Hotărârea nr. 469/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 469

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 469

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.127940/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str.Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 coroborat cu alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 755 mp, situat în municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B, cu destinația de parcare, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Date referitoare la teren


Sistem de proiecție: stereo ly“(

Pct.

ej™ ,

N(m)

23

403008,66

315341,46

24

403999.07

=    315344.11---------

25

” 403999.66

” 315347.08

<<404001.05

315351.16    ----

27 ' '

404004127

315353.39

28

404005.86

315354.19     ~

~   TF~

404059.64

315348.47

.10

404060.31 .

3153-17.26

■ n

404060.76

“ 3l?3f?32

404060.05

3I5"3 36.64

Suprafața 4in act “ 755 mp

Supndata foiala masurafa 755 mp


Parafa

Semnătura si data

Stampila BCI’I