Hotărârea nr. 452/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 452

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 452

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.129772/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna septembrie 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.125/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 alin.2, lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna septembrie 2009, în valoare de 119.345,68 lei, fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

FARA TVA

Activitate

Valoare ajutor de stat

Din care:

conform - LEI

Buget local - lei

Buget de stat - Iei

O.M.A.L.125/2007

' ' '

> •<

CENTRALE TERMICE

31.431,46

23.590,17

7.841,29

PUNCTE TERMICE

246.562,48

95.755,51

150.806,97

TOTAL

277.993,94

119.345,68

158.648,26

O7subv3

Activitate

Perioada

Cantitate

Preț local

HCLM 372/2008

Preț energie termică RA Termoficare

Preț local de referință Decizie ANRSC 258/2008

Compensare unitară combustibili Decizie

ANRSC 258/2008

Subvenție autorități locale

I Valoare ajutor de stat

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare C1

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare

-

PL

PET

PLR

Ccomb

S autorități locale

C

Lei

Lei Cu TVA

Grai

lei/Gcal

Lei/Gcal

Lei/Gcal

Lei/Gcal

Lei/Gcal

Lei

0

1

2

3

4

5

6

7 = 4-5-6

8 = (6+7)x2

9= 8+ (5-3) x2

10 = 9x19%

Energie termică produsă prin CT

SEPTEMBRIE

2009

276,296218

...

156,52

270,28

156,48

28,38

85,42

31.442,51

31.431,46

37403,44

Energie termică distribuită prin PT

SEPTEMBRIE

2009

5313,846460

156,52

202,92

156,48

28,38

18,06

246.775,03

246.562,48

293.409,35

Total

277.993,94

330.812,79

Activitate

Perioada

Cantitate

Gcal

Preț

Comparare CET

Lei/Gcal

Tarif distribuție RA Termoficare

Lei/Gcal

Total

Tarif

PET

Lei/Gcal

Compensare Unitara Combustibili Decizie 258/2008 ANRSC Lei /Gcal

Preț local

PL

HCLM

372/2008

Lei/Gcal

Diferența de acoperit de la Bugetul local

Lei /Gcal

TOTAL

Subvenție de primit de ia Bugetul local lei

TOTAL Subvenție de primit de la Bugetul local Lei-cu TVA

0

1

2

3

4

5 = 3*4

6

7

8 = 5-6-7

9 = 8x2

10 =9x19%

Energie termică produsă prin CT

SEPTEMBRIE 2009

276,296218

•/

. .• n'l

-

270,28

28,38

156,52

85,38

23.590,17

28.072,30

Energie termică distribuită prin PT

SEPTEMBRIE 2009

5313,846460

113,96

88,96

202,92

28,38

156,52

18,02

95.755,51

113.949,06

TOTAL

119.345,68

142.021,36