Hotărârea nr. 447/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 447

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 447

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.134101/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a și art.45, alin.2, lit.a și art. 61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, la valoarea de 551.964 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 206/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Aurora TIRIBEJA

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr.1

la H.C.L 447/29.10.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

VENITURI TOTAL, din care:

527.496,00

24.468,00

551.964,00

I. Venituri proprii

125.000,00

125.000,00

II.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din care:

179.719,00

0,00

179.719,00

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%)

178.550,00

178.550,00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1.169,00

1.169,00

III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care:

175.728,00

4.347,00

180.075,00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

172.387,00

4.347,00

176.734,00

- pentru finantarea cheltuielilor de personal

160.997,00

4.347,00

165.344,00

- pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

11.390,00

11.390,00

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1.841,00

1.841,00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea programelor de infrastructura din spatiul rural

1.500,00

0,00

1.500,00

IV. Subventii

47.049,00

20.121,00

67.170,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, din care:

47.049,00

20.121,00

67.170,00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

594,00

594,00

Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

598,00

598,00

Subventii pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice din cadrul Programului operational regional 20072013

156,00

156,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

5.559,00

4.499,00

10.058,00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

25.495,00

15.161,00

40.656,00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

8.026,00

453,00

8.479,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

1.880,00

1.880,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier

675,00

675,00

Subventii pentru acordarea de trusouri pentru nou născuți

540,00

540,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătății

3.526,00

8,00

3.534,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

527.496,00

24.468,00

551.964,00

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din care:

53.808,00

210,00

54.018,00

Cheltuieli de personal

28.800,00

28.800,00

Bunuri si servicii

18.065,00

187,00

18.252,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6.224,00

150,00

6.374,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-127,00

-127,00

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

2.246,00

0,00

2.246,00

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

53,00

53,00

Proiecte si programe administratie publica:

93,00

93,00

-Bunuri si servicii

2,00

2,00

-Cheltuieli de capital

91,00

91,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.000,00

2.000,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

100,00

100,00

55.02

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI,din care:

19.562,00

0,00

19.562,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe

19.562,00

19.562,00

56.02

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

130,00

0,00

130,00

Transferuri curente

130,00

130,00

57.02

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-64,00

0,00

-64,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-64,00

-64,00

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

14.300,00

0,00

14.300,00

Bunuri si servicii

300,00

300,00

Transferuri catre institutii publice

14.000,00

14.000,00

65.02

INVATAMANT, din care:

189.726,00

4.581,00

194.307,00

Cheltuieli de personal

160.997,00

4.347,00

165.344,00

Bunuri si servicii

20.192,00

98,00

20.290,00

Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

18,00

491,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7.436,00

168,00

7.604,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-50,00

-50,00

66.02

SANATATE, din care:

5.246,00

8,00

5.254,00

Cheltuieli de personal

3.376,00

8,00

3.384,00

Bunuri si servicii

150,00

150,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

Transferuri catre institutii publice

1.700,00

1.700,00

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care:

60.013,00

1.312,00

61.325,00

Bunuri si servicii

16.770,00

500,00

17.270,00

Transferuri catre institutii publice

19.175,00

600,00

19.775,00

Alte cheltuieli

1.100,00

356,00

1.456,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

Cheltuieli de capital

22.968,00

-144,00

22.824,00

68.02

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

29.217,00

560,00

29.777,00

Cheltuieli de personal

11.993,00

11.993,00

Bunuri si servicii

1.072,00

200,00

1.272,00

Transferuri curente

8.880,00

70,00

8.950,00

Asistenta sociala

6.502,00

27,00

6.529,00

Alte cheltuieli

697,00

290,00

987,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-72,00

-27,00

-99,00

70.02

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:

32.305,00

-1.880,00

30.425,00

Bunuri si servicii

10.915,00

10.915,00

Cheltuieli de capital

21.390,00

-1.880,00

19.510,00

74.02

PROTECTIA MEDIULUI, din care:

23.251,00

0,00

23.251,00

Bunuri si servicii

16.961,00

16.961,00

Cheltuieli de capital

3.380,00

3.380,00

Rambursari de credite

2.910,00

2.910,00

80.02

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care:

2.708,00

1.286,00

3.994,00

Bunuri si servicii

263,00

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1.957,00

1.286,00

3.243,00

Cheltuieli de capital

615,00

615,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în

-127,00

-127,00

81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

24.019,00

1.953,00

25.972,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, total, din care:

20.986,00

453,00

21.439,00

* bugetul de stat

8.026,00

453,00

8.479,00

* bugetul local

12.960,00

12.960,00

Cheltuieli de capital

3.033,00

1.500,00

4.533,00

84.02

TRANSPORTURI , din care:

71.029,00

16.438,00

87.467,00

Bunuri si servicii

27.250,00

2.000,00

29.250,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

30.355,00

18.374,00

48.729,00

Cheltuieli de capital

12.774,00

-3.936,00

8.838,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 2

la H.C.L 447/29.10.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

53.808,00

210,00

54.018,00

Cheltuieli de personal

28.800,00

28.800,00

Bunuri si servicii

18.065,00

187,00

18.252,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6.224,00

150,00

6.374,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-127,00

-127,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 3

la H.C.L 447/29.10.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 65.02 - INVATAMANT

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

189.726,00

4.581,00

194.307,00

Cheltuieli de personal

160.997,00

4.347,00

165.344,00

Bunuri si servicii

20.192,00

98,00

20.290,00

Alte transferuri - prog. PHARE si alte prog. cu finantare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

18,00

491,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7.436,00

168,00

7.604,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-50,00

-50,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 4

la H.C.L 447/29.10.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 66.02 - SANATATE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

5.246,00

8,00

5.254,00

Cheltuieli de personal

3.376,00

8,00

3.384,00

Bunuri si servicii

150,00

0,00

150,00

Asistenta sociala

20,00

0,00

20,00

Transferuri catre institutii publice

1.700,00

0,00

1.700,00

1.Centrul de sange

20,00

0,00

20,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

2. Spitalul municipal Filantropia

500,00

0,00

500,00

Transferuri catre institutii publice

500,00

500,00

3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie

500,00

0,00

500,00

Transferuri catre institutii publice

500,00

500,00

4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova

700,00

0,00

700,00

Transferuri catre institutii publice

700,00

700,00

5.Serviciul Public"Crese"

3.526,00

0,00

3.526,00

Cheltuieli de personal

3.376,00

3.376,00

Bunuri si servicii

150,00

150,00

6.Primaria Craiova

0,00

8,00

8,00

Cheltuieli de personal (mediatori sanitari)

0,00

8,00

8,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

60.013,00

1.312,00

61.325,00

Bunuri si servicii

16.770,00

500,00

17.270,00

Transferuri catre institutii publice

19.175,00

600,00

19.775,00

Alte cheltuieli

1.100,00

356,00

1.456,00

Cheltuieli de capital

22.968,00

-144,00

22.824,00

Casa de cultura Tr. Demetrescu -transferuri

445,00

445,00

Teatrul liric Elena Teodorini               -transferuri

6.600,00

6.600,00

Teatrul pentru copii si tineret Colibri       -transferuri

1.050,00

1.050,00

Filarmonica Oltenia -transferuri

5.380,00

5.380,00

Ansamblul folcloric Maria Tanase -transferuri

1.500,00

1.500,00

Sport Club Municipal Craiova             -transferuri

4.200,00

600,00

4.800,00

Arhiepiscopia Craiovei, din care:

900,00

356,00

1.256,00

- Alte cheltuieli

900,00

356,00

1.256,00

Biserica Sf. Calinic Cernicanul

200,00

0,00

200,00

- Alte cheltuieli

200,00

200,00

Servicii recreative si sportive, total din care:

39.703,00

356,00

40.059,00

1. Actiuni sportive

100,00

0,00

100,00

- Bunuri si servicii

100,00

100,00

2. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

39.603,00

356,00

39.959,00

- Bunuri si servicii

16.635,00

500,00

17.135,00

- Cheltuieli de capital

22.968,00

-144,00

22.824,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din care: -bunuri si servicii

35,00

0,00

35,00

- Finantare proiecte culturale cf. Lg.350/2006

35,00

35,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

Anexa nr. 6

la H.C.L 447/29.10.2009

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

29.217,00

560,00

29.777,00

Cheltuieli de personal

11.993,00

0,00

11.993,00

Bunuri si servicii

1.072,00

200,00

1.272,00

Transferuri curente

8.880,00

70,00

8.950,00

Asistenta sociala

6.502,00

27,00

6.529,00

Alte cheltuieli

697,00

290,00

987,00

Cheltuieli de capital

145,00

0,00

145,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-72,00

-27,00

-99,00

Consiliul Local- Expertiza tehnica-Serviciul public de asistenta medico- sociala

145,00

0,00

145,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

1. Serviciul public de asistenta medico- sociala, din care:

8.500,00

0,00

8.500,00

Transferuri curente

8.500,00

8.500,00

2.Drepturi asistenti personali pt. copii si adulti cu handicap grav

8.830,00

0,00

8.830,00

Cheltuieli de personal

8.830,00

8.830,00

3.Sprijin financiar pentru constituirea familiei- lg.396/2006

1.880,00

0,00

1.880,00

Asistență sociala

1.880,00

1.880,00

4.Acordarea de trusouri pentru nou-născuți -lg.482/2006

540,00

0,00

540,00

Asistență sociala

540,00

540,00

5.Ajutor pt. încalzire locuinte - cf. O.G 107/2006

675,00

0,00

675,00

Asistenta sociala

675,00

675,00

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

6.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru nevazatori

1.000,00

0,00

1.000,00

Asistenta sociala

1.072,00

1.072,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-72,00

-72,00

7. Ajutor social și ajutor pt. încălzire locuințe - cf.lg.416/2001

2.060,00

0,00

2.060,00

Asistenta sociala

2.060,00

27,00

2.087,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-27,00

-27,00

8.Asociatia "The European House"

120,00

0,00

120,00

Alte cheltuieli

120,00

120,00

9. Inhumari

25,00

0,00

25,00

Asistenta sociala

25,00

25,00

10. Centru de zi socio- medical Sf. Ioan Sebastian

15,00

0,00

15,00

Cheltuieli personal

14,00

14,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

11.Cofinantare proiect -Centru de zi -spijin pentru varstnicii abandonati de familie

40,00

0,00

40,00

Cheltuieli personal

39,00

39,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

12. Cofinantare proiect- Îngrijire la domiciliu pentru varstnicii din Craiova

380,00

0,00

380,00

Cheltuieli personal

360,00

360,00

Bunuri si servicii

20,00

20,00

13.Consiliul Local- transferuri pt. protectia copilului

380,00

70,00

450,00

Transferuri curente

380,00

70,00

450,00

14.Cofinantare proiect - Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore"

20,00

0,00

20,00

Alte cheltuieli

20,00

20,00

16. Centrul social de urgenta "Sf. Vasile"

605,00

290,00

895,00

Cheltuieli personal

50,00

50,00

Alte cheltuieli

555,00

290,00

845,00

17.Cofinantare - Implementare strategie locala antidrog

2,00

0,00

2,00

Alte cheltuieli

2,00

2,00

Serviciul Public Crese

4.000,00

200,00

4.200,00

Cheltuieli de personal

2.700,00

2.700,00

Bunuri si servicii

1.050,00

200,00

1.250,00

Asistenta sociala

250,00

250,00

Presedinte de sedinta,

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

Aurora Tiribeja

Anexa nr. 7

la H.C.L 447/29.10.2009

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

32.305,00

-1.880,00

30.425,00

Bunuri si servicii

10.915,00

0,00

10.915,00

Cheltuieli de capital

21.390,00

-1.880,00

19.510,00

1. Iluminat public si electrificari rurale

21.737,00

-980,00

20.757,00

Bunuri si servicii

6.940,00

6.940,00

Cheltuieli de capital

14.797,00

-980,00

13.817,00

2. Locuinte, din care:

674,00

0,00

674,00

Cheltuieli de capital

674,00

674,00

3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care:

190,00

0,00

190,00

Bunuri si servicii

125,00

125,00

Cheltuieli de capital

65,00

0,00

65,00

4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:

9.704,00

-900,00

8.804,00

1. Sistematizarea circulatiei

1.800,00

1.800,00

2. M.R.D

2.050,00

2.050,00

3. Cheltuieli de capital

5.854,00

-900,00

4.954,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 8

la H.C.L 447/29.10.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 80.02 - ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

Total, din care:

2.708,00

1.286,00

3.994,00

Bunuri si servicii

263,00

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1.957,00

1.286,00

3.243,00

Cheltuieli de capital

615,00

615,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-127,00

-127,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

Anexa nr. 9

la H.C.L 447/29.10.2009

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

Total, din care:

24.019,00

1.953,00

25.972,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,total, din care:

20.986,00

453,00

21.439,00

* bugetul de stat

8.026,00

453,00

8.479,00

* bugetul local

12.960,00

12.960,00

Cheltuieli de capital

3.033,00

1.500,00

4.533,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 10

la H.C.L 447/29.10.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 388/sept 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

71.029,00

16.438,00

87.467,00

Bunuri si servicii,total, din care:

27.250,00

2.000,00

29.250,00

- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetateni

7.000,00

2.000,00

9.000,00

-pentru strazi

20.250,00

20.250,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

650,00

650,00

- gratuitati ( benef. Lg. 42/1990, Lg. 44/1994)

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

30.355,00

18.374,00

48.729,00

Cheltuieli de capital, din care:

12.774,00

-3.936,00

8.838,00

- R.A.T Craiova

764,00

-409,00

355,00

- obiective proprii

12.010,00

-3.527,00

8.483,00

Presedinte de sedinta, Aurora Tiribeja

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

D.P.P.D.T.I

SERVICIUL TEHNIC - INVESTITII

PROGRAM DE INVESTITII

OCTOMBRIE 2009

Bugetul local: mii lei

Nr. crt.

Obiectivul de investitie

Capitol/

Cod indicator

Val.conf. Lista aprob. Prin HCLM/ 2009

Suma

diminuata

Suma suplim.

Influente

Rectificare

OCT. 2009

Valoare

dupa rectificare

0

1

2

3

4

6

5

6

TOTAL GENERAL

33.330

7.299

3.157

-4.142

29.188

TOTAL CAP. 51.02

2.332

0

150

150

2.482

1

Achizitie tehnica de calcul, echipamente si soft

51.02.01.03

71.01.03

332

0

50

+50

382

2

Achizitie imobil gradinita str.

Putnei nr. 15A

51.02.01.03

71.01.03

2.000

0

100

+100

2.100

TOTAL CAP. 65.02

470

0

168

168

638

1

Sc. nr. 16 pt. Gradinita nr.28: Expertiza tehnica + Doc-tie de avizare a lucrarilor de intervenții: Reparații capitale -

65.02.03.01

71.03

0

0

10

+10

10

2

Gr. cu program prelungit N.

Romanescu: Centrala termica (PT+ex.)- tertiar

65.02.03.01

71.01.01

174

0

30

+30

204

3

Sc. nr. 36 Gh. Bibescu pt. Grad. Popoveni: Racord alimentare cu apa - tertiar

65.02.03.01

71.01.01

0

0

10

+10

10

4

Expertiza tehnica + Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii: Reparatii capitale -tertiar

65.02.04.01

71.03

0

0

10

+10

10

5

Lic. St. Odobleja: Expertiza termica + audit energetic + Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reparatii capita le Corp Laboratoare” -

65.02.04.02

71.03

0

0

10

+10

10

6

Grad. nr. 30 pt. Grad. nr. 39:

Consolidare si modernizare cladire, str. Beethowen nr. 17 -tertiar

65.02.03.01

71.01.01

296

0

50

+50

346

7

Sc. nr. 3r: Reparatii capitale -tertiar

65.02.04.01

71.03

0

0

48

+48

48

TOTAL CAP. 67.02

18.735

371

227

-144

18.591

1

Amenajare Parcul Lunca Jiului (PT+ex.)

67.02.05.03

71.01.01

18.360

0

207

+207

18.567

2

Expertiza tehnica + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii + PT + PAC+DDE pentru „Amenajare Parcul Nicolae Romanescu”

67.02.05.03

71.01.30

150

149

0

-149

1

3

Expertiza tehnica + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii + PT + PAC+DDE pentru „Amenajare Gradina Botanica”

67.02.05.03

71.01.30

100

99

0

-99

1

4

Expertiza tehnica + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii + PT + PAC+DDE pentru „Remenajare parcuri si gradini publice din

67.02.05.03

71.01.30

65

64

0

-64

1

5

Rmeumn.eCnraajaiorveagradina zoologica

Craiova (PT+executie)

67.02.05.03

71.01.01

60

59

0

-59

1

6

Reactualizare si modificare S.F. „Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului”

67.02.05.03

71.01.30

0

0

20

+20

20

TOTAL CAP. 70.02

3.586

2.880

1.000

-1.880

1.706

1

Refacere si modernizare Sala

SPoFl iRvaelteenletad4e0u0t0ilitlaotciuprei ntru

70.02.50

71.01.01

615

614

0

-614

1

2

SF Retele de utilitati pentru bazin de inot de polo - Parc Lunca Jiului

70.02.50

71.01.30

50

50

0

-50

0

3

PUZ Modernizare str. Dezrobirii si intersectia str. N. Iorga - str. Petre Ispirescu

70.02.50

71.01.30

50

50

0

-50

0

4

SF+PT+PAC+DDE pentru proiectul „Amenajare si revitalizare Centru istoric - arie pilot din mun. Craiova”

70.02.50

71.01.30

415

115

0

-115

300

5

SF+PT+PAC+DDE pentru „Realizare sistem pentru management-ul traficului pe Calea Bucuresti - Nic. Titulescu - str. Severinului”

70.02.50

71.01.03

72

71

0

-71

1

6

Amenajare iluminat Piateta Parcul Lunca Jiului (PT+ex.)

70.02.06

71.01.01

400

0

1.000

+1000

1.400

7

Achizitie puncte de aprindere (blocuri de masura si protectie instalatii de iluminat public)

70.02.06

71.01.03

1.500

1.500

0

-1500

0

8

Extinderea retelelor electrice de distributie din mun. Craiova -Programul National „Electrificare 2007-2009”

70.02.06

71.01.01

484

480

0

-480

4

TOTAL CAP. 81.02

2.993

0

1.500

1.500

4.493

1

Modernizare puncte termice urbane din municipiul Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii + racordare la CEZ+dispecer

81.02.06

71.01.01

2.993

0

1.500

+1500

4.493

TOTAL CAP. 84.02

5.214

4.048

112

-3.936

1.278

1

Reactualizare SF Strapungere str. Traian Lalescu

84.02.03.03

71.01.30

20

20

0

-20

0

2

Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Modernizare str. Targului”

84.02.03.03

71.01.30

30

30

0

-30

0

3

EMxopdeertriznaizaterhensitcra. Tsai rgului” Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

71.01.30

35

35

0

-35

0

4

Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

71.01.30

20

20

0

-20

0

5

SF Amenajare strazi prin balastare in zona Parc

Romanescu - Hipodrom

84.02.03.03

71.01.30

60

60

0

-60

0

6

Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersectia str. Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe Bvd. Carol I -str. Aries (PT+taxa de

84.02.03.03

71.01.30

1.570

1.568

0

-1568

2

7

Realizare pasaj denivelat, suprateran, peste intersectia de la km 0 al mun. Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucuresti -Bvd. Nicolae Titulescu (PT+taxa racordare la reteaua

84.02.03.03

71.01.30

1.020

1.018

0

-1018

2

8

Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului pe portiunea bvd. Decebal, Pod Electroputere -str. Caracal (PT)

84.02.03.02

71.01.30

352

349

0

-349

3

9

Introducerea transportului cu troleibuzul in mun. Craiova (PT+ asistenta tehnica +

84.02.03.02

71.01.01

322

100

0

-100

222

#

SF Modernizare str. Raului (tronson cuprins intre Pod Popoveni si DN 56)

84.02.03.03

71.01.30

200

200

0

-200

0

#

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii+ Studiu de trafic + Analiza cost-beneficiu + PT + PAC + DDE pentru „Reabilitare si modernizare sistem rutier str.

84.02.03.03

71.01.30

65

64

0

-64

1

#

a lucrarilor de interventii + Studiu de trafic + Analiza cost-beneficiu + PT + PAC+DDE pentru „Reabilitare si modernizare str. Raului (tronson cuprins intre str.

84.02.03.03

71.01.30

100

99

0

-99

1

#

Reabilitare si modernizare str. Caracal (PT+PAC+DDE+ Studiu de trafic + Analiza cost-beneficiu)

84.02.03.03

71.01.30

188

185

0

-185

3

#

Reabilitare si modernizare sistem rutier str. Tineretului (PT)

84.02.03.03

71.01.30

380

102

0

-102

278

#

Reabilitare si modernizare sistem rutier Bvd. Oltenia (PT)

84.02.03.03

71.01.30

690

126

0

-126

564

#

Reactualizare SF (Expertiza + Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii + Analiza cost-beneficiu) Reabilitare linii de

84.02.03.02

71.01.30

50

0

20

+20

70

#

Remctualizare SF Introducerea transportului cu troleibuzul in mun. C+aiova

84.02.03.02

71.01.30

40

0

20

+20

60

#

statii pentru mijloacele de transport in comun in mun. Craiora”

SF+PT+PAC+DDE „Amenajare

84.02.50

71.01.30

72

72

0

-72

0

#

statii pentru mijloacele de transport in comun in mun. Craiora”

84.02.50

71.01.30

0

0

72

+72

72

NOTA: Conform notelor de fundamentare

* 10 mii lei provin de la capitolul „Reparatii curente” cod 20.02 pentru capitolul „Cheltuieli de capirtal”

Venituri proprii:

Propunem urmatoarele virari de credite, astfel:

mii lei

|

Val.conf.

Influente

Nr.

r^RÎA/*tiiri il do imrAotitÎA

Capitol/

Cod

Lista aprob.

Suma

Suma

Rectificare

Valoare

crt.

Obiectivul de investitie

Cod indicator

Prin HCLM/

2009

diminuata

suplim.

OCT.2009

dupa rectificare

0

1

2

3

4

6

5

6

TOTAL GENERAL

1.445,00

795,00

45,00

-750,00

695,00

TOTAL CAP. 65.15

45,00

45,00

45,00

0,00

45,00

1

Gr. Sc. Ilie Murgulescu: Achizitie masina modelat paine

65.15

71.01.02

40,00

40,00

0,00

-40,00

0,00

Gr. Sc. Ilie Murgulescu: Achizitie masina rulat aluat

65.15

71.01.02

0,00

0,00

14,50

+14,50

14,50

2

Gr. Sc. Ilie Murgulescu: Achizitie masina curatat cartofi

65.15

71.01.02

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

3

Gr. Sc. Ilie Murgulescu: Achizitie masina curatat cartofi

65.15

71.01.02

0,00

0,00

5,00

+5,00

5,00

4

Gr. Sc. Ilie Murgulescu: Achizitie masina spalat vase

65.15

71.01.02

0,00

0,00

7,30

7,30

7,30

5

Gr. Sc. Ilie Murgulescu: Achizitie masina spalat rufe

65.15

71.01.02

0,00

0,00

13,65

+13,65

13,65

6

Gr. Sc. Ilie Murgulescu: Achizitie dospitor paine

65.15

71.01.02

0,00

0,00

4,55

+4,55

4,55

TOTAL CAP. 70.15

1.400,00

750,00

0,00

-750,00

650,00

1

S.P. Salubritate: Executie constructie sediu str. Fluturi nr.

54 - atelier auto

70.15

71.01.01

1.400,00

750,00

0,00

-750,00

650,00

NOTA: Conform notelor de fundamentare

* Propunem virarea de credite (45 mii lei) in cadrul aceluiasi titlu de cheltuieli, respectiv cheltuieli de capital, conform notei de fundamentare primite de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova (Grup Scolar Ilie Murgulescu) .

* Propunem virarea de credite (750 mii lei) de la capitolul „Cheltuieli de capital”, articol bugetar 71.01.01 la capitolul „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”, articol bugetar 20.01.30, conform notei de fundamentare primite de la S.P. Salubritate .

Presedinte de sedinta, Tiribeja Aurora