Hotărârea nr. 489/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 489

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.489

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.121999/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la posibilități de construire în regim maxim de înălțime P+2, în municipiul Craiova, zona str.Victor Papillian, corelare cu documentații de urbanism aprobate în zonă - construire locuință, cu regim de înălțime P+1 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la posibilități de construire în regim maxim de înălțime P+2, în municipiul Craiova, zona str.Victor Papillian, corelare cu documentații de urbanism aprobate în zonă - construire locuință, cu regim de înălțime P+1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AVIZAT,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Aurora TIRIBEJA

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. 121999 din 01.10.2009

PRIMAR,

Ec.Antonie SOLOMON

RAPORT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la posibilitati de construire in regim maxim de inaltime P+2, zona str. Victor Papillian, corelare cu documentatii de urbanism aprobate in zona -construire locuinta P+1

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Ordinului 1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru aprobarea Normelor metodologice privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentelor - Planurile urbanistice sunt documentatiile prin care se stabilesc conditiile de amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau a mai multor constructii cu destinatie precizata, cu respectarea prevederilor celorlalte documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului si a conditiilor particulare generate de teren, de vecinatatile acestuia si de cerintele functionale.

In conformitate cu Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata cu Legea 242/2009, competenta de avizare, o au organismele teritoriale interesate, iar competenta de aprobare o are Consiliul Local al municipiului Craiova.

Prin documentatia elaborata de SC SOFTPROIECT SRL CRAIOVA, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la posibilitati de construire in regim maxim de inaltime P+2, zona str. Victor Papillian, corelare cu documentatii de urbanism aprobate in zona.

CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN ZONA

Conform PUG aprobat cu HCL 23/2000 amplasamentul situat in zona de locuinte cu regim maxim de inaltime P+3-10.

Conform PUZ 1 Mai 3, terenul este afectat de cauza de strada propusa prin P.U.Z. si parcaje.

Prin P.U.D. aprobat cu HCL 132/2005 s-a aprobat "Construire locuinte unifamiliale cu regim maxim de inaltime P+2 si modificare traseu strada propusa prin PUZ" cu P.O.T. max.= 50%, C.U.T. max. = 1,0.

Conform HCL 258/2009 s- a aprobat Avizul prealabil de oportunitate si teritoriul ce urmeaza a fi reglementat prin Planul Urbanistic Zonal privind investitia: Plan Urbanistic Zonal referitor la posibilitati de construire in regim maxim de inaltime P+2, zona str. Victor Papillian, corelare cu documentatii de urbanism aprobate in zona.

SITUATIA EXISTENTA:

Amplasamentul studiat este delimitat de:

-la Nord: - str. Dr. Victor Papillian;

-la Est - Statia de transformare electrica si incinta SMART Craiova;

-la Vest - str. Rîului;

-la Sud - str. Dimitrie Gerota.

REGIMUL JURIDIC:

Terenul pe care se propune investitia in suprafata de 256 mp este proprietatea privata a doamnei Golombioski Minerva, conform Actului de dezmembrare aut. sub nr. 3513/2004.

Terenul pe care se intocmeste P.U.Z.-ul este compus din proprietati private, domeniul public si privat al Consiliului Local.

REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI:

Conform PUG aprobat cu HCL 23/2000 amplasamentul situat in zona de locuinte cu regim maxim de inaltime P+3-10, POT max= 20% si C.U.T. max= 2,2, (terenul este afectat de strada propusa si parcaje).

Conform solicitarii din certificatul de urbanism, pe terenul proprietate privata a doamnei Golombioski Minerva se propune “Construire locuinta P+1”, ceea ce schimba destinatia conform P.U.G. aprobat cu HCL nr. 23/2000.

Folosinta actuala a zonei este de teren neconstruit.

REGIM TEHNIC:

Conditiile de construibilitate ale terenului sunt:

Destinatia terenului: zona de locuinte cu regim maxim de inaltime P+2;

P.O.T. propus = 42 % si C.U.T.propus = 1,26

Aliniament front construit- 7,00 m distanta din axul strazii existente.

Se vor asigura locuri de parcare exclusiv in incinta dimensionate conform R.L.U. 271/2008. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE:

Documentatia este insotita de urmatoarele avize:

- COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. - aviz favorabil cu respectarea conditiilor din acesta,

- S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. - aviz favorabil fu respectarea conditiilor din acesta,

- R.A. Termoficare Craiova - aviz favorabil cu respectarea conditiilor din acesta,

  • -  S.C. DISTRIGAZ SUD BUCUREȘTI - aviz favorabil cu respectarea conditiilor din acesta,

  • -  S.C. Romtelecom S.A. - aviz favorabil cu respectarea conditiilor din acesta,

  • -  S.P. SALUBRITATE - aviz favorabil cu respectarea conditiilor din acesta.

In concluzie:

Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal Referitor la posibilitati de construire in regim maxim de inaltime P+2, zona str. Victor Papillian, corelare cu documentatii de urbanism aprobate in zona -construire locuinta P+1

p. Arhitect- Șef ,                                             Sef serviciu,

Arh. Mircea Iulian DIACONESCU                     Ing.Violeta Barcan

Intocmit,

Ing. Georgeta Urucu

Vizat pentru legalitate


I -----—------------

ExPERT

—      ’’            ncrin-a                      t'.'ATA

t                                I.

SC SOFTPROIECT SRL

Beneficia.'

Proiect

nr

990 09

j i 0/ i oc-Cn i 335

: Am. CISMAR'J ADR.ANA î .

1 l'JOO ■ PCSIorUTATEA DE CONSTRUIRE IN

-aza

SEF PRO.'ECT

I REGIM MAXIM P*2. ZONA STR VICTOR : PAPILIAN

PUZ

i I

PROIECTAT

Ard. CISMARU ADRIANA ■ VJ-ț

u. *

Dai a    j Titlu planșa

08.09

■    REGLEMENTARI URBANISTICE

PI. nr.

DESENAT

’ Teh. POPA GABRIELA   Kp7

A5

LEGENDAA              1

□ / 1

r / a /

/ // A / /


n

E

E

]


u/tc

at


LIMITA ZONA LUATA IN STUDIU- UTR


• • • LIMITA AMPLASAMENT


ZONA CU FUNCȚIUNI


ZONA CIRCULAȚII


ZONA LOCUINȚE P-


SI; FUNCȚIUNI CO


ZONA LOCUINȚE P+'


ZONA DE PROTECȚIE LEA 220. KV

LINIAMENT FRONT CONSTR


ALINIAMENT ÎMPREJMUIRE


REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME


SUPRAFAȚA TEREN STUDIATA = 256.00 MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROPUSA=107.50MP

SUPRAFAȚA DESFASURATA PROPUSA =26S 80MP

SUPRAFAȚA ACCES CAROSABIL Si PARCAJE=90,00MP

SUPRAFAȚA ACCES PIETONAL= 10.0MP

J51 IPPAPATâ QPATII VFR7I =AR 5AMP