Hotărârea nr. 485/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 485

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.485

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.345/2009 întocmit de Secretarul Municipiului Craiova prin care se propune numirea dlui Popa Adrian, membru în Consiliul de Administrația al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., ca urmare a demisiei dnei Marta Adriana Rîcu și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.37 și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de cererea de demisie din Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a dnei Marta Adriana Rîcu.

Art.2. Se propune dl. Popa Adrian, membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Art.3. Se mandatează d-na Adriana Motocu să propună, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., propunerile prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Compania de Apă Oltenia S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU