Hotărârea nr. 449/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 449

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.449

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinara din data de 29.10 2009;

Având în vedere raportul nr. 127027/12.10.2009 întocmit de Direcția Impozite și Taxe prin care se propune aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului național, Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2010.

În temeiul art. 36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c și art. 61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

CAP. I - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Artl.Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice pentru anul fiscal 2010 se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii (mp), cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp), conform titlului IX din Legea 571/2003, cu modificările și completările ulterioare privind Codul Fiscal și Hotărârii Guvernului nr. 956/2009, majorată cu 10%, conform art. 287 din Legea nr.571/2003, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Impozitul se plătește anual, în două tranșe egale, până la 31 martie 2010 si 30 septembrie 2010, inclusiv.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral, până la primul termen de plata. În cazul in care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 2010, se acordă o bonificație de 10%.

Art.2.Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice și a altor contribuabili, alții decât persoanele fizice care au clădiri în proprietate, se stabilește prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare, iar impozitul/taxa pe clădiri calculat(ă) se menține la nivelul anilor 2007, 2008 si 2009 , ținându-se cont de nivelul maxim admis de art.287 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal.

Impozitul/taxa prevăzută la alin.1 se plătește anual în două transe egale până la 31 martie 2010 și 30 septembrie 2010, inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2010, se acordă o bonificație de 10%.

Pentru persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referință, impozitul/taxa pe clădiri se stabilește prin aplicarea unei cote de 10% asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora, până la data primei reevaluări, conform prevederilor legale în vigoare, ținandu-se cont de nivelul maxim admis de art.287 din Legea nr 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal.

Clădirile pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute în art. 250 din Legea 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date in administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2010, se acordă o bonificație de 10%.

Art.3. a) Impozitul/taxa pe teren, ce se datorează de către contribuabili, persoane fizice sau persoane juridice, se stabilește anual în sumă fixă, pe metru pătrat de teren și în mod diferențiat în cadrul localităților, pe ranguri de localități și zone, ținându-se cont de nivelul de majorare de 10% admis de art.287 din Legea nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal și se plătește anual , în două transe egale până la 31 martie 2010 și 30 septembrie 2010, inclusiv.

Impozitul/taxa anual/a pe teren, datorat/a aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.

Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localității, se stabilește conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, diferențiat pe zone conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/2007.

Impozitul / taxa pe terenul situat în intravilanul municipiului Craiova, dar cu altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, se stabilește conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b) Nivelurile pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova sunt prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • c) Zonarea teritoriului municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 215/2007, în vederea determinării impozitului pe terenul din intravilanul localității, este prevăzută în anexa nr.5 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 • d) Terenurile pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute în art. 257 din Legea nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal.

Pentru plata cu anticipație a impozitului / taxei pe terenuri, datorat/e pentru întregul an de către contribuabilii, persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului 2010, se acorda o bonificație de 10%.

Art.4. Impozitul asupra mijloacelor de transport se stabilește astfel: impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, ce aparțin contribuabililor persoane fizice si juridice, se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, 33

pentru fiecare 200 cm sau fracțiune de capacitate sub 200 cm și se plătește anual, în două tranșe egale, până la 31 martie 2010 și 30 septembrie 2010 , inclusiv.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat.

1. Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:

Tipul mijlocului de transport

-NIVEL PENTRU

ANUL 2010-

Suma in lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracțiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu

3 capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm inclusiv

9

3

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cm

3

și 2.000 cm , inclusiv

20

3

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.001 cm

3

și 2.600 cm , inclusiv

40

3

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.601 cm

3

și 3.000 cm , inclusiv

79

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 3

cm

6. Autobuze, autocare, microbuze

26

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de pana la 12 tone inclusiv, precum și autoturismele de teren din producție internă

33

8. Tractoare înmatriculate

20

Pentru atașe, impozitul pe mijloacele de transport se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

2. Impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote*):

Capacitatea

Impozitul

-Lei-

a) pana la o tona inclusiv

9

b) între 1 si 3 tone inclusiv

32

c) între 3 si 5 tone inclusiv

50

d) peste 5 tone

61

*) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule.

3. Impozitul pentru mijloacele de transport pe apă, prevăzute la art.263,

alin.7:

Tip mijloc de transport pe apă

-NIVEL PENTRU

ANUL 2010-Impozitul

-Lei-

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

20

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

53

3. Bărci cu motor

199

4. Nave de sport și agrement

1060

5. Scutere de apă

199

6. Remorchere și împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

530

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

861

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1326

d) peste 4.000 CP

2121

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

173

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

173

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și

265

până la 3.000 tone, inclusiv

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

464

4. Impozitul pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin. 4, se stabilește conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

5. Impozitul pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin.5, se stabilește conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pentru mijloacele auto, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și juridice, până la data de 31 martie a anului 2010, se acordă o bonificație de 10%.

Art.5. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, se stabilește astfel:

Suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul (mp)

Nivel pentru anul 2010 Lei/an

a) până la 150

5

b) între 151 mp. și 250 mp. inclusiv

6

c) între 251 mp. și 500 mp. inclusiv

8

d) între 501 mp. și 750 mp. inclusiv

10

e) între 751 mp. și 1000 mp. inclusiv

12

f) peste 1000

12 + 0,01 leu pentru fiecare mp. ce depășește 1000 mp.

Art.6. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze și petrol precum și altor exploatari, se stabilește la 7 lei/mp.

Art.7. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier, în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, se stabilește la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

Art.8. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri, se stabilește la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Art.9. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și panourilor de afișaj a firmelor și reclamelor, se stabilește la 7 lei/mp.

Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință, se stabilește la 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru oricare altă construcție decât cele prevăzute la articolele nr.6, 7, 8, 9 și 10, se stabilește la 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente.

Art.12. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială a unei construcții, se stabilește la 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului clădirii. În cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa pentru eliberarea autorizației, se modifică astfel încât să reflecte porțiunea de construcție care urmează a fi demolată.

Art.13. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire, se stabilește la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale.

Art.14. Taxa pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, se stabilește la valoarea de 11 lei/instalație.

Art.15. Taxa pentru obținerea avizului comisiei tehnice de urbanism și amenajare a teritoriului, eliberate de către primar sau de structurile de specialitate, se stabilește la valoarea de 13 lei.

Art.16. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește la valoarea de 8 lei.

Art.17. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizațiilor si acordurilor de functionare pentru desfășurarea unei activități economice, se stabilește la valoarea de 69 lei/an.

Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației și se plătește anticipat până la 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor.

Art.18. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pe fiecare mp. de plan, se stabilește la 28 lei/mp. de plan.

Art.19. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător și viza anuală a acestuia, se stabilește la valoarea de 68 lei.

Art.20. Taxa pentru eliberarea/avizarea anuala a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, clasificată CAEN în clasa 5530 - „restaurante” și 5540- „baruri”, se stabilește astfel:

 • a) pentru unitățile cu suprafață desfășurată până la 50 mp., se stabilește taxa de 1.000 lei;

 • b) pentru unitățile cu suprafață desfășurată între 50 mp. și 150 mp., se stabilește taxa de 2.000 lei;

 • c) pentru unitățile cu suprafață desfășurată de peste 150 mp., se stabilește taxa de 3.600 lei.

Autorizațiile pentru desfășurarea unei activități economice se vizează anual până la data de 31 decembrie pentru anul următor.

Art.21. Taxele pentru folosirea mijloacelor de afișaj, reclamă și publicitate se stabilesc astfel:

 • a) Taxa pentru reclamă și publicitate pe bază de contract, sub diverse forme, este de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Taxa astfel calculată se majorează cu 20%.

Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverși clienți pe mijloace de transport, clădiri, panouri cu expunere în spațiul public (străzi, piețe), au obligația să calculeze, să rețină și să vireze la bugetul local taxa calculată conform lit.a, indiferent de forma sau denumirea contractului în baza căruia realizează venitul. Taxa astfel calculată se virează în contul bugetului local, până pe data de 10 ale lunii următoare celei în care se realizează venitul.

 • b) Taxa pentru afișaj, în scop de reclamă și publicitate pentru panourile și afișele situate în locul în care se derulează o activitate economică, se stabilește la 27 lei/mp,

2

fracțiune de m /an.

 • c) Taxa pentru afișaj, în scop de reclamă și publicitate în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, se stabilește la 20lei/mp,

2

fracțiune de m /an.

 • d) Taxa pentru publicitate se stabilește astfel:

  Specificație

  Nivel taxă pentru anul 2010 (lei/mp/zi)

  taxa pentru ocuparea domeniului public și privat cu afișele de publicitate

  10

  taxa de publicitate și reclamă pentru contribuabilii care efectuează publicitatate și reclamă pe domeniul public pentru produsele proprii sau în numele altora fără contract

  22

e) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului în scop de publicitate cu panou, afisaj sau structura de afișaj, se stabilește la 12 lei/mp/zi.

Art.22.Orice contribuabil care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, are obligația de a depune o declarație fiscală la Direcția Impozite și Taxe, în termen de 30 de zile de la data amplasării, sub sancțiunile prevăzute de art.294 alin.2 din Codul fiscal.

Art.23. Impozitul pe spectacole pentru manifestările artistice și distractive de videotecă și discotecă, se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, după cum urmează:

 • a) în cazul videotecilor = 2 lei/mp/zi.

 • b) în cazul discotecilor = 3 lei/mp/zi.

Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecție pentru municipiul Craiova (5).

Art.24. Taxa hotelieră pentru șederea în municipiul Craiova datorată de persoanele fizice în varsta de peste 18 ani, se stabilește la 5% aplicată asupra tarifului de cazare practicat de unitățile hoteliere.

Taxa se calculează pentru întreaga perioadă de ședere.

Art.25. Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică, așa cum sunt definite în Legea nr.571/2003, art. 283, alin. 2, modificată prin Legea nr.494/2004, se stabilește, în funcție de numărul de zile pentru care deținătorul declară că îl utilizează în scopul obținerii de venit, la valoarea de 15 lei/zi/utilaj și se virează la bugetul local, până la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a realizat venitul.

Taxa se virează până la sfârșitul lunii următoare celei în care a obținut venituri.

Art.26. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparținând domeniului public și privat, cu construcții provizorii și terase în care se desfășoară activități comerciale, producție, prestări servicii:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul

2010 lei/mp/lună

Zona 0

9

Zona 1

8

Zonele 2 și 3

7

Art.27. Taxa pentru ocuparea terenurilor cu tonete stradale, măsuțe, etc. pentru vânzare, expunere, diferențiată pe zone de atracție comercială, se stabilește astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2010

lei/mp/zi

Zona 0

6

Zona 1

5

Zonele 2 și 3

4

Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 10 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%.

Art.28. Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor în scopul depozitării de diverse materiale, diferențiate pe zone de atracție comercială, se stabilește astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2010

lei/mp/zi

Zona 0

3

Zona 1

2

Zonele 2 și 3

1

Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 10 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%.

Art.29. Sanctiunile prevazute la art.294 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003, vor avea cuantumul prevazut în Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, astfel:

Persoane fizice lei

Persoane juridice lei

Art.294 alin.(3) Contraventia prevazuta la

601)

2401)

alin.(2)      lit.a) se sanctioneaza cu amenda de

2402)

9602)

12

la...... )lei  la...... ),  iar cea de la lit.b) cu

2403)

9603)

amenda de la......3) lei la......4)

6004)

2.4004)

Art. 294 alin.(4) Incalcarea normelor tehnice

2801)

1.1001)

privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea si

gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la x)lei la la 2) lei

1.3602)

5.4502)

CAP. II. ALTE TAXE LOCALE

Art.30. Taxa pentru folosirea suprafețelor de teren aparținând domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în autorizațiile de construire, pentru executarea de căi de acces la spațiile cu altă destinație decât cea de locuit, situate în blocurile de locuințe ori în alte clădiri, se stabilește la valoarea de 60lei/mp/an.

Prin cale de acces se înțelege realizarea de: alei, scări, rampe, jardiniere și alte lucrări pentru realizarea de accese la spațiile cu altă destinație decât cea de locuit, care nu vor fi prevăzute cu închideri laterale.

Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizația de construire.

Taxa se plătește anticipat, la eliberarea autorizațiilor de construire pentru întreaga perioadă prevăzută în acestea.

Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizația de construire, taxa se plătește integral până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an.

Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări și penalități de întârziere, calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare.

Art.31. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, se stabilesc astfel:

Denumirea formularului

Nivel pentru 2010 (lei/set)

a) formulare   documentație   pentru

obținerea certificatului de urbanism

8

b) formulare   documentație   pentru

obținerea autorizației de construire

10

c) formulare   documentație   pentru

obținerea autorizației de demolare

10

d) formulare   documentație   pentru

obținerea avizului Consiliului Județean

6

e) formulare   documentație   pentru

obținerea fișei tehnice

2

Art.32. Taxa pentru fiecare aviz obținut, în numele solicitantului, de structura de specialitate organizată în cadrul Primăriei Municipiului Craiova se stabilește la 7 lei.

Art.33. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de liber acces pentru autovehicule cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrul municipiului Craiova, cuprins între: B-dul Dacia - B-dul Decebal - Str. Caracal - Str. Corneliu Coposu - B-dul 1 Mai - B-dul Știrbei Vodă - Str. Brestei - Str. Pelendava se stabilește astfel:

Specificație

Nivel pentru 2010 (lei/zi/autovehicul)

Pentru transportarea unor mărfuri perisabile (carne, pește, produse lactate, vin, etc.) și materiale de construcții

12

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri

24

Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de autovehicule: -autovehicule aparținând unităților bugetare din municipiul Craiova;

-autovehicule destinate intervențiilor de orice fel la agenții economici și

instituțiile publice;

-autovehicule aparținând unităților militare, salvării, unităților de pompieri, unităților de jandarmi, penitenciarelor;

-autovehiculele folosite în scopul salubrizării;

-autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populației cu butelii de aragaz;

-autovehiculele destinate transportului angajaților la locul de muncă și de la locul de muncă;

-autovehiculele ce efectuează colectarea deșeurilor (de hârtie, de proveniență animală etc.) și transporturi funerare.

Art.34. Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva Primăriei Municipiului Craiova, cu excepția celor referitoare la drepturile salariale, se stabilesc astfel:

Persoane fizice lei

Persoane juridice lei

Format A4

4

5

Format A3

5

7

Format A2

6

9

Art.35. Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, se stabilește la 1 leu/coala si/sau filă.

Art.36. Taxa pentru folosința terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, cultivat cu legume și zarzavaturi se stabilește la 2,5 lei /mp/an.

Art.37. Taxa pentru folosința terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinația de garaje, se stabilește la 1,5 lei/mp/lună.

Art.38. Taxa pentru folosința terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinația de copertine, se stabilește la 1,2 leu/mp/lună.

Art.39. Taxa pentru folosința pășunilor comunale din teritoriul administrativ al municipiului Craiova, se stabilește astfel:

Categorie animale

Nivel pentru anul 2010 (lei/sezon)

Bovine și cabaline adulte

30

Tineret bovin și cabalin până la 2 ani

25

Ovine și caprine

20

Art.40. Taxa de eliberarea autorizației taxi/vizare anuală, aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova. nr. 161/2003, se stabilește la 60lei/an.

Art.41. Taxa pentru folosirea parcărilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, de către autovehiculele care desfășoară activitatea de taximetrie, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2007, se stabilește la 0,36 lei/zi/vehicul.

Art.42. Taxa pentru accesul în Parcul Nicolae Romanescu, pentru toate tipurile de vehicule, așa cum sunt menționate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 217/2005, se stabilește la 4,8 lei/mp/zi/vehicul.

Art.43. Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, referitoare la autovehiculele operatorilor de transport public județean, care utilizează capete de traseu pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 267/2006, se stabilește la 6 lei/zi/vehicul.

Art.44. Taxa de parcare curentă pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, a autovehiculelor aparținând persoanelor fizice si/sau juridice din municipiul Craiova se calculează în lei pe an , anul 2010 se stabilesc valorile : 40 lei/an/primul vehicul, 60 lei/an/al doilea vehicul, 80 lei/an/al treilea vehicul si 100 lei/an/al patrulea si urmatoarele vehicule.

Taxa se plătește anticipat pana la data de 31 martie 2010, după această data calculându-se majorări de întârziere.

Se exceptează de la plata acestei taxe pentru parcarea curentă a autovehiculelor, autovehiculele pentru care nu se datorează impozit asupra mijloacelor de transport.

În cazul în care autovehicul este dobândit/înstrăinat în cursul unui an, sau este înscris/radiat în/din evidența fiscală, taxa se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care taxa se datorează.

Art.45. Taxa pentru eliberarea documentatiilor de atestare fiscala si patrimoniala pentru persoane fizice se stabilește la 5 lei/ formular, iar pentru persoane juridice la 10lei/ formular.

Art.46. Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, a autovehiculelor aparținând persoanelor fizice și/sau juridice, altele decât cele prevăzute la art.44, se calculează în lei/oră/autovehicul și se stabilește la valoarea de 1 leu/oră/autovehicul.

Art.47 Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu tramvaie, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabilește la 500 lei.

Art.48. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane în regim de inchiriere, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.71/2009, se stabilește la 500 lei.

Art.49. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri in regim contractual , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr. 71/2009, se stabilește la 1.000 lei.

Art. 50. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri, efectuat cu tractoare cu remorci sau semiremorci, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabileste la 20.000 lei.

Art.51.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare,, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabileste la 500 lei.

Art.52. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizației de transport ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009 , este egală cu taxa percepută la eliberarea autorizației.

Art.53.Taxa pentru eliberare copie conforma a autorizatiei de transport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabilește la 500lei/ vehicul.

Art.54.Taxa pentru modificarea autorizatiei de transport ( date de identificare, denumire, sediu), aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 50% din tariful initial.

Art.55. Taxa pentru prelungirea autorizatiei de transportprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabilește la 50% din tariful initial.

Art.56 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de persoane sau bunuri, , aprobată prin conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 122/2008, se stabilește la 50 lei.

Art.57. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al autorizației de transport/ autorizației de taxi, se stabilește la 4 lei.

Art.58. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat, aprobată prin conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabilește la 50 lei.

Art.59. Taxa pentru înlocuirea autorizatiei de transport, a autorizatiei de taxi sau a autorizatiei pentru activitatea de dispecerat taxi, ocazionată de schimbarea denumirii transportatorului , de înlocuirea persoanei desemnate sau a autovehiculului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabilește la 25 lei.

Art.60.Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, aprobată prin conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 122/2008, se stabilește la 10 lei.

CAP. III. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Art.61.Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de lege, constituie venituri la bugetul local, așa cum este prevăzut în art. 295 alin.(11) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal, iar pentru anul 2010, nivelul acestor taxe este cel prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotarare .

CAP. IV. ALTE TAXE LOCALE PENTRU UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC

Art.62. Taxele pentru utilizarea locurilor publice în piețele și târgurile municipiului Craiova, se stabilesc astfel:

Nr.

Crt.

SPECIFICAȚIE

Nivel taxe pentru anul 2010 Lei/mp/zi

Taxa pe zi

1

Taxa pentru folosirea locurilor publice de vanzare pe mesele de pe platourile amenajate ale pietelor si mesele pliante

Zona 0 -P. Centrala

7

Zona 1-celelalte piete

6

Zonele 2,3- Piata Targ Romanesti

5

2.

Taxa pentru folosirea locurilor publice de vanzare pe mesele de pe platourile amenajate ale pietelor si taxa depozitare produse agroalimentare la mesele de pe platourile pietelor- sectorul agenti economici -1 m.p pentru fiecare loc de vanzare de 2 m.p

Zona 0 -P. Centrala

7,5

15 lei /loc de vanzare

Zona 1-celelalte piete

6,5

13 lei/loc de vanzare

Zonele 2,3- Piata Targ Romanesti

5,5

11 lei/loc de vanzare

3.

Taxa utilizare vitrine frigorifice (inclusiv utilizarea cantarului electronic si consumul de energie electrica) in sectoarele de produse lactate-modernizate situate pe domeniului public : -Pentru vitrine apartinand S.P.AP.T. -Pentru vitrine apartinand comerciantilor

20

15

4.

Taxa pentru rezervare mese de pe platourile amenajate-domeniu public, pe baza de abonament, la cerere.

1,5

5.

Taxa pentru vanzare din boxele situate in halele-domeniu public ,pe baza de acord cu plata lunara sau pe baza de abonament, pentru perioade mai mici de o luna:

Zona 0 -P. Centrala :

- boxele din spatiile comerciale domeniu public destinate comercializarii produselor preambalate situate in zona de SE.

- boxele din sectorul olari pentru comercializarea si depozitarea bunurilor de larg consum

2,5

1,5

Zona 1 -Piata Garii, Piata Brazda lui Novac, Piata Valea Rosie , Piata Craiovita Noua-Big- boxele situate in halele-domeniu public pentru vanzare produse preambalate , oua , lumanari ,produse lactate si boxele de flori.

2

Zona 1-Piata Chiriac-boxele din structura metalica usoara situate in halele-domeniu public pentru comercializare produse agro-alimentare.

1,5

6.

Taxa pentru ocuparea locurilor publice cu tonete inchise , mese in trepte si tarabe pentru comercializare ziare, carti,casete audio,video ,CD-uri , bunuri de larg consum ,lumanari si flori naturale si artificiale.

Zona 0-Piata Centrala

3

Zona1-celelalte piete

2,5

Zonele 2-3 -Targ Romanesti -pentru ocuparea locurilor publice cu tonete inchise ale agentilor economici si tarabele S.P.A.P.T pentru vanzarea bunurilor de larg consum.

1,5

7.

Taxa vanzare/expunere/depozitare in locuri publice de vinzare neamenajate

a)-Taxa expunere pe domeniul public in

fata spatiilor comerciale

-Zona 0- P. Centrala

-Zona 1-celelalte piete

-Zonele 2,3-Tirg Romanesti

4

3

1,5

b)- Taxa ocupare domeniu public pentru vanzarea de pepeni si varza din containere

-Zona 0- P. Centrala (container si ,masa plianta)

-Zona 1-celelalte piete

-Zonele 2,3-Tirg Romanesti

4

3

2

20 lei/loc/zi

15 lei/loc/zi

10 lei/loc/zi

c)-Taxa vanzare produse in locuri publice neamenajate si talcioc-Targ Romanesti -Zona 0- P. Centrala -Zona 1-celelalte piete

-Zonele 2,3-Tirg Romanesti

4

3

1

d)-Taxa vanzare pomi de Craciun in locuri publice

-Zona 0- P. Centrala- 10 m.p -Zona 1-celelalte piete- 5 m.p

-Zonele 2,3-Tirg Romanesti- 10 m.p

10

8

6

100 lei/loc/zi

40 lei/loc/zi

60 lei/loc/zi

e)-Taxa ocupare domeniu public pentru expunere si comercializare material lemnos in Targul Romanesti ,pe baza de acord cu plata lunara :

0,6

f)-Taxa sezoniera de vanzare produse din containere pe domeniul public situat in afara perimetrului piețelor

3

15 lei/loc/zi

8.

Taxa pentru folosirea cantarelor apartinand S.PA.P.T Craiova

20

5 lei / cantar/zi

9.

Taxa pentru vinzare animale si pasari in sectoare special amenajate

Zona 1-celelalte piețe

14

Zona 2.3-Tirg Romanești

14

10.

Taxa acces autoturisme-parcare Piata

Centrala- poarta str. V. Alecsandri

1 leu/ora

11.

Taxa pentru depasirea duratei de acces de 45 minute a vehiculelor care intra pentru incarcare-descarcare in cadrul programului de aprovizionare in Piata Centrala :

-pana la o ora (intre 45-60 minute) -pentru fiecare ora dupa expirarea celor 60 minute

Programul de intrare pentru aprovizionare in Piata Centrala este : Zilnic ,intre orele :

5-9

13-15

17-21

7 lei/45-60 minute

15 lei/ora

12.

Taxa intrare in Targul Romanesti a vehiculelor pentru aprovizionare in cadrul programului de functionare:

a) pentru agentii economici care au contract sau acord cu S.P.A.P.T , persoanele fizice si juridice care comercializeaza produse de feronerie si piese auto second-hand si cumparatori : Autoturisme(5 mp)

Autoutilitare(6 mp)

0,4

2 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

0,5

3 lei/zi

Tiruri-30 m.p

0,5

5 lei/zi

0,5

15 lei/zi

b) pentru distribuitori si carausi

Autoturisme(5 mp)

3

15 lei/zi

Autoutilitare(6 mp)

3

18 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

3

30 lei/zi

Tiruri- 30 m.p

3

90 lei/zi

13.

Taxa intrare pentru vanzare produse din vehicule in Targul Romanesti :

a)- pentru sectorul legume-fructe-en gross

Autoturisme(5 mp)

Autoutilitare(6 mp)

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

Tiruri- 30 m.p

3

3

3

3

15 lei/zi

18 lei/zi

30 lei/zi

90 lei/zi

b)-pentru cereale

Autoturisme(5 mp)

4

20 lei/zi

Autoutilitare(6 mp)

4

24 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

4

40 lei/zi

Tiruri- 30 m.p

4

120lei/zi

c)- pentru produse de alta natura( butoaie , mobilier,materiale de constructii,scutere,etc) :

Autoturisme(5 mp)

5

25 lei/zi

Autoutilitare(6 mp)

5

30 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

5

50 lei/zi

Tiruri- 30 m.p

5

150 lei/zi

14.

Taxa intrare pentru vinzarea mijloacelor de transport pe platforma amenajata in Targul Romanesti( zilele de duminica si luni) :

Autoturisme(5 mp)

4

20 lei/zi

Autoutilitare(6 mp)

4

24 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp) si utilaje agricole

4

40 lei/zi

15.

Taxa ocupare domeniu public pentru expunere la vinzare a mijloacelor de transport pe platforma amenajata in Targul Romanesti( zilele de marti pana sambata)

Autoturisme(5 mp)

1

5 lei/zi

Autoutilitare^ mp)

1

6 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp) si utilaje agricole

1

30 lei/zi

16.

Taxa utilizare grupuri sanitare din piete

Art. 63. Taxele minime pentru scoaterea la licitatie si ocuparea spatiilor comerciale si constructiilor provizorii situate in pietele agroalimentare si Targul Romanesti si aflate

in administrarea S.P.A.P.T Craiova se stabilesc astfel:

Nr.crt

SPECIFICAȚIE

Taxe minime pentru anul 2010 Lei/mp/luna

1

Pentru spatiile din zidarie si alte constructii provizorii :

Zona 0-P. Centrala

30

Zona 1-celelalte piete

25

Zona 2.3-Tirg Romanesti

19

2

Pentru boxe situate hala de carne din Piata Centrala cu dotarile specifice

50

Art. 64. Taxele minime pentru scoaterea la licitatie si ocuparea terenurilor , apartinand

domeniului public si privat,cu constructii provizorii si terase in care se desfasoara activitati comerciale, productie , prestari servcii ,situate in pietele agroalimentare si

Targul Romanesti si aflate in administrarea S.PA.P.T Craiova se stabilesc astfel:

Nr.crt

SPECIFICATIE

Taxe minime pentru anul 2010 Lei/mp/luna

1

Pentru terenul cu destinatia - spatii comerciale-constructii provizorii

Zona 0-P. Centrala

9

Zona 1-celelalte piete

8

Zona 2.3-Tirg Romanesti

7

CAP. IV. DISPOZIȚII FINALE

Art.65. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2010, dată la care își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată.

Art.66.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Servicii

Publice, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Patrimoniu, Direcția Relații Publice, Direcția Asistență și Protecție Socială, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții și S.C Compania de Apă Oltenia S.A., Regia Autonomă Termoficare Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, Serviciul Public de Salubritate, Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, Administrația Finanțelor Publice Craiova și Direcția de Sănătate Publică Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Aurora TIRIBEJA

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 449/2009

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri și alte construcții aparținând persoanelor fizice

Nr

Felul clădirilor și al altor construcții

Valoarea impozabilă** (lei/mp)

crt

impozabile

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiții *** cumulative )

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Nivelurile pentru anul 2010

Nivelurile pentru anul 2010

0.

1.

2.

3.

1.

Clădiri

a) Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

887

526

b) Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

241

151

2.

a) Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

151

135

b) Clădire-anexa cu pereții exteriori din lemn,    din    piatra

naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

90

59

3.

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa         încăperi

amplasate la subsol, la demisol    si/sau    la

mansarda, utilizate ca locuință, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la pct. 1-2

- valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

4.

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa         încăperi

amplasate la subsol, la demisol    si/sau    la

mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la pct.1-2

- valoarea reprezită 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009

IMPOZITUL/TAXA

pe terenurile situate în intravilan

lei/HA.

Zona în cadrul localității

Nivelurile pentru anul 2010 (LEI)

Zona A

8.149

Zona B

6.160

Zona C

4.215

Zona D

2.003

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

IMPOZITUL/ TAXA* pe terenurile situate în intravilan orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

Nr. crt.

Categoria de folosință

Nivelurile pentru anul 2010

-lei/HA

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

A.

Teren Arabil

26

20

18

14

B.

Pășuni

20

18

14

12

1.

Fânețe

20

18

14

12

2.

Vii

44

33

26

18

3.

Livezi

51

44

33

26

4.

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

26

20

18

14

5.

Terenuri cu ape

14

12

8

x

6.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

7.

Terenuri neproductive

X

X

X

X

‘) Valoarea impozitului pe terenuri se va stabili potrivit art. 258 alin.4 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal.

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale, 2

s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ținând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009 IMPOZITUL/TAXA*

pe terenurile situate în extravilan

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosință

Nivelurile propuse pentru anul 2010           -lei/HA

Zona

0

1

A

B

C

D

1

Teren cu construcții

30

26

24

21

2

Arabil

47

45

43

40

3

Pășune

26

24

21

19

4

Fâneață

26

24

21

19

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

53

51

47

45

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

53

51

47

45

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.7.1

15

13

11

8

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

4

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

32

30

26

24

9

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

* Impozitul calculat se corectează cu coeficientul de corecție prevăzut de art. 251 alin. 5 din Legea 571/2003 modificată prin Legea 343/2006 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

ZONAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA INTRAVILAN în vederea stabilirii impozitului(taxei) pe clădiri si impozitului(taxei) pe teren

ZONA A

 • * Vest : str. Pașcani, str. Maria Tănase, str. Brestei, str. Mohorului, str. str. Calugareni, Câmpia Islaz, str. Pictor H. Barbousse, str. Alexandru cel Bun, str. Petuniilor, str. Bucovat, str. Ecaterina Teodoroiu,, Str. Șoimului, Bvd. 1 Mai.

 • * Sud : Bvd. 1 Mai, str. Unirii, str. Corneliu Coposu, str. Ana Ipătescu, str. Anul 1848.

 • * Est: str. Anul 1848, str. G-ral Magheru, str. Imparatul Traian, str. Sararilor, str. Calea Bucuresti, str. Petre Ispirescu, str. N. Iorga.

 • * Nord : str. N. Iorga, str. Fratii Golesti, str. G-ral C-tin Argetoianu, str.G-ral Cernătescu, str. Serg. C-tin Popescu, str. Lămîiței, str. Brazda lui Novac, str. Maresal Averescu, str. 1 Decembrie 1918, str. Doljului, str. Opanez, str. G.Enescu, str. Pascani.

ZONA B

 • * Vest : Limita estica a localitatii Izvorul Rece, str. Pelendava, str. Calea Severinului, Canal HC 181/1, Canal HC 200, str. Calea Severinului, limita nordica a proprietatii SC “PIC” SA, limita vestica a proprietatii SC “PIC” SA, limita vestica a proprietatii SC “SOCIETATEA PENTRU RENASTEREA FOTBALULUI CRAIOVEAN” SA, limita vestica a proprietatii SC “KLYOS MEDIA” SRL, pana la intersectia cu DE1, limita vestica a proprietatilor SC “ CEZ CRAIOVA” SA, RAT CRAIOVA, SC “TCIF” SA, Canal pana la Balta HB479, limita de est a Baltii HB479 pana la intersectia cu str. Fermierului, str. Pelendava, limita estică a Lacului Craiovița, str. Râului până la intersecția cu strada Popoveni.

 • * Sud : str. Popoveni până la intersecția cu bvd. Nicolae Romanescu , bvd. N. Romanescu până la intersecția cu bvd. 1 Mai, str. Unirii, limita de nord a Parcului N. Romanescu, limita de sud a U.M. , drumul de exploatare DE357 pana la intersectia cu calea ferata Craiova - Calafat.

 • * Est : Limita Vestică de-a lungul Căii ferate Craiova - Calafat, str. Caracal, limita vestica a strazii Drumul Apelor si aleile, calea ferata Bucuresti-Craiova-Timisoara

 • * Nord : Limita sudica a Caii ferate București - Craiova - Timisoara, limita de sud a localitatii Izvorul Rece.

ZONA C

* Limita exterioară a zonei B până la marginile localităților componente ale municipiului Craiova respectiv Șimnicul de Jos, Făcăi , Popoveni , Mofleni , Cernele, Izvorul Rece, Rovine.

ZONA D

*Începând cu anul fiscal 2008 , în zona D a Municipiului Craiova sunt cuprinse cele 7(șapte) cartiere arondate Municipiului Craiova , respectiv Mofleni Popoveni , Cernele , Izvorul Rece , Făcăi , Rovine și Șimnicul de Jos .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone

|Impozitul, in lei, pt. | Impozitul, in lei, | |vehiculele angajate |pt.vehiculele angajate| |exclusiv in operatiuni-| in operatiunile de | |le de transport intern | transport intern si | | | international | Numarul axelor |-----------|-----------|---------------|------|

| si masa totala maxima autorizata

|Vehicule cu|

Vehicule |

Vehicule cu |

Vehi-

|

| sistem de |

cu alt |

sistem |

cule

|

| suspensie |

sistem de |

de suspensie |

cu alt

|

|pneumatica |

suspensie |

pneumatica sau|

sistem

|

| sau un |

un echivalent|

de

|

|echivalent |

recunoscut |

sus-

|

|recunoscut |

|

pensie

I.

|Vehicule

cu doua axe | | | |

|1.

|Masa

nu

mai

putin

de

12

tone,

dar

nu

mai

mult

de

13

tone |

0

| 102 |

0

| 127

|2.

|Masa

nu

mai

putin

de

13

tone,

dar

nu

mai

mult

de

14

tone |

102

282 |

127

| 352

|3.

|Masa

nu

mai

putin

de

14

tone,

dar

nu

mai

mult

de

15

tone |

282

| 396 |

352 |

495

|4.

|Masa

nu

mai

putin

de

15

tone,

dar

nu

mai

mult

de

18

tone |

396

| 897 |

495

| 1.121

II.

|Vehicule

cu 3

axe

| |

|

|1.

|Masa

nu

mai

putin

de

15

tone,

dar

nu

mai

mult

de

17

tone |

102

| 177 |

127

| 221

|2.

|Masa

nu

mai

putin

de

17

tone,

dar

nu

mai

mult

de

19

tone |

177

| 364 |

221

| 454

|3.

|Masa

nu

mai

putin

de

19

tone,

dar

nu

mai

mult

de

21

de tone |

364

| 472 |

454

| 589

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone

|

|Impozitul,

in lei, pt.

| Impozitul, in lei,

|

|vehiculele

angajate

|pt.vehiculele angajate

|

|exclusiv in

operatiuni-

| in operatiunile

de

|

|le de transport intern

| transport intern si

|

|

| international

| Numarul axelor

|-----------

|---------------|

| si masa totala maxima autorizata

|Vehicule cu

| Vehicule

| Vehicule cu |

Vehi-

|

| sistem de

| cu alt

| sistem |

cule

|

| suspensie

| sistem de

| de suspensie |

cu alt

|

|pneumatica

| suspensie

| pneumatica sau|

sistem

|

| sau un

|

| un echivalent|

de

|

|echivalent

|

| recunoscut |

sus-

|

|recunoscut

|

| |

pensie

|

|

|

|

|

|


|5.

|Masa

nu

mai

putin

de

23

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

25

de

tone|

727

| 1129 |

908

|1.412

|6.

|Masa

nu

mai

putin

de

25

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

26

de

tone|

727

| 1129 |

908

|1.412

III.|Vehicule cu 4

axe

|

| |

|

|1.

|Masa

nu

mai

putin

de

23

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

25

de

tone|

472

| 478 |

589

| 598

|2.

|Masa

nu

mai

putin

de

25

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

27

de

tone|

478

| 747 |

589

| 933

|3.

|Masa

nu

mai

putin

de

27

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

29

de

tone|

747

| 1185 |

933

|1481

|4.

|Masa

nu

mai

putin

de

29

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

31

de

tone|

1185

| 1.758 |

1481

|2197

|5.

|Masa

nu

mai

putin

de

31

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

32

de

tone|

1185

| 1.758 |

1481

|2197

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa

totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

|

|Impozitul, in lei, pt. |

Impozitul, in lei, pentru

|

| vehiculele

angajate |

vehiculele angajate in

|

|exclusiv in

operatiunile|

operatiunile de transport

|

|

|de transport

|

intern |

intern si international

1

|

|

Numarul axelor

|

|-----------||

| si

masa totala maxima autorizata

|Vehicule cu

| |

Vehicule cu |

|

| sistem de

|Vehicule cu|

de sistem | Vehicule cu

|

| suspensie

|alt sistem |

suspensie | alt sistem

|

|pneumatica

| de sus- |

pneumatica |de suspensie

|

|sau un echi-

| pensie |

sau un echi-|

|

| valent

| |

valent |

|

|recunoscut

| |

recunoscut |

I.|Vehicule cu 2+1

axe

|

|

|

|

|1.

|Masa nu mai

putin

de

12

tone,

dar

nu

mai mult de

14

tone |

0 |

0 |

0 |

0

|2.

|Masa nu mai

putin

de

14

tone,

dar

nu

mai mult de

16

tone |

0 |

0 |

0 |

0

|3.

|Masa nu mai

putin

de

16

tone,

dar

nu

mai mult de

18

tone |

0 |

46 |

0 |

58

|4.

|Masa nu mai

putin

de

18

tone,

dar

nu

mai mult de

20

de |

46 |

105 |

58 |

131

|

|tone

|

|

|

|

|5.

|Masa nu mai

putin

de

20

de tone,

dar

nu mai mult

de

|

105 |

246 |

131 |

307

|

|22 de tone

|

|

|

|

|6.

|

|Masa nu mai

|23 de tone

putin

de

22

de tone,

dar

nu mai mult

de

|

|

246

|

| 318 |

|

307 | |

397 |

| |7.|Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de | 318 | 573 | 397 |

| | |25 de tone | | |

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

| | | | |

|Impozitul, in lei, pt. | | vehiculele angajate   |

|exclusiv in operatiunile| |de transport intern    |

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international

1

|

| Numarul axelor

|-----------|

| si masa totala maxima autorizata

|Vehicule cu

| |

Vehicule cu |

|

| sistem de

|Vehicule cu|

de sistem | Vehicule cu

|

| suspensie

|alt sistem |

suspensie | alt sistem

|

|pneumatica

| de sus- |

pneumatica |de suspensie

|

|sau un echi-

| pensie |

sau un echi-|

|

| valent

| |

valent |

|

|recunoscut

| |

recunoscut |

|8.

|

|Masa nu mai

|28 de tone

putin

de

25

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 573 |

|

1005 |

| |

716

| 1256 |

|

II.|Vehicule cu 2+2

axe

|

| |

|

|1.

|Masa nu mai

putin

de

23

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 99

| 230 |

123

| 287

|

|25 de tone

|

| |

|

|2.

|

|Masa nu mai

|26 de tone

putin

de

25

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 230

|

| 377 | | |

287 |

471 | |

|3.

|

|Masa nu mai

|28 de tone

putin

de

26

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 377

|

| 553 | | |

471

| 692

|

|4.

|

|Masa nu mai

|29 de tone

putin

de

28

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 553

|

| 668 | | |

692

| 835

|

|5.

|Masa nu mai

putin

de

29

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 668

| 1097 |

835

| 1371

6.|Masa nu mai putin de 31 de tone, dar nu mai mult de | 1097 | 1522 | 1371 | 1902 |33 de tone | | | |

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

| | | |

1

|Impozitul, in lei, pt. | | vehiculele angajate   |

|exclusiv in operatiunile| |de transport intern    |

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international

1

|

| Numarul axelor

|

|-----------||

1

| si masa totala maxima autorizata

|Vehicule cu

| |

Vehicule cu |

|

| sistem de

|Vehicule cu|

de sistem | Vehicule cu

|

| suspensie

|alt sistem |

suspensie | alt sistem

|

|pneumatica

| de sus- |

pneumatica |de suspensie

|

|sau un echi-

| pensie |

sau un echi-|

|

| valent

| |

valent |

|

|recunoscut

| |

recunoscut |

|7.

|

|Masa nu mai

|36 de tone

putin

de

33

de tone,

dar nu

mai

mult

de

| 1522

|

| 2311

|

| 1902

|

| 2888 | |

|8.

|Masa nu mai

putin

de

36

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de 38

| 1522

| 2311

| 1902

| 2888

|

|de tone

|

|

|

|

III.

|Vehicule cu 2+3

axe

|

|

|

|

|1.

|Masa nu mai

putin

de

36

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 1211

| 1686

| 1514

| 2107 |

|

|38 de tone

|

|

|

|

|2.

|Masa nu mai

putin

de

38

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 1686

| 2291

| 2107 |

2863

|

|40 de tone

|

|

|

|

IV.

|Vehicule cu 3+2

axe

|

|

|

|

|1.

|Masa nu mai

putin

de

36

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

| 1070

| 1486

| 1338

| 1857

|

|38 de tone

|

|

|

|

|

|2.

|

|Masa nu mai putin

|40 de tone

de 38 de tone, dar nu mai mult de

| 1486

|

| 2055

|

| 1857

|

| 2569

|

|3.

|Masa nu mai putin

de 40 de tone, dar nu mai mult de

| 2055

| 3040

| 2569

| 3800

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate

sau trenuri

rutiere) de

transport marfa

cu masa

totala maxima autorizata egala

sau mai mare

de 12 tone

| | | |

1

|Impozitul, in lei, pt. | | vehiculele angajate   |

|exclusiv in operatiunile| |de transport intern    |

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international

1

|

| Numarul axelor

|

|-----------||

1

| si masa totala maxima autorizata

|Vehicule cu

| |

Vehicule cu |

|

| sistem de

|Vehicule cu|

de sistem | Vehicule cu

|

| suspensie

|alt sistem |

suspensie | alt sistem

|

|pneumatica

| de sus- |

pneumatica |de suspensie

|

|sau un echi-

| pensie |

sau un echi-|

|

| valent

| |

valent |

|

|recunoscut

| |

recunoscut |

|

|

| |44 de tone | | | |

V.|Vehicule cu 3+3

axe

|

| |

|

|1.

|

|Masa nu mai

|de tone

putin

de

36

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

38 |

|

609

| 737 | | |

761 |

|

921

|2.

|

|Masa nu mai

|de tone

putin

de

38

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

40 |

|

737

| 1100 |

| |

921

|

| 1375

|3.

|Masa nu mai

putin

de

40

de

tone,

dar

nu

mai

mult

de

|

1100

| 1751 |

1375

| 2189

|

|44 de tone

|

| |

|

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009

Extras din norma juridică

NIVELURILE

AJUSTATE PENTRU ANUL 2010

CAPITOL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel ,altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti , Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

Eliberarea certificatului de producător * Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

2

2

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

2

4

5

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

*Punct abrogat prin art.1 pct.144 din Legea 174/2004 pt apobarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

6

Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

1

Acte de identitate:

x

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini și pentru persoanele fără cetățenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani

4

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

*Abrogat prin OUG nr.

70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A,A1,B,B1si B+E

5

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb si Tv

24

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B,B1,B+E

72

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv

52

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, și 3.500 kg, inclusiv

*Abrogat prin OUG nr.70/2009

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

2

Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

357

CAPITOLUL IV 1

Taxa pentru furnizare date

1.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national al permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare

4

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

X

1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere

13

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009

ORGANIZAREA teritoriului Municipiului Craiova pe zone de atracție comercială

ZONA 0   - delimitată de străzile : Calea București, Unirii, Mihail Kogălniceanu,

Eugeniu Carada (Ialomicioarea), Arieș, B-dul Carol, toate locurile de agrement din Gara Craiova, Autogara Nord, Piața Centrală și Parcul Romanescu.

ZONA 1   - delimitată de străzile : Vasile Alecsandri de la intersecția cu str. Frații

Golești (Reforma Agrară), str. Fr. Golești de la intersecția cu Vasile Alecsandri până la Calea București, str. Dezrobirii de la intersecția Calea București până la A.I.Cuza, Lupeni, Împăratul Traian (Siloz) de la str. Buzești până la str. Lupeni, Alexandru Macedonski, de la intersecția cu str. Împăratul Traian (Siloz), până la str. Unirii, Unirii de la intersecția cu str. Macedonski până la b-dul Știrbei Vodă (23 August), Știrbei Vodă de la intersecția cu str. Unirii, Unirii până la intersecția cu str. Cîmpia Izlaz, Cîmpia Izlaz de la intersecția cu str. Știrbei Vodă până la intersecția cu str. Madona Dudu (Maxim Gorki), Brândușa, Mihai Viteazu de la intersecția cu str. Brestei, Brestei de la intersecția cu str. Iancu Jianu, Iancu Jianu până la intersecția cu str. Nicolae Titulescu, Nicolae Titulescu până la str. Constantin Brâncuși, Constantin Brâncuși până la str. Principatele Unite, Ștefan cel Mare, de la Principatele Unite până la str. Doinei, Vasile Conta de la str. Doinei până la b-dul Carol I, B-dul Carol I de la Calea București până la intersecția cu b-dul Dacia, b-dul Decebal de la intersecția cu b-dul Carol I până la intersecția cu str. Bătrânilor, str. Vasile Alecsandri de la intersecția cu str. Frații Golești până la intersecția cu str. Dezrobirii, str. Dezrobirii de la intersecția cu str. Gilortului până la intersecția str. Petre Ispirescu, str. Petre Ispirescu de la intersecția cu str. Dezrobirii până la intersecția cu Calea București, Calea București de la intersecția cu str. Frații Golești (Reforma Agrară) până la intersecția cu str. Petre Ispirescu, Nicolae Titulescu de la intersecția cu str. Iancu Jianu până la intersecția cu str. Maria Tănase, cartier Craiovița Nouă cuprins în perimetrul primei centuri. B-dul 1 Mai de la intersecția cu b-dul Știrbei Vodă până la intersecția cu b-dul Nicolae Romanescu. str. Tabaci de la intersecția cu b-dul Râului până la intersecția cu b-dul 1 Mai. Str. 1 Decembrie 1918 de la intersecția cu str. Doljului până la intersecția cu b-dul Dacia, b-dul Dacia de la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 până la intersecția cu str. Brazda lui Novac, str. Brazda lui Novac de la intersecția cu str. Doljului până la intersecția cu b-dul Dacia, str. Doljului de la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 până la intersecția cu str. Brazda lui Novac.

ZONA 2   - cartierele de blocuri exclusiv Craiovița Nouă.

ZONA 3   - celelalte străzi din municipiu, satele componente, localitățile Municipiului

Craiova Șimnicul de Jos, Făcăi, Mofleni, Cernelele de Sus, Cernelele de Jos, Izvorul Rece, Rovine și cartierul Craiovița Nouă situat în afara primei centuri.

OBS. - În toate cazurile, pe ambele laturi ale unei străzi care delimitează două zone de atracție comercială, taxa pentru folosirea domeniului public va fi reprezentată de taxa aplicabilă zonei superioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA