Hotărârea nr. 464/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 464

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 464

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr. 131701/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 2009, a duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenurile ocupate de construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție si prestări servicii, si spatiile comerciale situate in Târgul Romanești Craiova, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Aurora TIRIBEJA

Nicoleta MIULESCU

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 464/2009

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE

PIATA CENTRALA -Spatiu

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAT A (MP) CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

1

SC LGM-EXIM SRL

4152

24.11.2006

24.11.2006-24.11.2009

12,53

Poz.29

RELEVEU C18

PIATA VALEA ROSIE - Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA

A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE CADASTRALA

2

SC ADEMCOS SRL

3978/AA2130

13.11.2006

02.10.2006-02.10.2009

41,16

71

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

ANEXA 2 LA HOT Ă RÂREA NR. 464/2009

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE

TARG ROMANESTI-TEREN

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

1.

SC COLIMAVIS IMPEX SRL

3312/AA2364

07.11.2006

02.11.2009

20,14

165

2.

SC RONY CONSTRUCT SRL

1399/AA2415/AA5913

10.05.2006

30.09.2009

30,81

125

3.

SC CONTERA COM SRL

1873/AA2366/AA5917

21.06.2006

30.09.2009

92,42

151

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA