Hotărârea nr. 451/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 451

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 451

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.129968/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea nivelului tarifului de distanță maximal, pentru transportul de persoane în regim de taxi, în municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.356/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 emis de Ministerul Administrației și Internelor;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul tarifului de distanță maximal, pentru transportul de persoane în regim de taxi, în municipiul Craiova, în cuantum de 2,5 lei/km.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU