Hotărârea nr. 446/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 446

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.446

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr.336/2009 prin care se propune să se ia act de cererea de demisie din funcția de consilier local a domnului Radu Teodor și să se valideze mandatul de consilier local al domnului Giurgiu Sabin Petrișor și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată și Legii nr.67/2004, republicată, privind alegerea autorităților administrației publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.30 alin.6, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Ia act de cererea de demisie din funcția de consilier local, a domnului RADU TEODOR și pe cale de consecință, constată încetarea de drept a mandatului acestuia.

Art.2. Validează mandatul de consilier local al dlui. GIURGIU SABIN PETRIȘOR, supleant pe lista electorală a Partidului Democrat - Liberal -Filiala Județeană Dolj.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 2/2008, nr.110/2008, nr.255/2009, nr.386/2009 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2008, în sensul desemnării dlui. Giurgiu Sabin Petrșor în calitatea de membru al Comisiei Juridice, Administrație Publică, Ordine Publică și Drepturi Cetățenești

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Aurora TIRIBEJA                 Nicoleta MIULESCU