Hotărârea nr. 457/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 457

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 457

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.129337/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea Documentației de avizare pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare la Colegiul Național Elena Cuza - corpul principal de clădire și teren de sport - str. Mihai Viteazul, nr.12 Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare la Colegiul Național Elena Cuza - corpul principal de clădire și teren de sport -str. Mihai Viteazul, nr.12 Craiova”, având următorii indicatori tehnico -economici:

1. Valoarea totală a investiției          - 10.132,815 mii lei (2.384,472 mii euro)

din care:

- 8.034,852 mii lei (1.890,776 mii euro)


construcții + montaj (C+M)

2. Eșalonarea investiției : anul I


- 10.132,815 mii lei (2.384,472 mii euro)

3. Durata de execuție a investiției - 12 luni (Prețuri octombrie 2009                  1 euro = 4,2945 lei)

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cota de cofinanțare de la bugetul local a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 2%, reprezentând suma de 194.148 lei (45.688 Euro).

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Aurora TIRIBEJA                 Nicoleta MIULESCU

4/'7Z-     /Jc1'   ■ J '// -r A// 7/

REABILITARE Șl MODERNIZARE COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CORP PRINCIPAL Șl TEREN SPORT STR. MIHAI VITEAZUL, NR.12, CRAIOVA, JUD.DOLJ

PR. NR.: 1742/2009

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PIESE SCRISE SI DESENA TE

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL MUN. CRAIOVA

EXEMPLAR 1 OCTOMBRIE 2009

REABILITARE Șl MODERNIZARE COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CORP PRINCIPAL SI TEREN DE SPORT STR. MIHAI VITEAZUL, NR.12, CRAIOVA Pr.nr.: 1742/2009,

r—     ""

*

*     *

* * w    *

* * •

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 5.1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: -

 • 5.2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: -

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Al INVESTIȚIEI

9.1. Valoarea totală a investiției (INV), fără TVA din care: construcții montaj (OM)

nil: n-uJ'e

"încp              WlSj

( ■

 • 9.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I (mii !si)Jără TVA

"ÎNV               10.132,815

C+M              8.034,552

SC. GE TRlX SA GRWQVA

pa« ‘Ș


o

REABILITARE Șl MODERNIZARE COLEGIUL NApONAL "ELENA CUZA" CORP PRINCIPAL Șl TEREN DE SPORT STR. MIHAI VITEAZUL, NR.12, CRAIOVA Pr.nr.: 1742/2009

* * >

★    ★

★ ★

★     *

***

 • 9.3.  Durata de* realizare (luni): 12 luni

 • 9.4.  Capacități (în unități fizice fi valorice)

-1 amfiteatru 84 locuri

 • - 7 săli de clasă

 • - 9 laboratoare

-1 bibliotecă

 • 9.5.  Alțl indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Nu este cazul.

10. AVIZE Și ACORDURI DE PRINCIPIU

 • -  Certificat de Urbanism

 • -  Avize privind utilitățile urbane și infrastructura

 • -  alimentare cu energie electrică

 • -  gaze naturale

 • -  salubritate

 • -  Aviz securitatea ia incendiu ,

 • -  Aviz sănătatea populației

 • -  Aviz mediu

întocmit,

Sef proiect.

Arh.Dipl. NiCOLAE TRiF

pag 17


SC GETRIX SA CRAIOVA

DEVIZ GENERAL

privind chethhtlile necesare realizării obiectivului de lovestlțt» REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAiOVA CORP PRINCIPAL Șl TEREN DE SPORT

sw. Mihâî Vitozui. rtr.12, Cffliova

m inrt FeWmh fure ia cursul de 4.249$ «ntan <to cat» »« «»• «t.2a»&


Cont HG 28?2008

ș ?

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA    V

aloare {inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

M ' .ei

Mii lei

Mii euro

r “ ..............2

3

£ .

.....6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru ebhnerea și Sfflchapr'ea terenului

Obtineres terenului

12

Amenajarea terenuto

1 3

Amenajări pentru protecția mediului ș aducerea la starea inițială

J

Total capitol 1

L .............._ i

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților n •         ■ niec- utu;

Total capitol 2

429,262

101,015

Bl 560 j

510 822

120.208


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică


3 1

Siudh de iere~

_±__......_...„

32

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,406

0,331

0 267        1 673

0 394

33

Proiectare Sl inginerlfe

356 087

.....

83 795

67 657

423.744

99 7'6

34

Organizarea procedurilor de achizlț.e

..................

3.5

Consultanță

5,000

1 177

0.850

$950

1.400

36

Asistentă tehnică

50.000

11,766

9 500

59.500

14 002

Total capitol 3

412,493

97,069

78,374

490,867

115,512

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investlț1 o» tei-'-"

4 î

Conștrucții si instalații                             î 7 422744

1 746.733

1 4'0 321

8 833,065

2 078.612 .

4 2

Montaj utilaje tehnotogice

25.300

5,954

4.807

30.107

7.085

4 i

Utilaje echipamente lennologice și funcționate cu montai

126,500

29,768

24,035

150,535

35,424 >

>44

U     fără montaj și echipamente de transport

........._....................

4 5

168 800

39,722

32 C72

200.872

47,270

4 6

Active neccrporaie

Total capitol 4

7.743,344

1.822,177

1.471,235

9 214,579

2.168,391

CAPITOLUL Alte cheltuiei

51

Organizare de șantier 5 1 1 lucrări de construcții

’ 157,546

37,074

29.934

187.480

44.118

5.1 2 cheltuieli conexe organizării șantierului

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

102 405

24,098

102.405

24 098

5 3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1 287,765

303,039

244.675

1 532.440

360,617

Total capitol 5

1.547,716

364.211

274,609

1.822,325    428,833

CSFTTOWL

>........................

Cheltuieli pentru probe tehnolog* e -1 •  -- ■> i • {••> ia benc-t

61

-            >               t-,    . ■ di       :>i

.......

i

6 2

Probe tehnologice și teste

Total capital 6

TOTAL GENERAL

10.132,815

2 384,472

1 905,778

12.038,593

2 832,044

din care C+M

8.034,352

1.89C776

| 1,526,622

9.561,474

2.259,023


Beneficia r

CONSILIUL LOCAL MUN. CRAIOVA


Proletarii

SC QiE’KW SA CRAH»*