tabla de otel la salile de clasa si anexe cu acces din coridor;

- se vor inlocui usile de lemn de pe circulatii cu usi din lemn stratificat, cu geam simplu;

- se vor inlocui usile interioare din lemn de la grupurile sanitare cu usi din PVC pline

- se vor repara tencuielile exterioare de mozaic, deteriorate;

- se va realiza o rampa cu panta de 8% pentru accesul persoanelor cu handicap la accesul de pe latura de nord, in partea estica a corpului cantina;

Lucrari de modernizare asupra terenului de sport si aleilor pietonale

Se propune modernizarea terenului de sport care in prezent are suprafata de joc din asfalt deteriorat, prin realizarea unei suprafete de joc din gazon artificial din polipropilena stabilizata UV, de culoare verde, peste un strat suport din sapa de beton realizata dupa inlaturarea stratului de asfalt degradat.

Terenul de sport va fi prevazut cu iluminat nocturn realizat cu 12 proiectoare de 400W montate pe 4 stilpi de 10m inaltime.

Aleile pietonale se vor realiza din beton.

Lucrari de modernizare asupra retelelor de incinta

Se vor executa lucrari de reabilitare la urmatoarele retele din incinta Colegiului

1. Instalatii electrice: Instalatia electrica de iluminat si prize

 • 2. Instalatia electrica de legare la pamant si de protectie impotriva trasnetelor (IPT) 3.Instalatia electrica de protectie impotriva socurilor electrice

 • 4. Instalatii sanitare

 • 5. Instalatia de canalizare menajera interioara

 • 6. Instalatii termice

Activitatea 7. Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de furnizare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Durata: 8 luni

Subactivitatea 7.1: Incheierea contractului de furnizare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:

- intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

- publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor publice a Anuntului de participare la licitatie cu stabilirea datei limita de depunere si deschiderea ofertelor;

- intocmirea hotaririi de adjudecare a ofertei castigatoare;

- incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator. Durata: 3 luni

Subactivitatea 7.2: Furnizare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

- Ascensor 4 persoane / 320 kg- 1 buc.

- Grup de pompare complet echipat- 1 buc.

Durata: 5 luni

Activitatea 8. Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de furnizare echipamente IT

Durata: 4 luni

Subactivitatea 8.1: Incheierea contractului de furnizare echipamente IT

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:

intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor publice a Anuntului de participare la licitatie cu stabilirea datei limita de depunere si deschiderea ofertelor;

intocmirea hotaririi de adjudecare a ofertei castigatoare;

incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.

Durata: 2 luni

Subactivitatea 8.2: Furnizare echipamente IT

-        Laptop 15,4”

-       Videoproiector 1600 ANSI Lumen

-        Ecran proiectie

Durata: 2 luni

III. Activitatile finale implica realizarea tuturor activitatilor necesare finalizarii proiectului. Va fi pregatit un raport final asupra derularii proiectului. Tot in aceasta faza se vor analiza rezultatele concrete ale proiectului.

Activitatile finale constau in principal in contractarea serviciilor de auditare a proiectului si activitati de vizibilitate a proiectului.

Activitatea 9. Organizarea procedurii de achizitie directa in vederea atribuirii contractului de furnizare servicii de tiparire brosuri si pliante

Durata 2 luni

Subactivitatea 9.1 : Intocmirea documentelor necesare pentru achizitia directa servicii de tiparire brosuri si pliante

Durata 1 luna

Subactivitatea 9.2: Furnizare brosuri si pliante Durata 1 luna

Activitatea 10: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de auditare a proiectului si receptia raportului de audit

Durata: 6 luni

Subactivitatea 10.1: Incheierea contractului de prestari servicii de auditare a proiectului implementat

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:

- intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

- publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor publice a Anuntului de participare la licitatie cu stabilirea datei limita de depunere si deschiderea ofertelor;

- intocmirea hotaririi de adjudecare a ofertei castigatoare;

- incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator. Durata: 3 luni

Subactivitatea 10.2: Elaborare si receptionare raport audit

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:

- elaborare raport audit;

- predarea catre beneficiar a raportului de audit;

- intocmirea procesului verbal de receptie a raportului de audit. Durata: 3 luni

Auditarea proiectului se va face atât din punct de vedere financiar-contabil, cât și în ceea ce privește respectarea procedurilor de achiziții în vigoare și se va realiza pe toată perioada de implementare a proiectului, până la prezentarea raportului tehnic și financiar final, din acest considerent această activitate este propusă a fi contractată încă de la începutul implementării proiectului.

Auditorul va verifica faptul că fondurile oferite prin finanțare au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare, că acestea au fost efectiv efectuate și că sunt corecte și eligibile.

În principal auditorul va verifica:

 • •   Eligibilitatea costurilor directe în termenii și condițiile Contractului de Finanțare;

 • •   Exactitatea și înregistrarea cheltuielilor cu acuratețe în sistemul contabil al Beneficiarului și în Raportul Financiar și dacă cheltuielile sunt susținute prin dovezi potrivite și prin documente;

 • •   Încadrarea corectă a cheltuielilor;

 • •   Realitatea, respectiv angajarea și efectuarea cheltuielilor;

 • •   Conformitatea cu Regulile de Achiziții, Naționalitate și Origine;

Auditorul selectat va trebui să fie autorizat și să fie membru al organismului național de audit.

Activitatea 11: Realizarea unor activitati de vizibilitate a proiectului: publicare comunicat presa pentru finalizare proiect si montarea placilor pentru amplasarea permanenta

Durata: 2 saptamani

Subactivitatea 11.1: Conceperea comunicatului de presa pentru finalizare proiectului si a textului aferent placutei pentru amplasarea permanenta si aprobarea acestora de catre reprezentantul autoritatii de implementare.

Durata: 1saptamana

Subactivitatea 11.2: Intocmirea documentelor necesare pentru achizitia directa a serviciilor de publicare a comunicatului de presa intr-un cotidian local

Durata: 4 zile

Subactivitatea 11.3: Publicarea comunicatului de presa si montarea placutei.

Durata: 1 zi

2.3.6 Calendarul activităților

aCompletați tabelul de mai jos cu activitățile proiectului, atat cele care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanțare (achiziții de servicii pentru executarea de studii, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii de piata etc) cat si cele previzionate a se realiza dupa momentul depunerii cererii de finantare (în vederea implementării proiectului), precum și cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informatiile de la punctele

 • 2.3.5 referitoare la activitati, la punctul 2.4 referitor la managementul proiectului si punctul 3.4 referitor la calendarul achizitiilor publices

  N

  c r t

  Activitate/ subactivitate

  Anul 1                |

  Anul 2             |

  Anul 3

  L

  u n a

  1

  L

  u n a

  2

  L u n a

  3

  L u n a

  4

  L u n a

  5

  L u n a

  6

  L u n a

  7

  L u n a

  8

  L u n a

  9

  L u n a

  1

  L u n a

  1

  L u n a

  1

  . L

  u

  n

  a

  1

  L u n a

  1

  L u n a

  1

  L u n a

  1

  L u n a

  1

  L u n a

  1

  L u n a

  2

  L u n a

  2

  L u n a

  2

  . L uu nn aa

  22

  L u n a

  2

  L u n a

  2

  L u n a

  2

  Lu

  na

  28

  1

  întocmirea Planului de acțiune al Proiectului

  1

  1

  Definirea fiselor postului pentru fiecare membru al echipei de proiect

  1

  2

  Stabilirea metodologiei si a metodelor de abordare ale proiectului

  2

  Realizarea unor activitati de publicitate a proiectului: publicare comunicat presa de lansare proiect

  2

  1

  Conceperea comunicatului de presa pentru lansarea proiectului si aprobarea acestuia de catre reprezentantul autoritatii de implementare

  2

  2

  Intocmirea documentelor necesare pentru achizitia directa a serviciilor de publicare a comunicatului de presa intr-un cotidian local

  2

  3

  Publicarea comunicatului de presa

  3

  Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de proiectare si realizarea documentelor de proiectare: proiect tehnic, detalii de execuție si caiet sarcini

  3

  1

  încheierea contractului de prestari servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, detalii de executie si caiet sarcini

  3

  2

  Elaborare si receptionare PT, DDE, PAC

  4

  Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de executie lucrari

  4

  1

  Incheierea contractului de executie lucrari

  4

  2

  Corelarea graficului de executie prezentat de firma castigatoare cu Planul de Actiune al Proiectului

  5

  Realizarea unor actiuni premergatoare executiei de lucrări

  6

  Execuția lucrărilor de consolidare si reabilitare corp principăl ăl Colegiului , teren de sport si rețele incinta

  7

  Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de furnizare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

  7

  1

  Incheierea contractului de furnizare utilaje, echipamente tehnologice            si

  functionale cu montaj

  7

  2

  Furnizare         utilaje,

  echipamente tehnologice            si

  functionale cu montaj

  8

  Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea        atribuirii

  contractului de furnizare echipamente IT

  8

  1

  Incheierea contractului de furnizare echipamente IT

  8

  2

  Furnizare echipamente IT

  9

  Organizarea procedurii de achizitie directa in vederea atribuirii contractului de furnizare servicii de tiparire broșuri si pliante

  9

  1

  întocmirea documentelor necesare pentru achizitia directa servicii de tiparire brosuri si pliante

  9

  2

  Furnizare brosuri si pliante

  1

  0

  Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de auditare a proiectului si receptia raportului de audit

  1

  0

  1

  Incheierea contractului de prestari servicii de auditare a proiectului implementat

  1

  0

  2

  Elaborare si receptionare raport audit

  1

  1

  Realizarea unor activitati de vizibilitate a proiectului : publicare comunicat presa pentru finalizare proiect si montarea placutei pentru amplasarea permanenta

  1

  1

  1

  Conceperea comunicatului de presa pentru finalizare proiect si a textului aferent placii pentru amplasarea permanenta si aprobarea acestora de catre reprezentantul autoritatii de implementare

  1

  1

  2

  întocmirea documentelor necesare pentru achizitia directa a serviciilor de publicare a comunicatului de presa intr-un cotidian local si achizitionarea placutei pentru amplasarea permanenta

  1

  1

  3

  Publicarea comunicatului de presa si montarea placutei

2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Activitatile legate de elaborarea si implementarea proiectului se realizeaza in cadrul Directiei Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnica si Investitii care cuprinde Serviciul Elaborare Proiecte si Programe de Dezvoltare si Biroul Implementare Proiecte si Programe de Dezvoltare, aprobate prin HCL nr.218/2009. In cadrul acestei directii isi desfasoara activitatea 18 functionari publici (cate 9 in cadrul fiecarui departament).

In cadrul acestei Directii, toti cei 18 functionari au atributii si responsabilitati in domeniul scrierii si implementarii proiectelor cu finantare externa, indeplinind in cadrul echipelor de proiect diverse functii, cum ar fi manager proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic, responsabil si specialist IT, responsabil comunicare si relatia cu presa, responsabil relatia cu partenerii.

Principalele atributii ale Serviciului Elaborare Proiecte si Programe de Dezvoltare constau in scrierea si depunerea pentru obtinerea de finantari nerambursabile externe si interne a proiectelor prioritare pentru municipiul Craiova.

Astfel, Serviciul Elaborare Proiecte si Programe de Dezvoltare are ca:

Misiune: crearea premiselor de dezvoltare a municipiului Craiova prin accesarea programelor de finantare nerambursabila interna si externa.

Obiective:

 • •  accesarea programelor interne si externe de finanțare nerambursabila;

 • •   elaborarea, depunerea spre finanțare a proiectelor de interes local cu finanțare nerambursabila; Principalele atributii:

 • - accesarea permanenta a site-urilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintelor si al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania pentru informare permanenta asupra programelor de finantare;

 • - legatura permanenta cu Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia pentru informare si acordare de asistenta tehnica privind proiectele locale cu finantare externa;

 • - participarea la intalnirile organizate de firmele de consultanta care acorda asistenta tehnica pentru proiectele care se finanteaza din fonduri UE;

 • - scrierea si depunerea proiectelor identificate ca prioritati locale pentru accesarea fondurilor interne si externe nerambursabile;

 • - intocmirea rapoartelor de specialitate catre Consiliul Local privind aprobarea studiilor de fezabilitate intocmite si a cotelor de co-finantare a proiectelor propuse pentru finantare externa;

 • - intocmirea temelor de proiectare pentru investitiile propuse a se finanta din fonduri europene si transmiterea documentatiei necesare catre Serviciul Achizitii Publice in vederea demararii procedurii de achizitie publica;

 • - intocmirea Notelor de Fundamentare pentru cuprinderea sumelor reprezentand contributia proprie a Consiliului Local al Municipiului Craiova in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • - intocmirea propunerilor de angajare a cheltuielilor si a ordonantarilor de plata;

 • -  verificarea documentatiilor tehnice elaborate pentru proiectele propuse pentru finantare nerambursabila: SF, PT, DDE, PAC si a existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind intocmirea documentatiilor tehnice.

Principalele atributii ale Biroului Implementare Proiecte si Programe de Dezvoltare constau in implementarea si monitorizarea proiectelor prioritare ale municipiului Craiova pentru care se obtin finantari nerambursabile externe si interne. Alte atributii importante ale personalului component sunt:

 • - intocmire Note de fundamentare pentru cuprinderea sumelor reprezentand finantare externa sau interna nerambursabila si a sumelor reprezentand contributia proprie a Consiliului Local al municipiului Craiova in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Craiova

 • - intocmire Note de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii cheltuielilor asimilate investitiilor, respectiv Note de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea suplimentarii cheltuielilor asimilate investitiilor;

 • - intocmire fisa obiectivului/ proiectului de investitii;

 • - intocmire Referate de necesitate pentru executia de lucrari in vederea cuprinderii in Programul anual al achizitiilor publice;

 • - formulare raspunsuri la eventualele clarificari legate de procedurile de achizitii publice, solicitate din partea Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public si transmiterea catre acesta;

 • - intocmire propuneri de angajare cheltuieli si angajamente bugetare individuale;

 • - intocmire ordonantari de plata;

 • - elaborare cerere deschidere credite lunare;

 • - realizare defalcare cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate;

 • - intocmire bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru fondurile de preaderare;

 • - intocmire Raport privind bugetul fondurilor externe nerambursabile;

 • - verificare situatii de lucrari din punct de vedere tehnic si financiar;

 • - verificare facturi pentru efectuarea de plati aferente proiectelor implementate;

- intocmire cereri prefinantare;

- intocmire notificari la contractele de finantare nerambursabila;

- intocmire cereri de rambursare intermediare si finale;

- urmarirea, din punct de vedere tehnic, a executiei lucrarilor pe tot parcursul, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

- efectuarea masuratorilor impreuna cu reprezentantul executantului care se inscriu in caietele de masuratori

- verificarea situatiilor de plata aferente cantitatilor de lucrari real executate din devizele pe categorii de lucrari ale devizului oferta anexat la contract

- urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

- urmarirea respectarii sistemului de asigurare a calitatii de catre executant;

- participarea la verificarea lucrarilor pe faze de executie si dispunerea de masuri pentru asigurarea efectuarii de catre executant a tuturor verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice;

- preluarea documentelor de la executant si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

- organizarea receptiei lucrarilor si intocmirea actelor de receptie;

- predarea investitorului / utilizatorului a actelor de receptie, documentatiei tehnice si economice a constructiei impreuna cu cartea tehnica a constructiei;

- realizare si transmitere spre publicare a comunicatelor de presa, atunci cand acest lucru este prevazut in proiect.

Asadar, Primaria Municipiului Craiova dispune de personal calificat pentru sustinerea implementarii oricarui tip de proiect cu finantare externa, indiferent de valoarea totala a proiectului, personal ce si-a demonstrat abilitatile de a gestiona bugetele proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin implementarea proiectelor derulate pana in prezent.

In cadrul Directiei Proeicte, Programe de Dezvoltare, Tehnica si Investitii, toti cei 18 salariati dispun de calculator cu conexiune la Internet.

Pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect, cele doua servicii din cadrul Directiei dispun de 2 copiatoare color A4, multifunctional (fax, scanner, copiator), 6 imprimante, videoproiector cu ecran, 2 notebook-uri, aparat foto digital, aparat indosariat cu arcuri de plastic, 2 linii telefonice.

2.3.8 Rezultate anticipate

Ca urmare a implementarii activitatilor prezentate mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate la finalul proiectului:

Reabilitare si modernizare:

-        1 amfiteatru 84 locuri

-         7 Sali de clasa

-        9 laboratoare

-         1 biblioteca

-        teren de sport

-         alei pietonale

-        retele de incinta

Impactul estimat asupra grupurilor tinta:

Grupul tinta al proiectului, reprezentat de cei 1.781 de elevi ai colegiului si cele 156 cadre didactice vor beneficia de conditii de invatare, respectiv predare la standarde europene, prin reabilitarea salilor de clasa si laboratoarelor in cadrul acestui proiect. De asemenea, vor avea la dispozitie un teren de sport la standarde europene pentru desfasurarea orelor de educatie fizica sau alte activitati recreative. Prin reabilitarea conductelor si retelelor din incinta se va inregistra un consum mai redus de energie electrica si termica avand in vedere contextul european prin care se urmareste economisirea energiei pe toate caile posibile.

De asemenea, elevii colegiului ''Elena Cuza'' vor beneficia si de un amfiteatru mic de 84 de locuri in care isi vor desfasura activitatile cultural-distractive in bune conditii.

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa formata din cinci persoane, functionari publici in cadrul Primariei Municipiului Craiova.

Cele cinci persoane vor ocupa urmatoarele pozitii:

- manager proiect;

- asistent manager proiect;

- manager financiar;

- responsabil achizitii publice;

- manager tehnic.

Managerul de proiect are rolul de a identifica strategiile de implementare a proiectului si de a supraveghea realizarea obiectivelor propuse la timp si in parametrii stabiliti. El va fi responsabil cu:

 • •   managementul global al proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse de proiect și a tuturor cerințelor impuse de finanțator prin contractul de finanțare;

 • •   supervizarea rapoartelor intermediare si finale ;

 • •   organizarea și coordonarea activității echipei de implementare a proiectului;

 • •   controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului, încadrarea în grafic si in bugetului aprobat a activităților prevăzute în proiect;

 • •   identificarea eventualelor probleme apărute în derularea proiectului și luarea de măsuri corective pentru buna desfășurare a acestuia;

 • •  îndeplinirea tuturor criteriilor de bună performanță impuse de Autoritatea Contractantă.

Asistentul Managerului de proiect va fi responsabil de:

 • •   aprobarea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale;

 • •  întocmirea programului de desfășurare a intalnirilor intre membrii echipei de proiect cat si cu constructorul;

 • •   organizarea administrativa a activității de implementare si evaluare a proiectului.

 • •   sprijina managerul de proiect in toate activitatile desfasurate de acesta.

asigura intrefata pentru comunicarea dintre solicitant si organismul intermediar/autoritatea de management cu privire la toate aspectele legate de cerearea de finantare si de implementarea proiectului;

 • •   asigura logistica necesara desfasurarii tuturor evenimentelor legate de lansarea, implementarea si finalizarea proiectului;

 • •   asigura legatura cu mass - media pentru realizarea activitatilor de vizibilitate a proiectului;

 • •   asigura diseminarea rezultatelor proiectului.

Managerul financiar va fi responsabil de:

 • •   organizarea evidenței contabile si a inregistrarilor financiare;

 • •   corectitudinea efectuării plăților și a tuturor operațiunilor financiare din acest proiect conform cerințelor impuse prin contractul de finantare;

 • •   urmărirea tuturor operațiunilor bancare prin contul proiectului;

 • •   respectarea alocărilor bugetare conform bugetului prezentat în proiect;

 • •   previzionarea și planificarea necesarului pentru plăți;

 • •   respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile și neeligibile.

 • •  Intocmirea rapoartelor financiare in cadrul proiectului.

Responsabilul achizitii va avea responsabilitati privind:

 • •   intocmirea documentatiilor standard pentru procedurile de achizitie publica;

 • •   obtinerea avizelor pentru corectitudinea documentatiilor standard pentru achizitiile publice;

 • •   desfasurarea procedurilor de achizitie publica;

 • •   incheierea contractului de servicii/lucrari/produse;

Managerul tehnic va fi responsabil cu:

 • •   urmarirea incheierii contractelor de proiectare si executie la timp si in conformitate cu specificatiile tehnice din dosarele de achizitie;

 • •   urmarirea elaborarii proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a caietului de sarcini in conformitate cu specificatiile tehnice solicitate in tema de proiectare;

 • •   verificarea calitatii proiectului tehnic, detaliilor de executie si a caietului de sarcini; urmarirea executarii lucrarilor de reabilitare a corpurilor de cladire apartinand Colegiului National ''Elena Cuza'' in conformitate cu prevederile contractului de executie lucrari,

 • •   verificarea incadrarii lucrarilor in graficul de executie;

 • •   verificarea calitatii si cantitatilor lucrarilor real executate;

 • •   intocmirea rapoarteler tehnice in cadrul proiectului;

 • •   receptia lucrarilor, asigurarea secretariatul recepției si intocmirea actelor de receptie.

Fiecare din cele cinci pozitii din cadrul echipei de proiect necesita o experienta relevanta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, aceasta reiesind din CV-urile anexate la cererea de finantare.

Dupa finalizarea proiectului, responsabilitatea intretinerii in stare de functionare la parametrii maximi ai cladirilor reabilitate in cadrul acestui proiect revine Directiei de Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Craiova.

Metode de implementare a preiectului

Metodele de implementare a proiectului sunt de natură administrativă și funcțională, și implică următoarele aspecte:

 • ■  implementarea administrativă;

 • ■  implementarea funcțională.

Implementarea administrativă presupune:

ținerea unei evidențe financiar - contabile separate pentru proiect (cont la bancă special și analitice distincte);

 • •  stabilirea procedurilor interne de implementare a proiectului (definirea fișelor postului, metodele de evaluare intermediară a activităților proiectului);

 • •  baza materiala si logistica necesare pentru buna desfasurare a proiectului vor fi asigurate de Consiliul Local al Municipiului Craiova;

 • •   programarea la timp a activităților conform graficului propus cât și a realității din teren;

 • •   pregătirea echipei de proiect formată din funcționarii de specialitate ai Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Din punct de vedere al implementării funcționale se are în vedere integrarea noilor activități în cele desfășurate în prezent de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Implementarea funcțională presupune parcurgerea următoarelor etape:

Pregătirea activităților incluse în proiect:

 • •   Stabilirea sarcinilor precise ale fiecărui membru al echipei de proiect;

 • •   Stabilirea unei strategii de abordare a activităților;

 • •  Realizarea concreta a unui plan de lucru de către echipa de proiect in vederea demarării activităților;

 • •  Refacerea graficului privind desfășurarea activităților proiectului, cu definirea exactă a perioadelor de timp în care se realizează o activitate și însușirea acestuia de toți membrii echipei;

 • •   Organizarea procedurilor de achiziție publică de achiziționare servicii si lucrari.

Implementarea propriu-zisă a activităților din proiect:

 • 1.  Activități pregătitoare: contractarea si achizitionarea de servicii de proiectare, contractarea de lucrari de executie.

 • 2. Executia propriu-zisa a lucrarilor de reabilitare corp central cladire si teren de sport.

 • 3. Achizitia de utilaje tehnologice si echipamente IT

Proiectul a fost conceput intr-o succesiune cauzala si propune, in acest sens, activitati ce vor genera rezultatele așteptate, si care, la rândul lor, vor asigura realizarea obiectivelor specifice propuse, conturând in final obiectivul general la care proiectul propus va contribui. Metodologia de implementare a fost aleasa deci pentru a asigura controlul asupra obținerii rezultatelor prin derularea activităților si eficienta realizării obiectivelor specifice.

Metodologia propusă constituie un mediu - cadru de implementare și desfășurare a activităților propuse, facilitând monitorizarea, controlul, gestiunea și dimensiunea resurselor umane, financiare și materiale.

Alegerea metodologiei propuse a pornit de la:

 • experiența echipei manageriale in domeniul managementului de proiect;

 • necesitatea îndeplinirii obiectivelor proiectului;

 • urmărirea obținerii unui raport optim calitate preț in ceea ce privește achizițiile publice realizate prin

proiect;

 • analiza situației actuale si a necesitaților identificate la nivelul infrastructurii educationale din Municipiul Craiova.

Metodele de implementare funcționala vor conduce la asigurarea unui flux eficient și diversificat de informații intre beneficiar si constructorul care va reabilita si moderniza cladirile din incinta Colegiului National „Elena Cuza”. De asemenea, metodologia propusă și prezentată mai sus a fost astfel aleasă deoarece s-a considerat a fi foarte importantă pentru reușita proiectului, metodologia de organizare fiind axată pe definirea clară a responsabilităților membrilor proiectului si a relatiei acestora cu constructorul.

Procedurile de evaluare interna realizata de către echipa manageriala vor urmări indicatorii de buna performanta a proiectului si vor cuprinde evaluări pe parcurs si o evaluare finala. Evaluările pe parcurs vor începe cu analiza situației existente înainte de intervenția masurilor necesare pentru realizarea proiectului si au ca scop stabilirea progresului realizat in implementarea proiectului, in vederea identificării eventualelor întârzieri sau probleme. Un mod de concretizare al acestora va fi întocmirea rapoartelor intermediare.

Primul pas in realizarea evaluării consta in elaborarea unui plan de evaluare care va fi realizat in strânsa corelație cu scopul proiectului. Evaluarea interna a proiectului va incepe deci cu monitorizarea si examinarea setului de obiective propuse si va continua pe toata durata implementării prin verificarea progreselor si controlul in timp a activităților. Se va realiza astfel monitorizarea costurilor, a calității si timpului in scopul încadrării in timpul si costurile planificate cat si in indicii de performanta pe toata perioada derulării proiectului.

Se va avea în vedere evaluarea indicatorilor de performanță a proiectului:

Indicatori cantitativi:

 • -   1 amfiteatru de 84 locuri-reabilitat

 • -   7 Sali de clasa

 • -   9 laboratoare

 • -   1 biblioteca

 • -   teren sport - 900 mp- reabilitat, dotat cu 12 proiectoare

 • -   alei pietonale- 500 mp-asfaltate

 • -   retele incinta inlocuite

Indicatori calitativi:

 • -   Cresterea numarului de elevi care participa la orele de educatie pe terenul de sport cu 20%;

 • -   scaderea gradului de imbolnavire a elevilor cu 30 % datorita salilor de clasa si laboratoarelor insuficient incalzite

 • -   Scaderea consumului de energie electrica cu 10 %

 • -   Scaderea consumului de energie termica cu 10 %

 • -   Cresterea numarului de solicitari de inchiriere a amfiteatrului mic cu 100%.

Pentru a demonstra cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite de cantina Colegiului se vor realiza 2 sondaje de opinie in randul elevilor din cadrul liceului cu privire la gradul de satisfacere a nevoilor acestora in ceea ce priveste calitatea produselor consumate la cantina si a serviciilor oferite de personalul angajat. Cele doua sondaje se vor realiza, unul la inceputul proiectului, inainte de demararea lucrarilor de reabilitare si modernizare si celalalt dupa executarea lucrarilor, astfel evidentiindu-se masura in care au fost atinse obiectivele propuse in ceea ce priveste cresterea gradului de satisfactie a elevilor prind conditiile de servire a mesei in cantina liceului.

De asemenea, se vor face evaluări periodice ale stadiului de implementare și evaluarea rezultatelor parțial obținute, prin întâlniri ale echipei manageriale. În urma derulării proiectului și a evaluării acestuia se va întocmi un raport final în care se vor prezenta obiectivele proiectului, măsura în care acestea au fost atinse, modalitățile de acțiune și impactul proiectului asupra grupurilor țintă, gradul de realizare al indicatorilor propusi.

In vederea monitorizarii proiectului, la nivelul institutiei se va infiinta o Unitate de Monitorizare si Supervizare (UMS) a proiectului care va reprezenta Consiliul Local al Municipiului Craiova in relatiile cu Autoritatea Contractanta si Autoritatea de Implementare si care va raspunde in principal de atingerea obiectivelor specifice si generale ale proiectului.

Principalele activitati ale Unitatii de Monitorizare si Supervizare a proiectului vor include:

- monitorizarea intregului proiect

UMS se va asigura ca activitatile proiectului sunt realizate in conformitate cu specificatiile cerute, cu planul de timp stabilit si cu parametrii de calitate relevanti.

monitorizarea bugetului Consiliului Local si alocarea costurilor neeligibile ale proiectului;

UMS se va asigura ca vor fi alocate de la bugetul local fondurile necesare derularii proiectului.

 • •   asigurarea atingerii obiectivelor proiectului;

Principalele sarcini ale MSU vor include:

 • •   asigurarea ca activitatile proiectului sa se incadreze in graficul de timp stabilit;

 • •   stabilirea prioritatilor in derularea activitatilor proiectului;

 • •   sustinerea financiara a proiectului;

 • •   promovarea sustenabilitatii proiectului dupa finalizarea acestuia.

Astfel, s-a stabilit un calendar al activitatilor de monitorizare a proiectului care vor consta in principal in intalniri periodice intre membrii echipei de proiect si membrii unitatii de monitorizare si

supervizare a proiectului si vizite de monitorizare la locatia proiectului.

Calendarul rapoartelor de progres

Nr. crt

Raport de progres

Perioada

Monitorizarea activitatilor derulate inainte de depunerea cererii de finantare

1

2

Raport de progres privind elaborarea cererii de finantare

Noiembrie 2009

Monitorizarea activitatilor derulate dupa depunerea cererii de finantare

3

Raport de progres privind realizare PT+DDE+PAC+obtinere avize

Aprilie 2010

4

Raport de progres privind aprobarea metodologiei de abordare a proiectului

Iulie 2010

5

Raport de progres privind aprobarea graficului de esalonare a lucrarilor propus de constructor

Noiembrie 2010

5

Raport de progres privind stadiul realizarii lucrarilor

Mai 2011

6

Raport de progres privind finalizarea lucrarilor de constructii

Decembrie 2011

7

Raport de progres privind stadiul activitatilor de publicitate ale proiectului

Ianuarie 2012

8

Raport de progres privind efectuarea auditului proiectului

Mai 2012

La nivelul institutiei extista o strategie clara de monitorizare a implementarii proiectelor cu finantare nerambursabila, in sensul ca exista o repartizare a sarcinilor in acest sens, pentru fiecare proiect pentru care se semneaza contracte de finantare nerambursabila. Astfel,pentru monitorizarea proiectului de fata urmeaza a se infiinta o Unitate de Monitorizare si Supervizare (UMS) care va reprezenta Consiliul Local al Municipiului Craiova in relatiile cu Autoritatea Contractanta si Autoritatea de Implementare.

Membrii unitatii de monitorizare si supervizare vor fi selectionati din randul personalului existent in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Craiova, cu experienta in problemele specifice administratiei publice locale.

Pozitiile propuse in structura UMS sunt:

Coordonator UMS

 • - va fi membru al aparatului de conducere al Primariei Municipiului Craiova ce are autoritatea necesara pentru indeplinirea sarcinilor relevante, respectiv Viceprimar;

 • - va realiza activitatile de monitorizare generala a proiectului, coordonarea si controlul atingerii obiectivelor proiectului;

Echipa UMS va lua in considerare toti factorii care ar putea deveni o amenintare pentru atingerea obiectivelor proiectului si vor identifica posibilele obstacole in realizarea activitatilor proiectului, luand masurile necesare pentru a le evita.

Coordonator tehnic

- va supraveghea asigurarea calitatii lucrarilor;

- se va asigura ca dirigintele de santier din echipa de proiect isi indeplineste in mod corespunzator sarcinile ce-i revin in acest sens;.

Coordonator economic

- va fi o persoana cu experienta in domeniul economic in cadrul institutiei si va asigura monitorizarea aspectelor financiare ale proiectului: documente de plata, fluxuri de numerar, etc;

- va asigura controlul financiar preventiv al platilor ce se efectueaza in cadrul proiectului, respectiv din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si dupa caz al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare/angajament;

- va superviza echipa de proiect in vederea luarii deciziilor de natura financiara. Secretar

- va asigura suportul administrativ al UMS (inregistrarea si administrarea documentelor UMS, respectiv a rapoartele de progres, corespondenta cu Autoritatea de Implementare si Autoritatea Contractanta inaintate de echipa de proiect si va intocmi minutele intalnirii intre echipa de proiect si membrii UMS si alte documente relevante pentru activitatea membrilor UMS).

Activitatile de monitorizare a proiectului vor consta in principal in intalniri periodice intre membrii echipei de proiect si membrii unitatii de monitorizare si supervizare a proiectului si vizite de monitorizare la locatia proiectului.

De asemenea, UMS va primi din partea echipei de implementare a proiectului rapoarte de progres pe tot parcursul derularii proiectului ( atat in etapa de elaborare a proiectului cat si in perioada de implementare a acestuia). Rapoartele vor fi transmise in conformitate cu Calendarul rapoartelor de progres corelat cu graficul de activitati.

Principalele riscuri ce pot interveni in cazul proiectului de fata sunt cele referitoare atat la perioada de implementare a proiectului cat si la perioada ulterioara fazei de implementare.

Riscurile interne

Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare. Riscurile interne constau in urmatoarele:

- diminuarea capacitatii financiare a beneficiarului de a sustine costurile aferente proiectului;

- nerespectarea graficului de activitati si a graficului de esalonare a lucrarilor de executie;

- derularea cu dificultate a procedurilor de achizitie publica ce conduce la depasirea termenelor prevazute in graficul de activitati;

- orientarea unora dintre membrii echipei de proiect catre alte oportunitati de afirmare profesionala.

Riscuri externe pot fi de mai multe tipuri, respectiv:

Riscuri institutionale:

- nerambursarea in termen corespunzator a sumelor solicitate de beneficiar Autoritatii de Implementare;

Riscuri politice:

- aceste riscuri sunt cele care apar datorita unor strategii si decizii politice care afecteaza mediul economic si sectorul public. De exemplu, TVA-ul aplicat de la 01.01.2007 aferent lucrarilor de investitii cu finantare nerambursabila;

Riscuri economice:

- aceste riscuri sunt cele care privesc indicatorii macroeconomici, respectiv: cresterea preturilor la utilitati - apa, energie; fluctuații ale inflației, modificări ale nivelului dobânzilor, etc. ceea ce conduce la cresterea costurilor de exploatare a investitiei;

Alte riscuri:

 • - numarul scazut de ofertanti dispusi sa participe la procedurile de achizitie publica in vederea atribuirii contractelor pentru realizarea proiectului tehnic si de executie a lucrarilor de constructii;

 • - nerespectarea de catre prestatorul de servicii sau executantul lucrarilor a conditiilor contractuale referitoare la termene, calitatea lucrarilor, etc.

 • - capacitatea scazuta de sustinere a executiei lucrarilor conform graficului de esalonare a acestora datorita migratiei fortei de munca.

In cazul materializarii acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului, se impune identificarea si adoptarea unor solutii adecvate, atat din punct de vedere financiar, cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor prevazute. Consiliul Local al Municipiului Craiova, respectiv Primaria Municipiului Craiova, in calitate de solicitant al finantarii este entitatea responsabila de identificarea solutiilor pentru solutionarea problemele ce apar pe toata durata implementarii proiectului.

Masurile adoptate pentru eliminarea si/sau reducerea riscurilor vor viza atat perioada de implementare, cat si perioada de dupa implementarea proiectului.In perioda de executie, se prevede implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor, care va presupune organizarea de receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Procedurile aferente vor fi prevazute in documentele de licitatie si in contractele care se vor incheia. Sistemul de supervizare se adreseaza urmatoarele aspecte:

- incadrarea in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- respectarea specificatiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;

Vor fi stabiliti indicatori specifici, atat in perioada de implementare, cat si ulterior acesteia, care vor fi utilizati drept etalon in evaluarea activitatilor de implementare si operare.

2.5 DURATA PROIECTULUI.

Durata de implementare a proiectului va fi de 28 luni.

2.6 INDICATORI

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu rezultatele prevazute la pct 2.3.6)

Amfitetru mic 84 locuri-reabilitat

0

1

Numar biblioteci reabilitate

0

1

Numarul salilor de clasa reabilitate

0

7 sali de clasa

Numarul laboratoarelor reabilitate

0

9 laboratoare

Suprafata teren de sport reabilitat

0

900 mp

Suprafata alei pietonale reabilitate

0

500 mp

Numar de utilaje tehnologice achizitionate

0

2

Numar echipamente IT achizitionate

0

12

Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung)

- Cresterea numarului de elevi care participa la orele de educatie fizica pe terenul de sport cu 20%;

60%

80%

- Crestere    gradului    de

frecventare a cursurilor datorita conditiilor oferite de salile de clasa si laboratoare cu 20%

80%

100%

Cresterea numarului de solicitari de inchiriere a amfiteatrului mic cu 100%.

2.7 PARTENERII IMPLICAȚI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

DA

NU

2.8 RELAȚIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

MOD DE RELAȚIONARE

Programul Operațional Regional

AXA PRIORITARĂ

Îmbunătățirea     infrastructurii

sociale

Proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA CORP PRINCIPAL SI TEREN SPORT- STR.MIHAI VITEAZUL, NR.12 CRAIOVA” se încadrează în Domeniul de interventie 3.4 „Reabilitarea    /modernizarea    /dezvoltarea    și    echiparea

infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Craiova

Proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CORP PRINCIPAL SI TEREN SPORT- - STR.MIHAI VITEAZUL, NR.12 CRAIOVA” se incadreaza in Obiectivul Strategic Sectorial nr. 8 ''Impunerea educației si formarii profesionale inițiale si continue ca pilon de susținere a dezvoltarii durabile a capitalului uman''.

Cadrul Strategic Național de Referință

Proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CORP PRINCIPAL SI TEREN SPORT- STR.MIHAI VITEAZUL, NR.12 CRAIOVA” se incadreaza in prioritatea tematică ''Dezvoltarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman din România''

Strategia de Dezvoltare Regională

2007-2013

Proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA CORP PRINCIPAL SI TEREN SPORT- - STR.MIHAI VITEAZUL, NR.12 CRAIOVA” se incadreaza in a II - a prioritate regionala de dezvoltare, respectiv: ''Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii regionale'' , măsura 2.3. ''Imbunatatirea infrastructurii sociale si de educatie''

Proiectul    „REABILITARE    SI

MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA”, DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”

Proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA CORP PRINCIPAL SI TEREN SPORT-STR.MIHAI VITEAZUL, NR.12 CRAIOVA”, continua efortul municipalitatii de a sprijini imbunatatirea calitatii si ridicarea serviciilor de educatie la standardele europene, cu implicatii pozitive asupra gradului de participare a tinerilor, alaturi de proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA”, DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizația este plătitoare de TVA?

DA

NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitați finanțarea generator de venituri?

| X | NU

2.11 IMPACTUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistența financiară nerambursabilă pe care o solicitați va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

|________| NU

Asistenta financiara nerambursabila solicitata in vederea realizarii proiectului propus va avea rolul sa accelereze implementarea proiectului deoarece fara aceasta finantare, proiectul s-ar putea realiza intr-un timp indelungat si nu ar putea respecta termenul de implementare impus in documentele locale de programe, date fiind resursele financiare limitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova. Impunerea educatiei ca pilon de sustinere a dezvoltarii durabile a capitalului uman presupune in primul rand desfasurarea in conditii optime si de siguranta a procesului educational dar si incurajarea elevilor din afara localitatii prin crearea, respectiv reabilitarea si modernizarea de camine. Din punct de vedere al infrastructurii, exista multe probleme la nivel local precum, existenta unui numar considerabil de scoli si licee care necesita reabilitare si modernizare, lipsa salilor de sport sau lipsa locurilor de cazare pentru elevii din afara municipiului. Toate acestea afecteaza negativ procesul de pregatire si formare educationala. In strategia de dezvoltare locala, se prevede ca pana in anul 2013 sa fie consolidata cea mai mare parte a infrastructurii scolilor si liceelor dar si construirea/reabilitarea de camine pentru elevi. Consideram ca acesta este un termen de finalizare foarte scurt in contextul in care bugetul local este relativ limitat dar in acelasi timp municipalitatea a constientizat ca respectarea termenelor de realizare a proiectelor definite in strategia de dezvoltare reprezinta angajamente ferme pentru reprezentantii acesteia fata de comunitatea locala si totodata necesitatea parcurgerii intr-un ritm adaptat realitatii a pasilor impusi in cadrul competitiei intre orase si regiuni. Oportunitatea de finantare a proiectului propus oferita prin Programul Operational Regional, Axa prioritara Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniu de interventie 3.4 „Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” constituie modalitatea cea mai buna de punere in aplicare a termenelor de finalizare a proiectelor prioritare pentru municipalitate stabilite in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.

b) este esențială pentru implementarea proiectului

|________| NU

Asistenta financiara nerambursabila solicitata in vederea realizarii proiectului va fi esentiala pentru implementarea proiectului dat fiind faptul ca aceasta presupune o valoare destul de mare care depaseste posibilitatile financiare ale autoritatii locale. Municipalitatea si-a asumat un rol foarte important in crearea tuturor premiselor de dezvoltare a sistemului educational prin impunerea sa si a formarii initiale si continue ca pilon de sustinere a dezvoltarii durabile a capitalului uman, depunand eforturi sustinute si demarand actiuni indraznete in imbunatatirea infrastructurii din scoli si licee. Pentru a asigura condițiile necesare învățământului public și pentru a creste nivelul de participare la educație și formare a elevilor din municipiu, Primaria Craiova si-a stabilit in portofoliul de proiecte definite prin strategia de dezvoltare locala, drept prioritate, imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie in vederea realizarii unui proces educational la standarde europene, printre care si cea a Colegiului National „Elena Cuza”.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Municipiul Craiova, in calitate de promotor al proiectului va asigura managementul acestuia prin echipa de proiect si alte departamente care gestioneaza tipurile de activitati propuse a se realiza in cadrul proiectului.

Ca urmare a implementarii proiectului, respectiv Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ''Elena Cuza corp principal si teren de sport'- str.Mihai Viteazul, nr.12, Craiova', la nivelul municipiului Craiova se va crea si dezvolta o infrastructura de educatie care sa raspunda exingentelor actuale ale procesului de invatamant.

Municipiul Craiova si-a asumat responsabilitatea prin Declaratia de angajament anexata prezentei cereri de finantare ca va asigura intretinerea si functionarea infrastructurii finantate pe o perioada de minim 5 ani dupa finalizarea proiectului.

In urma implementarii proiectului, pentru fiecare din activele ce fac obiectul prezentului proiect, respectiv salile de clasa, laboratoare, retele din incinta si teren de sport va avea loc o diminuare a subventiilor acordate de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si operare, ca urmare a reducerii acestor costuri.

Fiind o institutie a administratiei publice locale, sustenabilitatea institutionala a proiectului este asigurata. Cladirile ce vor fi reabilitate si modernizate vor ramane in proprietatea si administrarea Municipiului Craiova.

Un rol important in continuarea activitatilor proiectului îl prezintă experiența funcționarilor publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor publice locale in abordarea problemelor de infrastructura si in derularea proiectelor cu finanțare nerambursabila.

Proiectul se incadreaza in obiectivele strategice de dezvoltare ale municipiului Craiova si contribuie la realizarea obiectivului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, a Planului National de Dezvoltare și al Cadrului Național Strategic de Referință, respectiv diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și media dezvoltării statelor membre ale Uniunii Europene.

Proiectul poate fi un bun exemplu de implementare in regiune. Va contribui la imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova. Avand in vedere calitatea cladirilor reabilitate, vor fi stabilite noi standarde si vor fi atinse in proportie de 100% cele europene in ceea ce priveste reabilitarea infrastructurilor educationale.

Proiectul are, de asemenea, un impact social si de stimulare a procesului de invatare prin reabilitarea infrastructurii educationale.

Implementarea cu succes a proiectului se va constitui într-un exemplu de performanță si va spori gradul de punere in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala, regionala si naționala, corelate cu cele de la nivel european.

2.13 INFORMARE ȘI PUBLICITATE

In vederea respectarii cerintelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitatii contributiei comunitare la proiect se vor intreprinde urmatoarele activitati de informare si publicitate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional.

 • 1. Comunicat de presa lansare proiect

Comunicatul de presa va fi publicat in prima luna de implementare a proiectului si va lansa in mod oficial demararea proiectului. Structura comunicatului va fi in conformitate cu regulile prevazute in Manualul de identitate vizuala pentru Programul Operational Regional si va raspunde la intrebarile cheie care furnizeaza o informatie completa, respectiv, cine, ce, unde, cand, cum si de ce. Astfel, comunicatul de lansare a Proiectului „Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza, Corp principal si teren de sport” de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova, va include logo-ul Guvernului Romaniei, cel al beneficiarului, al Uniunii Europene, titlul comunicatului, data emiterii lui, logo-ul Fondurilor Structurale dar si logo-ul Regio. De asemenea, acesta va cuprinde informati cheie despre proiect si va dezvolta elementele principale cuprinse in paragraful de debut, detalii de evolutie, termene, etape ale proiectului, precum si, numele si datele de contact ale persoanei care in cazul unor solicitari, poate oferi mai multe informatii si detalii. Comunicatul de presa emis va fi tip B si va fi publicat intr-un ziar local, in „Curierul Primariei” ziar editat de Primaria Municipiului Craiova si totodata pe site-ul autoritatii locale.

 • 2. Panouri pentru afișare temporara/ Panouri pentru șantiere în construcție

O alta activitate de informare si publicitate va fi amplasarea unor panouri temporare pentru santiere in constructie care contin elemente obligatorii conform Manualului de Identitate Vizuala precum, numele proiectului si al beneficiarului, valoarea sa, data inceperii si termenul limita de finalizare, organismul intermediar, autoritatea de management, logo-ul Uniunii Europene si al Guvernului Romaniei, logo-ul Regio si cel al Fondurilor Structurale. Panourile nu vor fi lipsite nici de sloganul „Investim in viitorul tau!” si nici de textul, „Regio este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala” iar cel putin 25% din suprafata sa va fi alocata contributiei Uniunii Europene. Panoul va fi amplasat in locul cel mai potrivit din punct de vedere al vizibilitatii (in ceea ce priveste vizibilitatea si in conformitate cu reglementarile din Romania) astfel incat cei care sunt in trecere sa-l poata citi si sa inteleaga natura proiectului. Panoul va fi expus pe toata perioada implementarii proiectului si inca 6 luni dupa incheierea acestuia.

 • 3. Placi pentru amplasare permanenta/ Placi permanente

La 6 luni dupa finalizarea lucrarilor, panoul pentru afisare temporara va fi inlocuit cu o placa permanenta explicativa. Aceasta placa va respecta modelul celor prezentate in Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional, respectiv, va mentiona faptul ca proiectul a fost selectionat prin intermediul Regio si ca acesta este partial finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

 • 4. Comunicat de presa finalizare proiect

Comunicatul de presa va fi publicat in ultima luna de implementare a proiectului si va cuprinde o informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu cea mai mare audienta. Aditional acestor informatii, comunicatul va include aceleasi elemente obligatorii ca si cel publicat la inceperea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional.

N

r.

Activitatea de informare și publicitate

Durata estimată/ Perioada

Costuri estimate

1

Comunicat de presa - privind inceperea proiectului

Prima     luna     a     inceperii

implementarii priectului.

1000 lei

2

Panou pentru afisare temporara

Intreaga perioada a implementarii proiectului, plus inca 6 luni dupa incheierea acestuia.

1500 lei

3

Placa pentru amplasare permanenta

Amplasare permanenta la 6 luni dupa finalizarea lucrarilor.

1500 lei

4

Elaborarea de brosuri si pliante

Lunile 23-24 dupa incheierea lucrarilor de reabilitare si achizitia de     utilaje     tehnologice     si

echipamente IT

3.000 lei

5

Comunicat de presa - privind finalizarea proiectului

Ultima luna a finalizarii proiectului.

1.000 lei

3.CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

3.1 EGALITATEA DE ȘANSE

Promovarea constantă si sistematică a principiului egalității de șanse între femei și bărbați, în accepțiunea actuală a noțiunii, constituie o preocupare de dată relativ recentă pentru comunitatea internațională, deși diferite aspecte ale egalității între femei și bărbați au fost evocate prin mai multe declarații sau tratate internaționale.

Promovarea egalitatii de sanse si nondiscriminarii reprezinta una din temele orizontale care se definesc ca prioritati agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, incorporate sub diferite forme, in toate politicile Comunitatilor Europene. Angajamentele Romaniei in ceea ce priveste implementarea temelor orizontale se reflecta si in sprijinirea proiectelor care contribuie la atingerea obiectivelor de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si promovare a egalitatii de sanse.

Legislația națională, în primul rând Constituția României, afirmă egalitatea între cetățenii săi, fără deosebire de sex, și în principiu nu conține norme discriminatorii după acest criteriu. Strategia nationala pentru egalitatea de sanse stabileste o serie de măsuri si de garantii destinate sa elimine orice forma de discriminare directa sa indirecta si sa permita exercitarea libertatii si a drepturilor sale fundamentale. Derularea politicii de egalitate de sanse intre femei si barbati nu numai ca favorizeaza o aprofundare si o consolidare a democratiei, dar in acelasi timp contribuie la o utilizare mai rationala si mai eficienta a resurselor umane.

Astfel, in elaborarea si implementarea proiectului, in activitatile si managementul acestuia, precum si in identificarea beneficiarilor s-a tinut cont de principiul privind egalitatea de sanse, neexistand discriminari pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă.

In toate activitatile proiectului se va respecta legislatia in domeniu, respectiv O.G. nr. 137/200 republicata, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu toate modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 202/2002 republicata privind egalitatea de sanse intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare, lege ce transpune directive europene printre care si DE 76/2007/CEE pentru implementarea principiului egalitatii de tratament pentru barbati si femei referitor la accesul, ocupare, pregatire profesionala, promovare si conditii de munca, modificata prin DE 2002/73/CE; DE 75/117/CEE pentru aplicarea principiului platii egale pentru femei si barbati.

Din cadrul echipei de implementare a proiectului fac parte atat persoane de sex masculin cat si persoane de sex feminin, acestea nefiind selectionate in functie de rasa, religie sau varsta. Singurul criteriu pentru alegerea acestora fiind experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila.

Procedurile de achizitie vor respecta reglementarile impuse prin contractul de finantare precum si legislatia nationala si vor fi aplicate principiile transparentei si nediscriminarii pe tot parcursul derularii procesului de incheiere a contractelor. Astfel, proiectul va respecta legislatia in domeniul egalitatii de sanse si achizitiilor publice.

In Romania, achizitiile publice de lucrari sunt reglementate de O.U.G nr 34/2006 priivind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata prin O.U.G. nr. 94/2007 priivind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu toate modificarile ulterioare.

Atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii proiectului se va realiza in conformitate cu legislatia de mai sus, cu respectarea urmatoarelor principii:

 • -  nediscriminarea;

 • -  tratamentul egal;

 • -  recunoasterea reciproca;

 • -  transparenta;

 • -  proportionalitatea;

 • -  eficienta utilizarii fondurilor publice;

 • -  asumarea raspunderii.

Se poate mentiona asadar, ca Primaria Municipiului Craiova are o politica a nediscriminarii pe care o implementeaza si la nivelul acestui proiect, ca de altfel in toate proiectele pe care le promoveaza, fiind prevazute astfel mecanisme de asigurare a egalitatii de sanse:

 • - in cadrul contractelor de achizitie ce se vor incheia prin proiect;

 • - in alcatuirea componentei echipei de implementare a proiectului.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ SI EFICIENTA ENERGETICA

Conform definitiei dată de Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare în raportul ''Viitorul nostru comun'', prin dezvoltarea durabila se urmarește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Problema cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea dintre două aspirații umane, care prin conținutul lor susțin necesitatea dezvoltării economice și sociale, dar și a conservării stării mediului înconjurător, ca singura cale pentru creșterea calității vieții.

Educația, pe lângă faptul că este un drept al omului, este o premisă pentru obținerea dezvoltării durabile și un instrument esențial pentru o bună administrare, pentru adoptarea unor decizii în cunoștință de cauză și promovarea democrației. De aceea, educația pentru o dezvoltare durabilă poate ajuta să transforme această perspectiva în realitate. Educația pentru dezvoltare durabilă dezvoltă și îmbunătățește capacitatea indivizilor, a grupurilor, a comunităților, organizațiilor și a țărilor de a, gândi și a acționa în favoarea dezvoltării durabile. Ea poate genera o schimbare în mentalitățile oamenilor, potențând capacitatea acestora de a crea o lume mai sigură, mai sănătoasă și mult mai prosperă, îmbunătățind astfel calitatea vieții. Educația pentru o dezvoltare durabilă oferă o abordare critică, un grad sporit de conștientizare și puterea de a explora și dezvolta noi concepte, viziuni, metode și instrumente.

In cadrul proiectului propus, cerinta privind izolarea termica si economia de energie presupune o conformare generala si de detaliu a constructiilor astfel incat pierderile energetice sa fie minime, iar consumurile de energie in vederea obtinerii unui confort minim admisibil sa fie cat mai limitate.

Asigurarea eficientei energetice se obtine prin conformarea rationala a elementelor de constructie, cat si a configuratiei generale astfel incat pierderile de caldura sa fie minime, respectiv:

 • 1. alcatuirea constructiva a elementelor de inchidere perimetrala (in zonele opace: zidarie de caramida plina);

 • 2. plansee din beton armat cu termoizolatie in pod cu vata minerala 10 cm

 • 3. tamplarie PVC cu textura de lemn si geam termopan

Cerinta privind sanatatea oamenilor si protectia mediului presupune conceperea si executarea spatiilor si a elementelor componente astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea ocupantilor, urmarindu-se si protectia mediului inconjurator.

Cerintele de refacere si protectie a mediului presupun realizarea constuctiilor astfel incat pe toata durata de viata (executie, exploatare, postutilizare) sa nu afecteze echilibrul ecologic, sa nu dauneze sanatatii, confortului si linistii oamenilor. In ceea ce priveste poluarea, nu exista surse de poluare a aerului aferente cladirii.

Prin certificatul de urbanism nu se solicita Fișa tehnică privind condițiile de protecție a mediului.

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

O societate informationala se naste intr-un mediu in care marea majoritate a membrilor ei are acces la tehnologii IT&C si utilizeaza frecvent tehnologiile informationale, atat pentru instruire si perfectionare profesionala, cat si pentru activitati personale privind rezolvarea unor probleme economice, sociale, etc.

Societatea informationala reprezinta o noua etapa a civilizatiei umane, un nou mod de viata calitativ superior care implica folosirea intensiva a informatiei in toate sferele activitatii si existentei umane, cu un impact economic si social major. Societatea informationala permite accesul larg la informatie al membrilor sai, un nou mod de lucru si de cunoastere, amplifica posibilitatea globalizarii economice si a cresterii coeziunii sociale.

Proiectul de fata contribuie la introducerea noilor tehnologii prin faptul ca se vor achizitiona 4 Laptop-uri, 4 videoproiectoare si 4 ecrane de proiectie care vor fi utilizate in cadrul procesului educational, la prezentari de laborator sau prezentari ale lucrarilor stiintifice.

3.4 ACHIZIȚII PUBLICE

Vă rugăm să completați formularul privind programul/ calendarul achizițiilor publice:

ACHIZIȚII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PĂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt.

Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului

Valoarea reală (Lei)

Procedura aplicată

Data începerii procedurii*

Data finalizarii procedurii*

1

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

95.614

Cerere de oferta (Procedura de achizitie publica organizata de Colegiul National „Elena Cuza”)

Septembrie 2009

Octombrie 2009

2

Consultanta-ACB

5.000

Achizitie directa (Procedura de achizitie publica organizata de Colegiul National „Elena Cuza”)

Noiembrie 2009

Noiembrie 2009

ACHIZIȚII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt.

Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului

Valoarea estimată (Lei)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii*

Data estimată pentru finalizarea procedurii*

1

Achizitie serviciu

Comunicat presa lansare proiect

1.000

Cerere de oferta

Luna 1

Luna 1

2

Achizitie serviciu

Elaborare

PT+DDE+PAC

„Reabilitare si modernizare Colegiul National” ” corp principal si teren de sport

260.473

Cerere de oferte

Luna 2

Luna 4

3

Achizitie lucrari „Reabilitare si modernizare Colegiul National” corp principal si teren de sport-constructii si instalatii

7.448.044

Licitatie deschisa

Luna 7

Luna 9

4

Achizitie utilaje tehnologice

126.500

Licitatie deschisa

Luna 11

Luna 13

5

Achizitie echipamente IT

168.800

Licitatie deschisa

Luna 14

Luna 15

6

Achizitie brosuri si pliante

3.000

Cerere de oferta

Luna 11

Luna 11

7

Achizitie servicii audit

80.000

Licitatie deschisa

Luna 20

Luna 22

8

Comunicat presa finalizare proiect

1.000

Cerere de oferta

Luna 28

Luna 28

Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanțare

3.4.1 INFORMATII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

septembrie 2009

Data elaborarii studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții octombrie 2009

Data ultimei actualizari a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nu este cazul

 • 4.FINANTAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA*

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1

Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

1.3

Amenajarea pt protectia mediului

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

-

2

CAPITOL 2

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1

Canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, radio-tv, etc

-

429.262,00

429.262,00

81.559,78

TOTAL CAPITOL 2

-

429.262,00

429.262,00

81.559,78

3

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului)

3.2

Cheltuieli pt avize, acorduri, aututorizație de constructie

-

1.406,00

1.406,00

267,14

3.3

Proiectare si engineering

356.087,00

356.087,00

67.656,53

3.4

Consultanța și expertiză

5.000,00

5.000,00

950,00

3.5

Asistenta tehnica

50.000,00

50.000,00

9.500,00

TOTAL CAPITOL 3

-

412.493,00

412.493,00

78.373,67

4

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiții

4.1

Constructii si instalatii

7.448.044,00

7.448.044,00

1.415.128,36

4.2

Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale

126.500,00

126.500,00

24.035,00

4.3

Dotari- mobilier

-

-

-

-

4.4

Echipamente IT

-

168.800,00

168.800,00

32.072,00

TOTAL CAPITOL 4

-

7.743.344,00

7.743.344,00

1.471.235,36

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

157.546,00

157.546,00

29.933,74

5.1.1

Lucrări de construcții

-

157.546,00

157.546,00

29.933,74

5.1.2

Cheltuieli conexe orqanizarii de santier

-

5.2

Comisioane, taxe, cote legale

102.405,00

102.405,00

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

513.431,00

774.334,00

1.287.765,00

244.675,35

TOTAL CAPITOL 5

513.431,00

1.034.285,00

1.547.716,00

274.609,09

6

CAPITOLUL 6

Cheltuieli aferente implementarii proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

-

8.000,00

8.000,00

1.520,00

6.2

Cheltuieli de audit

-

80.000,00

80.000,00

15.200,00

TOTAL CAPITOL 6

-

88.000,00

88.000,00

16.720,00

I

TOTAL cheltuieli

513.431,00

9.707.384,00

10.220.815,00

1.922.497,90

II

Alte cheltuieli neeligibile

-

-

-

-

III

TOTAL GENERAL (I+II)

513.431,00

9.707.384,00

10.220.815,00

1.922.497,90

Bugetul proiectului = <Total general (coloana 5) +Total general (coloana 6)> Lei

 • 4.2 SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANȚARE

  VALOARE (lei)

  I

  Valoarea totală a proiectului, d.c.:

  12.143.312,90

  a.

  Valoarea neeligibilă a proiectului

  513.431,00

  b.

  Valoarea eligibilă a proiectului

  9.707.384,00

  c.

  TVA

  1.922.497,90

  II

  Contribuția proprie în proiect, d.c.:

  707.578,68

  a.

  Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

  194.147,68

  b.

  Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

  513.431,00

  c.

  Autofinanțarea proiectului*

  Nu este cazul

  III

  TVA

  1.922.497,90

  IV

  ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

  9.513.236,32

În care:

I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA

II Contribuția proprie în proiect = Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanțarea proiectului*

*Autofinanțarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit

 • 5. CERTIFICAREA APLICAȚIEI

5.1 DECLARAȚIE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data:

Numele , prenumele reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei imputernicite

SOLOMON ANTONIE

Funcția ocupată în organizație

PRIMAR

Semnătura..........................

(stampila)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian VASILE