Hotărârea nr. 467/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 467

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 467

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr. 129145/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea contractelor de concesiune, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea obiectului contractelor de concesiune prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul majorării suprafețelor de teren concesionate, pe care s-au edificat extinderi ale construcțiilor autorizate.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de concesiune prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. În termen de 90 de zile de la încheierea actelor adiționale, concesionarii au obligația:

  • a) să obțină certificatul de urbanism și autorizația de construcție pentru construcțiile edificate fără titlu,

  • b) să plătească contravaloarea folosinței la nivelul redevenței calculată conform legislației în vigoare, pe ultimii trei ani pentru construcțiile edificate.

Art.4. Nerespectarea condițiilor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre, conduce la încetarea de drept a actelor adiționale la contractele de concesiune, titularii acestora având obligația de a desființa construcțiile provizorii și a aduce terenul în starea inițială, pe cheltuiala proprie.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.426/2009, 38/2003, 453/2005, 165/2003, 142/2004, 309/2005, 286/2005, 374/2006, 246/2007, 144/2007, 10/1993 și 72/2005.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Aurora TIRIBEJA            Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.467/2009

NR.C RT

NR.

CONTRACT/VALABILI TATE

OBIECTUL CONTRACTULUI

T ITUL AR CONTRACT

C ONCESIUNE

SUPRAFAT A CONTRACT (MP)

DIFERENTA (MP)

SUPRAFATA

TEREN

MĂSURATĂ (MP)

DATE IDENTIFICARE

1

170/15.09.1998-

15.09.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VEC HI

SC PROCIPO EXIM

23,5

11,5

35,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - ALEE ACCES

V - ALEE ACCES

E - SC COMIT

2

173/15.09.1998-

15.01.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN

CRAIOVITA NOUA, BIG

VECHI

SC CONDOL SRL

27,5

9,5

37,0

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - SC BOCADI

V - ALEE ACCES E - SC MALASIA

3

174/15.09.1998-

15.09.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

SC GLASTRO SRL

21

17

38,0

VECINI:

N - SPATIU COMERCIAL NECUNOSCUT

S - ALEE ACCES

V - SC ALEX&LILI

E - ALEE ACCES

4

177/15.09.1998-

15.09.2013

HCL NR.426/2009

TEREN SITUAT IN

CRAIOVITA NOUA,BIG

VECHI

SC EMFAN SRL (FOST SC POIANA TRADE SRL)

11,2

8,8

20,0

VECINI:

N - SC ILEJAN

S - ALEE ACCES

V - ALEE ACCES

E - PF ENACHE AURICA

5

179/15.09.1998-

15.09.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN

CRAIOVITA NOUA,BIG

VECHI

AF STANCIUCA

20

8

28,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - SC COMIT

V - ALEE ACCES

E - PF GHITA AURA

6

178/15.09.1998-

15.09.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN

CRAIOVITA NOUA,ZONA

MATERNA

SC RUYM COM SRL (GLASTRO COM)

16

22

38,0

VECINI:

N - B-DUL OLTENIA

S - BLOC 22

V - B-DUL TINERETULUI E - DOMENIU PUBLIC

7

213/03.01.2002-

03.01.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

SC GIRONDINI IULIA COM SRL

24

11

35,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - ALEE ACCES

V - ALEE ACCES

E - SC COMIT

8

214/03.01.2002-

03.01.2013

HCL NR.38/2003

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

SC COMMIT IMPEX SRL

18

4

22,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - ALEE ACCES

V - SC GIRONDINI

E - SC GIRONDINI

9

215/03.01.2002-

03.01.2013

HCL NR.215/2005

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

SC BOCADY COM SRL

28

5

33,0

VECINI:

N - SC CONDOL

S - ALEE ACCES

V - ALEE ACCES

E - SC SAMFIRA IONEL

10

221/03.01.2002-

03.01.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

SC ILEJAN SRL

28

20

48,0

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - SC POIANA TRADE

V - STR. ELENA FARAGO E - DOMENIU PUBLIC

11

222/03.01.2002-

03.01.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN

CRAIOVITA NOUA,BIG

VECHI

SC GIVAS ROMIMPEX SRL

61

19

80,0

VECINI:

N - ALEE ACCES S - AF FLORESCU V - ALEE ACCES E - SC BOBORAM

12

181/15.09.1998-

15.09.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

SC MARILU IMPEX SRL

24

5

29,0

VECINI:

N - SC MARILU SRL CONCESIUNE NR. 224/01.04.2002 S - DOMENIU PUBLIC                   V -

STR ELENA FARAGO

E - DOMENIU PUBLIC

13

240/01.04.2003-

01.04.2013 HCL 453/2005, 466/2007

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

CHIRIGIU LIVIU SERBAN ECATERINA

80

21

101,0

VECINI:

N - ALEE ACCES S - ALEE ACCES V - SC MALASIA E - ALEE ACCES

14

242/01.07.2003-

01.07.2013 HCL

NR.165/2003

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOU A, BIG VECHI

GHITA AURA

20

8

28,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - SC GIRONDINI-SC BECON

V - PF STANCIUCA

E - SC SEVEN BUSINESS

15

252/01.07.2004-

01.07.2053

HCL NR.142/2004

TEREN SITUAT IN

CRAIOVITA NOUA, ZONA RACHETA

SC ALENYS IMPEX SRL

75

39

114,0

VECINI:

N - BLOC 16

S - STR. GEORGE ENESCU

V - ALEE ACCES(B-DUL TINERETULUI ) E - BLOC RACHETA

16

267/01.09.2005-

01.09.2054

HCL NR.309/2005

286/2005

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-D OLTENIA, NR.55, CINEMATOGRAF

SC NIELA COM SRL

110

120,5

230,5

VECINI:

N - CINEMATOGRAF

S - DOMENIU PUBLIC

V - SC NIELA PARTE BLOC LOCUINȚE E - BLOC 61 A1

17

286/01.09.2007-

01.09.2022

HCL

NR.384/2006,246/200

7

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA COMPLEX ORIZONT

SC AFREM-AFREM SNC

15,5

4,5

20,0

VECINI:

N - STR COCULESCU

S - SC NIELA

V - ALEE ACCES

E - BLOC 103 B

18

292/01.11.2007-

01.11.2022

HCL NR.144/2007

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

B-DUL DACIA, ZONA DEPOU TRAMVAI

SC ROKO BAROKO SRL

322

92

414,0

VECINI:

N - DEPOU TRAMVAI S - ALEE ACCES

V - DOMENIU PUBLIC E - SC EMDOR

19

64/01.02.1995-

01.02.2010

HCL NR. 10/1993,

72/2005

TEREN SITUAT IN STR. DOLJULUI INTERSECTIE CU STR. 1 DECEMBRIE 1918, BRAZDA LUI NOVAC, BLOC G6

SC ROMNICON SRL

59,28

84,72

144,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - STR. DOLJULUI

V - BLOC A 15

E - STR 1 DECEMBRIE 1918

20

224/01.04.2002-

01.04.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN

CRAIOVIȚA NOUĂ , ZONA

BIG VECHI

SC MARILU IMPEX SRL

70

26

96,0

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - SC MARILU CONCESIUNE 181/1998

V - STR. ELENA FARAGO

E - SC QUERER

21

238/01.04.2003-

01.04.2013

HCL NR. 61/1994

,55/1995,63/1996

TEREN SITUAT IN CRAIOVIȚA NOUĂ , ZONA

BIG VECHI

SC MALASIA COM SRL

80

5

85,0

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - ALEE ACCES

V - SC SAMFIRA IONEL E - PF CHIRIGIU LIVIU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA