Hotărârea nr. 462/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 462

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 462

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr. 129906/2009 al Direcției Economico - Financiare prin care se propune cesiunea obiectului contractului de concesiune nr. 5T/1995, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. MAREX S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Hotărârii Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45 alin.3 și art. 61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr. 5T/1995, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. MAREX S.R.L., către S.C.REMOTO TRADING S.R.L.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municpiului Craiova nr. 51/1995 , nr. 16/1996 și contractul de concesiune nr.5T/1995.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.5T/1995.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Impozite și Taxe, S.C. MAREX S.R.L. și S.C.REMOTO TRADING S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU