Hotărârea nr. 455/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 455

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.455

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr. 131604/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea constituirii fondului de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeză a fi evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinței nr.114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea fondului de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, respectiv douăsprezece unități locative situate în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.91A, bl.N14.

Art.2. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă repartizarea locuințelor persoanelor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Lista de repartizare va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova

Art.5. Contestațiile împotriva listei de repartizare se pot face la instanța de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de închiriere.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Aurora TIRIBEJA

Anexa 1


la HCL nr. 455/2009


LISTA DE REPARTIZARE

a locuințelor pentru persoanele si/sau familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuințe retrocedate in natura foștilor proprietari in anul 2009


Adresa imobil

Titular

Nr. crt.

Str. spati

1

POPA ALEXANDRU

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 1, Ap. 1

2 cam

2

BLEOTU DUMITRU

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 1, Ap. 2

2 cam

3

GAE PETRU

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 2, Ap. 4

2 cam

4

RADU GHEORGHE

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 1, Ap. 3

3 cam

5

PĂUN MARIN

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 2, Ap. 5

2 cam

6

FLOREA NICOLAE

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 3, Ap. 9

3 cam

7

MORCOV SEVASTITA

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 3, Ap. 7

2 cam

8

VELEANU GHEORGHE

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 3, Ap. 8

2 cam

9

CORNITOIU NICU

Bd Decebal, Bl. N14, Et. 2, Ap. 6

3 cam

10

PURCELEA PETRE

Bd Decebal, Bl. N14. Et. 4, Ap. 10

2 cam

11

SPINU TUDOREL

-BdJDecebal, Bl. N14, Et. Ap. 12

3 cam

FP - 14 - 09 ver. 1ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.455/2009

LISTĂ DE REPARTIZARE A 6 LOCUINȚE PROPRIETATE PUBLICĂ/PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 28 DIN HCL

NR. 99/2004.

Nr.

Crt.

Numele     și

prenumele

Adresă imobil

Structură spațiu

1.

VASILICĂ

LAURA

Bd. Decebal nr. 91 A, bl.

NI4, ap. 11, etaj 4

Sufragerie- 16,25 mp, cămară-1,43 mp, debara-1,71 mp, bucătărie-7,32 mp, dormitor-11,36 mp, hol-5,80 mp, baie -4,29, balcon-3,57 mp.

2.

DUMITRU

MARIAN

Str. Brestei nr. 257, bl. 51 garsoniere, camera 102

Cameră de zi-20,62 mp, bucătărie-9,48 mp, baie - 2,97 mp, debara -1,05 mp, hol acces - 5,11 mp, dependințe din proprietatea comună - 24,98 mp.

3.

RADU GELU

DANIEL

Str. Unirii nr. 113

Dormitor -16,22 mp, bucătărie -10,26 mp, culoar - 8,24 mp, magazie zid-15,96 mp, wc- 0,54 mp, teren în folosință comună-73 mp.

4.

ION SANDA

Str. Motru nr. 29, Cămin

2 N, ap. 8

Dormitor - 46,16 mp, hol -16,63mp din care 2,77 mp folosință exclusivă și 13,86 folosință comună, spălător - 11,89 mp din care 1,98 mp folosință exclusivă și 9,91 mp folosință comună, grup sanitar - 10,61 mp din care 1,77 mp folosință exclusivă și 8,84 folosință comună.

5.

SLĂMNOIU

ILIE

Str. Oltet nr. 7

5

Cameră -  8,61 mp, hol-1,65

mp,baie -1,95 mp, bucătărie-9,26 mp.

6.

BARBU

COSTEL

Str. Olteț nr. 7

Cameră -11,99 mp, dependințe -9,73 mp.

Zo s.zz .

PREȘEJȚINȚț DEȘKDINȚA,

Aiirora riRIBE.JA