Hotărârea nr. 450/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 450

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 450

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.130662/2009 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea caietului de obiective și a comisiei de concurs în vederea organizării concursului de proiecte de management la Filarmonica “Oltenia “ Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.269/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă caietul de obiective în vederea organizării concursului de proiecte de management la Filarmonica “Oltenia “ Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor în componența prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Aurora TIRIBEJA

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.450/2009

CAIET DE OBIECTIVE

pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru asigurarea managementului la

Filarmonica "Oltenia" Craiova

 • I.   ÎNFIINȚAREA,   ORGANIZAREA   ȘI   FUNCȚIONAREA

FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVA

1.1. Dispoziții generale

Filarmonica “Oltenia” Craiova a fost înființată în 1947 prin Decretul Regal de promulgare a Legii nr. 131/1947 și este continuatoarea Societății Filarmonice din Craiova (fondată în 1904).

Sediul Filarmonicii se află situat pe str.Calea Unirii nr. 16, cuprinzând o sală de concerte cu 394 de locuri și o sală de muzică de cameră cu 70 locuri.

În conformitate cu prevederile O.G.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata cu modificari de Legea 353/2007, Filarmonica „Oltenia” Craiova funcționează în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, ca instituție de concerte, cu deplină autonomie în stabilirea și realizarea productiilor artistice și a programelor.

Finanțarea Filarmonicii „Oltenia” Craiova se realizează din venituri proprii și subvenții/alocații acordate de la bugetul local al municipiului Craiova, precum si din alte surse.

1.2.   Obiectul de activitate

Filarmonica „Oltenia” Craiova promovează valorile culturale autohtone, încurajază tinerele talente, asigură realizarea și exploatarea bunurilor culturale, a productiilor artistice, precum și susținerea culturii craiovene.

Filarmonica „Oltenia” Craiova dispune de o orchestră profesionista si un cor profesionist, scopul lor fiind acela de a asigura desfășurarea concertelor de muzică clasica, cuprinzând aria repertorială simfonică, vocal-simfonică, corală și camerală. Această activitate specifică se adresează publicului local cu scop de serviciu cultural și educațional permanent, precum și unui public potențial extern (din țară și din străinătate), în acest caz adăugându-se componenta afirmării și propagandei valorilor culturale locale, respectiv naționale.

Pentru desfășurarea activității specifice o atenție deosebită este acordată nivelului valoric al prestațiilor ce decurg din obiectivele anterioare prin menținerea și îmbunătățirea capacității de abordare a unui repertoriu de nivel profesional maxim (adaptabilitatea la toate perioadele cultural-artistice), a pregătirii la standard profesional internațional, a capacității valorice și numerice a ansamblurilor proprii, precum și a asigurării colaborării unor artiști de nivel și circulație internațională și la standardele profesionale internaționale.

Filarmonica „Oltenia” Craiova participă la proiectele elaborate de către autoritatea publică locală, asigurând baza tehnica si materiala de care dispune institutia, fiind un bun colaborator, precum si un partener in cadrul proiectelor organizate de catre autoritatea locala.

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

II.1. Personalul

Funcționarea Filarmonicii „Oltenia” Craiova se asigura de catre personalul de conducere, personalul de specialitate și personalul auxiliar, organizat pe compartimente funcționale aprobate prin organigramă: servicii, birouri și secții.

Prin HCL nr. 226/2009 au fost aprobate organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova pentru anul 2009, astfel:

Total posturi: 184 din care sunt ocupate in prezent 155 posturi.

 • - Personal de conducere: 9 posturi din care:

 • -  manager,

 • -  director artistic - post vacant,

 • -  director marketing,

 • -  contabil sef,

 • -  sef sectie orchestra,

 • -  sef sectie cor- post vacant,

 • -  sef serviciu coordonare artistica,

 • -  sef birou resurse umane,

 • -  sef serviciu administrativ,

 • - Personalul de specialitate artistica 153 posturi :

din care: - orchestra - 87 posturi,

 • -  cor - 59,

 • -  coordonare artistica - 7

 • - Personal administrativ 22 posturi:

 • - marketing - 4 posturi,

 • - personal tehnic de scena - 10 posturi,

 • - resurse umane, achizitii, juridic - 4 posturi,

- contabilitate - 4 posturi

II.2. Conducerea

Filarmonica “Oltenia” Craiova este condusă de către manager, în baza unui contract de management încheiat cu autoritatea publică locală, pe baza normelor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor ce privesc domeniul de activitate al instituțiilor publice de spectacole și concerte.

Managerul coordonează activitatea întregii instituții și are direct în subordine: directorul artistic, directorul de marketing, contabilul șef și biroul resurse umane, achiziții și juridic.

Activitatea managerului este sprijinită de un Consiliu administrativ, organism cu rol deliberativ, numit prin decizia managerului, conform O.G.21/2007 și de un Consiliu Artistic, organism cu rol consultativ.

II.3. Bugetul Filarmonicii „Oltenia” Craiova

Pentru perioada 01.01.2008 - 31.12.2008 :

au fost prevăzuti și realizati indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Lei

Nr.

Crt.

Categorii

Prevăzut

Realizat

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Venituri proprii

(totalitatea surselor atrase)

192000

191562

2.

Subvenții /alocații

5307000

5267064

3.

Cheltuieli de întreținere:

Cheltuieli de capital: investiții

279000

274743

472000

449753

4.

Cheltuieli de personal:

Cheltuieli cu colaboratorii:

4146000

4142086

473000

470936

5.

Cheltuieli pe institutie, din care:

 • - din subvenție

 • - din venituri proprii/surse atrase

5499000

5458626

5307000

5267064

192000

191562

6.

Alte cheltuieli

129000

121108

 • •  gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției : 4%.

 • •  veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate : Total: 59865 lei.

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției: Total 87050 lei.

- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autoritati din tara si strainatate : Total: 44647 lei.

 • •  gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): -;

 • •  ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 76%;

 • •  ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 9%;

 • •  gradul de acoperire a salariilor din subvenție: 79%;

 • •  ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile): 9%;

 • •  cheltuieli pe institutie, din care:

 • - din subvenție: Total -5267064 lei.;

 • - din venituri proprii: Total -191562 lei.

 • III. SARCINI ȘI OBIECTIVE PENTRU MANAGER

III.1. SARCINI

Pentru perioada 01.01.2010 -31.12.2012, managerul va avea următoarele sarcini:

 • •  elaborează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

 • •  decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

 • •   selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • •  negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • •  negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

 • •  dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

 • •  reprezintă instituția în raporturile cu terții;

 • •  încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management.

 • •  îndeplineste toate   obligațiile ce derivă din aprobarea proiectului de

management de către comisia de concurs, cele stabilite prin dispozițiile autorității publice locale, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea Filarmonicii „Oltenia” Craiova,

transmite, către autoritatea publică locală, conform dispozițiilor legale privind managementul   instituțiilor   de concerte, rapoartele de

activitate/raportul final , precum si alte comunicări necesare;

III.2. OBIECTIVE

Obiectivul principal al managerului pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2012, va fi dezvoltarea Filarmonicii „ Oltenia” Craiova, urmărind :

 • a) managementul resurselor umane:

 • -  conducerea ,

 • -  personalul ,

 • -  atragerea personalului artistic pentru completarea posturilor vacantate prin pensionarea unui numar foarte mare de salariati;

 • b) managementul economico-financiar:

 • -  bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)

 • -  bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale)

 • c) managementul administrativ:

 • -  modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare

 • -  reglementări prin acte normative

 • d) managementul de proiect:

 • -  atragerea de fonduri pentru realizarea de proiecte culturale

De asemenea , managerul institutiei va avea ca obiective:

 • -  reconsiderarea strategiilor institutiei si reconfigurarea acesteia pe termen scurt si mediu;

 • -  intarirea capacitatii institutionale si de administrare a programelor, actiunilor si activitatilor culturale;

 • -  imbunatatirea dotarii materiale, identificarea si asigurarea resurselor materiale in vederea desfasurarii activitatii la un nivel tot mai ridicat;

 • -  stabilirea concreta a prioritatilor Filarmonicii „Oltenia” Craiova, in vederea cresterii nivelului cultural pe plan intern si extern;

 • -  realizarea unor parteneriate cu alte institutii cu obiective asemanatoare, din tara si strainatate, cu institutii guvernamentale, autoritati locale,etc., initierea si dezvoltarea parteneriatelor public-privat;

 • -  atragerea si mentinerea in colectiv a unor artisti de valoare , angajati sau colaboratori, din randul artistilor consacrati;

 • -  mantinerea Filarmonicii „Oltenia” Craiova in circuitul de valori contemporane pe plan national si inserarea ei la nivelul comunitatii europene;

- definirea si implementarea strategiei privind identificarea noilor segmente de public din randul populatiei majoritare;

- atragerea si formarea unui public interesat de valorile culturale;

IV.PROIECTUL DE MANAGEMENT

Proiectele de management întocmite de candidații la concurs, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, vor fi limitate la un număr de 20 de pagini (inclusiv anexe) și trebuie să conțină punctul de vedere al candidaților asupra dezvoltării și evoluției Filarmonicii „Oltenia” Craiova în perioada 2010-2015.

Termenii utilizați în întocmirea proiectelor vor avea înțelesul statuat în cuprinsul art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colecțiilor publice, bibliotecilor si așezămintelor culturale, persoane juridice de drept public, aprobata, modificata si completata prin Legea nr.269/2009, si anume:

 • a) autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale în subordinea căruia funcționează instituția publică de cultură;

 • b) manager- persoana fizica sau juridical ce a castigat concursul de proiecte de management organizat de catre autoritate si a incheiat un contract de management;

 • c) management - organizarea, gestionarea și conducerea activității unei instituții publice de cultură de către o persoană fizică sau juridică, pe baza setului de cerințe definite de autoritate în caietul de obiective, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

 • d) caiet de obiective - setul de cerințe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituției publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunității, într-o perioadă determinată de timp;

 • e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluțiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;

 • f) contract de management-contractul dintre autoritate si manager, stabilit in urma negocierii,incheiat pe durata determinata,prin care se incredinteaza managementul institutiei publice de cultura;

 • g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerințe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management;

 • h) proiect - ansamblul de acțiuni sau activități specifice fiecărei categorii de instituții publice de cultură, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar;

 • i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și în condițiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz.

De asemenea la întocmirea proiectului se recomand ă utilizarea termenilor menționați mai jos, având următorul înțeles:

 • a) producții artistice: Spectacole și/sau concerte înfățișate direct publicului de către artiști interpreți și/sau executanți și pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, de revistă, cabaret, de circ, de păpuși și/sau marionete, de teatru instrumental; respectiv concerte de muzică academică, simfonică, camerală, corală, electronică;

 • b) stagiunea: perioada de până la 10 luni consecutive, din doi ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole și /sau concerte realizează și prezintă producții artistice;

 • c) vacanța între stagiuni: perioada în care instituțiile de spectacole și/sau concerte acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții, sau după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni estivale;

 • d) colectivul artistic: ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum unei stagiuni, pentru a realiza un anumit număr de producții artistice;

În evaluarea proiectelor de management vor fi avute în vedere criteriile generale de analiză și notare formulate de în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G nr. 189/2008 aprobata, modificata si completata prin Legea nr.269/2009:

 • (a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • (b) analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • (c) analiza organizării instituției și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;

 • (d) analiza situației economico-financiare a instituției;

 • (e) strategia, programele si planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului;

 • (f) previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

V. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Proiectul de management va fi structurat în mod obligatoriu pe modelul de mai jos și trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării Filarmonicii Oltenia Craiova.

 • A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

 • 1. Cunoașterea mediului cultural/profesional concurențial (max. 1 pagină)

 • •     descrierea pieței informaționale concurențiale din perspectiva îmbunătățirii ofertei de informații destinate consumului cultural:

 • •      alte instituții de spectacol din sistemul național și internațional;

 • •      alte instituții de profil sau cu profil asemănător din localitate/județ;

 • •      alte oferte culturale care vizează același public potențial;

 • 2. Definirea și cunoașterea profilului publicului actual al instituției (max. 1 pagină)

 • •     Identificarea categoriilor de public al instituției;

 • •    Portretul robot al spectatorului (categorie de vârstă, ocupație, preferințe artistice - legate de cultură în general și de muzica simfonică în special)

 • 3. Descrierea publicului țintă a programelor-cadru propuse (max. 1 pagină)

B.  Analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia

Modalități de diversificare a ofertei culturale a instituției publice;

 • 1. Analiză de imagine (max. 1 pagină)

o cum este percepută instituția;

o factori de succes și elemente de valorizare socială;

o așteptări ale beneficiarilor legate de oferta culturală/artistică.

 • 2. Misiunea actuală a instituției (max. 10 rânduri)

o ce mesaj poartă instituția;

 • 3. Reformularea mesajului (dacă este cazul) (max. 10 rânduri)

o principalele obiective pentru îndeplinirea misiunii

 • C. Analiza organizării/sistemului organizațional al instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare,

 • 1. Analiza organigramei, a statului de funcții existent, a numărului de posturi pe colective, etc. (min. 1 pag.);

 • 2. Propuneri de modificare - plan de dezvoltare/restructurare/reorganizare, după caz (max. 2 pagini)

D. Analiza situației economico-financiare a instituției și previzionarea evoluției economico-financiare a acesteia pe următorii 3 ani:

 • 1. Analiza financiară - cheltuieli aferente programelor Filarmonicii „Oltenia” Craiova (max. 1 pagină).

 • 2. Analiza financiară - venituri aduse de Filarmonica „Oltenia” Craiova (max. 1 pagină)

 • 3. Strategia atragerii de fonduri și a obținerii de venituri proprii. Surse de finanțare (max. 1 pagină, în funcție de numărul de programe propuse)

 • E. Strategia, programele si planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului concurenței în domeniul ofertei culturale (în funcție de numărul de programe propuse, max. 3 pagini)

 • 1. Prezentarea strategiei artistice pentru perioada 01.01.2010-31.12.2012;

o Scurtă descriere a programelor propuse, cu precizarea denumirii, scopului și țintei acestora, după caz cu exemplificări;

o Detalierea proiectelor care alcătuiesc programele propuse pentru oferta culturală a instituției publice (program / titlu proiect / autor / realizatori / refaceri / reluări / planificare turnee / participări la festivaluri, după caz) pentru prima stagiune.

 • 2. Promovarea excelenței, a experimentului și inovației ( max. 3 pagini)

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate

 • 1. Previziuni pentru costurile aferente proiectelor (din programele cadru) prin realizarea unei proiecții financiare a proiectelor propuse pentru perioada 01.01.201031.12.2012.

 • 2. Proiecția indicatorilor de bază pe durata implementării proiectului.

VII. DISPOZIȚII FINALE:

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Filarmonica Oltenia Craiova, informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon: 0251/412334).

Relațiile suplimentare, privind întocmirea proiectului de management, se pot obține și de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Craiova, telefon: 0251/416235, interior 358.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Aurora TIRIBEJA

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.450/2009

Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management la Filarmonica “Oltenia” Craiova se vor constitui comisii de concurs și de soluționare a contestațiilor, astfel:

Comisia de concurs:

Președinte - Marinescu Nicolae Sidor

Membrii:   - Munteanu Cristina

- Dumitrascu Jean

Secretar: - Gligorijevic Viorica


 • -   Președinte Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, culte, tineret și sport

 • -    manager al Filarmonicii “Muntenia” Târgoviște

 • -  director general Filarmonica Pitești

 • -   consilier Serviciul Resurse Umane, Primăria Municipiului Craiova


Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte - Sas Teodor Nicușor Membrii: - Cornișteanu Mircea

-Oprea Dragoș Tiberiu Secretar: - Acrivopol Ioan


 • - Viceprimar municipiul Craiova

 • -  director general - Teatrul Național Craiova

 • - director artistic Filarmonica Pitești

 • - sef serviciul Resurse Umane, Primăria Municipiului Craiova


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA