Hotărârea nr. 458/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 458

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.458

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.130541/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea Documentației de avizare pentru obiectivul „Reparații capitale corp laboratoare la Liceul „Ștefan Odobleja”, str. Electroputere, nr.21 -Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare pentru obiectivul „Reparații capitale corp laboratoare la Liceul „Ștefan Odobleja”, str. Electroputere, nr.21 - Craiova”, având următorii indicatori tehnico - economici:

  • 1. Valoarea totală a investiției              - 2.438,11 mii lei (656,32 mii euro)

din care:

- 1.764,22 mii lei (474,92 mii euro)


construcții + montaj (C+M)

  • 2. Eșalonarea investiției : anul I              - 2.438,11 mii lei (656,32 mii euro)

  • 3. Durata de execuție a investiției - 8 luni

(Prețuri octombrie 2009                  1 euro = 4,2940 lei)

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

S.C. ALRO EXIM S.R.L.

CRAIOVA , str. Basarabia, bl.E2. ap.16 , CUI RO 7678982 , cont RO85RNCB0139018028850001

B.C.R. Suc. Patria Craiova, Tel/fax 0251 593300

LICEUL DE INFORMATICA « ȘTEFAN ODOBLEJA »

STR. ELECTROPUTERE NR. 21 - CRAIOVA, JUD. DOLJ


REPARAȚII CAPITALE

LA

CLĂDIREA « CORP LABORATOARE P+3 »

PR. NR. 211/2009

FAZA : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PIESE SCRISE SI DESENATESC ALRO EXTMXRAIOVA :

LICEUL DE INFORMATICA ȘTEFAN ODOBLEJA

Revizia

0

/

~              1 I- !

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU

REPARAȚII CAPITALE - CORP LABORATOARE P+3

Pagina

13

CAP. 5. tC^TUFfîtE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI ’

Devizul general ai investiției a fost întocmit în conformitate cu prevedenle HG

nr 28/2008 si Ordinului MDLPL nr. 863/2008 .

Deviz general privind cheltuielile necesare realizării lucrării de REPARAȚII CAPITALE - CORP LABORATOARE P+3

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii

euro

1

2

3

4

5

6

7

| CAPITOLUL 1

■ Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

............. o

0

0

0

1 2.

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

.......0

0

0

0

I CAPITOLUL 2

; Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0 0 0

............. 0.

0

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica

3 1.

Studii de teren

e

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

,    14.83

3.45

2.82

17.64

4.11

3.3.

Proiectare si inginerie

70.00

16.30

13.3

83.3

19.40

34

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0 00

0

0

0.00

35

Consultanta

0

0.00

0

0

0 00

3.6.

Asistenta tehnica (1 % din C+M)

14.82

3.45

2 82

17.64

4.11

TOTAL CAPITOL 3

99.64538

23.21

18.93

118.58

27,61

CAPTOLUL4 -Cheltuieli pentru investiția de baza

41

Construcții si instalații

1482.54

345.26

281.68

1764.22

410.86

4 2.

Montai instalații tehnologice

0

000

0.00

0

0.00

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montai

0

0.00

0 00

0

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente transport

0

0.00

0.00

0

0.00


SC AL.RO EXIMCRA1OVA

LICEUL DE INFORMATICA ȘTEFAN ODOBLEJA

Revizia

0

----------i—......1 ....

DOCUMENTÂTBE DE Â vizare a. lucrărilor de

INTERVENȚII PENTRU

REPARAȚII CAPITALE - CORP LABORATOARE P+3

Pagina

14


4 5.

D':îir-

343 6

80.02

65 28

408.88

95.22

4.6

Active necorporale

0

0.00

0.00

0

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1826.138

425 28

346.97

2173.10

506.08

' CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli

L

Organizare de șantier -

5.1 1. Lucrări de construcții (0.5%din C+M)                        5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.41

1.73

1.41

8 82

2.05

5 2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului (0,8% din C+M

11 86

2.76

2.25

14.11

3 29

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (7% din C+M)

103.78

24.17

19.72

123.50

28.76

TOTAL CAPITOL 5

123.05065

28.66

23.38

146.43

34.10


CAPITOLUL. 6 - Cheltuieli pentru probe si teste si predare la beneficiar

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

0

0 |

0

0

0

6.2. Probe tehnologice si teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

2048.83

551.53

389.28

2438.11

656.32

| DIN CARE OM

1482.538

399.09

W -

176 î 22

474.92


1 euro = 4,2940 in data de 14.10.2009St ALROEXIVLCBAIOVA !

LICEUL DE INFORMATICA ȘTEFAN ODOBLEJA

Revizia

0

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU

REPARAȚII CAPITALE - CORP LABORATOARE P+3

Pagina

16

— .............i


CAP. 6. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Investiția se finanteaza din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova

CAP. 7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA

NNfcSTYHH

Prin realizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a clădirii nu este necesară suplimentarea numărului de personal

CAP. 8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Valorile de investiție, inclusiv TVA, în prețuri valabile la 14 10.2009 sunt:

TOTAL =2438.11 mii lei (656.32 mii EURO )

din care;

C+M


mii lei (       mii Euro)

1 euro = 4,2940 in data de 14 10 2009

Investiția nu conduce la generarea de venituri și nu se pot calcula indicatori tehnico -economici cum ar fi rata internă de rentabilitate, indicele de profitabilitate, cost unitar actualizat, durata de recuperare actualizată a investiției, etc.

CAP. 9. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU .

Se vor obține toate avizele și acordurile conform prevederilor normative și legislative în vigoare

întocmit

Ing, Anda Dumitru

y