Hotărârea nr. 493/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 493

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 493

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr. 337 din 20.10.2009 întocmit de consilieri municipali Bianca PREDESCU, Teodor RADU, Constantin RĂDUCĂNOIU și Pavel BADEA, prin care se propune adoptarea unui nou Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

Având în vedere raportul de specialitate nr.133128/2009 întocmit de Direcția Juridică, Asistență Socială și Contencios Administrativ privind această propunere de hotărâre privind adoptarea unui nou Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, Legea nr.161/2003 privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice, OG nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare al consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

În temeiul art. 36 alin.1, alin. 3 lit. a) raportat la art. 45 alin.1 și alin. 3 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală și art. 43 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea nr. 2 /2005 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, modificată prin Hotărârea nr. 454/2006 a Consiliului Local al Municipiului;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se adoptă Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2005 și nr.454/2006.

Art. 3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Aurora TIRIBEJA

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.493/2009

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea I

Regimul general al Consiliului Local al Municipiului Craiova

ca autoritate a administrației publice locale

Art.1. (1) Administrația publică în Municipiul Craiova se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.

 • (2) Autonomia locală este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele legii.

 • (3) Autonomia locală privește organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile, precum și gestionarea resurselor, care potrivit legii aparțin Municipiului Craiova.

 • (4) Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorității administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și interesul colectivității locale din Municipiul Craiova, treburile publice, în condițiile legii.

 • (5) Prin colectivitate locală se înțelege totalitatea locuitorilor din Municipiul Craiova.

 • (6) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. 1 - 4 nu pot aduce atingere caracterului de stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil al României.

Art.2. (1) Autonomia locală, administrativă și financiară a Municipiului Craiova se exercită de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, ca autoritate deliberativă și Primarul Municipiului Craiova, ca autoritate executivă.

 • (2) Drepturile și capacitatea efectivă de a gestiona și soluționa, în numele și interesul colectivității locale treburile publice, nu aduc atingere dreptului de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice formă de participare directă a acestora la treburile publice, în condițiile legii.

Art.3.(1) Municipiul Craiova este persoană juridică de drept public, are personalitate și capacitate juridică deplină, precum și patrimoniu propriu.

 • (2) Municipiul Craiova este subiect juridic de drept fiscal, titular al contului de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitatea teritorială de trezorerie, precum și la unitățile bancare.

 • (3) Municipiul Craiova este titular al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat în care acesta este parte, precum și titular al drepturilor și obligațiilor ce decurg din raporturile legal încheiate cu alte persoane fizice sau juridice.

 • (4) În justiție, Municipiul Craiova este reprezentat de Primar sau, în condițiile legii, de un împuternicit al acestuia.

Art.4. (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova este autoritate deliberativă ce funcționează ca autoritate administrativă autonomă și rezolvă treburile publice în Municipiul Craiova, în condițiile legii

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Craiova se constituie în condițiile Legii privind administrația publică locală și se compune din consilieri aleși în condițiile Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale și Statutului aleșilor locali.

Art.5. (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova și Primarul Municipiului Craiova exercită, în condițiile legii, competențe exclusive, competențe partajate și competențe delegate.

 • (2) Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiativă în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități.

Art.6 (1) Relațiile dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova și Primarul Municipiului Craiova sunt cele date de lege.

 • (2) Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale ale Municipiului Craiova se bazează pe principiile legalității, responsabilității, cooperării și solidarității în rezolvarea problemelor Municipiului Craiova.

Art.7. (1) În cadrul politicii economice naționale, Municipiul Craiova are dreptul la resurse financiare proprii, corelate cu competențele și atribuțiile legale, pe care autoritățile administrației publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii.

 • (2) În scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, să elaboreze și să adopte bugetele locale, în condițiile legii.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale administrează și dispun de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale Municipiului Craiova, conform principiului autonomiei locale.

Art.8. (1) În condițiile legii, Municipiul Craiova are dreptul să coopereze și să se asocieze, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, ca persoane juridice de drept privat și de utilitate publică.

 • (2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, precum și din alte surse. Consiliul de administrație al asociației de dezvoltare intercomunitară se compune și este condus conform legii. Organizarea și funcționarea lui sunt stabilite prin actul de înființare și statutul asociației de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova și hotărârile celorlalte consilii locale sau județene asociate.

 • (3) Zona metropolitană ce privește Municipiul Craiova se poate constitui doar cu acordul expres al Consiliului Local al Municipiul Craiova și are ca scop dezvoltarea infrastructurii și a unor obiective de interes comun. În cadrul acestei structuri, Consiliul Local al Municipiului Craiova și Primarul Municipiului Craiova își păstrează autonomia locală, în condițiile legii.

 • (4) Municipiul Craiova are dreptul să încheie acorduri și să participe, inclusiv prin alocarea de fonduri, la inițierea și la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională în baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • (5) În condițiile legii, Municipiul Craiova are dreptul să coopereze și să se asocieze cu unități administrativ-teritoriale din străinătate, prin hotărârea Consiliului Local.

 • (6) Cu respectarea dispozițiilor legale, Municipiul Craiova are dreptul de a adera la asociații naționale și internaționale.

Art.9. În condițiile legii, Consiliul Local al Municipiului Craiova poate hotărî asupra participării cu capital sau bunuri, în numele și în interesul colectivității locale, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

Art.10. (1) La nivelul Municipiului Craiova, aleșii locali sunt Primarul și consilierii municipali, ce îndeplinesc o funcție de autoritate publică și beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

 • (2) Mandatul primarului și al Consiliului Local al Municipiului Craiova este de patru ani și se exercită în condițiile legii.

 • (3) Consiliul Local și Primarul ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării Consiliului Local sau a vacanței postului de primar, încheie mandatul precedentei autorități a administrației publice locale și își exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

Art.11. (1) În scopul organizării și funcționării Consiliului Local al Municipiului Craiova se adoptă de acesta, ca autoritate deliberativă, Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova.

(2) Regulamentul nu poate contraveni legii, autoritatea deliberativă având obligația de a proceda la modificarea și completarea lui, în acord cu legislația în vigoare.

Secțiunea a II-a

Constituirea Consiliului Local al Municipiului Craiova

Art.12. (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, de către cetățenii cu drept de vot din Municipiul Craiova, în condițiile Constituției și Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (2) Numărul membrilor Consiliului Local al Municipiului Craiova se stabilește în condițiile legii prin Ordin al Prefectului județului Dolj. În prezent, Consiliul Local al Municipiului Craiova este constituit din 27 de consilieri.

Art.13. (1) Constituirea Consiliului Local al Municipiului Craiova se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor.

 • (2) Convocarea consilierilor aleși pentru ședința de constituire se face de către Prefectul județului Dolj, în condițiile legii. Primarul ales va fi convocat la ședința de constituire chiar dacă procedura validării mandatului său nu a fost finalizată.

 • (3) La ședința de constituire participă Prefectul sau reprezentantul său și pot participa membrii Consiliului Local al căror mandat încetează odată cu declararea ca legal constituit a noului Consiliu Local.

Art.14. (1) Consilierii declarați aleși sunt obligați să se prezinte la ședința de constituire.

 • (2) Absența consilierilor de la ședința de constituire este motivată dacă se face dovada unei boli ce a necesitat spitalizare sau care a făcut imposibilă prezența, a unei deplasării în străinătate în interes de serviciu sau a unui eveniment de forță majoră.

 • (3) Primarului convocat la Ordinul Prefectului îi sunt aplicabile dispozițiile alineatelor precedente.

Art.15. (1) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin 2/3 din numărul consilierilor declarați aleși.

 • (2)  Prefectul județului Dolj sau reprezentantul său face apelul nominal al consilierilor declarați admiși și constatând prezența acestora, declară ședința legal constituită.

 • (3) În cazul în care nu este întrunită această majoritate ședința se va organiza peste trei zile, în aceleași condiții legale. Dacă nici la a doua convocare ședința nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare, de către Prefectul județului Dolj peste alte trei zile, în aceleași condiții.

 • (4)  În cazul în care Consiliul Local nu se poate reuni nici la ultima convocare datorită absenței, fără motive temeinice a consilierilor, Prefectul va declara vacante, prin Ordin, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat și aceștia vor fi înlocuiți de supleanți înscriși pe listele de candidați respective.

 • (5) În cazul în care locurile declarate vacante nu pot fi ocupate de supleanți se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condițiile legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (6) Ordinul Prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.

Art.16. (1) Cu cel puțin trei zile înainte de data ședinței de constituire secretarul Municipiului va prezenta celui mai în vârstă dintre consilierii declarați admiși procesul verbal al Biroului electoral de circumscripție și dosarele complete cuprinzând procesele verbale, contestațiile și întâmpinările depuse la Birourile electorale ale secțiilor de votare, în vederea validării consilierilor declarați admiși.

 • (2) Secretarul Municipiului va prezenta scris eventualele cazuri de incompatibilitate, cu arătarea incompatibilității, pentru fiecare dintre consilierii declarați admiși.

Art.17. (1) După ce a fost constatată legalitatea procedurii prevăzute la art.15 din Regulament, conducerea ședinței este preluată de cel mai în vârstă dintre consilierii declarați admiși, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

(2) Prefectul sau reprezentantul său pot participa la ședință în continuare.

Art.18. (1) Pentru validarea mandatelor de consilier, la propunerea grupurilor de consilieri, se alege o Comisie de validare compusă din 5 membri.

(2) Alegerea membrilor Comisiei de validare se face cu vot deschis de majoritatea consilierilor prezenți la ședința de constituire a Consiliului Local.

 • (3) Componența Comisiei de validare va reflecta pe cât posibil configurația politică a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.19. (1) Comisia de validare își alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

 • (2) Comisia de validare va funcționa pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local cu atribuțiile prevăzute de lege și prezentul Regulament.

 • (3) Comisia de validare verifică legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune nominal validarea sau invalidarea acestora

 • (4) Invalidarea mandatului de consilier poate fi propusă în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate ori dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (5) Propunerea de validare sau invalidare a mandatelor de consilieri se adoptă cu votul majorității membrilor Comisiei și se motivează.

Art.20. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor de consilier se face de Consiliu, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință.

(2) Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu votează.

Art.21. (1) Hotărârea de validare sau invalidare adoptată în condițiile art. 20 poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile. Termenul curge de la data adoptării pentru cei prezenți și de la data comunicării pentru cei absenți la ședință.

 • (2) Instanța de contencios se pronunță în termen de cel mult 30 de zile, în condițiile legii, hotărârea astfel pronunțată este definitivă și irevocabilă.

Art.22. Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în fața Consiliului Local, în condițiile legii următorul jurământ în limba română:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Craiova. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”. Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă.

Art.23. (1) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept și aceasta se consemnează în procesul verbal al ședinței.

 • (2) În cazul în care consilierul a declarat că renunță la mandatul său înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe listele de candidați respective.

 • (3) În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanți, iar numărul de consilieri se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 90 de zile, în condițiile legii.

Art.24. (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova este legal constituit după validarea mandatelor și depunerea jurământului de majoritatea membrilor săi.

 • (2) Constituirea Consiliului Local se constată prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor municipali validați.

 • (3) Constatând îndeplinite condițiile legii, consilierul care a condus ședința declară Consiliul Local al Municipiului Craiova legal constituit.

Art.25. (1) După declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi prin vot deschis al majorității consilierilor în funcție un președinte de ședință. El va conduce ședința Consiliului și va semna hotărârile sale.

 • (2) Odată cu alegerea acestuia, funcția consilierului ales în condițiile art.17 din Regulament încetează.

 • (3) Consilierul ales în condițiile alin. 1 poate îndeplini funcția pe o perioadă de cel mult trei luni.

Art.26. (1) După depunerea jurământului de credință consilierii validați intră în exercițiul mandatului de consilier.

(2) În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivității locale și îndeplinesc o funcție de autoritate publică, în condițiile legii.

Art.27. (1) După alegerea președintelui de ședință, judecătorul desemnat de președintele Judecătoriei Craiova aduce la cunoștința Consiliului Local hotărârea instanței privind rezultatul validării sau invalidării alegerii Primarului.

 • (2) Primarul ales și validat în condițiile legii va depune în fața Consiliului Local jurământul de credință în forma prevăzută pentru consilieri.

 • (3) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Art.28. (1) Calitatea de Primar este incompatibilă cu cea de consilier, precum și cele prevăzute de Legea nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare privind administrația publică locală și de Legea nr.161/2003 privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice.

 • (2) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate al acesteia pe care îl conduce și controlează.

 • (3) Primarul participă la ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova și are dreptul de a-și exprima punctul de vedere asupra problemelor supuse dezbaterii.

Art.29. (1) Primarul ales și validat în condițiile legii, după depunerea jurământului de credință, intrând astfel în exercițiul mandatului, are obligația să prezinte opțiunea exprimată la validarea mandatului său de Primar în camera de consiliu a Judecătoriei Craiova dacă figurează și pe listele de consilieri declarați admiși.

 • (2) Dacă a optat pentru calitatea de primar, președintele de ședință constată, în condițiile legii și Regulamentului, că un loc de consilier este vacant și va propune validarea de pe lista de supleanți a partidului, a alianței politice sau alianței electorale pe care fusese ales.

 • (3) Validarea în funcția de consilier se face după procedura prevăzută de lege și de art.19-23 din Regulament, în ordinea listei, începând cu primul supleant.

Art.30. (1) Alegerea viceprimarilor se face de către Consiliul Local, din rândul membrilor săi, cu votul secret al majorității consilierilor în funcție.

 • (2) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului Consiliului Local. Mandatul poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării din funcție în condițiile Legii nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut și se supune regimului de incompatibilități prevăzut de Legea nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare privind administrația publică locală și de Legea nr. 161/2003 privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice.

 • (4) Pe durata mandatului viceprimarul participă la ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova și are dreptul de a-și exprima punctul de vedere asupra problemelor supuse dezbaterii.

Art.31. (1) Propunerile pentru funcția de viceprimar se fac de grupurile de consilieri, constituite pe partide sau alianțe politice.

 • (2) Alegerea viceprimarilor se face individual și sunt declarați admiși primii doi consilieri care au întrunit votul majorității consilierilor în funcție, în ordinea numărului de voturi obținute.

 • (3) Dacă după primul tur de scrutin doar unul dintre candidați a întrunit votul majorității consilierilor în funcție se va proceda la un al doilea tur de scrutin pentru locul de viceprimar rămas liber, pe listele de candidați rămânând primii doi clasați din cei care nu au obținut majoritatea prevăzută de lege și de Regulament.

 • (4) Dacă după primul tur de scrutin nici unul dintre candidați nu a întrunit votul majorității consilierilor în funcție se va organiza un al doilea tur de scrutin la care participă candidații situați pe primele două locuri în ordinea numărului de voturi valabil exprimate.

 • (5) Dacă după al doilea tur de scrutin nici unul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută de lege și Regulament se va relua procedura de alegeri pe baza a noi propuneri făcute de grupurile de consilieri.

 • (6) Dacă după al doilea tur de scrutin doar unul dintre candidați întrunește majoritatea prevăzută de lege și de Regulament, se va relua procedura doar pentru locul vacant, în condițiile prevăzute de aliniatul precedent.

Art.32. (1) Jurământul depus în condițiile legii și art.22 din Regulament rămâne valabil și pentru noua calitate de viceprimar.

(2) În calitate de aleși locali, viceprimarii îndeplinesc o funcție de autoritate publică și sunt ocrotiți de lege, participarea la activitatea autorităților administrației publice locale având un caracter public și legitim, în acord cu interesele generale ale colectivității în care își exercită mandatul.

Art.33. Pe toată durata mandatului Consiliului Local, în cazul în care mandatul unuia dintre consilieri încetează, pentru locul rămas vacant se va proceda la validare în funcția de consilier după procedura prevăzută de Legea nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare precum și de art. 19 - 23 din Regulament.

Art.34. După declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în condițiile legii și art. 24 din Regulament, mandatul vechiului Consiliu încetează de drept ca și calitatea de consilieri a membrilor săi.

Art.35. (1) După declararea ca legal constituit a Consiliului Local, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al Consiliului Local al Municipiului Craiova, semnată de Primar.

 • (2) Consilierii municipali primesc și un semn distinctiv al calității lor pe care au dreptul să îl poarte pe toată durata mandatului.

 • (3) În condițiile legii, legitimația și semnul distinctiv se pot păstra cu titlu evocativ și după expirarea mandatului.

Art.36. (1) După depunerea jurământului, Primarul va primi legitimația care atestă calitatea sa, semnată de președintele de ședință, un semn distinctiv al calității de primar și eșarfa în culorile drapelului național al României.

 • (2) Eșarfa va fi purtată în mod obligatoriu în condițiile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și Legii nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare privind administrația publică locală.

 • (3) Legitimația și semnul de primar se pot păstra, cu titlu evocativ și după încetarea mandatului de primar.

 • (4) Modelul legitimației și semnului distinctiv al calității de consilier precum și modelul legitimației și semnului de primar se stabilesc în condițiile legii, prin Hotărâre de Guvern.

Secțiunea a III-a

Constituirea Comisiilor de specialitate

Art.37. (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova legal constituit, în condițiile legii administrației publice locale înființează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

 • (2) Constituirea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate se realizează în condițiile legii și ale prezentului Regulament.

 • (3) Orice modificare a Regulamentului cu privire la competența Consiliului prevăzută la aliniatul precedent se face prin hotărâre adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

Art.38. Consiliul Local al Municipiului Craiova stabilește următoarele comisii de specialitate

 • 1. Comisia buget-finanțe, studii, prognoze și administrarea domeniului;

 • 2. Comisia de urbanism, protecția mediului și conservarea monumentelor;

 • 3. Comisia pentru servicii publice, liberă inițiativă și relații internaționale;

 • 4. Comisia de învățământ, cultură, sănătate, culte, tineret și sport;

 • 5. Comisia juridică, administrație publică, ordine publică și drepturi cetățenești.

Art.39. (1) Sunt membri ai comisiilor de specialitate doar membrii Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 • (2) Un consilier poate face parte din cel mult două comisii de specialitate. El poate îndeplini funcția de președinte sau secretar la o singură comisie.

 • (3) În condițiile legii, un consilier poate participa fără drept de vot la lucrările oricărei comisii de specialitate.

Art.40. (1) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este de 7 membri.

(2) Fiecare comisie de specialitate își alege un Birou format din președinte și secretar.

Art.41. (1) Încadrarea membrilor Consiliului Local pe comisii de specialitate se face pe baza opțiunii fiecărui consilier, ținându-se seama de pregătirea și specializarea fiecăruia și de asigurarea reprezentativității rezultate din alegeri, în fiecare comisie.

(2) La încadrarea consilierilor pe comisii se va ține seama și de alianțele electorale, conform reprezentativității rezultate din alegeri, pentru fiecare comisie. Criteriul se aplică în completarea precedentelor.

Art.42. (1) Pe baza criteriilor prevăzute de art.39-41 din Regulament, în Consiliu se hotărăște cu majoritatea consilierilor în funcție componența numerică, pe grupuri de consilieri, pentru fiecare comisie de specialitate, precum și atribuirea funcțiilor de președinte și secretar pentru fiecare comisie.

Art.43. (1) Componența nominală a comisiilor de specialitate se hotărăște de Consiliul Local, cu majoritatea membrilor în funcție.

 • (2) Fiecare grup de consilieri poate face mai multe propuneri pentru fiecare dintre comisiile de specialitate, cu respectarea disp. art. 40-42 din Regulament.

 • (3) Votul este secret, pe buletine de vot care se întocmesc de aparatul tehnic ce îndeplinește funcția de secretariat, înscrierea pe buletinele de vot făcându-se în ordinea propunerilor.

 • (4) Buletinele de vot sunt verificate de comisia de validare. Ele sunt înmânate în ordine alfabetică membrilor Consiliului de către președintele de ședință.

Art.44. (1) Comisia de validare va prezenta Consiliului rezultatul votului pentru fiecare comisie în parte, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute.

 • (2) Constatarea rezultatului votului se realizează de comisia de validare cu respectarea hotărârii adoptată în condițiile art.43 din Regulament.

 • (3) După prezentarea rezultatului votului președintele de ședință constată că au fost legal constituite comisiile de specialitate.

Art.45. (1) Comisiile de specialitate se vor întruni distinct pentru a alege dintre membrii fiecăreia președintele și secretarul.

 • (2) Votul Comisiei este secret, cu majoritatea membrilor săi.

 • (3) Secretarul ales pentru fiecare comisie va prezenta rezultatul votului președintelui de ședință, care va anunța în Consiliu, componența nominală a Biroului fiecărei comisii, în ordinea prevăzută de art.39 din Regulament.

Art.46. (1) Participarea consilierilor municipali la ședințele comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Regimul motivării absențelor este cel prevăzut de art.78 din Regulament pentru participarea la ședințele Consiliului Local.

Art.47. (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.

 • (2) Votul în comisiile de specialitate este deschis. În situații motivate, comisia poate hotărî dacă votul este secret.

 • (3) La lucrările comisiei pot participa fără drept de vot și consilieri membrii ai altei comisii.

Art.48. (1) Comisiile de specialitate analizează și avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate.

 • (2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova. Ele pot fi modificate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

 • (3) Actele comisiilor de specialitate sunt avize și rapoarte.

Art.49. (1) Comisiile de specialitate se întrunesc lunar în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară.

 • (2) Convocarea pentru ședință se face de președinte, în lipsa acestuia de secretar sau la cererea a 1/3 dintre membrii fiecărei comisii.

 • (3) Comisiile de specialitate se pot întruni în ședință extraordinară pentru rezolvarea petițiilor și a corespondenței venită pe adresa acestora.

 • (4) Răspunsurile scrise redactate în condițiile art. 50 alin. 3 sunt semnate de președinte și secretar, iar în lipsa președintelui, de secretar și un alt membru al comisiei, desemnat prin vot de membrii comisiei cu ocazia dezbaterilor asupra petițiilor și corespondenței.

Art.50. (1) Președintele fiecărei comisii propune, în ședința de comisie, ordinea de zi a ședinței respective.

(2) La stabilirea ordinii de zi președintele comisiei poate consulta primarul sau viceprimarul de resort , iar în problemele tehnice sau de specialitate se îngrijește împreună cu secretarul comisiei de asigurarea documentației de la serviciile de specialitate ale Primăriei și Consiliului.

Art.51. (1) Ședințele comisiilor de specialitate sunt publice.

 • (2) La ședințe participă fără drept de vot Primarul, viceprimarii, specialiștii din aparatul propriu, regii autonome, servicii publice și instituții în subordinea Consiliului Local, a căror consultare comisia apreciază că este necesară.

 • (3) Reprezentanții presei scrise și audio-vizuale au acces neîngrădit la ședințele comisiilor de specialitate.

Art.52. (1) Persoanele fizice și persoanele juridice ale căror cereri sunt analizate în comisiile de specialitate pot participa la dezbaterile asupra problemelor ce le privesc, la cererea acestora sau a comisiei. În această ultimă situație ele vor fi încunoștințate cu trei zile înainte de data ședinței, prin grija aparatului tehnic de specialitate, punându-li-se în vedere și prezentarea actelor necesare lămuririi situației deduse soluționării.

(2) În cazul invitării pentru audieri la comisii, persoanele invitate pot refuza să dea relații dacă întrebările privesc secrete de stat sau viața personală a celui audiat ori a familiei lui.

Art.53. (1) Președintele comisiei conduce lucrările ședinței, iar secretarul îl înlocuiește la cerere sau în lipsă.

 • (2) Secretarul comisiei asigură evidența lucrărilor, distribuirea proiectelor și a documentației acestora, numărarea voturilor.

 • (3) Comisia este reprezentată de președinte și secretar în raporturile cu celelalte Comisii de specialitate, cu Primarul și aparatul de specialitate al acestuia.

Art.54. (1) Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru ale Consiliului Local. Ele nu sunt persoane juridice și nu reprezintă Consiliul Local al Municipiului Craiova.

(2) Comisiile de specialitate pregătesc și fundamentează lucrările Consiliului Local al Municipiului Craiova. În realizarea acestor atribuții pot cere informații și documente de la autoritățile publice locale, instituții sau orice alte persoane juridice, prin președintele comisiei. Persoanele de la care s-au solicitat date, informații sau documente sunt obligate să răspundă în termen de 10 zile de la data solicitării. În caz de refuz comisia apelează la Consiliul, care hotărăște, în condițiile legii.

Art.55. (1) Secretarul comisiei ține evidența participării membrilor comisiei de specialitate la lucrările sale și comunică datele prezenței secretarului Municipiului.

 • (2) Registrele, materialele și evidențele necesare activității comisiilor de specialitate se asigură de către serviciile Primăriei, sub conducerea secretarului Municipiului.

 • (3) Secretarul Municipiului, direcțiile și serviciile de specialitate, regiile autonome, serviciile publice, societățile comerciale și instituțiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova sunt obligate să asigure asistență în domeniu Comisiilor de specialitate.

Art.56. (1) Avizele și rapoartele Comisiilor de specialitate se redactează de către unul sau mai mulți dintre membrii comisiei, anume desemnați la fiecare ședință.

(2) Susținerea actelor comisiei la dezbaterile în ședința Consiliului Local al Municipiului Craiova se face de președinte, secretar sau un alt raportor desemnat de comisie.

Art.57. (1) Lucrările comisiilor se consemnează în procese verbale stenografiate.

 • (2) Orice membru al Consiliului Local al Municipiului Craiova poate lua cunoștință de actele și documentele de la oricare dintre comisii, cu încuviințarea președintelui comisiei respective, fără a stânjeni lucrările acesteia și fără a strămuta actele și documentele studiate.

 • (3) Actele și documentele comisiilor pot fi consultate și de alte persoane interesate, doar cu aprobarea comisiei și dacă acest fapt nu aduce atingere confidențialității lucrărilor și intereselor de stat.

 • (4) Actele și documentele emise de Comisiile de specialitate se semnează de către președinte și secretar.

 • (5) Comisiile de specialitate pot solicita rapoarte, informări și documentații de la autoritățile publice, instituții și alte unități a căror activitate intră în sfera lor de competență. Ele pot efectua anchete și analize în limitele atribuțiilor, concluziile fiind consemnate în rapoarte sau avize înaintate Consiliului Local.

Art.58. (1) Orice Comisie de specialitate, dacă apreciază ca necesar poate cere aviz de la alte comisii sau de la serviciile de specialitate aflate în subordinea Primarului sau a Consiliului Local sau de la alte autorități și instituții de specialitate.

(2) În cazuri complexe, inițiativele ori sesizările pot fi examinate și de două comisii care încheie un raport comun, cu respectarea Regulamentului.

Art.59. (1) La dezbaterile în comisii, membrii comisiei pot formula amendamente, obiecțiuni și observații care se rezolvă de către comisie prin vot.

 • (2) Ceilalți consilieri ce participă la lucrări în condițiile art. 48 alin 3 din Regulament pot depune amendamente sau observații asupra cărora membrii comisiei se pronunță prin vot.

 • (3) Raportul final va cuprinde amendamentele formulate de membrii comisiei, primite de la alți consilieri sau de la alte comisii cât și votul dat de comisie asupra fiecărui amendament.

 • (4)  Indiferent de soluția dată de Comisiile de specialitate asupra amendamentelor, inițiatorii acestora au dreptul să le susțină în ședința Consiliului Local.

Art.60. (1) Comisiile de specialitate pot organiza audiențe în domeniul de competență. Programul de audiențe se afișează la sediul Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • (2) În cadrul ședințelor extraordinare organizate în condițiile art.49 alin.3 , consilierii, membri ai comisiei de specialitate pot pune în discuția acesteia probleme deosebite ridicate de cetățeni cu ocazia audiențelor individuale, solicitând Comisiei a se da un răspuns scris din partea acesteia pentru problema respectivă.

 • (3) Comisiile de specialitate, prin grija președintelui, întocmesc anual un raport de activitate ce este supus dezbaterii comisiei și Consiliului Local.

 • (4) Comisiile de specialitate pot organiza acțiuni de interes public în domeniul lor de competență.

Secțiunea a IV-a

Atribuțiile comisiilor de specialitate

Art.61. (1) Atribuțiile Comisiilor de specialitate sunt reglementate prin lege, cu privire la atribuțiile Consiliului local și prezentul Regulament.

(2) Avizele și rapoartele întocmite de comisiile de specialitate cu depășirea atribuțiilor prevăzute în Regulament sunt nule.

Art.62. Comisia buget-finanțe, studii, prognoze și administrarea domeniului are următoarele atribuții:

 • 1 - supraveghează formarea, administrarea, întrebuințarea și executarea bugetului local;

 • 2 - avizează proiectul bugetului local;

 • 3 - avizează proiectul bugetului local în vederea prezentării, dezbaterii și aprobării acestuia în condițiile legii de către Consiliul Local al Municipiului Craiova;

 • 4 - avizează proiectul de aprobare a contului de încheiere a exercițiului bugetar precum și modul de utilizare a rezervei bugetare;

 • 5 - supraveghează inventarierea anuală a patrimoniului Consiliului Local al Municipiului Craiova și controlează periodic modul de administrare al acestuia;

 • 6 - avizează proiectul de împrumuturi și credite contractate de Consiliul Local al Municipiului Craiova;

 • 7 - avizează și întocmește rapoarte cu privire la impozitele și taxele locale, inclusiv taxele speciale;

 • 8 - avizează propunerile făcute de Primar, în condițiile legii, cu privire la organizarea statului de funcții și numărul de personal al Primăriei;

 • 9 - dă aviz de specialitate cu privire la soluționarea contestațiilor împotriva stabilirii și încasării impozitelor și taxelor locale;

10- avizează eșalonarea, amânarea și/sau scutirea la plata impozitelor și taxelor locale;

 • 11 - elaborează studii de prognoze și programe de dezvoltare economico-socială ale localității;

 • 12 - întocmește și avizează proiecte de înființare a instituțiilor publice, societăților comerciale și serviciilor publice de interes local, precum și avizează normele de organizare și funcționare a acestora, de schimbare și eliberare din funcție a conducătorilor acestora;

 • 13 - inițiază, coordonează și întocmește studii și prognoze în domeniile economic și social și le supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova în scopul cunoașterii stadiului de dezvoltare a Municipiului pe domenii și al măsurilor de adoptat;

 • 14 - urmărește încasarea veniturilor bugetului local și analizează informări periodice ale executivului în acest domeniu;

 • 15 - avizează și/sau întocmește rapoarte cu privire la proiectele de hotărâri din domeniul propriu de activitate ce urmează a fi dezbătute și soluționate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova;

 • 16 - inițiază proiecte de hotărâri privitoare la resursele de venituri ale bugetului local, din administrarea patrimoniului propriu;

 • 17 - face propuneri sau avizează, în condițiile legii, închirierea ori concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Craiova și urmărește realizarea obiectivelor asocierii, închirierii sau concesionării cu persoanele fizice sau juridice cât și în privința concesionării serviciilor publice;

 • 18 - urmărește derularea contractelor de concesionare, închiriere și modul de administrare al bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Craiova;

 • 19 - examinează periodic stadiul derulării contractelor în care autoritatea locală este parte și propune măsuri de eficientizare a activității de parteneriat public-privat; 23 - urmărește și supraveghează, prezentând informări periodice privitoare la creditele și modul de utilizare a lor, a rezervei bugetare și a contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • 20 - urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliul Local al Municipiului Craiova adoptate la inițiativa comisiei;

 • 21 - supraveghează și controlează activitatea de organizare și desfășurare a licitațiilor privind atribuirea de lucrări de construcții ori reparații privind domeniul public și privat al Municipiului Craiova;

 • 22 - îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege ori stabilite de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art. 63. Comisia de urbanism, protecția mediului și conservarea monumentelor are următoarele atribuții:

 • 1 - inițiază studii de organizare și dezvoltare urbanistică a Municipiului Craiova și de amenajare a teritoriului în condițiile legii ;

 • 2   - propune strategia de elaborare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

 • 3 - inițiază și avizează proiecte de hotărâri privind realizarea de lucrări publice, de refacere și protecție a mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții și urmărește realizarea acestora de către persoanele fizice și juridice;

 • 4   - controlează și propune măsuri cu privire la conservarea și valorificarea monumentelor istorice de pe teritoriul Municipiului Craiova;

 • 5   - analizează și avizează amplasarea construcțiilor provizorii pe domeniul public și privat al Municipiului Craiova;

 • 6   - analizează modul în care se execută lucrările publice, decontarea lor și propune măsuri pentru optimizarea acestora;

 • 7   - analizează măsurile întreprinse de serviciile de specialitate ale aparatului propriu și face propuneri de îmbunătățire a activității acestora;

 • 8   - inițiază, coordonează și prezintă Consiliului Local, semestrial rapoarte cu privire la modul în care serviciile de specialitate își îndeplinesc atributele legale;

 • 9   - elaborează planuri de dezvoltare urbanistică a Municipiului Craiova pe termen mediu și lung cât și evidența cadastrală a perimetrului intravilan și extravilan al Municipiului Craiova;

 • 10  - propune și avizează alocarea de fonduri din bugetul local pentru acțiuni de apărare împotriva inundațiilor, incendiilor, dezastrelor și fenomenelor meteorologice periculoase;

 • 11  - propune măsuri pentru construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor, podurilor și a întregii infrastructuri privind căile de comunicație de interes local;

 • 12  - propune, în limita competenței, documentației tehnico-economică pentru lucrări de investiții de interes local;

 • 13  - propune atribuirea sau schimbarea, în condițiile legii, a denumirii străzilor, piețelor și obiectivelor de interes local.

Art. 64. Comisia pentru servicii publice, liberă inițiativă și relații internaționale are următoarele atribuții:

1- controlează inițiativa și coordonează studiile privind activitatea serviciilor publice locale din domeniile: salubritate, transport local, întreținerea rețelelor de apă, canalizare, termoficare, marcajele rutiere, semnele de circulație, iluminatul stradal, întreținerea străzilor, amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi, amenajarea locurilor turistice de odihnă și agrement, întreținerea spațiilor locative proprietate de stat, parcări auto, modul de funcționare și administrare a serviciilor Primăriei și propune Consiliului Local măsuri privind activitatea acestora și optimizarea ei;

 • 2 - întocmește rapoarte sau dă avize privind proiectele de hotărâri din domeniul său de activitate precum și privitoare la înființarea de regii autonome, de societăți comerciale de interes local și face propuneri în acest sens;

 • 3 - avizează împreună cu comisiile nr.1 și 5 proiectele de hotărâri privind activitatea de licitare a lucrărilor publice, de concesionare, de închiriere sau dare în folosință a bunurilor din patrimoniul public sau privat al Municipiului Craiova;

 • 4 - avizează proiectele de hotărâri privind activitatea de comerț din târguri, piețe, oboare și asigură buna funcționare a acestora, inclusiv parcurile de distracție și locurile de joacă pentru copii;

 • 5 - inițiază și avizează studii și programe privind sursele de alimentare cu apă, resursele financiare pentru asigurarea acestora;

 • 6 - propune organizarea și funcționarea de servicii publice, inclusiv măsuri de privatizare a acestora;

 • 7 - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Municipal și cooperează cu celelalte comisii de specialitate pentru optimizarea activității serviciilor publice și a liberei inițiative a agenților economici;

 • 8 - inițiază și participă la schimburi de experiență pe domenii aferente activității serviciilor publice și liberă inițiativă pe plan intern și internațional;

 • 9 - stabilește oportunitatea acordării avizelor de fond proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi în condițiile legii;

 • 10 - avizează și propune participarea Consiliului Local al Municipiului Craiova la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală și de cooperare transfrontalieră;

 • 11 - propune spre înființare și/sau reorganizare regii autonome de interes local;

 • 12 - propune și avizează cu privire la privatizarea societăților comerciale;

 • 13 - avizează propunerile pentru membrii consiliilor de administrație ale regiilor și societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • 14 - propune, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări sau proiecte de interes local;

 • 15 - avizează și propune proiecte de înfrățire a Municipiului Craiova cu localități din alte țări;

 • 16 - propune și avizează, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice din țară sau din străinătate;

 • 17 - propune în condițiile legii aderarea Consiliului Local al Municipiului Craiova la asociații naționale și internaționale în vederea promovării unor interese comune;

 • 18 - propune și avizează proiecte privind asigurarea libertății comerțului și încurajarea liberei inițiative.

Art. 65. Comisia de învățământ, cultură, sănătate, culte, tineret și sport are următoarele atribuții:

1- inițiază și coordonează studii cu privire la prioritățile de cercetare științifică determinate de nevoile de dezvoltare economico-socială a Municipiului Craiova;

 • 2 - inițiază, coordonează și realizează materiale de prezentare istorică și turistică a Municipiului Craiova;

 • 3 - inițiază, efectuează și coordonează studii pentru evaluarea nivelului de trai, de viață socială, delicvență juvenilă și propune măsuri pentru alocarea de la buget sau atragerea din sponsorizări a unor sume de bani necesare înființării de instituții de asistență socială ( cămine de bătrâni, cantine ale săracilor, etc.)

 • 4 - inițiază, coordonează și prezintă semestrial Consiliului Local rapoarte cu privire la modul în care sunt administrate bunurile aparținând unităților școlare, instituțiilor de cultură de interes local, precum și de administrare a bazei sportive proprii, propunând măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități;

 • 5 - inițiază, efectuează și prezintă Consiliului Local rapoarte cu privire la activitatea serviciilor și unităților din subordinea Primăriei, a căror activitate ține de resortul comisiei;

 • 6 - inițiază, coordonează și avizează proiectele de hotărâri privitoare la relațiile culturale, de învățământ și sănătate, cu orașele, municipiile și instituțiile de profil din țară și străinătate ;

 • 7 - propune Consiliului Local acordarea titlului de “Cetățean de Onoare“ unor personalități din țară și străinătate, prezentând motivația decernării acestui titlu. Condițiile acordării acestui titlu și regimul său juridic sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Local adoptată cu vot calificat de 2/3 din numărul consilierilor în funcție;

 • 8  - propune Consiliului Local acordarea de însemne ( insigne, medalii, broșuri, cărți, stegulețe, etc.) unor personalități ale vieții publice din localitate, din țară și străinătate;

 • 9 - împreună cu serviciile de specialitate coordonează activitatea de imagine, relații cu străinătatea, publicarea ziarului “ Curierul Primăriei “ și a altor lucrări reprezentative pentru municipalitate ( statui, monumente, lucrări de artă, etc. )

 • 10 - se preocupă de studii, monografii și editarea acestora privind istoria Craiovei, personalitățile din istoria Cetății, relațiile din afara granițelor, reflectarea Craiovei în istoria națională și stimularea creației în cultură și artă;

 • 11 - întocmește împreună cu serviciile de specialitate și prezintă Consiliului Local proiectul de program privind sărbătorirea “ Zilelor Municipiului Craiova“ precum și a altor evenimente importante de interes istoric local, național și universal;

 • 12 - inițiază proiecte și studii privind prioritățile cercetării științifice determinate de nevoile dezvoltării economico-sociale ale Municipiului Craiova, care țin de domeniile de activitate ale Comisiei ;

 • 13 - propune Consiliului Local acreditarea organelor mass-media la ședințele ordinare și extraordinare precum și la activitățile coordonate de Consiliul Local și comisiile de specialitate;

 • 14 - coordonează activitatea Consiliului Local al Copiilor;

 • 15 - colaborează cu organismele neguvernamentale și alte organisme interesate în domeniile aflate în competența comisiei;

 • 16 - îndrumă și coordonează, potrivit prevederilor legale, instituțiile de cultură subordonate;

 • 17 - aduce la îndeplinire orice alte obligații din sfera domeniului de activitate, prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul Local;

 • 18 - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Local și cooperează cu celelalte comisii de specialitate pentru optimizarea activității serviciilor publice și a liberei inițiative a agenților economici;

 • 19 - propune și avizează proiecte privind măsuri de protecție și asistență socială, protecția drepturilor copilului și combaterea violenței în familie;

 • 20 - propune și avizează, în condițiile legii, proiecte privind sprijinirea cultelor religioase pe teritoriul Municipiului Craiova;

21- propune și avizează proiecte privind înființarea de locuri și parcuri de distracții și baze sportive, precum și normele ce asigură buna funcționare a acestora;

 • 23 - propune și avizează proiecte privind organizarea de activități științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement.

Art.66. Comisia juridică, administrație publică, ordine publică și drepturi cetățenești are următoarele atribuții :

 • 1 - analizează climatul de ordine și legalitate din Municipiul Craiova;

 • 2 - întocmește și prezintă rapoarte în Consiliul Municipal cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, protejarea intereselor legitime ale acestora, fenomenul infracțional, ordinea publică și contribuția organelor de ordine, precum și a organismelor societății civile la starea de siguranță a cetățenilor Municipiului Craiova;

 • 3  - inițiază proiecte de hotărâri privind stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniu, aflate în competența Consiliului Local;

 • 4 - controlează modul în care instituțiile publice, funcționarii publici, organele de stat, agenții economici de toate categoriile respectă drepturile cetățenilor și face propuneri în acest sens;

 • 5 - îndrumă și susține activitatea consacrată cunoașterii și respectării legilor și a celorlalte acte normative și controlează modul aplicării acestora;

 • 6 - coordonează activitatea de supraveghere a respectării legalității în locurile publice de toate categoriile, siguranța cetățenilor în aceste locuri publice, inclusiv în școli, universități, stadioane, baze de agrement;

 • 7 - adoptă rapoarte și avize privind proiectele de hotărâri ce se supun Consiliului Local pentru reglementări în domeniul de activitate de competența Comisiei;

 • 8  - se preocupă de bunele relații ale Consiliului Local al Municipiului Craiova cu presa scrisă și audio-vizuală și de informare a opiniei publice la timp, privitor la toate hotărârile și măsurile ce interesează pe cetățenii Municipiului Craiova;

 • 9 - sesizează Consiliul Local al Municipiului Craiova și Primarul Municipiului Craiova despre orice abateri sau încălcări ale legii pentru ca acestea să ia măsurile legale;

 • 10 - avizează proiecte de înfrățire și colaborare cu autoritățile publice naționale și internaționale precum și programele de integrare europeană, de cooperare cu structurile Uniunii Europene și a altor organizații internaționale;

 • 11 - avizează pentru legalitate toate proiectele de hotărâre;

 • 12 - avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliul Local al Municipiului Craiova, Statutul Municipiului Craiova, precum și regulamentele din instituțiile, serviciile publice și regiile autonome de interes local;

 • 13 - propune hotărâri cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, paza obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat din Municipiul Craiova;

 • 14 - propune și avizează, în condițiile legii, măsuri privind activitatea poliției comunitare, a poliției, a jandarmeriei și a formațiunilor de protecție civilă pe teritoriul Municipiului Craiova, precum și măsuri de îmbunătățire a activității acestora;

 • 15 - propune și avizează, în condițiile legii, înființarea și funcționarea unor instituții de binefacere de interes local;

 • 16 - propune și avizează criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale;

 • 17 - avizează activitatea de licitare a lucrărilor publice, de concesionare, de închiriere sau dare spre folosință a bunurilor din patrimoniul public sau privat al Municipiului Craiova;

 • 18 - avizează, în condițiile legii, numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor instituțiilor, serviciilor publice și regiilor autonome de interes local, precum și aplicarea sancțiunilor disciplinare acestora;

 • 19 - verifică realizarea condițiilor legale pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice.

 • 20 - îndeplinește orice alte atribuțiuni în domeniul de competență, prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliu Local al Municipiului Craiova.

Secțiunea a V-a

Constituirea Comisiilor speciale de analiză și verificare și a comisiilor mixte

Art.67. (1) În condițiile legii Consiliul Local al Municipiului Craiova poate constitui comisii speciale de analiză și verificare pe perioadă determinată.

 • (2) Constituirea acestor comisii se face la inițiativa Consiliului Local sau a Primarului.

 • (3) Comisiile speciale de analiză și verificare se constituie prin hotărâre, cu votul majorității consilierilor în funcție.

 • (4) Prin hotărârea de constituire se stabilesc atribuțiile, obiectivele, durata de funcționare și competența comisiilor speciale de analiză și verificare

Art.68. (1) Comisiile speciale de analiză și verificare sunt structuri proprii ale Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu caracter temporar și fără personalitate juridică.

 • (2) Actele comisiilor speciale sunt rapoarte și avize și ele sunt supuse aprobării Consiliului Local.

 • (3)  În realizarea obiectivelor comisiilor speciale, membrii acestora acționează în limitele prevăzute în hotărârea de constituire.

Art.69. (1) În condițiile legii, din proprie inițiativă sau la inițiativa Primarului, Consiliul Local al Municipiului Craiova poate constitui comisii mixte, formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști.

 • (2)  Prin hotărârea Consiliului Local de constituire se stabilesc perioada pentru care comisiile mixte funcționează, componența și obiectivele acestora.

 • (3)  Ședințele comisiilor mixte sunt publice, iar modul acestora de funcționare se stabilește printr-un regulament propriu.

Secțiunea a VI-a

Grupurile de consilieri

Art.70. (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, în condițiile legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

 • (2) Grupul de consilieri locali cuprinde cel puțin trei membri.

 • (3) Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.2 pot constitui un grup prin asociere.

 • (4) Prevederile alin. 1 și 2 se aplică și consilierilor independenți.

Art.71. (1) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

 • (2) Constituirea grupurilor de consilieri și alegerea liderului de grup se face după constituirea Consiliului Local nou ales, în termen de cel mult 30 de zile.

 • (3) Pentru Consiliul Local al cărui mandat este în funcție, termenul de 30 de zile prevăzut la aliniatul precedent curge de la data adoptării prezentului Regulament.

 • (4) Liderul de grup poate avea funcția de purtător de cuvânt, în cadrul ședințelor Consiliului Local el luând cuvântul în numele grupului de consilieri.

 • (5) Durata mandatului liderului este o problemă de ordine internă a fiecărui grup de consilieri, reglementată după regulile adoptate la acest nivel.

 • (6)  Fiecare grup de consilieri își stabilește atribuțiile liderului de grup, altele decât cele arătate în lege și prezentul Regulament.

Art.72. (1) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în Consiliul Local al Municipiului Craiova cu cel puțin un consilier.

 • (2) Două sau mai multe partide reprezentate în Consiliul Local și care au deja constituite grupuri, prin fuziune pot forma un grup distinct. Dispozițiile art.70 din Regulament se aplică în mod corespunzător .

CAPITOLUL II

Funcționarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

Secțiunea I

Atribuțiile Consiliului

Art.73. Consiliul Local al Municipiului Craiova are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor date prin lege în competența altor autorități publice locale sau centrale.

Art.74. (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova are atribuțiile reglementate prin Legea nr.215/2001 cu modificările ulterioare, cât și cele conferite prin legi speciale.

 • (2) Consiliul Local își exercită atribuțiile în limitele conferite de lege. Actele adoptate cu încălcarea legii sunt nule de drept.

Secțiunea a II-a

Funcționarea Consiliului

Art. 75. (1) Consiliul Local se alege pentru un mandat de patru ani, în condițiile legii. Mandatul poate fi prelungit doar prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

 • (2) Mandatul Consiliului începe la data constituirii sale și încetează la data declarării ca legal constituit a Consiliului nou ales.

Art.76. (1) Consiliul se întrunește în ședință ordinară, lunar, de regulă în ultima zi de joi a fiecărei luni și în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie.

 • (2) Convocarea pentru ședințele ordinare se realizează de Primar, iar pentru ședințele extraordinare de Primar sau de cel puțin 1/3 din numărul consilierilor în funcție .

 • (3)  Convocarea se realizează în scris prin intermediul secretarului Municipiului, cu 5 zile înaintea ședinței ordinare și cu cel puțin 3 zile înaintea ședinței extraordinare.

 • (4) În caz de forță majoră sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Municipiului Craiova, convocarea se poate face de îndată.

 • (5) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul verbal de ședință.

 • (6) În invitația la ședință se vor arăta data, ora și locul ședinței precum și ordinea de zi.

 • (7) Ordinea de zi a ședinței se aduce la cunoștința locuitorilor Municipiului Craiova prin presa locală scrisă și audio-vizuală sau orice mijloc publicitate.

Art.77. (1) Odată cu convocarea, dosarele de ședință sunt puse la dispoziția Primarului, viceprimarilor, a consilierilor precum și a conducătorilor de direcții sau regii, în format fizic sau în format electronic.

 • (2) Aceste dosare trebuie să cuprindă proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoțite de referate și de documentația de susținere.

 • (3) În cazul în care unul sau mai multe proiecte de hotărâri lipsesc din dosar și/sau nu sunt însoțite de referatele cerute în condițiile legii și ale Regulamentului ori nu au o documentație completă, ele sunt amânate pentru o ședință ulterioară.

Art.78. (1) Ședințele Consiliului sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcție.

 • (2) Prezența consilierilor municipali la ședință este obligatorie, în condițiile legii.

 • (3) Absențele de la ședință se consideră motivate pentru caz de boală, deplasarea în altă localitate în interesul serviciului în probleme ce nu suportau amânarea și alte împrejurări asimilate cazului fortuit. Absența este motivată și pentru cazurile prevăzute de art.14 alin 2 din Regulament.

 • (4) Consilierii care participă la ședințele de consiliu organizate în mod excepțional în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art.79. (1) În situația în care un consilier absentează nemotivat de la mai mult de trei ședințe ordinare consecutive, Consiliul Local, văzând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.9 alin 2 lit. d) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali va constata încetarea de drept a mandatului consilierului în cauză.

 • (2) În situația în care un consilier absentează nemotivat de la două ședințe ordinare consecutive, vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de art.57 alin.1 din Legea nr.393/2004 și anume : a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvântului; d) eliminarea din sala de ședință; e) excluderea temporară pentru cel mult două luni de la lucrările Consiliului și ale comisiei de specialitate; f) retragerea indemnizației de ședință, pentru 1 -2 ședințe.

 • (3) Sancționarea se discută cu precădere pe ordinea de zi. Pentru sancțiunile prevăzute de lit. a) - d) aplicarea acestora se face de îndată de către președintele de ședință. Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la lit.e) și f) Consiliul va hotărî cu votul a cel puțin 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

 • (4) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute de art.57 alin.1 lit. e) și f) din Legea nr.393/2004 consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.

Art.80. (1) Ședințele Consiliului Local sunt conduse de un consilier ales ca președinte de ședință.

 • (2) Alegerea se face prin vot deschis, cu votul majorității consilierilor prezenți. Pentru a se respecta principiul egalității de șanse propunerile se fac în ordinea alfabetică a consilierilor.

 • (3) Prezentele dispoziții se aplică în completarea celor prevăzute la art.25 din Regulament.

Art.81. (1) Ședințele Consiliului sunt publice.

 • (2) Lucrările ședințelor Consiliului se desfășoară în limba română, limba oficială a statului și toate documentele ședințelor și actele adoptate de Consiliu se redactează în limba română.

 • (3) Dacă la lucrările ședinței Consiliul Local al Municipiului Craiova participă și persoane fizice sau persoane juridice străine invitate în programele de cooperare transfrontalieră și internațională sau în cadrul raporturilor date de participarea României la Uniunea Europeană, dezbaterile au loc în limba română, în prezența unui traducător autorizat. Actele încheiate în aceste împrejurări se redactează tot în limba română, cu posibilitatea traducerii pentru persoanele interesate.

Art.82. (1) Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de Consiliu la propunerea celui care a convocat ședința în condițiile art. 76 din Regulament.

 • (2) Ordinea de zi poate fi suplimentată numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare. Completarea ordinii de zi cu noi proiecte de hotărâri se poate face numai dacă a fost asigurată difuzarea acestora împreună cu toată documentația de susținere în timp util, iar pentru aceste noi proiecte de hotărâri s-a efectuat procedura de aviz sau raport de către Comisiile de specialitate.

 • (3) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă cu votul majorității consilierilor în funcție.

 • (4) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face de inițiator ori numai cu acordul lui.

 • (5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se poate face și în situația legală în care acesta nu este însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului cât și de avizul Comisiei de specialitate.

 • (6) Dispozițiile alin.5 nu sunt aplicabile în situația întrunirii Consiliului în ședință extraordinară sau în cazul convocării lui de îndată.

Art.83. (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi dezbătute în Consiliu doar dacă sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului și de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului.

 • (2) În situația ședințelor extraordinare și a celor pentru care convocarea s-a făcut de îndată, actele arătate la aliniatul precedent nu sunt obligatorii.

Art.84. (1) Dreptul de a propune hotărâri aparține consilierilor, primarului, viceprimarilor și cetățenilor.

 • (2) Redactarea proiectelor de hotărâri de face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului Municipiului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

 • (3) Proiectele de hotărâri se redactează cu respectarea principiilor de ordine publică și a regulilor de tehnică normativă prevăzute în Legea nr.24/2000 modificată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

 • (4) Proiectele de hotărâri și hotărârile adoptate de Consiliu nu pot contraveni Constituției și actelor normative de nivel superior.

 • (5) Proiectele de hotărâri au un preambul în care se enunță în sinteză scopul și după caz motivele reglementării. Preambulul precede formula introductivă

 • (6) Proiectele de hotărâri au o formulă introductivă în care se arată temeiurile juridice generale și speciale ale adoptării actului și în mod obligatoriu cele prevăzute de Legea nr.215/2001 modificată și republicată.

 • (7) Proiectele de hotărâri sunt în mod obligatoriu semnate de inițiator. Lipsa semnăturii poate fi complinită până la examinarea proiectului în comisiile de specialitate.

Art.85. (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a ședințelor cu arătarea titlului lor și a inițiatorului. Ele se aduc la cunoștința consilierilor în condițiile prevăzute de Regulament prin intermediul secretarului Municipiului.

 • (2) Proiectele de hotărâri primite și înregistrate se transmit pentru adoptarea raportului cât și pentru avizarea de către comisiile de specialitate în condițiile prevăzute de Regulament.

 • (3) Proiectele de hotărâri se transmit și compartimentelor de specialitate, serviciilor publice regiilor autonome și instituțiilor de subordonare locală pentru analiză și întocmirea referatelor.

Art.86. (1) Inițiatorul poate să retragă proiectul până la începerea dezbaterilor în Consiliu asupra lui.

 • (2) Odată începută dezbaterea pe articole, inițiatorul poate să retragă proiectul până în momentul adoptării hotărârii, cu votul majorității consilierilor prezenți la ședință.

 • (3) După adoptarea hotărârii de către Consiliul Local, proiectul nu mai poate fi retras indiferent de votul exprimat în Consiliu.

Art.87. (1) Comisiile de specialitate, conform atribuțiilor prevăzute de Regulament, analizează proiecte de hotărâri, și emit avize și rapoarte .

 • (2) Avizul va conține amendamentele formulate în comisie, cele adoptate de comisie, cu arătarea votului la adoptarea avizului

 • (3) Raportul comisiilor de specialitate de admitere cu sau fără modificări sau de respingere a proiectului de hotărâre este motivat.

 • (4) Raportul Comisiei de specialitate sesizate în fond împreună cu avizele de la restul comisiilor de specialitate și rapoartele compartimentelor și serviciilor de resort se înaintează secretarului Municipiului pentru a fi dezbătute în Consiliu odată cu proiectul de hotărâre.

 • (5) Cu un proiect de hotărâre pot fi sesizate în fond una sau mai multe comisii de specialitate, în raport de atribuțiile acestora.

 • (6) În cazul ședințelor extraordinare proiectele de hotărâri se analizează în procedura de avizare și raport până la data și ora la care a fost convocată ședința.

 • (7) În cazul întrunirii Consiliului Local de îndată, parcurgerea procedurii de avizare și raport nu mai este obligatorie, analiza problemelor de pe ordinea de zi făcându-se la dezbaterile în Consiliu.

Art.88. (1) Proiectele de hotărâri sau alte probleme înscrise pe ordinea de zi și nerezolvate în ședința în care au fost programate se transferă în ordinea priorității lor pentru următoarea ședință ordinară a Consiliului.

 • (2) În caz de urgență, Consiliul Local poate stabili o ședință extraordinară pentru dezbaterea și adoptarea proiectelor de hotărâre arătate la alin.1.

 • (3) Proiectele de hotărâri ce au fost respinse în urma dezbaterilor din cadrul Consiliului Local pot fi introduse pe ordinea de zi a unei ședințe următoare numai dacă au fost modificate, prin îndeplinirea tuturor condițiilor de legalitate și de oportunitate arătate în cadrul dezbaterilor din Consiliu.

Art.89. Dezbaterile din ședințele Consiliului Local se consemnează într-un proces-verbal semnat de președintele de ședință și de secretarul Municipiului.

Art.90. (1) La începutul fiecărei ședințe secretarul Municipiului prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare și îl supune aprobării Consiliului.

 • (2) Consilierii au dreptul să conteste conținutul procesului-verbal sau să ceară corectarea greșelilor constatate ori îndreptarea erorilor materiale și menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

 • (3) Corectarea greșelilor constatate, a erorilor materiale și consemnarea exactă a opiniilor exprimate, se consemnează în anexă separată la procesul verbal.

 • (4) Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute și adoptate se depun într-un dosar special al ședinței respective care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință, de secretarul Municipiului.

Art.91. (1) Dezbaterea unui proiect de hotărâre începe prin prezentarea acestuia de către președintele de ședință, care solicită președinților comisiilor de specialitate ale Consiliului Local să arate care sunt avizele date de acestea.

 • (2) Dezbaterile continuă cu prezentarea raportului comisiei de specialitate care a examinat proiectul de hotărâre în fond. Raportorul va prezenta temeiurile de fapt și cele de drept și va menționa observațiile și amendamentele care au fost acceptate de comisia sesizată în fond, cât și pe cele care nu au fost acceptate de aceasta.

Art.92. (1) Dezbaterile vor continua cu luările de cuvânt din partea membrilor Consiliului, asupra proiectului de hotărâre.

 • (2) Președintele de ședință dă cuvântul consilierilor, în ordinea înscrierii la dezbateri.

 • (3) Luările de cuvânt se referă strict la obiectul dezbaterii, exprimă clar, logic și reverențios punctul de vedere al vorbitorului și sunt limitate la durata a 5 minute. Președintele de ședință poate supune la vot depășirea acestui timp.

 • (4) La dezbaterile privind un proiect de hotărâre, un consilier poate lua cuvântul o singură dată.

 • (5) În privința normelor de procedură și pentru dreptul la replică se poate da cuvântul, în orice fază a dezbaterilor.

Art.93. (1) Dezbaterile au loc prin prezentarea proiectului de hotărâre pe articole, făcută de președintele de ședință.

(2) La fiecare proiect de hotărâre membrii Consiliului Local pot face observații de redactare.

 • (3)  Inițiatorul are dreptul de a prezenta proiectul de hotărâre cu amendamentele însușite și de a lua cuvântul în finalul dezbaterilor, pentru fiecare problemă de fond sau de redactare.

 • (4) Amendamentele de fond care au fost prezentate la comisiile de specialitate și au fost respinse de aceasta pot fi reluate și susținute în ședința Consiliului și acesta se va pronunța asupra lor, pe fiecare amendament în parte, începând cu cele de eliminare și continuând cu cele de completare și modificare a textului propus de inițiator.

 • (5) Toate amendamentele și toate propunerile de completare și modificare vor fi soluționate prin votul Consiliului.

Art.94. (1) După terminarea dezbaterii și adoptării proiectului de hotărâre pe articole, hotărârea se supune votului final în totalitatea ei și prin aceasta este adoptată.

 • (2) Pe tot parcursul dezbaterilor, secretarul Municipiului verifică cvorumul de ședință și anunță public situația în care el nu este îndeplinit cu ocazia exprimării votului.

Art.95. (1) În cazul în care, din dezbaterea generală și pe articole a proiectelor de hotărâri rezultă completări și modificări justificate și numeroase, la propunerea comisiei sesizată în fond, a inițiatorului sau a unui grup de consilieri, Consiliul poate hotărî restituirea proiectului la comisia sesizată în fond pentru reexaminare, cu luarea în considerare a amendamentelor și observațiilor aduse în cadrul dezbaterilor.

 • (2) În această situație comisia va adopta un raport suplimentar .

 • (3)  La reexaminarea proiectului de hotărâre, consilierii autori ai amendamentelor și observațiilor vor participa la lucrările comisiei pentru susținerea acestora.

 • (4) După reexaminare proiectul de hotărâre va fi înscris cu precădere pe ordinea de zi a următoarei ședințe ordinare de Consiliu.

Art.96. (1) Hotărârile Consiliului Local se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți la ședință.

 • (2)  Hotărârile privind adoptarea bugetului local, contractarea de împrumuturi, administrarea domeniului public și privat, participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea și dezvoltarea urbanistică a Municipiului și amenajarea teritoriului, cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu organizații neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine precum și alte situații prevăzute expres în conținutul prezentului Regulament, se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție.

 • (3) Hotărârile privind patrimoniul, aplicarea sancțiunilor expres prevăzute la art.57 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 126 din prezentul Regulament, precum și cele care privesc modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova și acordarea titlului de „Cetățean de Onoare”se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

 • (4) De la regula prevăzută la alin.1 se poate deroga doar prin lege și prin Regulament, cu respectarea principiilor Legii administrației publice locale.

Art.97. (1) Hotărârile Consiliului Local se adoptă cu votul deschis al consilierilor în funcție.

 • (2) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane se adoptă cu vot secret. De la această dispoziție se poate deroga doar prin lege.

 • (3) Consiliul poate hotărî ca în anumite situații motivate votul să se exprime secret. Această hotărâre se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție

Art.98. (1) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, prin apel nominal sau electronic.

 • (2) Votul prin apel nominal se exprimă prin cuvintele :”Pentru” sau „Contra”, după ce secretarul a dat citire numelui și prenumelui fiecărui consilier.

 • (3) Votul secret se exprimă prin buletine de vot sau prin bile.

 • (4) Modalitatea de vot se hotărăște de Consiliu, la propunerea președintelui de ședință, în afară de cazurile în care legea sau Regulamentul stabilesc o anumită modalitate de vot.

Art. 99. (1) Nu poate lua parte la deliberări și la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soț, soție, rude sau afini până la gradul al -IV-lea inclusiv are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local.

 • (2) În această situație consilierii sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor interesul personal în problema respectivă.

 • (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței.

 • (4) În condițiile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, consilierii sunt obligați să facă publice interesele personale printr-o declarație pe proprie răspundere. Noțiunea de interes personal are conținutul și reglementarea dată de lege.

 • (5) Hotărârile adoptate cu nerespectarea aliniatelor precedente sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanța de contencios administrativ.

Art.100. (1)Președintele de ședință anunță rezultatul votului și arată dacă proiectul de hotărâre a fost admis sau respins.

(2) În procesul verbal al ședinței Consiliului Local este consemnat în mod obligatoriu rezultatul votului, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier.

Art.101. (1)Hotărârile Consiliului Local se semnează de președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate de secretarul Municipiului. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să semneze, hotărârea Consiliului se semnează de 5 consilieri.

 • (2) În cazul în care secretarul Municipiului consideră că hotărârea Consiliului este ilegală sau că depășește competențele prevăzute de lege Consiliului Local nu va contrasemna hotărârea. În această situație va expune opinia sa motivată Consiliului, care va fi consemnată în procesul verbal al ședinței.

Art.102. (1) Hotărârile Consiliului Local se comunică de către secretarul Municipiului Primarului și Prefectului deîndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucătoare de la data adoptării.

(2) Comunicarea se face în scris, însoțită de eventualele obiecțiuni privind legalitatea hotărârii, în condițiile Legii nr. 215/2001 republicată și cu modificările ulterioare.

 • (3) În termen de trei zile de la data ședinței Consiliului Local, secretarul Municipiului va afișa pe pagina de internet a Municipiului Craiova o copie a procesului verbal al ședinței.

Art.103. (1) Hotărârile normative devin obligatorii și produc efecte juridice de la data publicării lor.

 • (2) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării către Prefect.

 • (3) Hotărârile cu caracter individual produc efecte de la data comunicării.

 • (4) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual se face prin grija secretarului Municipiului.

Art.104. Președintele de ședință exercită, în afara atribuțiilor prevăzute la art. 25, 88, 90-92, 100-101 din Regulament și cele care privesc supunerea la vot a proiectelor de hotărâre cu arătarea votului exprimat de către consilieri, supunerea la vot a oricăror alte probleme ce țin de competențele Consiliului Local, menținerea ordinii și respectarea Regulamentului pe tot parcursul ședinței, sens în care poate propune Consiliului adoptarea uneia dintre sancțiunile prevăzute de Statutul aleșilor locali.

Art.105. (1) La lucrările Consiliului Local, consilierii pot formula interpelări și pot adresa întrebări Primarului, viceprimarilor, secretarului Municipiului, precum și șefilor compartimentelor din aparatul propriu sau ai serviciilor și unităților subordonate.

 • (2) Înscrierea la ordinea de zi a ședinței a adresării întrebărilor și interpelărilor se face cu prioritate.

 • (3) Timpul alocat pentru întrebări și interpelări poate să fie limitat la cinci minute pentru fiecare consilier local.

 • (4) Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat. Răspunsul la interpelări poate fi dat și în scris, până la următoarea ședință.

Art.106. Semestrial, în Consiliu se analizează modul de soluționare a petițiilor adresate de către cetățeni Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.107. La lucrările Consiliului Local pot asista și lua cuvântul , fără drept de vot Prefectul, Președintele Consiliului Județean sau reprezentanții acestora, senatorii și deputații, miniștrii și ceilalți membrii ai Guvernului, șefii serviciilor publice deconcentrate, precum și persoanele interesate invitate de Primar.

Art.108. În cazurile în care nu este întrunit cvorumul de ședință sau prezența la ședință nu asigură cvorumul de vot, ședința Consiliului se amână pentru o dată ulterioară.

Secțiunea a III-a

Dizolvarea Consiliului Local

Art.109. (1) Consiliul Local se dizolvă de drept sau prin referendum local.

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Craiova se dizolvă de drept în cazul în care nu se întrunește timp de două luni consecutive sau nu a adoptat în trei ședințe ordinare consecutive nici o hotărâre, cât și în situația în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unu și nu se poate completa prin supleanți.

 • (3) Situațiile ce atrag dizolvarea de drept sunt sesizate Tribunalului Dolj -Secția Contencios Administrativ de către Primar, viceprimari, secretarul Municipiului sau orice persoană interesată.

 • (4) În condițiile legii, instanța pronunță o hotărâre definitivă și se comunică Prefectului județului Dolj.

Art.110. (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova se dizolvă prin referendum local în condițiile legii și cu procedura prevăzută de art.55 alin.3-8 din Legea nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare privind administrația publică locală.

(2) Până la constituirea noului Consiliu Local, Primarul iar în absența acestuia secretarul Municipiului rezolvă problemele curente ale Municipiului Craiova, conform legii.

CAPITOLUL III

MANDATUL DE CONSILIER

Art.111. (1) Mandatul de consilier este de 4 ani.

 • (2) Consilierii validați intră în dreptul deplinei exercitării a mandatului la data declarării ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Craiova și mandatul încetează de drept la data declarării ca legal constituit a Consiliu Local nou ales.

 • (3) În exercitarea mandatului consilierii îndeplinesc o funcție de autoritate publică în condițiile Legii nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare, Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 26 din Regulament.

 • (4) După declararea ca legal constituit a Consiliului Local, consilierii primesc o legitimație și un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai comunității locale, în condițiile Legii nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare, Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 35 din Regulament.

Art.112. (1) Calitatea de consilier este incompatibilă cu funcțiile, calitățile și demnitățile publice prevăzute de art. 88-90 din Legea nr.161/2003 privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice.

 • (2) Incompatibilitatea intervine numai după validarea mandatului. Persoana în cauză, în termenul legal optează între calitatea de consilier și cea cu care aceasta este incompatibilă. Termenele și procedura privind intervenirea stării de incompatibilitate sunt cele prevăzute de art.91 din Legea nr.161/2003 privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice.

 • (3) Consilierului validat care nu a optat pentru această calitate îi încetează mandatul de drept și Prefectul va emite un Ordin prin care se constată încetarea de drept a mandatului la împlinirea termenelor de 15 zile, după caz 60 de zile, la propunerea secretarului Municipiului, ce poate fi sesizat de orice persoană interesată.

 • (4) Ordinul Prefectului poate fi contestat în condițiile prevăzute de art.91 alin.5 din Legea nr.161/2003 privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice.

 • (5) În următoarea ședință de Consiliu, președintele de ședință constatând locul vacant va supune validarea mandatului supleantului în condițiile art.19-23 din Regulament.

 • (6) Incompatibilitățile calității de consilier sunt de domeniul legii. Consiliul Local constată intervenirea incompatibilității, fără a adăuga sau elimina din lege.

Art.113. Calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: a) demisia; b) incompatibilitate; c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială inclusiv ca urmare a reorganizării; d)lipsa nemotivată la mai mult de trei ședințe ordinare consecutive ale Consiliului; e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive cu excepția cazurilor prevăzute de lege; f) condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; g) punerea sub interdicție judecătorească; h) pierderea drepturilor electorale; h1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales; i) deces.

Art. 114. (1) Încetarea de drept a mandatului consilierilor se constată prin hotărâre de Consiliu la propunerea Primarului sau oricărui consilier.

 • (2) Hotărârea Consiliului adoptată în cazurile prevăzute de art.113 lit. c) - e) și h1) poate fi atacată de consilieri , la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Procedura prealabilă nu se efectuează. Instanța se pronunță în cel mult 30 de zile. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.

 • (3) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă localitate va interveni numai după efectuarea în actul de identitate a mențiunii corespunzătoare de către organul competent.

 • (4) Prevederile art. 113 lit. e) nu se aplică în cazul în care acesta a executat o misiune oficială, din însărcinarea Guvernului sau Parlamentului, în țară sau străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exercitarea mandatului se suspendă.

 • (5) Prevederile art. 113 lit. f) - h) se aplică după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești.

Art.115. (1) În toate cazurile prevăzute de art.113 din Regulament, Consiliul Local al Municipiului Craiova adoptă în prima ședință ordinară , la propunerea Primarului, o hotărâre prin care se ia act de situație apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază un referat constatator semnat de Primar și de secretarul Municipiului ce este însoțit de acte justificative.

Art.116. (1) Consilierii locali pot demisiona , anunțând în scris președintele de ședință, care va lua act.

 • (2) Președintele de ședință propune adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

 • (3) În toate cazurile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale, după adoptarea hotărârii prin care se ia act de demisie sau prin care se constată încetarea de drept a mandatului, pentru locul rămas vacant se va proceda la alegerea unui consilier în condițiile art.19-23 din Regulament.

Art.117. (1)Mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul arestării preventive.

 • (2) Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către Parchet sau instanță, Prefectului, care prin Ordin, constată suspendarea mandatului.

 • (3) Suspendarea durează până la soluționarea definitivă a cauzei. Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului.

 • (4) Consilierul suspendat care a fost găsit nevinovat are dreptul la despăgubiri în condițiile legii.

Art.118. (1) În exercitarea mandatului, consilierii sunt în serviciul colectivității fiind ocrotiți de lege.

 • (2) Libertatea de exprimare și acțiune în exercitarea mandatului de consilier este garantată.

 • (3) Consilierii locali nu pot fi trași la răspundere pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 • (4) Dreptul de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să asigure informarea corectă. Potrivit competențelor ce le revin.

 • (5) Dreptul de asociere este garantat prin lege. Structurile asociative legal constituite ale consilierilor vor fi consultate de către autoritățile administrației publice centrale în toate problemele de interes local.

Art.119. (1) Pe întreaga durată a mandatului, consilierul se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de legea penală.

 • (2) De aceeași protecție juridică beneficiază și membrii familiei, în condițiile reglementate expres de Legea nr.393/2004.

 • (3)  Reținerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravențională a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Craiova și Prefectului, în termen de 24 de ore, de către organele care au dispus luarea măsurii.

Art.120. (1) Consilierii locali sunt obligați să prezinte anual un raport de activitate, care este făcut public prin grija secretarului Municipiului, prin afișarea lui pe pagina de internet a Municipiului Craiova.

 • (2) Obligația prevăzută la alin.1 incumbă și viceprimarilor.

 • (3) Consilierii sunt obligați să organizeze întâlniri cu cetățenii și să acorde audiență trimestrial, în condițiile Legii nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare și Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

 • (4) Consilierii sunt obligați la probitate și discreție profesională, să dea dovadă de cinste și corectitudine. Consilierilor le este interzis să ceară pentru sine sau pentru altul bani, foloase materiale sau alte avantaje.

 • (5) Consilierii nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități private.

Art.121. (1) Consilierii sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin celor generale.

 • (2) În cazul în care interesul personal nu are caracter patrimonial, Consiliul poate permite participarea la vot a consilierului.

 • (3) La intrarea în exercițiul mandatului consilierii sunt obligați să declare în mod public, interesele personale, pe propria răspundere, declarația păstrându-se în registrul de interese ținut de secretarul Municipiului, precum și în registrul general de interese ținut de secretarul Județului. Conținutul noțiunii de interes personal și efectele produse sunt cele reglementate expres de lege.

 • (4) Refuzul de depunere și reactualizare a declarației de interese se sancționează conform art.81- 82 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Art.122. (1) Pentru participarea la lucrările Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la indemnizație de ședință.

 • (2) Cuantumul indemnizației este de până la 5% din indemnizația lunară a Primarului. Plata indemnizației se face exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

 • (3) Indemnizația se acordă pentru participarea la o ședință ordinară de Consiliu și 1-2 ședințe ale comisiilor de specialitate organizate într-o lună.

Art.123. (1) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului, în condițiile legii. Intră în această situație întotdeauna pregătirea în domeniul administrației publice locale prin cursuri de formare și perfecționare organizate de instituții abilitate, precum și deplasările în cazul în care ședința Consiliului are loc în altă localitate.

(2) Drepturile bănești cuvenite consilierilor, pot fi cumulate cu pensia sau alte venituri în condițiile legii.

Art.124. (1) Consilierii au obligația de a se prezenta la ședințele Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate în condițiile legii și prezentului Regulament.

 • (2) Absența nemotivată de la ședințele Consiliului se sancționează conform legii și art.79 din Regulament.

 • (3) Pentru desfășurarea activității curente, a ședințelor comisiilor de specialitate și a programului de audiențe, consilierii locali au la dispoziție, prin grija Primarului, spații special amenajate cu toate dotările necesare activității.

Art.125. (1) Răspunderea administrativ ă, civilă sau penală a consilierilor pentru faptele săvârșite în exercitarea mandatului este reglementată de lege.

(2) Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului și solidar pentru activitatea Consiliului și pentru hotărârile pe care le-au votat.

Art.126. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001 republicată și cu modificările ulterioare și ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali atrage aplicarea sancțiunilor expres prevăzute la art.57 din această ultimă lege: a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvântului; d) eliminarea din sala de ședință; e) excluderea temporară de la lucrările Consiliului și ale comisiilor de specialitate; f) retragerea indemnizației de ședință pentru 1-2 luni.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la lit. a) - d) se aplică de către președintele de ședință și cele prevăzute la lit. e) și f) se aplică de către Consiliul Local, prin hotărâre adoptată cu votul a cel puțin 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

 • (3) În cazul aplicării sancțiunii de către Consiliu, hotărârea poate să fie adoptată doar după ce a fost propunerea de sancționare a fost dezbătută și avizată de Comisia juridică, administrație publică, ordine publică și drepturi cetățenești, comisie de specialitate competentă în materie va care va stabili și gravitatea faptei și va arăta ce sancțiune urmează a fi propusă.

 • (4) Dispozițiile art.126 se completează și au înțelesul dat de art. 57 - 68 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Art.127. (1) În raporturile Consiliului Local al Municipiului Craiova cu terții, consilierii au dreptul să participe la delegațiile ce reprezintă autoritatea deliberativă în raporturile sale pe plan intern și internațional, conform competențelor date de lege.

(2) Componența delegațiilor care efectuează deplasări sau primesc delegații străine se hotărăște în Consiliu, pe baza consultării prealabile a liderilor grupurilor de consilieri și a președinților, ori în lipsă a secretarilor comisiilor de specialitate.

Art.128. (1) Pentru buna funcționare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, Primarul va informa semestrial Consiliul despre aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de acesta.

(2) Departamentele, direcțiile, serviciile de specialitate din subordinea Primarului, regiile autonome, serviciile publice și societățile comerciale și instituțiile din subordinea Consiliului vor prezenta semestrial, la cerere sau din proprie inițiativă, informări privind aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art.129. (1) Pe data adoptării prezentului Regulament se abrogă precedentul, astfel cum a fost adoptat prin Hotărârea nr. 2 /2005 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, modificat prin Hotărârea nr. 454/2006 a Consiliului Local al Municipiului.

(2) Prezentul Regulament se completează de drept cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 republicată și cu modificările ulterioare privind administrația publică locală, ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și cu legile speciale ce instituie noi competențe ale Consiliului Local.

Art.130. Prezentul Regulament așa cum a fost adoptat în ședința Consiliului Local al Municipiului Craiova din 29.10.2009 va fi publicat în presa locală, prin grija secretarului Municipiului și afișat pe pagina de internet a Municipiului Craiova.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

39