Hotărârea nr. 496/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 496

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.496

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.136248/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea contractului de prestări servicii nr. 4/2005 și a actului adițional nr.3/2008 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. București, având ca obiect realizarea „Cadastru de specialitate imobiliar edilitar și realizarea sistemului informațional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.d și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de prestări servicii nr. 4/2005, modificat prin actul adițional nr.3/2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. București, având ca obiect realizarea „Cadastru de specialitate imobiliar edilitar și realizarea sistemului informațional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”, cu privire la termenul de prestare a serviciilor și la lucrările suplimentare, conform actului adițional prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul nr.4/2005.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Aurora TIRIBEJA


S.C. GEOTOP 2001 SRL

Calea 13 Septembrie nr. 128, bl.P35, sc.2, ap.37 sector 5, BUCUREȘTI

Nr.1055 din 27.10.2009

PRIMĂRIA MUNC1PIULUI CRAIOVA str.A.I. Cuza, nr.7

Nr.___________din__________2009

ACT ADIȚIONAL Nr. 4 din_______

la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 4 din 28.09.2005

Părți contractante:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Strada A.I. Cuza, Nr.7, telefon/fax 0251/415177/411561, cod IBAN R008TREZ291630270XXXXX deschis la Trezoreria Craiova, reprezentat de Primar - ec. Antonie SOLOMON și Director Economic - ec. Nicolae PASCU, în calitate de achizitor, pe de o parte

Ș>

S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. cu sediul in Calea 13 Septembrie, nr. 128, bl. P35, sc.2, ap 37, București, sector 5, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/6081/2001, având codul fiscal ROI3990392, cont R088RNCB0076004381480001, deschis la BCR Sector 5, telefon/fax 021/3141004, reprezentată de domnul loan ICH1M - Director General, în calitate de prestator, de cealaltă parte,

A intervenit prezentul act adițional:                                                         /

Art.l. Lucrările având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar edilitar și realizarea sistemului informațional privind constituirea băncii de date urbane în Municipiul Craiova” din cadrul contractului nr. 4/28.09.2005 încheiat între Primăria Municipiului Craiova și Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție București, cesionat către S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. prin contractul de cesiune nr. 34508/17.12.2008 cu termen de finalizare la 15.09.2009 - conform actului adițional nr. 3/20.10.2008 încheiat între Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție București și Primăria Municipiului Craiova, termenul de prestare a serviciilor prevăzute în anexa I a contractului de cesiune se prelungește cu 24 luni, conform anexei nr. 1 a prezentului act adițional.

Art.2. Lucrările privind “Cadastru de specialitate imobiliar edilitar și realizarea sistemului informațional privind constituirea băncii de date urbane în Municipiul Craiova”, conform contractului de prestări servicii nr. 4/28.09.2005 încheiat între Primăria Municipiului Craiova și Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție București, cesionat către S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. prin contractul de cesiune nr. 34508/17.12.2008, se suplimentează cu cele prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului act adițional.

ACHIZITOR

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CRAIOVA

PRIMAR,

Ec. Antonie SOLOMON

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Dir. ex. Nicolae PASCU

DIRECȚIA URBANISM

Arh.Șef Mircea DIACONESCU -

DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE

SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRAȚIA

Director Executiv Ovidiu MISCHIANU

Vizat,

Consilier Juridic

D \Dcskiop\Raport cotu nici doc

PRESTATOR

/

S.C.GEOTOP 2001 S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

loan ICHIMAnexa nr. 1

LUCRĂRI DIN FAZELE CESIONATE

PRIVIND INTRODUCEREA CADASTRULUI IMOBILIAR EDILITAR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA - INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN

Nr. Fază

Denumire fază

Termen de realizare

Total fără TVA

1

2

2

4

1

Avizare lucrări intravilan+extravilan

Septembrie 2011

200,00

4.1

Culegere date teren și măsurători pentru rețele edilitare (1173,26Ha )- intravilan

Septembrie 2011

6798,23

4.3

Culegerea datelor și întocmirea fișelor corpului de proprietate domeniu public - intravilan (1250 fișe)

Martie 2011

15000,00

4.4

Culegerea datelor și întocmirea fișelor corpului de proprietate domeniu privat - intravilan (8800 fișe)

Martie 2011

59120,00

Finalizare culegere date și întocmire fișe corp de proprietate domeniu privat - intravilan

Septembrie 2011

649279,80

9

Verificare, recepție, analiză, verificare finală plan cadastral digital intravilan

Septembrie 2011

41085,00

10.1

Culegere date teren și măsurători pentru rețele edilitare (1602 Ha)

Martie 2011

299914,00

10.2

Culegerea datelor și întocmirea fișelor corpului de proprietate domeniu privat - extravilan (2650 fișe)

Septembrie 2011

30250,00

Finalizare culegere date și întocmire fișe corp de proprietate domeniu privat - extravilan

Septembrie 2011

30250,00

12

Legătura baza de date grafică cu baza de date text -extravilan

Septembrie 2011

88110,00

14

Verificare, recepție, analiza, verificare finală - plan cadastral digital extravilan

Septembrie 2011

8715,00

TOTAL VALOARE (fără TVA)

1228722,03

TOTAL VALOARE (TVA inclus)

1462179,22

ACHIZITOR                                    PRESTATOR

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CRAIOVA                       S.C.GEOTOP 2001 S.R.L.

PRIMAR,

DIRECTOR GENERAL

Ioan ICHIM


Ec. Antonie SOLOMON

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARÂ

Dir. Ex. Ec. Nicolae PASCU

DIRECȚIA URBANISM

Arh. Șef Mircea DIACONESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE

SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV Dir. Ex. Ovidiu MISCHIANU

Vizat,

Consilier Juridic

Anexa nr. 2

Lucrări suplimentare solicitate ce se vor executa în cadrul contractului nr. 4/28.09.2005, privind “Cadastru de specialitate imobiliar edilitar și realizarea sistemului informațional privind constituirea băncii de date urbane în Municipiul Craiova”

Prețurile serviciilor de la punctul 4 (înscrierea în Cartea Funciară a zonelor de interes


Nr. Crt.

Produs

Termen de livrare

Preț (lei) fără TVA

1

Refacerea rețelei geodezice -plantare borne -determinare borne

01.12.2009

01.02.2010

300.000,00

150.000,00

2

Realizare zbor aerofotogrammetric -premarcaj

-proiect zbor

-efectuare zbor

-desecretizare

-aerotriangulație      ...

-ortofotoplan

-DTM

31.01.2010

15.02.2010

15.04.2010

30.06.2010

30.09.2010

  • 15.12.2010

  • 31.12.2010

40.000,00

65.000,00

250.000,00

40.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00

3

Reambulare cadastru imobiliar pentru zonele de interes nou apărute

01.10.2010

350,00 lei/Ha

4

înscrierea în Cartea Funciară a zonelor de interes public aparținând domeniului public și privat al Primăriei Municipiului Craiova și integrarea în baza de date de tip GIS (drumuri, parcuri etc.)

-drumuri, străzi

-parcuri

-teren domeniu public și privat (< 300mp)

-teren domeniu public și privat (300mp-3000mp)

-teren domeniu public și privat (>3000mp)

01.10.2010*"

1.000.000,00

2.500,00 lei/Km

1.200,00 lei/Ha

1.200,00 lei

1.500,00 lei

2.500,00 lei

5

Integrarea și completarea noilor baze de date specifice sistemului imobiliar-edilitar

14.09.2011

150.000,00

6

Realizarea legăturilor între baza de date textuale și baza de date grafice în sistem integrat

14.09.2011

150.000,00

7

Integrarea grafică în baza de date a documentațiilor de urbanism aprobate în Consiliul Local al Municipiului Craiova

15.02.2010

600.000,00

TOTAL

3.351.400,00 Lei

public aparținând domeniului public și privat al Primăriei Municipiului Craiova) nu conțin taxele de avizare către Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

*') în funcție de prioritățile Primăriei Municipiului Craiova, S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. va realiza documentația cadastrală pentru înscrierea în Cartea Funciară în termen de 45 de zile de la primirea notei de comandă.

ACHIZITOR                                    PRESTATOR

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CRAIOVA                             S.C.GEOTOP 2001 S.R.L.

PRIMAR,

DIRECTOR GENERAL

Ioan ICHIM


Economist Antonie SOLOMON

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ Director Economic - Economist Nicolae PASCU

DIRECȚIA URBANISM

Arhitect Șef Mircea DIACONESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE

SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV Director Executiv Ovidiu MISCHIANU

Vizat,

Consilier Juridic