Hotărârea nr. 492/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 492

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 492

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.129409/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la amplasarea unui SKID GPL (construcție provizorie) și construirea unui imobil cu destinația de birouri, cu regim de înălțime P+E, în municipiul Craiova, str.Pelendava, nr.22 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.242/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la amplasarea unui SKID GPL (construcție provizorie) și construirea unui imobil cu destinația de birouri, cu regim de înălțime P+E, în municipiul Craiova, str.Pelendava, nr.22, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Â

sgg?<

S

'/lux ZLI/L 'i 1 P«i

A-TliZ !Ll-iZ

pa1

tu

<r

^p/î

= 1


x/^ /-----’

Set proiect '“X

Ar Monesoi R.      .

Proectâ^

--- //

Desenat

Arh Marghneta