Hotărârea nr. 461/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 461

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 461

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.129901/2009 al Direcției Economico-Financiare prin care se propune aprobarea închirierii stâlpilor de iluminat public tip LUXTEN și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea stâlpilor de iluminat public tip LUXTEN, către societățile comerciale sau persoanele fizice interesate, cu avizul S.C. “LUXTEN LIGHTING COMPANY”S.R.L., în vederea amplasării panourilor publicitare de mici dimensiuni, a plăcuțelor, banerelor și altele, precum și pentru instalarea cablurilor de fibră optică folosite la realizarea rețelelor de telefonie și televiziune prin cablu.

Art.2. Se aprobă tarifele pentru închirierea stâlpilor de iluminat public tip LUXTEN în funcție de zonele de amplasare a stâlpilor de iluminat public, după cum urmează:

 • •  pentru cabluri de fibră optică- rețele de telefonie și televiziune prin cablu:

 • -  echivalentul în lei a 2,5 euro/stâlp/lună, fără TVA - pentru stâlpii de iluminat public amplasați pe Calea București și Bulevardul Nicolae Titulescu;

 • -  echivalentul în lei a 1,0 euro/stâlp/lună, fără TVA - pentru stâlpii de iluminat public ampalsați în celelalte zone ale municipiului;

 • -  echivalentul în lei a 0,5 euro/stâlp/lună, fără TVA - pentru stâlpii de iluminat public din localitățile arondate municipiului și anume Cernele, Făcăi, Rovine, Popoveni, Mofleni, Șimnicul de Sus și Izvorul Rece;

 • •   pentru panouri publicitare de mici dimensiuni, plăcuțe, banere și

altele:

 • -  echivalentul în lei a 5,0 euro/stâlp/lună, fără TVA - pentru stâlpii de iluminat public amplasați pe Calea București și Bulevardul Nicolae Titulescu;

 • -  echivalentul în lei a 3,0 euro/stâlp/lună, fără TVA -pentru stâlpii de iluminat public ampalsați în celelalte zone ale municipiului;

  Art.3.

  Art.4.

  Art.5.


  Art.3.

  Art.4.

  Art.5.


 • -  echivalentul în lei a 2,0 euro/stâlp/lună, fără TVA - pentru stâlpii de iluminat public din localitățile arondate municipiului și anume Cernele, Făcăi, Rovine, Popoveni, Mofleni, Șimnicul de Sus și Izvorul Rece;

Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.431/2006 și nr.67/2005.

Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Urbanism și Amenjarea Teritoriului, Direcția Impozite și Taxe și S.C. „LUXTEN LIGHTING COMPANY” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU