Hotărârea nr. 471/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 471

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 471

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.127906/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str.Șerban Vodă, fără număr și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 coroborat cu alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 591 mp, situat în municipiul Craiova, str. Șerban Vodă, fără număr, cu destinația de drum public, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.278/2006 și nr.613/2007.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

(introvilun)

SCARA 1.500

Judelui DOLJ Teritoriul udm CRAIOVA Cod SI RUTA .............

Adresa imobil ucluiiku

Str. SHIULiN l-'ODA «r. 52 l'osta slr. PARTr/ANtl.OR, ur. 52,

Ni. cadnstrnl nl bunului imobil......£ {.Q^

Numele si prenumele proprietarului:

TANASE VICTOR

Adresa: Cart. Bruula Ini Novac BL RSn, sc.l, apl.6 Municipiul C'RA/OVA ■ Judelui DOLJ


Strada BRAZDA lui NOVAC


temu juDK'. ’ '0O£?J66;'

' 7BUFIC*îfî

SUPRAF. TÂIIASE VICTOR


INUMARI COORD, X | COORD., Y |DIST

53 1313818.851 |403Bt2.300 |     /  |

1

1

1             I             I e.m i

58 1313810.360 | 40301'2 .'185 |.    [    |

. 1                    1                    1    8.500 |

l-f

60'1313810.360 I4038J3.685 |.        |

1     \       1             1  1.6^5J

[ ■&.

61 1313811.860 14038-13,810 f

s

|      :.'        |         j     F 5.70(M

1'

... 3

55 1313811.8 60 14037 >8410 P        1

1                  1                  1   6.939 |

54 1313819.798 14037/4.000 |          |

1               1              114.3<?0 j

w

53 1313818.851 |403« >.300 |      •   |

1

SUPRAF. =      111.549              |

i.

• w

V


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

Scara I :500

Sistem Proiecție; ** LOCAL “

313650o

85


Proprietar. > DIACONEASA ANDREI

* blACONEASA ELENA

Adresa : str. Ștefan ccl Mare nr. 9, ap. II

- CRAIOVA- Județul DOU

O bfectr ÎNSTRĂINARE IMOBIL

Suprnfata conform Seniinta Civila nr. 22/3.02.1998    = 479 mp

Suprafața reieșita din măsurătoare:      479 mp

Adresa- teren: Slr. Serban Vodă nr.52 - Municipiul CRAIOVA