Hotărârea nr. 494/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 494

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 494

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.135414/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la extinderea și supraetajarea unor clădiri, cu regim de înălțime parter, în municipiul Craiova, str.Deva, nr.16 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la extinderea și supraetajarea unor clădiri, cu regim de înălțime parter, în municipiul Craiova, str.Deva, nr.16, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Ifi                                 tfrW;, *:


LEGENDA

■- - Limita teren ce a generat P.U.Z. ’ PROPUNERE URBANISTICA FUNCȚIUNEA PROPUSA -Centru Social Multifuncțional BEST LIFE

«***<» Teren ce a generat P.U.Z.


l4J

au-..': -<: ••;

\ * V


®S3 Edificabil propus

|> Acces pietonal propus l^> Acces pietonal existent —Aliniere propusa

S. Teren=425.00mp

S.C.=330.00mp

S.D.=932.15mp

P.O.T. propus =77.60% C.U.T. propus =2.20

R.H. max= P+2E fcfeM Pietonal

IWSfl Carosabil

tS —

yp^hCATora/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

y S C. ALTER EGO CON(

J<W?fjyO6 Cfl 20W Cir «0107

www.alterego-conce

ÎEPT S.R.E.

37294

5t.ro

Beneficiar. Arhiepiscopia Craloeâ

Adresa; Sr. Deva, «r.16, Cratova, jad. Dețj

Pr. nr.

36/2009

AEC20D9123

SPECIFICAȚIE

NUME

.SEMNĂTURĂ ,

SCARA

1:500

TITLU PROIECT:

CONSOLIDARE,REABILITARE.8UPRAETAJARE.M0DERNIZARE St EXTINDERE .Central Social Mutâftnictiml BEST LIFE*

Faza:

PUZ

Sef Proiect

ub. Ma/ius Gâbureanu

Proiectat

urb. Irina Chicos

-

DATA 08 2009

NUME PLANȘA:

PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE

*“U9

urt> Hazarian Constantin

Desenat

urb Hazarian Constantin

j«>-—'---

......................................