Hotărârea nr. 456/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 456

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 456

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.127405/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune punerea la dispoziția proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județui Dolj-Craiova”, a unui teren și a unui imobil în vederea realizării unor obiective de investiții și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008, Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, modificată și completată, și Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Potrivit Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 POS Mediu -„Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”;

În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit.f, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj-Craiovaa unui teren, în vederea realizării obiectivului de investiții „Stație pompare ape uzate și conducta de refulare Cartier Romanescu”, precum și a imobilului pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare stație de tratare Ișalnița”, identificate potrivit anexei nr.1, respectiv anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivele de investiții prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se vor realiza pe terenurile care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, care sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor respective.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Compania de Apă Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

PLAN DE


AMPLASAMENT


|| DELIMITARE IMOBIL


Stetan pro1*c\)« STEREO 1970


Numri» J pwwmd* proprittoritor. 1.P0PESCU EUGEN 2P0PESCU «AON PAUL

  • 3. F1UFERR MARYLENA - WTDR1A

  • 4. FILFERR EDUARD - EVGDi OnUTER* VALENTIN UVJU OCOMAN CWSTWAcontur

V~


A6O47.CS > 464152.74 1


310059.07) 31DO72.4Î r 31008252 ) MD090.25 I 310101.89 310112.5+ 310125.63» 31012021 31012153 > 310133.00 310137.17 3101+1.5+ 310131.72 310129.20 I 310121-37

  • 310121.70 310110» 31011142 310124.85 310131.75 310128.59 l 310,20.91

  • 310107.70 ! 3»! 310045.27


404158.021 404103.5! i 404188.11 404171.41 404178.4! I +041B1.33


  • 404187.12 • 40418007 t 40418014 I 404174.74 1 404187.3! } 404159.41 i 404154.71 I 4041428! I

  • 404139.13 > 4041308! I +04133.84 J 404129.4! I 404101.88 ! 404089.8! > 404088.8(1 404095.719 404101.28 1

40413097 I


310133.00


310137-17

310141.54


«3

310121.37

404087.1 > +04091825 404098.1! J 404104.12 I 40411084 1 404110581 404120.84 7 404125.87 I 404138.97! 404150.0S 40415174 7


Doordonote pa contur CORP IIrf-A/'trT'4^. ^6~(o /2-00^