Hotărârea nr. 480/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 480

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.480

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.126299/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările ulterioare și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificată și completată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se anulează poziția cu privire la bunul identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • c) se modifică datele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a bunului prevăzut în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Aurora TIRIBEJA               Nicoleta MIULESCU

BUNURILE IEȘITE ÎN PERIOADA 01. 09.2009 - 30.09.2009 DIN INVENTARUL DOMENIULUI

PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CARE MODIFICĂ ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 55/2008

Nr.

Crt.

Denumirea Bunurilor

Secțiunea / Nr. Poziții

Nr. Anexa/ Nr. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V

- E)

Valoare Inv.

Administra tor

1

TEREN STR. TECUCIULUI NR. 34 (FOST NR. 30), -

SUPRAFAȚĂ 300 MP

A/24

2-55/2008

PROP. PART.

S TR. TE CUCIULUI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

C.L.M.

TOTAL

0,01

Președinte de ședință,

Aurora Tiribeja

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 01. 09.2009 - 30.09.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXA NR. 1

ȘI 2 LA H.C.L. NR. 522/2007

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrat or

1

TEREN STR. ISVARNA INTERSECȚIE CU STR. CERBULUI, SUPRAFAȚĂ 126 MP

A

1-522/2007

PROP. PART

STR. CERBULUI

STR. ISVARNA

STR. ISVARNA

0,01

CLM

2

TEREN STR. ROZNOV , NR. 60, SC. GHEPOP IMPEX SRL., SUPRAFAȚĂ 144 MP

A

1-522/2007

C.L.M.

STR. GORJULUI

PROP. PART.

STR. ROZNOV

0,01

CLM

3

TEREN B-DUL DACIA LÂNGĂ BLOC V1, FOST STR. COCOȘ, NR. 34, SUPRAFAȚA 459 MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

B-DUL DACIA

PROP. PART. (FOST STR. COCOȘ, NR.

34)

BLOC V1

0,01

CLM

TOTAL

0,03

Președinte de ședință,

Aurora Tiribeja

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 01. 09.2009 - 30.09.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXA NR. 2

LA H.C.L. NR. 522/2007, ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 183/2009, ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 347/2009 ȘI ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 378/2009 , PRIN MAJORAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN, NR. DE CAMERE ȘI VALORII DE INVENTAR

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA/

NR. POZIȚII

NR. ANEXA/

NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrator

1

TEREN STR. PETRE CARP, NR. 14 (NOU NR.

18), - DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 258 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 370 MP LA 628 MP.

A/525; A/11

2-522/2007;

3-347/2009

PROP.

PART.

STR. ARMATA POPORULUI

PROP.

PART.

PROP.

PART.

RAADPFL

2

LOCUINȚĂ STR. CÂMPIA ISLAZ, NR. 103, DIFERENȚĂ 3 CAMERE SITUATE LA MANSARDĂ ȘI DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 33, 60 MP, AFERENTĂ CELOR 3 CAMERE DE LA MANSARDA, MAJORÂNDU-SE SUPRAFAȚA LOCUINȚEI DE LA SUP. 108,69 MP LA 142,29 MP ȘI A NUMĂRULUI DE CAMERE DE LA 7 LA 10.

A/237; A

2-522/2007;

1-183/2009

RAADPFL

3

PLATFORMĂ BETON TÂRG ROMANEȘTI 4747, DIFERENȚĂ VALOARE DE 2072113,81 LEI, FIIND MAJORATĂ VALOAREA DE INVENTAR DE LA 2074,19 LEI LA 2074188,00

A/10

2-378/2009

2072113,81

SPAPT

TOTAL

2.072.113,81

Președinte de ședință

Aurora Tiribeja

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 01. 09.2009 - 30.09.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXA NR. 2

LA H.C.L. NR. 522/2007, ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 183/2009, ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 347/2009 ȘI ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 378/2009 , PRIN MAJORAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN, NR. DE CAMERE ȘI VALORII DE INVENTAR

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA/

NR. POZIȚII

NR. ANEXA/

NR. H.C.L.

Elemente de identificare

(vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrator

TRECEREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ÎN PERIOADA 01.09.2009 - 30.09.2009

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr./poziție

Nr. Anexa /Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrator

1

TEREN CAL. DUNĂRII, NR. 18 (FOST NR. 22), SUP. 707 MP

A/39

2-347/2009

AUTOSERVICE

FORTUNA

P.M.C.

P.M.C.

( ZONA CANAL )

D.N. 56 ( CAL. DUN Ă RII )

111.442,40

CONSILIUL

LOCAL

Total

111.442,40

Președinte de ședință,

Aurora Tiribeja