Hotărârea nr. 460/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 460

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 460

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009.

Având în vedere raportul nr.127943/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune concesionarea prin negociere directă a unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care s-au edificat construcții prin credit ipotecar de către Agenția Națională pentru Locuințe și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/2005pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin Legea nr.10/2006;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea prin negociere directă către proprietarii construcțiilor edificate prin credit ipotecar de Agenția Națională pentru Locuințe, pe perioada existenței construcțiilor, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea de pornire a negocierii directe pentru stabilirea redevenței terenurilor concesionate potrivit art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilită pentru fiecare teren în parte, prin raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de negociere pentru stabilirea redevenței, să încheie, să semneze contractele de concesiune și să îndeplinească condițiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.460/2009

Nr. crt.

Nr. cadastral al parcelei

Suprafața

Nr. Tarla; Nr.

Parcela

Nr. carte funciară

1.

(9801-9800/2/)6

305 mp

27; 359/2

23993

2.

(9801-9800/2)/7

303 mp

27; 359/2

23993

3.

(9801-9800/2)/8

310,5 mp

27; 359/2

23993

4.

(9801-9800/2)/9

310,5 mp

27; 359/2

23993

5.

(9801-9800/2)/10

310,5 mp

27; 359/2

23993

6.

(9801-9800/2)/11

310,5 mp

27; 359/2

23993

7.

(9801-9800/2)/12

310,5 mp

27; 359/2

23993

8.

(9801-9800/2)/13

310,5 mp

27;359/2

23993

9.

(9801-9800/2)/14

310,5 mp

27;359/2

23993

10.

(9801-9800/2)/15

310,5 mp

27;359/2

23993

11.

(9801-9800/2)/16

310,5 mp

27;359/2

23993

12.

(9801-9800/2)/17

310,5 mp

27;359/2

23993

13.

(9801-9800/2)/18

304 mp

27;359/2

23993

14.

(9801-9800/2)/19

305 mp

27;359/2

23993

15.

(9801-9800/2)/20

296 mp

27;359/2

23993

16.

(9801-9800/2)/21

293 mp

27;359/2

23993

17.

(9801-9800/2)/22

300 mp

27;359/2

23993

18.

(9801-9800/2)/23

300 mp

27;359/2

23993

19.

(9801-9800/2)/24

300 mp

27;359/2

23993

20.

(9801-9800/2)/25

300 mp

27;359/2

23993

21.

(9801-9800/2)/26

300 mp

27;359/2

23993

22.

(9801-9800/2)/27

300 mp

27;359/2

23993

23.

(9801-9800/2)/28

300 mp

27;359/2

23993

24.

(9801-9800/2)/29

300 mp

27;359/2

23993

25.

(9801-9800/2)/30

300 mp

27;359/2

23993

26.

(9801-9800/2)/31

300 mp

27;359/2

23993

27.

(9801-9800/2)/32

298,5 mp

27;359/2

23993

28.

(9801-9800/2)/33

296 mp

27;359/2

23993

29.

(9801-9800/2)/34

305 mp

27;359/2

23993

30.

(9801-9800/2)/35

303,5 mp

27;359/2

23993

31.

(9801-9800/2)/36

310,5 mp

27;359/2

23993

32.

(9801-9800/2)/37

310,5 mp

27;359/2

23993

33.

(9801-9800/2)/38

310,5 mp

27;359/2

23993

34.

(9801-9800/2)/39

310,5 mp

27;359/2

23993

35.

(9801-9800/2)/40

310,5 mp

27;359/2

23993

36.

(9801-9800/2)/41

310,5 mp

27;359/2

23993

37.

(9801-9800/2)/42

310,5 mp

27;359/2

23993

38.

(9801-9800/2)/43

310,5 mp

27;359/2

23993

39.

(9801-9800/2)/44

310,5 mp

27;359/2

23993

40.

(9801-9800/2)/45

310,5 mp

27;359/2

23993

41.

(9801-9800/2)/46

303,5 mp

27;359/2

23993

42.

(9801-9800/2)/47

305,5 mp

27;359/2

23993