Hotărârea nr. 498/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 498

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.498

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința extraordinară din data de 12.11.2009;

Având în vedere raportul nr.142024/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune modificarea Contractului de Asociere nr.17/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. ECO SUD S.R.L.;

În temeiul art.11, art.36 alin. 2 lit.e si alin.7 lit.c, art.45 alin.3 și art.61, alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de Asociere nr.17/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. ECO SUD S.R.L., conform Actului Adițional nr.4/2009 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.248/2009 referitoare la modificarea Contractului de Asociere nr.17/2002.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Economico-Financiară și S.C. ECO SUD S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Florentin TUDOR