Hotărârea nr. 448/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 448

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 448

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.133905/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară privind aprobarea rectificării veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, pe anul 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Aurora TIRIBEJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa nr.1

La H.C.L.448/29.10.2009

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2009

mii lei

Cod indicator

Denumirea indicatorilor

Buget HCL 389/sept. 2009

Influențe

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

VENITURI TOTAL, din care:

3.465,00

0,00

3.465,00

36.11

Diverse venituri

3.465,00

3.465,00

36.11.06

Taxe speciale,din care:autorizații liber acces

250,00

250,00

36.11.07

Amortizare mijloace fixe

0,00

0,00

36.11.08

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

400,00

400,00

36.11.09

Fond de risc

0,00

0,00

36.11.10

Fond de rulment

56,00

56,00

36.11.50

Alte venituri, total, din care:

2.759,00

2.759,00

* stimulente

2.000,00

2.000,00

* alocații de naștere

759,00

759,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

14.242,00

0,00

14.242,00

Cheltuieli de personal

1.515,00

0,00

1.515,00

Bunuri si servicii

1.043,00

0,00

1.043,00

Cheltuieli de capital

11.684,00

0,00

11.684,00

Cod indicator

Denumirea indicatorilor

Buget HCL 389/sept. 2009

Influențe

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

51.11

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din care:

1.431,00

0,00

1.431,00

Cheltuieli de personal

756,00

756,00

Bunuri si servicii

475,00

475,00

Cheltuieli de capital

200,00

200,00

65.11

INVATAMANT, din care:

150,00

0,00

150,00

Cheltuieli de capital

150,00

0,00

150,00

67.11

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care:

2.969,00

293,00

3.262,00

Cheltuieli de capital

2.969,00

293,00

3.262,00

68.11

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

759,00

0,00

759,00

Cheltuieli de personal

759,00

759,00

70.11

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:

6.008,00

-293,00

5.715,00

Bunuri si servicii

568,00

0,00

568,00

Cheltuieli de capital

5.440,00

-293,00

5.147,00

74.11

PROTECTIA MEDIULUI, din care:

575,00

0,00

575,00

Cheltuieli de capital

575,00

0,00

575,00

84.11

TRANSPORTURI , din care:

2.350,00

0,00

2.350,00

Cheltuieli de capital

2.350,00

0,00

2.350,00

Președinte de sedinta,

Aurora Tiribeja