Hotărârea nr. 468/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 468

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 468

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.131696/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea titularului contractului de inchiriere nr. 719/2004, încheiat între Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor și LEU NICOLAE PF și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificată și completată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 719/23.04.2004 ce are ca obiect terenul în suprafață de 14,73 mp., situat în municipiul Craiova, Piața Centrală, în sensul înlocuirii părții contractuale LEU NICOLAE PF, cu LEU A FILOFTEIA IF.

Art.2. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr. 719/2004.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Aurora TIRIBEJA