Hotărârea nr. 482/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 482

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.482

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.128809/2009 întocmit de Direcția Servicii publice prin care se propune modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de ridicare, transport și depozitare vehicule staționate neregulamentar pe teritoriul municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.219/2005, republicată și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2007.

În temeiul art. 36 alin.2 care lit. d coroborat cu alin.6 lit a pct.14, art. 45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.5 din Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de ridicare, transport și depozitare vehicule staționate neregulamentar pe teritoriul municipiului Craiova și va avea următorul conținut:

“Art.5. Programul de desfășurare a activității de imobilizare și ridicare vehicule staționate neregulamentar, este permanent, timp de 24 de ore pe zi, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică și în zilele de sărbători legale”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.219/2005, republicată.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Aurora TIRIBEJA

Nicoleta MIULESCU