Hotărârea nr. 483/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 483

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.483

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.339/2009 întocmit de Secretarul Municipiului Craiova, prin care se propune numirea dlui Ursu Constantin în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, ca urmare a demisiei dlui Ion Octavian Florin și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, modificată de Legea nr.276/2006;

În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin. 3 lit.c, art.37, art.45, alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui Ion Octavian Florin, din Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Craiova.

Art.2. Se numește dl. Ursu Constantin, membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Craiova.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2008 referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Craiova .

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU