Hotărârea nr. 477/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 477

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 477

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.126236/2008 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova, a opt centrale termice aflate în subsolul blocurilor R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, situate în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str. Potelu și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.89/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova, a opt centrale termice aflate în subsolul blocurilor R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, situate în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str. Potelu, în vederea punerii în funcțiune și exploatării.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU