Hotărârea nr. 479/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 479

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 479

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.127175/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrare, către Tetrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr.7și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.36, alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.123, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Tetrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr.7.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Tetrul Liric „Elena Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU