Hotărârea nr. 491/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 491

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 491

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.124502/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+M, în municipiul Craiova, str. Fermierului, nr.139 A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.242/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+M, în municipiul Craiova, str. Fermierului, nr.139 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE FUNCȚIONALA CTZXI DE COMUN ICDZXTI


P PLAN URBANISTIC DE DETALIU CC gRUIRE LOCUINȚA PARTER + MANSARDA

CRAIOVA - STR. FERMIERULUI NR. 139A (T 54/1, P13, NR.CD. 9214/1/3/3/4/2) PROPRIETATE SERBAN ALEXANDRU VALENTIN SI SERBAN FIMUTAP.O.T.

C.U.T.


li

>■ £ t 5

L V : •

I

Bi

I .


P.O.T. max. admi!

i = 35,00 % 1

C.U.T. max admis

= 1,05

X


P.O.T. propus = 35,00 %


I C.U.T. propus


LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA TERITORIULUI AFERENT PROPRIETĂȚII SERBAN ALEXANDRO VALȘ9

ZONIFICAREA TERITORIULUI

ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME P - P+1

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE

ZONA AFERENTA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA

KM AFERENTA EXTINDERE CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA CONFORM

ZONA CIRCULAȚII PIETONALE CONSTRUCȚII EXISTENTE CONSTRUCȚII PROPUSE CONTUR ORIENTATIV CONSTRUCȚII PROPUSE ACCESE PRINCIPALE LA CONSTRUCȚII


ACCESE PRINCIPALE LA CONSTRUCȚII / PARCELA .      .     .........

REGIM ALINIERE CONSTRUCȚII PROPUSE        tocwțEP»«

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM PROPUS               " ■:

PARCAJE PROPUSESjm«Tî<m»JIF«-ClJ2B00OECHCUAȚ«

'/Z ALEE DE ACCES

INDICI - INDICATORI

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFAȚA CONSTRUITA (mp)

-

61,20 MP

SUPRAFAȚA DESFASURATA (mp)

157,00 MP

P.O.T. procent ocupare teren

-

35,00 % (raportat la 175,00 mp)

C.U.T. coeficient utilizare teren

-

0,90 (raportat la 175,00 mp)

SUPRAFAȚA PARCELA (mp)

203,00 MP

203,00 mp = 175,00 mp + 28,00mp


70,00 mp SUPRAFAȚA DE TEREN PROPRIETATE SERBAN ALEXANDRU VALENTIN SI SERBAN FIMUTA AFECTATA DE REALIZAREA PROFILULUI TRANSVERSAL PROPUS PENTRU ALEEA DE ACCES


Nume:


Cerința ;


jSSDtEdUQL

U DE ARHITECTURA

NICOLETA PARVANESCU

----/ 22. 04. 2002


wW

Nume:

SEF^fc'lECT

orh. N. Porvanescu

PROIECTAT

orh. N. Porvanescu

i-

DESENAT

arh. N. Porvanescu

texREFERAT / EXPERTIZA - NR. / Dota Beneficiar:

SERBAN ALEXANDRU VALENTIN SERBAN FIMUTA CRAIOVA - STR. BRESTEI NR. 2S3


Titlu proiect. PLAN URBANISTIC 0E DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA PARTER + MANSARDA CRAIOVA - STR. FERMIERULUI NR. 139A Titlu planșa: REGLEMENTARI URBANISTICE ZONFICARE FUNCȚIONALA - CAI DE COMUNICAȚIE


Pr.nr.

201/2009


FAZA:

P.U.D.


PL Nr.

7