Hotărârea nr. 481/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 481

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.481

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.126305/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin. 3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea datelor de identificare a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la H.C.L. Nr. 481/2009

INVENTARUL

bunurilor cu suprafețe majorate care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova date in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

secțiunea A - bunuri imobile

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Secțiunea/

Nr. Poziții

Nr. Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

V a lo a r e Inv.

Administrator

1

TEREN STR. PETRE CARP, NR. 14 (NOU NR. 18), -

DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 258 MP, FIIND

MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 370 MP LA 628 MP.

A/403; A/5

282/2008;

2-342/2009

PROP.

PART.

STR. ARMATA POPORULUI

PROP.

PART.

PROP.

PART.

RAADPFL

2

LOCUINȚĂ STR. CÂMPIA ISLAZ, NR. 103, DIFERENȚĂ 3 CAMERE SITUATE LA MANSARDĂ ȘI DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 33, 60 MP, AFERENTĂ CELOR 3 CAMERE DE LA MANSARDA, MAJORÂNDU-SE SUPRAFAȚA LOCUINȚEI DE LA SUP. 108,69 MP LA 142,29 MP ȘI A NUMĂRULUI DE CAMERE DE LA 7 LA 10.

A/162

282/2008

RAADPFL

Președinte de ședință

Aurora Tiribeja