Hotărârea nr. 487/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 487

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.487

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.125041/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reanalizare funcțională destinație zona Bariera Vâlcii - Aleea 1 Șimnic și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.b din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reanalizare funcțională destinație zona Bariera Vâlcii - Aleea 1 Șimnic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.487/2009

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE privind investitia : Reanalizare functionala destinatie zona Bariera Valcii -Aleea 1 Simnic

1. Cadrul legal al întocmirii avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se întocmește în condițiile ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, conform articolului 9 care modifică art. 32 privind dreptul autorității locale ca după caz conform punct B „să solicite elaborarea unui plan zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul șef și aprobat de catre Consiliul Local” în cazul în care prin cererea de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă.

2. Condițiile de elaborare a avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se intocmește potrivit legii în urma solicitării de emitere a unui certificat de urbanism pentru „construire locuinta S+P+1”, pe terenul situat în Aleea 1 Simnic, nr.14 A, solicitant fiind Barta Stefan-Marian, beneficiarul terenului.

3. Situația terenului luat în studiu

- Regimul juridic

Terenul pe care se propune investiția este proprietate privata a numitului Barta Stefan-Marian.

Terenul pe care se intocmeste P.U.Z.- ul este compus din proprietati private si domeniul privat al Consiliului Local.

- Regim economic

Situatia existenta

Terenul pe care se propune investitia este situat conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 23/2000 in zona mixta: unitati industriale si zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general, cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ sau PUD.

Amplasamentul nu este afectat de largire strada propusa prin PUZ si de zona verde existenta.

Situatia propusa

Conform solicitarii din certificatul de urbanism pe terenul proprietate privata a numitului Barta Stefan-Marian se propune „construire locuinta S+P+1”, ceea ce schimba destinatia conform P.U.G. aprobat cu H.C.L.23/2000, motiv pentru care se intocmeste „Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmirea unui P.U.Z. privind reglementarea zonei in ansamblu precum si analizarea indicilor existenti”.

4. Condițiile emiterii avizului prealabil de oportunitate

 • (1) Conform P.U.G. intocmit în anul 2000 terenul era destinat zonei mixte: unitati industriale si zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general, cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ sau PUD.

 • (2) Urmare a legilor privind retrocedarile de terenuri aparute dupa anul 2000, o mare parte din terenuri au fost retrocedate.

Foarte important pentru situatia actuala este ca in general s-au retrocedat suprafete mici la multi proprietari iar instrainarile au dus la posibilitatea unificarii lor pentru a se putea realiza investitii de amploare cu destinatia de functiuni complexe.

In aceste conditii in concordanta cu legislatia anterioara s-au aprobat diverse P.U.Z. -uri care au schimbat destinatiile zonei de parcele mici in special in aria constructiilor de locuinte individuale.

 • (3) Evoluția economică a demonstrat că pe terenuri private s-au dezvoltat investitii in aria constructiilor in dotari si locuinte si zona luata in studiu.

 • (4) Amplasamentul este situat in zona mixta ceea ce poate constituii premisa restudierii functionale a zonei in zona mixta locuinte si dotari cu functiuni complexe.

 • (5) Trama stradală existentă corelată in mare parte detaliata prin P.U.G., trebuie corelata cu situatia existenta si reglementata oferind posibilitatea unui trafic fluent.

5. Teritoriul care urmează a fi reglementat prin P.U.Z.

Teritoriul ce urmează a fi reglementată este stabilit prin planșa anexă ce face parte integranta din prezentul aviz de oportunitate.

6. Categoriile funcționale ale dezvoltării și serviciile impuse zonei

 • - Se propune analizarea intregii zone si stabilirea zonelor cu destinatie mixta dotari locuinte si functiuni complexe, reglementarea regimului de inaltime pe teritoriul stabilit prin plansa anexa ce face parte integranta din prezentul aviz prealabil de oportunitate.

 • - Planul urbanistic zonal va studia corectarea carosabilelor din zona cu investitiile aprobate si circulatiile majore propse prin P.U.G. fara a le modifica.

 • - Dotările propuse vor prelua și necesitațile zonei in ansamblu si al prevederilor P.U.G. prin cele de locuit, dotari functiuni complexe de interes public si servicii de interes general.

REGLEMENTARI

 • 1. Planul urbanistic zonal va prelua toate cladirile existente in PUZ propus.

 • 2. Se va studia circulatia carosabila in contextul investiilor existente si rezolvarea lor tinand cont de dotarile din zona.

 • 3. Se vor corela aliniamentele construite cu cele existente si cu cele propuse prin P.U.Z.- ul aprobat.

 • 4. Se va solutiona in conditiile tipurilor de proprietati realizarea parcajelor si a acceselor.

 • 5. Se va solutiona existenta spatiilor plantate existente in contextul ordonantei 114/2007 si a situatiei proprietatilor existente.

 • 6. Se va analiza situatia tuturor proprietatilor din zona prin prisma circulatiei terenurilor.

 • 7. Planul Urbanistic de Zona va stabili profilele circulatiilor in zona limitelor construibile, nivelul maxim de inaltime admis si indicii P.O.T. si C.U.T. in conformitate cu prevederile legale.

 • 8. Se va reactualiza si reglementa conform situatiei existente pentru zona Aleea 1 Siminic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA