Hotărârea nr. 453/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 453

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.453

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.128248/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune stabilirea datelor de începere, respectiv întrerupere a furnizării energiei termice pentru încălzire în municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile art.5 din Ordinul nr. 483/2008 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă stabilirea datelor de începere, respectiv întrerupere a furnizării energiei termice pentru încălzire în municipiul Craiova, după cum urmează:

  • a)     data începerii furnizării energiei termice pentru încălzire se va efectua după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 18000600, a unor valori medii zilnice a temperaturii aerului exterior de +10°C sau mai mici;

  • b)    data întreruperii furnizării energiei termice pentru încălzire se va efectua după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 18000600, a unei temperaturi medii a aerului exterior mai mare de +10°C.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Termoficare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU