Hotărârea nr. 495/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 495

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.495

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.136202/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9, pe care este amenajată Grădina Botanică și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, și al Programului Operațional Regional din România, axa 1 prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de creștere Craiova pentru perioada de implementare 2010-2015 în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina Botanică, identificat conform anexei și a adresei nr.5754/2009 a Universității din Craiova, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să desemneze comisia pentru preluarea terenului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, să încheie și să semneze protocolul de predare - primire.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcți Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Universitatea din Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ROMÂNIA                     //

iZiua.^M-una.....Z-A

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETAI^ Anexe .........................

nmȚifr

țăT 11 li


Str. Al.I.Cu:


CKV.

.13 /fel.: 40.251


CONTENCIOS

2.2'1.433060 fax: 40.251.411688

.^<0 ' Nr. 5754/28.10.2009


ătre

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVAReferitor la adresa dvs. nr. 132967/21.10.2009, Universitatea din Craiova în calitate de persoană juridică titulară a dreptului de administrare a Grădinii Botanice din Municipiul Craiova își exprimă acordul cu privire la transmiterea către dvs. a acestui drept pentru obiectivul respectiv pe o perioadă de 5 ani așa cum ați solicitat dvs. în memoriul mai sus menționat.

ransmiterea dreptului de administrare curge de la data de 01.11.2009 și tează la 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului privind “Modernizare spații verzi” pentru obiectivul “Amenajare Grădina Botanică44.

Transmiterea dreptului de administrare către Primăria Municipiului Craiova se referă la terenurile Grădinii Botanice a cărei suprafață se va antifica conform documentației cadastrale deținute de noi și validată de dvs.

Cu privire la regimul juridic al construcțiilor de la Gradina Botanică -sediul administrativ, serele, cabina pentru pază și depozitele, precum și celelalte bunuri imobile menționate în inventarul anexă la protocolul de predare-primire -Universitatea din Craiova își menține în continuare dreptul de proprietate asupra acestor bunuri ca și bază materială a desfășurării ulterioare datei de 01.11.2009 a activității personalului instituției noastre la acest obiectiv.

Protocolul de predare-primire a Grădinii Botanice se va întocmi ulterior prezentului acord.                           *

Vă rugăm sa ne comunicați răspunsul dvs.
CONSILIE


RIW-jERJUR'W- • „0-0407 KkcO»SWl*1-!*A