Hotărârea nr. 445/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 445

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.445

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința extraordinară din data de 22.10.2009;

Având în vedere raportul nr.131390/2009 al Direcției Relații Publice prin care se propune aprobarea proiectului (cererea de finanțare) „Sistemul Informatic de Relaționare Comunitară (SIRC) la nivelul Primăriei Municipiului Craiova pentru eficientizarea managementului documentelor, a fluxurilor de lucru și a comunicării cu cetățenii, instituțiile și mediul de afaceri”;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.e, art.45 alin.2 lit.d și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanțare) „Sistemul Informatic de Relaționare Comunitară (SIRC) la nivelul Primăriei Municipiului Craiova pentru eficientizarea managementului documentelor, a fluxurilor de lucru și a comunicării cu cetățenii, instituțiile și mediul de afaceri”, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, în cadrul Axei III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a cotei de co-finanțare a proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 334.243,70 lei, după cum urmează:

 • -  31.808,82 lei, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

 • -  302.434,88 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA.

Art.3. Primarul municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Relații Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Emilian ȘTEFÂRȚĂ

Anexa la HCL nr. 445/2009

FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

★★★★★★★★★★★★★★

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL   SECTORIAL

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

Axa Prioritară III "Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public tt

Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”

Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare1 și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

CUPRINSUL CERERII DE FINANȚARE

!!! În cazul parteneriatelor, cererea de finanțare va fi completată si transmisă de liderul de proiect, însă va conține informații referitoare la toți partenerii.

 • 1. Informații privind solicitantul

 • 2. Descrierea proiectului

 • 3. Concordanța cu politicile UE și legislația națională

 • 4. Finanțarea Proiectului

 • 5. Lista de anexe

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Instituția: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Numărul înregistrării on line / Data și ora înregistrării on line

..................[zz/ll/aaaa;   hh:mm]

Număr de înregistrare..................

[Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura MCSI]

Numele ofițerului de proiect:

Semnătura.................................

Număr/numere de înregistrare...................................

[Se completează ulterior, cu nr. de înregistrare obținut/e pentru completări de la registratura MCSI - dacă este cazul]

Număr apel de proiecte 2

Cod SMIS:

[se completează de către OIPSI ]

TITLUL PROIECTULUI

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL CRAIOVA

INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Tipul asistenței comunitare nerambursabile: Fondul European de Devoltare Regională, Bugetul de stat

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1.     SOLICITANT

Numele instituției conform actului de înființare: Consiliul Local al Municipiului Craiova

Cod de înregistrare fiscală 4417214

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor .(dacă este cazul).............................

Adresa poștală: Str. A. I Cuza, nr. 7, Craiova, judetul Dolj

Telefon / Fax: +40.251-416235; +40.251-411561

Adresa e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro

1.2.     TIPUL SOLICITANTULUI:

Autoritate a administrației publice locale (APL) și unități administrativ teritoriale O Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

O Instituție publică ce funcționează la nivel local

O Instituție publică ce funcționează a nivel central

O Parteneriate între autorități publice sau/și instituții publice ce funcționează la nivel local [Se va bifa tipul de solicitant]

1.3. REPREZENTANTUL LEGAL

Nume, prenume Funcție

Număr de telefon

Număr de fax

SOLOMON, D. Antonie PRIMAR

+40.251-415177

+40.251-411561

Adresă e-mail: antoniesolomon@primariacraiova.ro

1.4.    PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume Funcție

Număr de telefon

Număr de fax

Adresă e-mail:

POPESCU, I. Claudiu Nicu

Șef Serviciu

0724350759

0251411561 claudiu@primariacraiova.ro

 • 1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAȚIUNILE FINANCIARE

Nume      Chiciu Gh. Maria Georgeta

Funcție      Director Executiv Adjunct

Număr de telefon

0722557505

Număr de fax

0251411660

Adresă poștă electronic

gchiciu@primariacraiova.ro

(Datele prezentate la punctul 1.5 se vor trece în contractul de finanțare )

1.6. BANCA/TREZORERIE Trezorerie / Sucursală:      Trezoreria Craiova

Adresa:

Str. Mitropolitul Firmilian, nr. 2 Craiova

Cod IBAN:

RO96TREZ2912145020203XXX

1.7. SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR CONSTÂND ÎN FINANȚARE NERAMBURSABILĂ SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR FINANCIARE INTERNAȚIONALE (IFI)

Ați beneficiat finanțare nerambursabilă sau de împrumuturi din partea IFI în ultimii 3

ani?

Da xLJ

Nu □

Daca DA, vă rugăm specificați următoarele informații pentru proiectele pentru care ați beneficiat de finanțare nerambursabilă sau împrumut:

Titlul proiectului și nr. de referință: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri, RO2005/017-535.01.01.03

Stadiul   implementării

proiectului

Proiect implementat, data finalizare: 30.11.2008

Obiectul proiectului

Promovarea dezvoltarii economice sustenabile din zona transfrontaliera Dolj-Vidin, prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri transfrontaliere si cooperarea de afaceri cu scopul de a reduce caracterul periferic al zonei si de a promova cooperarea transfrontaliera intre sectorul privat si cel public.

Activitati in curs de realizare: reabilitare cladire incubator de afaceri, echiparea si mobilarea caldirii pentru asigurarea functionalitatii incubatorului tehnologic si de afaceri, desemnarea unui administrator pentru incubator, seminarii si mese rotunde in vederea selectionarii IMM-urilor “start-up” ce vor fi incubate, conferinte de presa, campanie media, portal dedicate incubatorului transfrontalier si de afaceri.

Rezultate obținute

Construirea unui incubator modernizat, renovat și echipat, un incubator transfrontalier tehnologic și de afaceri funcțional. Instruirea IMM-urilor „start-up” cu privire la procesul de incubare.

Incubarea unui numar de minim 8 si maxim 17 IMM-uri „start-up”

Ghid „Cea mai buna practica in incubatoarele de afaceri”

Valoarea proiectului

Valoare contract: 648.429 euro, echivalent a 2.113.554,33 lei.

Sursa de finanțare

Sursa de finantare: surse externe nerambursabile (PHARE CBC 2005), buget local

Organizatia finantatoare: Comisia Europeana

Autoritatea contractanta: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Titlul proiectului și nr. de referință SV/4/2/2.1/21/20.12.07 - Fluidizarea traficului rutier in municipiul Craiova, pe axa de transport est - vest prin reabilitarea bvd. Decebal - Dacia

Stadiul          implementării

proiectului

proiect finalizat

Obiectul proiectului

fluidizarea traficului rutier in zona de nord a municipiului Craiova prin reabilitarea si modernizarea bulevardului Decebal - Dacia.

Rezultate obținute

10.235 km carosabil reabilitat;

10.235km trotuare reabilitate; intersectii reamenajate si semaforizate; locuri de parcare nou create;

refugii pentru statii de autobuz si taxi;

benzi de preselectie si virarea la dreapta in intersectiile semaforizate si nesemaforizate ale bulevardului;

rampe de acces pentru persoane cu dizabilitat amenajate la trecerile de pietoni;

treceri de pietoni marcate corerspunzator; retele de utilitati deviate;

sistem de control si monitorizare traficeconomii de timp si costuri de operare a vehiculelor.

Sursa de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL,

AXA PRIORITARĂ - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale

DOMENIUL DE INTERVENȚIE, Domeniul de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura

Titlul proiectului și nr. de referință TREN/FP7TR/219041/ MODERN - Mobility, Development and Energy use ReductioN”

Stadiul           implementării

proiectului

in curs de finalizare,data finalizarii 15.10.2012

Obiectul proiectului

Cresterea eficientei energetice in transportul urban in concordanta cu politica U.E.

Rezultate obținute

imbunatatirea sigurantei stradale in zonele orasenesti;

cresterea proportiei de bio si alti combustibili alternativi conforme cu prevederile legislatiei U.E.; reducerea CO2, emisiilor poluante si a zgomotului; imbunatatirea eficientei transportului urban si cresterea aspectului modal catre unul durabil

Valoarea proiectului

15.496.692 Euro

Sursa de finanțare

Civitas Plus

Vă rugăm să specificați dacă pentru proiectul (în întregime sau parțial, respectiv

activități din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

Da □                 Nu xLJ

Daca Da, vă rugăm specificați următoarele informații:

Denumirea programului și nr. de înregistrare a proiectului........................

Sursa de finanțare..................................

Stadiul la data depunerii cererii de finanțare...................................

[se va completa cu: în evaluare, în curs de finanțare, respins etc]

Vă rugăm să specificați dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani?

Da □                 Nu xLJ

Daca Da, vă rugăm specificați următoarele informații:

Titlul proiectului și nr. de referință .........................................................................

Autoritatea contractantă/organizația finanțatoare................................................

Activități finanțate (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul care face obiectul prezentei cereri de finanțare).....................................................

Valoarea proiectului.....................(în LEI) [Pentru proiectele la care contractul

de finanțare s-a încheiat în altă monedă decât LEI se va trece valoarea în moneda respectivă]

Sursa de finanțare.........................

 • 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

PROIECT

 • 2.1. AXA PRIORITARĂ PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

AXA PRIORITARA III - „TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT ȘI PUBLIC”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2 „DEZVOLTAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE”

 • 2.2. LOCAȚIA PROIECTULUI

ROMÂNIA

JUDEȚUL / JUDEȚE:        DOLJ

LOCALITATEA / LOCALITĂȚI: CRAIOVA

ADRESA / ADRESELE DE IMPLEMENTARE: Str. A. I Cuza, nr. 7, Craiova, judetul Dolj

 • 2.3. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1. Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in creșterea calității serviciilor administrative prin mijloace electronice oferite către cetățeni, instituțiile subordonate, mediul de afaceri, respectiv administrație publică în vederea asigurării premiselor creării unei administrații publice mai eficiente în beneficiul socio-economic al societății românești.

Concordanta proiectului cu Obiectivele POS CCE si cu Obiectivele Axei Prioritare 3: Obiectivul general al proiectului urmărește împlinirea obiectivului general al POS CCE respectiv creșterea productivității întreprinderilor românești, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivității Uniunii Europene.

De asemenea, Obiectivul general al proiectului urmărește împlinirea obiectivului Axei prioritare 3 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, respectiv sprijină competitivitatea economică și promovarea interacțiunii între sectorul public și întreprinderi/ cetățeni prin valorificarea potențialului TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • •  Obiectivul specific nr.1: Facilitarea accesului la servicii administrative digitale, furnizate prin mijloace electronice către cetățeni, mediu de afaceri și administrație publică;

 • •  Obiectivul specific nr.2: Eficientizarea activității interne a Primariei Municipiului Craiova prin utilizarea mijloacelor si instrumentelor specifice TIC si prin integrarea in mod digital a serviciilor interne Primariei.

Concordanta proiectului cu obiectivelle specifice ale Domeniului Major de Interventie 2: Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc realizarea obiectivului specific al Domeniului Major de Interventie 2 de a pune la dispoziție serviciile administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetățeni și mediul de afaceri), cât și pentru administrația publică, precum si obiectivul de a crea beneficii pentru utilizatori (cetățeni și mediul de afaceri, administrația publică).

Concordanta proiectului cu obiectivele Operatiunii 1:

De asemenea, obiectivele specifice ale proiectului sunt in concordanta cu obiectivele Operatiunii 1 (Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar), acestea fiind definite astfel incat proiectul sa conducă atat la eficientizarea activitatilor interne ale institutiilor publice care contribuie la furnizarea serviciilor, cat si la furnizarea de noi servicii publice on-line catre cetateni, mediul de afaceri si administratia publica si imbunatatirea serviciilor on-line existente.

Concordanta proiectului cu nevoile cetatenilor si a mediului de afaceri:

Din punctul de vedere al beneficiarilor externi, respectiv cetateni si mediul de afaceri, sistemul centralizat va crea o serie de beneficii importante, precum:

 • •  posibilitatea de a accesa serviciile Primariei prin mijloace electronice, utilizand o interfata centralizata, usor de utilizat.

 • •  efectele implementarii sistemului va crea o serie de beneficii indirecte, precum: scaderea gradului de birocratie, reducerea timpului de raspuns la solicitari cu aproximativ 20%, facilitarea accesului non-stop la serviciile institutiilor publice, scaderea timpilor de asteptare in momentul interactiunii cu Primaria ;

Concordanta proiectului cu nevoile institutiilor participante la proiect:

Din punctul de vedere al beneficiarilor interni, respectiv Primaria si personalul acesteia, sistemul centralizat va crea urmatoarele beneficii:

 • •  eficientizarea fluxurilor intra-organizationale prin eficientizarea activitatii interne, prin interconectarea individuala a subsistemelor interne, atat la nivel fizic, cat si la nivel aplicativ, prin restructurarea fluxurilor de date, eficientizarea acestora si transpunerea lor in mediul electronic;

 • •  eficientizarea fluxurilor inter-organizationale prin dezvoltarea unei platforme TIC care sa permita colaborarea inter-organizationala atat in vederea obtinerii de beneficii reciproce, cat si in vederea optimizarii proceselor inter-organizationale.

 • •  Asigurarea scalabilității și interfațării facile în vederea includerii de noi module sau facilități;

 • •  Îmbunătățirea gestionării proiectelor la nivelul Primariei atât intern, cât și în colaborarea cu alte instituții publice;

 • •  Eficientizarea procesului de depunere, soluționare și monitorizare a tuturor documentelor din cadrul Primariei Targu Secuiesc, prin reducerea semnificativa a timpului necesar;

 • •  reducerea cu aproximativ 80% a timpului necesar de răspuns la solicitările de rapoarte din partea autorităților abilitate

2.3.2. Context

Proiectul este în concordanță cu politicile Uniunii Europene, cât și cu legislația națională. Contextul european are la bază Politica de coeziune în sprijinul creșterii locurilor de muncă 2007-2013 a Uniunii Europene și Inițiativa i2010 „Societatea informațională europeană în 2010”. În Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor, Pregătirea viitorului digital al Europei, evaluarea intermediară a inițiativei i2010, prezentată la Bruxelles pe 17 aprilie 2008, se menționează:

 • -  Rata de utilizare a internetului de mare viteză va fi de 30% în anul 2010;

 • -  Potențialul TIC de a deschide piața unică în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al autorităților publice înseamnă ca libera circulație a cunoștințelor și a inovării ar trebui să fie promovată drept „a cincea libertate” a pieții unice.

În România, rata de penetrare a serviciilor de bandă largă, în ianuarie 2008, era de 9,8%.

Rapoartele Capgemini au reprezentat un instrument relevant pentru măsurarea progresului Uniunii Europene în furnizarea de servicii publice electronice, în perioada 2001-2006. Conform acestora:

 • - nivelul mediu de sofisticare online, pentru cele 20 de servicii de baza nominalizate de Comisia Europeană, a ajuns la 75%, iar procentul serviciilor complet disponibile online, a atins 50%;

 • - doua treimi din serviciile guvernare-mediu de afaceri (G2B) sunt complet gestionate online, și abia o treime din serviciile guvernare-cetățean (G2C) sunt tranzacționabile electronic;

 • - calitativ, s-a remarcat progresul evident in furnizarea de servicii extrem de inovative sub aspect tehnologic.

Experiența europeană în domeniul electronizării serviciilor publice relevă faptul că nu se poate identifica o organizare „tip” ci doar reguli și principii general aplicabile, adaptate contextului național, urmând logica subsidiarității, principiu conform căruia o problemă este soluționată la cel mai apropiat nivel decizional.

Contextul național este reprezentat de Programul de Guvernare 2009-2012, elaborat de Guvernul României, care, la Capitolului 14 Societatea Informațională prezintă ca obiectiv Creșterea gradului de acces al populației la serviciile publice informatizate la un nivel de 20% și Creșterea la 60% a procentului firmelor care utilizează Internetul ca principal mijloc de interacțiune cu instituțiile statului. Deasemenea, la Capitolul 22 Reforma administrației publice, obiectiv de guvernare 3 - Reducerea birocrației și eficientizarea serviciilor publice, direcția de acțiune Creșterea transparenței și eficienței actului administrativ, este prevăzută Reducerea birocrației, reducerea costurilor de funcționare a sistemului administrației publice și extinderea accesului cetățenilor la informațiile publice de interes național și local și servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare electronică (informatizarea administrației publice centrale și locale).

Contextul național are în vedere și următoarele documente strategice: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, elaborată în 2008 și aprobată de Guvernul României, Partea IV Probleme și preocupări specifice situației din România, Capitolul 6 - Capacitatea administrativă și calitatea serviciilor publice - dezvoltarea durabilă ca măsură a eficienței guvernării și a calității politicilor publice; Strategia Guvernului României pentru accelerarea reformei în administrația publică, actualizată, mai 2004, precum și Strategia Guvernului României privind informatizarea administrației publice elaborată în anul 2001.

Informatizarea activității Primariei Craiova, în contextul modernizării administrației publice centrale și locale în România, țară membră a Uniunii Europene, este parte integrantă a Strategiei Guvernului României pentru accelerarea reformei în administrația publică și Strategiei Guvernului României privind informatizarea administrației publice. Reducerea birocrației, obiectiv principal al modernizării administrației publice, presupune în esență aplicarea soluțiilor de e-guvernare (guvernare electronică) și e-administrație, concepte diferite dar care se întrepătrund. Modernizarea informatizării activității Primariei, ca pas principal al modernizării informatizării administrației publice la nivelul județului Dolj, include crearea și aplicarea unui Sistem informatic integrat al Primariei Craiova pentru implementarea de soluții e-guvernare și e-administrație, cu posibilitatea de integrare ulterioară a acestuia cu celelalte structuri ale administrației publice locale, utilizând proceduri electronice pentru schimbul de date.

Principalele obiective în domeniul e-administrație, asumate și de țara noastră ca urmare a angajamentelor semnate la nivel european se referă la:

 • -   Eficientizarea activității administrației publice;

 • -  Facilitarea accesului cetățenilor/ agenților economici/administrație publică la o gamă diversificată de servicii administrative oferite prin mijloace electronice;

 • -  Transparență mai mare a actului decizional în aparatul administrativ.

 • -  Interconectarea sistemelor în guvernarea electronică și împlinirea obiectivelor de e-guvernare, pentru administrația publică locală, presupune în principal rezolvarea următoarelor provocări: Interoperabilitatea, productivitatea, accesul la informație, decalajul digital, integrarea la nivel instituțional, securitatea informațiilor;

 • -  Transpunerea electronică a informației devine tot mai necesara în ultimul timp, fie că este vorba de mediul de afaceri, instituții publice sau administrație publică. Beneficiile oferite de tehnologia informației sunt nenumărate, aceasta oferind oportunități pentru fiecare participant la un schimb de informații;

 • -   Folosirea tehnologiei informației prezintă și noi oportunități: în afara de transpunerea în spațiu virtual a serviciilor existente, se pot oferi noi servicii fără investiții suplimentare în spațiu sau personal, astfel valoarea adăugată a serviciilor va fi sporită;

 • -   Pentru îmbunătățirea performatelor precum și a relației cu cetățenii, este necesară adăugarea de noi funcționalități care să vină în completarea activităților desfășurate de Primarie, astfel încât fluxul organizațional în consiliu să devina mai eficient și mai transparent;

-  Îmbunătățirea performanțelor se poate face prin simpla optimizare a fluxurilor de date ce

curg către cetățean, sau între instituții, astfel încât acestea să devină mai rapide, mai eficiente și mai puțin costisitoare. În prezent, în Primaria Craiova utilizarea resurselor tehnice și umane nu se face la un nivel maxim pentru că nu este posibila crearea unei viziuni de ansamblu în timp real cu privire la dispunerea și disponibilitatea informațiilor astfel ca cetățenii beneficiază de serviciile Primariei după un timp relativ îndelungat de așteptare.

Problema principală cu care se confruntă Primaria Craiova este lipsa unui sistem informatic centralizat, unitar care să poată interconecta și corela atât activitatea internă a consiliului local, cât și să constituie suportul pentru furnizarea serviciilor e-administrație cetățenilor și mediului de afaceri. Fundamentarea implementării sistemului informatic este redată și în Studiile realizate de Agenția Națională a Informaticienilor din Administrația Publică (ANIAP) în anii 2006,2007, studii care analizează stadiul informatizării administrației publice locale in România.

Din analiza răspunsurilor cu privire la arhitectura sistemelor informatice se observă faptul că un procent major al acestor sisteme se caracterizează prin aplicații independente, arhitectură client-server sau web-based fiind încă la nivelul unor procente foarte mici. Studiile apreciază pentru anul 2006 o administrație publică locală de nivel 6,89%, iar pentru 2007, după intrarea în Uniunea Europeană, de nivel 8,36%. Rapoartele ANIAP remarcă pregătirea insuficientă a administrațiilor publice locale în domeniul e-guvernare, precum și necesitatea unei schimbări fundamentale de mentalitate: furnizarea de servicii electronice este un atribut al instituției.

 • 2.3.3. Activități previzionate a se realiza

Activitatea 1 Managementul proiectului, monitorizare și evaluare

În scopul coordonării eficiente a activităților necesare implementării proiectului, va fi înființată Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) format din : Manager proiect, Asistent manager proiect, Manager financiar, Responsabil de relatia cu presa și Manager Tehnic.

Primaria Craiova va organiza o procedura de achiziții publice, in conformitate cu cerințele OUG 34 din 2006, in vederea achiziționării serviciilor de consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului. Se vor subcontracta următoarele activități: Asistență în realizarea caietelor de sarcini pentru achiziția sistem informatic și audit de securitate, Asistenta la servicii de dezvoltare, implementare si integrarea aplicațiilor folosite, in toate cele 4 etape principale, pentru proiectele integrate, Asistență în perioada de instruire în definirea curriculei, verificarea materialelor de curs, Asistență în perioada auditului de securitate, Asistență în vederea realizării rapoartelor tehnice de progres și în depunerea documentelor de rambursare.

Principalele subactivități sunt:

1.1 Realizarea managementului intern de către beneficiar

 • 1.1.1  Întâlnirea de planificare a proiectului

 • 1.1.2  Achiziționarea de servicii de consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului

 • 1.1.3  Monitorizare și controlul activităților

 • 1.1.4  Management financiar-contabil și raportare în cadrul proiectului

 • 1.1.5  Asigurarea logisticii proiectului

1.2   Consultanță în domeniul managementului de proiect

 • 1.2.1  Asistență în realizarea caietelor de sarcini pentru achiziția sistem informatic și audit de securitate

 • 1.2.2  Asistență la servicii de dezvoltare, implementare si integrarea aplicațiilor folosite, în toate cele 4 etape principale, pentru proiectele integrate

 • 1.2.3  Asistență în perioada de instruire în definirea curriculei, verificarea materialelor de curs

 • 1.2.4  Asistență în perioada auditului de securitate

 • 1.2.5 Asistență în vederea realizării rapoartelor tehnice de progres și în depunerea documentelor de rambursare.

Activitatea 2. Servicii de dezvoltare și implementare a soluțiilor software și integrarea aplicațiilor folosite

Pentru selectarea integratorului ce va implementa sistemul informatic integrat, se va organiza procedura de achiziție publică, respectând prevederile OUG 34 din 2006 cu principalele faze: publicare anunț de participare, primirea ofertelor, evaluarea ofertelor, semnarea contractului, publicarea anunțului de atribuire.

Pe baza analizei proceselor la nivelul Primariei Craiovași a cerințelor beneficiarului, integratorul va realiza atât proiectarea noului sistem informatic, cât și modul cum acesta va fi implementat in cadrul Primariei Craiova.

Această activitate se va desfășura în următoarele faze:

2.1    Achiziționarea implementator/integrator sistem informatic integrat incluzând:

Echipamente TIC și dotări

 • •  Aplicații software și licențe software necesare pentru realizarea proiectului

 • •  Servicii de dezvoltare și implementare a soluțiilor software și integrarea aplicațiilor folosite

 • •  Implementarea de soluții de semnătură electronică și plată electronică

 • •  Construirea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului

 • •  Configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

 • •  Customizare Portal și integrarea informațiilor existente pe site-ul curent

 • •  Servicii de instruire a personalului în vederea utilizării produselor software implementate și în vederea asigurării mentenanței soluției

2.2    Analiza cerințelor

 • 2.2.1  Analiza specificațiilor descrise în AN și PT

 • 2.2.2  Adaptare și revizuire a planului de execuție și actualizarea documentației existente în vederea asigurării conformității cu situația curentă

2.3 Proiectare

 • 2.3.1  Definitivarea proiectării arhitecturii software și hardware de ansamblu

 • 2.3.2  Proiectarea de detaliu a întregului sistem informatic

 • 2.3.3  Proiectare infrastructură de rețea

 • 2.4   Amenajarea locației în care vor fi instalate echipamentele

2.5    Livrarea și recepția

 • 2.5.1  Echipamente TIC și dotări

 • 2.5.2  Aplicații software și licențe software necesare pentru realizarea proiectului

2.6   Instalarea și configurarea echipamentelor hardware

 • 2.6.1  Instalare servere, sisteme de operare aferente, antivirus și alte aplicații de bază

 • 2.6.2  Construirea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului la nivelul Primariei

 • 2.6.3  Instalarea și configurarea restului de echipamente prevăzute în cadrul investiției

2.7   Implementare

 • 2.7.1  Realizarea unui website/portal

 • 2.7.2  Migrarea conținutului informatic existent pe situl curent

 • 2.7.3  Implementarea de soluții de semnătură electronică și plată electronică

 • 2.7.4  Instalarea aplicațiilor informatice achiziționate

 • 2.7.5  Customizare și implementare în funcție de specificul fiecărui subsistem

 • 2.7.6  Integrarea funcționalităților și asigurarea interoperabilității între subsisteme

 • 2.7.7  Configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

 • 2.7.8  Acceptanța finală

2.8 Testare

 • 2.8.1 Testarea unitară a fiecărui subsistem individual

 • 2.8.2 Testare sistem

Activitatea 3. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate și cel care va asigura mentenanța.

Pentru instruirea personalului se va asigura:

 • -  realizarea programei de curs și a materialelor didactice;

 • -   organizarea de cursuri pentru viitorii utilizatori;

 • -   organizarea de cursuri pentru viitorii administratori.

Instruirea se va face cu instructori pentru fiecare modul în parte, pe baza planului de instruire care va menționa în principal modulul, datele calendaristice de instruire, funcțiile care vor fi instruite si de asemenea cursanții care vor participa. Planul de instruire se va întocmi împreuna cu utilizatorii pe module.

Fazele principale ale acestei activități:

 • 3.1   Definire curricula de cursuri

 • 3.2   Elaborare materiale de curs

 • 3.3    Instruirea utilizatorilor pe modulele implementate

 • 3.4    Instruirea administratorilor pentru componentele soluției

Activitatea 4. Informare și publicitate pentru proiect

Pentru această activitate se va organiza procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de informare și publicitate, respectând prevederile OUG 34 din 2006, cu principalele faze: publicare anunț de participare, primirea ofertelor, evaluarea ofertelor, semnarea contractului, publicarea anunțului de atribuire. Informarea și publicitatea pentru proiect constau în:

 • -  Editarea și publicarea comunicatelor de presă in ziarul local cu cea mai mare audiență, pentru informare asupra începerii și încheierii activităților proiectului;

 • -  Editarea de pliante, afișe, bannere și autocolante pentru informare asupra proiectului; menționarea participării Uniunii Europene pe prima pagina a portalului;

 • -  Organizarea a două conferințe de presă la începutul și la finalul proiectului pentru diseminarea rezultatelor.

Rezultatele activității de promovare și vizibilitatea a proiectului se vor concretiza în:

 • -  Comunicate de presă - 2 comunicate de presa la lansarea proiectului și altul la finalizarea lui, într-un ziar cu larga audiență.

 • -   Diseminarea informațiilor cu privire la proiect prin: pliante A4/A3, afișe, bannere si autocolante.

 • -   Organizarea conferințelor de presă la începutul și la sfârșitul proiectului, pentru 100 de participanți;

 • -  Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România, postate pe Portal.

 • -  Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro

Fazele principale ale acestei activități:

 • 4.1    Achiziție publică - contract servicii de informare și publicitate

4.2   Promovarea și publicitatea proiectului

 • 4.2.1  Realizare materiale publicitare: afișe, materiale promoționale (broșuri, bannere), etichete autocolante

 • 4.2.2  Conferințe de presă, anunțuri de presă:

 • 4.2.2.1 La demararea proiectului

 • 4.2.2.2 La finalizarea proiectului în vederea prezentării rezultatelor, atingerii obiectivelor și impactul ulterior al proiectului

 • 4.2.3  Publicitate continua pe web-siteul Primariei Craiova, inclusiv includerea siglelor și a linkurilor obligatorii

Activitatea 5. Auditarea parțială și finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securității aplicației

Respectând prevederile OUG 34 din 2006, vor fi achiziționate servicii de audit financiar care să realizeze atât auditul intermediar cât și pe cel final al proiectului și servicii de audit de securitate.

Fazele principale ale acestei activități:

 • 5.1    Achiziție publică - contract servicii de audit financiar

5.2    Servicii de auditare tehnico-financiară

 • 5.2.1  Intermediare

 • 5.2.2  Finale

 • 5.3    Achiziție publică - contract servicii de audit de securitate

 • 5.4    Servicii de auditare de securitate

Activitatea 6. Lansare în producție

In urma desfasurarii testelor aferente tuturor functionalitatilor implementate si in urma implementarii tuturor corectiilor la nivel integrativ si aplicativ, sistemul va putea fi lansat in productie.

2.3.4. Justificarea necesității implementării proiectului

Problema principală cu care se confruntă Consiliul Local Craiova este lipsa unui sistem informatic centralizat, unitar care să poată interconecta și corela atât activitatea internă a consiliului cât și să constituie suportul pentru furnizarea serviciilor e-administrație cetățenilor și mediului de afaceri. Furnizarea de servicii electronice este un atribut al instituției.

Fluxul intern de documente ce se vehiculează între departamentele Consiliului Local Craiova este greoi din cauza lipsei unui sistem informatic centralizat, care să integreze documentele specifice fiecărui departament, fapt ce conduce la o eficiență scăzută a activității interne a consiliului.

Schimbul de documente/date/informații se realizează pe suport hârtie între Consiliul Local Craiova și instituțiile subordonate, fiind un proces îndelungat și anevoios.

Implementarea sistemului integrat în cadrul Consiliului Local Craiova generează beneficii în ce privește atât guvernarea electronică cât și administrația electronică.

Astfel, noul sistem informațional-informatic va oferi cetățenilor și mediului de afaceri noi servicii electronice interactive, cu orientare spre e-administrație precum și servicii interne cu orientare spre e-guvernare. Toate acestea vor fi integrate intr-un portal modern, simplu de folosit și eficient, menit să optimizeze relațiile dintre domeniul public și cel privat, în scopul creșterii beneficiilor ambelor părți.

În urma implementării proiectului, nivelul de sofisticare oferit de către sistem va crește la nivelul maxim - nivelul 5, deoarece acest sistem informatic va manifesta caracteristici de personalizare și proactivitate.

Activitățile interne ale Primariei se realizează cu aplicații depășite sau neactualizate conform noilor reglementări, care nu sunt integrate, cu ajutorul programelor de calcul tabelar sau chiar în mod tradițional, cu pixul și hârtia. Acest mod de lucru este evident deficitar, timpii de rezolvare a activităților fiind mari și probabilitatea foarte mare a apariției unor greșeli, datorate în special ineficientei prelucrării datelor. De asemenea, la momentul actual este inexistentă procedura copiilor de siguranță, iar gestiunea documentelor și a fluxului informațional din instituție se realizează în mod tradițional, nefiind asigurată o versionare a documentelor. Pe lângă acestea se poate menționa lipsa unui instrument care să permită transferul electronic al datelor de la departamentul A la departamentul B; datele sunt introduse în diverse formate și aplicații, o parte din ele fără posibilitate de export.

In prezent, in relația cu instituțiile subordonate nu se utilizează mijloace specifice TIC. Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, prin intermediul internetului oferă posibilitatea integrării serviciilor, bazându-se pe conceptul de cetățean-utilizator. Astfel, serviciul oferit este îmbunătățit, cheltuielile administrației publice și ale cetățenilor sunt reduse iar eficienta și controlul sunt îmbunătățite.

În prezent servicii publice on-line existente sunt insuficiente pentru a face fata nevoilor cetatenilor. Utilizarea TIC si mecanismelor si instrumentelor specifice TIC poate aduce o imbunatatire masiva a calitatii serviciilor, atat din perspectiva accesului la informații și servicii (365 zile pe an, 24 ore pe zi prin aplicații de tip Portal), cat si prin cresterea semnificativa a gradului de diseminare si procesare a unei cantități mari de informații primite de catre administrația publică de la cetățeni.

Pentru a crește eficienta în îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Local, este nevoie de implementarea unui sistem informatic integrat, care să centralizeze informațiile și să ajute la exploatarea lor eficienta. Consolidarea imaginii Primariei Craiova, precum și încrederea acordata de către cetățeni serviciilor publice, eliminarea disfuncționalităților administrative, precum și gestionarea eficientă a resurselor, nu se poate realiza decât prin introducerea unor masuri care să asigure creșterea eficientei activității zilnice și utilizarea superioară a resurselor tehnice, umane și financiare disponibile.

Pentru a îndeplini aceste scopuri, este necesara fundamentarea unui nou flux organizațional și informațional, o schimbare benefică a proceselor instituției, prin optimizarea lor. Acestea vor deveni transparente pentru beneficiar, modulare și ușor de dezvoltat ulterior de către instituție. În acest fel, va fi sporită transparența proceselor publice, va fi eliminata birocrația, va fi accentuate eficienta utilizării fondurilor publice, și în primul rând se va remarca o creștere a încrederii populației în administrația publică.

Rezolvarea unitară din punct de vedere informatic a activităților specifice instituției constă în implementarea unui Sistem Informatic Integrat. Acesta este o suită de baze de date și aplicații care gestionează activitățile principale din cadrul Consiliului Local, oferind suport de comunicare interactivă între angajați, instituție și entități subordonate/ între instituție și cetățeni, între instituție și mediul de afaceri, prin mijloace moderne de comunicare. Orice document, în principiu cereri, reclamații sau sesizări se prelucrează în mod unitar, termenele scadente sunt gestionate la nivel de sarcini / rol sau chiar utilizator. Aplicațiile oferă funcționalități de arhivare și regăsire ușoară a documentelor după diferite criterii. Pornind de la un template aplicativ se pot personaliza ușor și rapid aplicații distincte, organizate la nivel de departamente, în funcție de modul de tratare a fiecărui document în parte : pe ce rută, ce format de documente se procesează, cine sunt utilizatorii și care este nivelul de acces la informație, termene de rezolvare, rapoarte și scadențare specifice.

Tinand cont de strategiile si programele prezentate in capitolul „2.3.2. Context”, consideram imperativa dezvoltarea arhitecturii noului sistem astfel incat sa respecte urmatoarele principii:

 • •  Respectarea principiului neutralității tehnologice - nu se favorizează o anumită marcă, soluție tehnologică, hardware sau software;

 • •  Accesibilitatea serviciilor oferite prin canale electronice (portal, infokiosk) si pentru persoane cu disabilități

 • •  Informatizarea tuturor proceselor interne responsabile cu furnizarea serviciilor on-line ce fac obiectul prezentului proiect

 • •  Soluția tehnică va trebui să fie scalabilă din punct de vedere al numărului de utilizatori, a locațiilor de culegere date (în vederea extinderii și la alte Servicii Publice) (scalabilitate pe orizontală) și a serviciilor electronice si funcționalităților oferite (scalabilitate pe verticală); în acest sens soluția va trebui realizată pe o platformă tehnologică ce permite asigurarea acestor principii de scalabilitate; soluția va trebui să aibă un grad mare de parametrizare și să facă față independent la modificările de structură organizatorică și de proces din partea beneficiarului;

 • •  Proiectarea soluției trebuie să facă față la un număr estimat de 30.000 de beneficiari ai serviciilor electronice din care 1000 concurenți și 300 de utilizatori ai componentei Intranet back-office.

 • •  Soluția trebuie să permită integrarea cu alte sisteme informatice (locale și/sau naționale) folosind facilități de semnătură electronică, serviciile web, interfețe API publice bazate pe standarde deschise (SOA, Web services, XML); toate interfețele realizate vor fi bazate pe standarde neproprietare.

 • •  Soluția tehnică va trebui să fie în concordanță cu legislația națională în vigoare (Legea nr. 544/2001, cu privire la liberul acces la informațiile de interes public, Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Hotărârea nr. 1007/2001 cu privire la Strategia Guvernului privind informatizarea administrației publice, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, H.G. 1085/2003 privind aplicarea Legii 161/2003, Hotărârea 538/2004 privind modificarea și completarea HG 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 161/2003, Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

 • •  Disponibilitatea 24/7 (24 de ore 7 zile pe saptamana) si accesibilitatea serviciilor electronice oferite pentru un numar cat mai mare de persoane prin design centrat pe nevoile cetateanului, continut relevant si mecanisme de navigare simple si clare; pentru disponibilitate, soluția tehnica trebuie sa asigure redundanța din punct de vedere al comunicaților intranet (redundanta intre componentele proiectului din reteaua locala) și a soluțiilor software (servere de aplicatii, baze de date, web) care implementează furnizarea serviciilor electronice; redundanța solicitată este de tipul „load balancing și fail-over” pentru componentele Internet și Extranet (Portal, Servicii Electronice, Securitate și Acces) și de tipul „fail-over” pentru componenta Intranet (toate subsistemele din back-office).

 • •  Dezvoltarea unei solutii tehnice inovative care sa promoveze colaborarea cetatean-autoritate publica

 • •  Solutia trebuie sa aduca o imbunatatire a arhitecturii IT existente

 • •  Păstrarea soluțiilor informatice existente și funcționale, upgrade-ul și integrarea lor cu soluțiile propuse de prezentul proiect în măsura în care acestea contribuie la furnizarea serviciilor electronice propuse în cadrul proiectului

 • •  Păstrarea informației utile legate de instituție și administrația publică într-un singur loc centralizat și prezentarea ei folosind diverse mijloace (portal, infokiosc, call-center)

 • •  Din punct de vedere al localizării, sistemul informatic propus de proiect trebuie adaptat functional in totalitate la caracteristicile nationale: coduri corecte, sortari, nomenclatoare, taste speciale, ecrane in limba romana, mesaje in limba romana; toată documentatia utilizator impreuna cu materialele pentru instruire vor fi livrate in limba romana

 • •  Siguranta in exploatare se bazeaza pe repetitivitatea cu care arhitectura a fost implementata cu succes ca arhitectura de sistem standard. Siguranta in exploatare poate afecta in mod direct disponibiitatea la nivel macro a sistemului si in mod indirect, gradul de succes care poate ifi atinsă in ariile precum: securitatea, scalabiitatea, capaciatea de management si performanta; Siguranta in exploatare se adreseaza mai multor nivele (layere) si este in special critica pentru scalabiitatea solutiei si performantea aplicatiilor individuale.

 • •  Standardizarea creaza o baza solida pentru managementul cresteri sistemului, asigurand integrarea proceselor/aplicatiilor si a tehnologiilor din cadrul organizatiei. Sistemul nu trebuie sa permita pierderea datelor, in acest sens find necesare capabiitati de restaurare in caz de accident si modalitati de prevenire a acestora. Totodata, arhitectura de sistem va avea o componenta de securizare a infrastructurii care sa nu permita accesul neautorizat la date; Aplicatille si platforma hardware vor fi astfel proiectate pentru a respecta standardele de aplicatie in domeniu (3 niveluri): baze de date, server de aplicatii si interfata utiizator. Dispunerea componentelor aplicațiilor pe echipamente se va face in conformitate cu specificul fiecarei componente: cele de baza de date pe serverul de baza de date, cele de aplicatii pe serverele de aplicatii iar cele de interfata grafica pe calculatoarele operatorilor.

 • •  Interconectarea cu SEN (Sistemul Electronic National), în baza Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnitati publice, a functii publice in mediul de alaceri, prevenirea sanctionarea corupției, a fost înflintat Sistemul Electronic National (SEN), ca platforma comună pentru dezvoltarea guvernarii electronice în România. SEN reprezintă punctul central de acces la informatii și servicii electronice ale administratiei publice, ce ofera utilizatorilor o gamă de servicii electronice destinate companiilor private, acces la formularele procedurile administrative ale administratiei publice și acces la informatii de contact ale institutiilor publice centrale și locale. In prezent în SEN st implementate urmatoarele servicii:

o Portalul principal SEN și accesul celor interesati la informatii privind punctele de contact ale institutiilor publice

o informarea celor interesati cu privire la procedurile de prelucrare și formularele administrative ale institutiilor publice locale centrale

o Accesul la servicii electronice ale administratiei publice centrale (transmiterea electronica securizată a unui număr de 9 declaratii ale contribuabililor către:ANAF, ANOFM, CNAS și CNPAS, precum și comunicarea online a rezultatului prelucrarii declaratiior

Oportunitatea implementării sistemului informatic integrat și valoarea sa adăugată pot fi cuantificate prin intermediul beneficiilor aduse, dintre care, mentionam:

 • -   Prezentarea de informații utile accesibile cetățenilor și altor instituții într-un singur loc referitoare la activitatea și serviciile Consiliului Local Craiova;

 • -   Creșterea eficienței atât la nivelul administrației locale, cât și la nivelul instituțiilor subordonate sau care interacționează direct cu Consiliul Local Craiova din perspectiva comunicației și a documentelor interschimbate ;

 • -  Posibilitatea extinderii ulterioare prin adăugarea de noi servicii cu valoare adăugată atât pentru cetățeni, cât și intern în vederea activităților specifice;

 • -  Reducerea spațiului necesar stocării documentelor fizice;

 • -  Reducerea numărului de persoane implicate în cadrul fluxurilor interne;

 • -  Un management eficient al proiectelor din perspectiva activităților și a resurselor implicate (timp, resurse umane și materiale);

 • -   Gestiunea facila a investițiilor și a contractelor, cu posibilitatea realizării de previziuni;

 • -  Gestiunea unitară și coerentă a tuturor rutelor de transport, precum și oferirea de informații detaliate aferente fiecărei curse;

 • -   Evidență contabilă clară, gestiunea veniturilor, a investițiilor, precum și a fluxurilor de numerar;

 • -   Scăderea timpului necesar căutării și transmiterii documentelor;

 • -  Asigurarea unui grad sporit de securitate a informațiilor și a documentelor stocate în format electronic;

 • -  Gestiune și management eficient al documentelor electronice ale Consiliului Local;

 • -  Existența unei infrastructuri IT și a unui număr mare de stații de lucru creează premisele utilizării noului sistem de către un număr crescut de angajați ai Consiliului Local Craiova;

 • -   Securizarea schimbului de informații cu cetățenii și alte instituții;

 • -   Verificarea stării solicitărilor făcute și emiterea de notificări privind schimbările de stare ale cererilor. Astfel timpul de răspuns al serviciilor scade, accesibilitatea crescând prin oferirea de informații mult mai rapid și comod către cetățeni;

 • -   Atragerea de vizitatori și de noi investitori prin multitudinea de servicii informative și informaționale disponibile online, prin servicii administrative prompte și ușor accesibile;

 • -   Creșterea încrederii populației în administrarea publică prin oferirea unui mediu interactiv și transparent.

2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Proiectul se va implementa la sediul Consiliulului Local al Municipiului Craiova din Str. A. I Cuza, nr. 7, Craiova, judetul Dolj.

Resursele materiale implicate se încadrează în următoarele categorii:

 • -  Spații dedicate;

 • -  Mobilier aferent;

 • -   Infrastructura generală;

Locația unde se va implementa proiectul, respectiv sediul Primariei Craiova, va dispune de spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților, dotat cu echipamente IT si de comunicații, rechizite, mobilier adecvat, acces internet, acces telefon, fax, posibilități de imprimare. Totodata, se va pune la dispoziție pentru realizarea acestui proiect arhitectura IT existenta la acest moment, atât la nivel hardware, software, cat si infrastructural, astfel încât toate activitățile din proiect sa se realizeze în conformitate cu graficul de activități, fără întârzieri. Toate spatiile dispun de instalații de alimentare cu energie electrica. Celelalte condiții de lucru vor fi asigurate (încălzire, facilități sanitare etc.).

De asemenea, se va aloca și spațiul necesar pentru depozitarea întregii documentații rezultate in urma proiectului asigurându-se în acest fel corectitudine, claritate, ușurința și transparență în coordonarea, valorificarea și monitorizarea proiectului.

In prezent, in institutie se gasesc in stare de functionare urmatoarele echipamente si software de baza:

Numar

Echipamente/licente

Tip

Producator

Anul intrarii in functiune

|70

PC

-

<2004

70

Windows XP PRO

Microsoft

2007

34

PC

comrace

2004

34

Windows XP PRO

Microsoft

2004

18

Microsoft Office

Microsoft

2004

35

PC

comrace

2005

35

Windows XP PRO

Microsoft

2005

74

PC

flamingo

2006

74

Windows XP PRO

Microsoft

2006

57

PC

comrace

2007

57

Windows XP PRO

Microsoft

2007

57

Microsoft Office

Microsoft

2007

40

PC

fujitsu-siemens

2008

40

Windows XP PRO

Microsoft

2008

40

Microsoft Office

Microsoft

2008

1

server

comrace

2005

1

Windows Server 2003

Microsoft

2005

2

server

comrace

2006

2

Windows Server 2003

Microsoft

2006

1

server

dell

2007

1

Windows Server 2003

Microsoft

2007

1

Microsoft SQL server

Microsoft

2007

5

server

fujitsu-siemens

2008

5

Windows Server 2008

Microsoft

2008

5

Laptop

acer

2004

5

Windows XP Home

Microsoft

2004

1

Laptop

comrace

2005

1

Windows XP Home

Microsoft

2005

2

Laptop

comrace

2006

2

Windows XP Home

Microsoft

2006

29

Laptop

acer

2007

29

Windows XP PRO

Microsoft

2007

29

Microsoft Office

Microsoft

2007

2

Laptop

sony

2008

2

Windows Vista Home

Microsoft

2008

2

Microsoft Office

Microsoft

2008

43

imprimantă

HP/Canon

2006

68

imprimantă

HP/Canon

2007

75

imprimantă

Xerox/Brother

2008

1

scaner

HP

2007

 • 2.3.6. Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate ca urmare a desfasurarii cu succes a activitatilor propuse sunt urmatoarele:

Activitatea 1. Managementul proiectului, monitorizare și evaluare

Rezultatele anticipate ca urmare a desfășurării acestei activități sunt:

 • > Plan de lucru proiect;

 • > Fișe de post membrii UIP;

 • > Evidențe contabile, facturi;

 • > Dosare de rambursare;

 • > Contract servicii de consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului;

 • > Selectarea Consultantului;

 • > Fișe de post echipă Consultant;

 • > Rapoarte de progres.

Activitatea 2. Servicii de dezvoltare și implementare a soluțiilor software și integrarea aplicațiilor folosite

Rezultatele anticipate ca urmare a desfășurării acestei activități sunt:

 • > Contract achiziție implementator/integrator sistem informatic integrat

 • > Echipamente hardware achiziționate prin proiect

 • > Aplicații software achiziționate prin proiect

Activitatea 3. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate și cel care va asigura mentenanța

Rezultatele anticipate ca urmare a desfășurării acestei activități sunt:

 • > Curriculă cursuri pentru utilizatori;

 • > Curriculă cursuri pentru administratorii ce asigură mentenanța;

 • > Materiale curs pentru utilizatori și pentru administratorii ce asigură mentenanța;

 • >  50 participanți la instruire;

 • > 5 persoane instruite pentru administrarea și mentenanța sistemului informatic;

 • >  55 certificate de participare;

 • >  55 participanți instruiți, capabili să utilizeze noul sistem informatic integrat;

Activitatea 4. Informare și publicitate pentru proiect

Rezultatele anticipate ca urmare a desfășurării acestei activități sunt:

 • > Contract achiziție servicii de informare și publicitate proiect;

 • > Selectare furnizor;

 • > Comunicate de presă - 2 comunicate de presă, unul la lansarea proiectului și altul la finalizarea lui, într-un ziar cu largă audiență;

 • > Diseminarea informațiilor cu privire la proiect prin: 2000 pliante A4/A3, 100 afișe, 1 bannere, 60 autocolante.

 • > Organizarea a 2 conferințe de presă, la începutul și la sfârșitul proiectului, pentru 100 de participanți;

 • > Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe Portalul Municipiului Craiova, creat prin proiect;

 • > Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro

Activitatea 5. Auditarea parțială și finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securității aplicației

Rezultatele anticipate ca urmare a desfășurării acestei activități sunt:

 • > Contract achiziție servicii de audit financiar;

 • > Selectarea furnizorului;

 • > Raport de audit intermediar;

 • > Raport de audit final;

 • > Contract achiziție servicii de audit de securitate;

 • > Raport audit de securitate.

Activitatea 6. Lansare în producție

Rezultatele anticipate ca urmare a desfășurării acestei activități sunt:

 • > Furnizori de produse și servicii selectați;

 • > Sistem informatic integrat funcțional;

 • > Utilizatori de sistem instruiți;

 • > Proiectul a devenit cunoscut publicului larg prin activitățile de informare și publicitate;

 • > Proiectul a fost gestionat corespunzător, prin activitățile de management de proiect

2.3.7. Potențialii beneficiari ai proiectului/ grupul țintă cuantificat (dacă este posibil)

Grupurile țintă ale proiectului se împart în:

 • >  Beneficiari directi:

Cetatenii Municipiului Craiova - sunt beneficiarii acestui sistem integrator modern, disponibil 24 de ore din 24, care faciliteaza accesul la informatiile publice si la serviciile administratiei publice; vor beneficia de avantaje precum: reducerea gradului de birocratie si a timpilor de asteptare in elaborarea unei cereri, scaderea costurilor de transport catre institutia publica; din cei 320.000 de locuitori ai Municipiului Craiova, un numar de 70.000 de cetateni au acces la internet si, in mod implicit, acestia vor fi potentialii beneficiari ai noului sistem. Totodata, in centrul orasului este acces gratuit wireless la internet, iar pe viitor zonele de acoperire cu internet gratuit vor fi extinse.

Mediul de Afaceri din Municipiul Craiova - Cele 3.000 de persoane juridice ale Municipiului Craiova vor avea acces la toate serviciile on-line furnizate, astfel beneficiind de avantajele aduse de noul sistem in egala masura cu cetatenii municipiului;

Primaria Municipiului Craiova -implementarea acestui sistem informatic la nivelul Primariei va determina cresterea si imbunatatirea interactiunii cu cetatenii si mediul de afaceri, astfel crescand disponibilitatea si usurinta accesarii serviciilor publice oferite; toate directiile si compartimentele din care este formata Primaria vor beneficia de avantajele aduse de noul sistem;

Institutiile subordonate Primariei - schimbul de date dintre institutiile publice va fi imbunatatit considerabil, intr-un cadru organizat si securizat, facilitand o interactiune inter-institutionala mult mai rapida si mai eficienta, diminuandu-se timpii morti si costurile relationarii inter-institutionale; avand in vedere aceste premise, va creste eficienta serviciilor publice oferite si se va imbunatati relatia dintre Primarie si institutiile subordona acesteia.

Angajatii institutiilor implicate in proiect- sistemul informatic va integra serviciile oferite de institutiile implicate, eficientizand si diminuand munca angajatilor;

 • >  Beneficiarii indirecti:

Judetul Dolj - crearea premiselor unei dezvoltari durabile ale judetului Dolj, bazate pe cresterea productivitatii si dezvoltarea mediului de afaceri va avea impact indirect asupra intregii Regiuni de Dezvoltare Sud-Vest; totodata, se vor crea bazele unei infrastructuri stabile si scalabile, ce va permite pe viitor interconectarea serviciilor publice din toata Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest.

2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Cerințele minime de experiența similară și expertiză cerute prin caietul de sarcini în vederea selectării consultantului care va asigura serviciile de management de proiect pe partea tehnică a investiției sunt următoarele:

 • -  Participarea la cel puțin 1 proiect de implementare de soluție în domeniul sistemelor informatice;

 • -  Participarea la cel puțin 3 proiecte de consultanță în domeniul sistemelor informatice;

 • -  Asigurarea a minimum 2 specialiști care au participat, în poziții de expert cheie, în cadrul unui proiect în domeniul implementării sistemelor informatice;

 • -  Asigurarea managementului de proiect în cel puțin 1 proiect desfășurat de o Autoritate/Instituție publică cu finanțare din fonduri europene.

Din partea Consultantului, în conformitate cu cerințele care vor fi formulate în caietul de sarcini, echipa de proiect va fi formată din cel puțin:

 • -  Manager tehnic de proiect;

 • -   Expert IT - va oferi asistență tehnică de specialitate în elaborarea caietelor de sarcini, supervizarea tehnică a implementării proiectului, va fi membru al echipei de recepție.

Activitățile de management care vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt:

Servicii de management de proiect:

 • -  Asistarea echipei de proiect (UIP) desemnată de Beneficiar prin participarea cu experții solicitați conform caietului de sarcini, la implementarea tuturor activităților din proiect;

 • -   Planificarea activităților și achizițiilor, pe baza unei ierarhii de obligații contractuale și pe baza identificării datelor de livrare și a livrabilelor ;

 • -   Urmărirea progresului conform planului de proiect și raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificării acestuia;

 • -   Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calității;

 • -   Corectarea / Optimizarea activităților;

 • -   Asigurarea controlului schimbărilor aprobate în proiect;

 • -  Elaborarea documentației de implementare a proiectului și depunerea acesteia la sediul Organismului Intermediar al programului, conform cerințelor contractului de finanțare;

 • -   Elaborarea rapoartelor anuale privind durabilitatea investiției, timp de 3 ani după finalizarea activităților proiectului;

 • -   Redactarea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres;

 • -   Participarea activă la pregătirea și desfășurarea activităților informative și de publicitate.

 • •  Asistență în derularea procedurilor de achiziție publică - Consultantul va fi implicat în procesul de achiziții publice derulate de Consiliul Local Craiova pentru implementarea proiectului prin:

 • -   Participarea la întocmirea caietelor de sarcini pentru licitațiile de echipamente, aplicații software, servicii de dezvoltare, implementare și integrare pentru proiectele integrate, necesare implementării activităților proiectului;

 • -   Participarea în comisia de evaluare a ofertelor tehnice pentru selectarea furnizorului de echipamente, aplicații software, servicii de dezvoltare, implementare și integrare pentru proiectele integrate, necesare implementării activităților proiectului;

 • -   Participarea în comisia de recepție a echipamentelor, aplicațiilor software, serviciilor de dezvoltare, implementare și integrare pentru proiectele integrate, necesare implementării activităților proiectului;

 • -   Participarea la realizarea caietelor de sarcini pentru selectarea furnizorului de servicii de informare și publicitate;

 • -   Participarea la realizarea caietelor de sarcini pentru selectarea auditorului;

 • -   Participarea la evaluarea ofertelor și stabilirea ofertei câștigătoare.

 • •  Asistență tehnică pe perioada implementării proiectului;

 • •  Asistență tehnică pe perioada auditului de securitate

În scopul coordonării eficiente a activităților necesare implementării proiectului, din partea Consiliului Local Craiova va fi înființată Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Unitatea de Implementare a Proiectului va colabora cu Consultantul în vederea implementării cu succes a proiectului și de asemenea va verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.

Persoanale alese să facă parte din Unitatea de Implementare a Proiectului au fost implicate în proiectele derulate prin fonduri europene, dobândind experiența necesară în gestionarea proiectelor.

Componența UIP din partea Consiliului Local Craiova va fi următoarea:

 • 1. Manager proiect

 • 2. Asistent manager proiect

 • 3. Manager tehnic

 • 4. Manager financiar

 • 5. Responsabil relatia cu presa

Persoanele implicate/avute în vedere pentru managementul proiectului sunt: Elvira Stancu, Claudiu Popescu, Marius Chetoiu, Ionuț Ciobanu, Delia Ciucă.

Cele cinci persoane vor ocupa urmatoarele pozitii:

- Manager de proiect: Elvira Stancu, Director Executiv - Direcția Relații Publice

 • -   Asistentul Managerului de proiect: Claudiu Popescu - Șef Serviciu Informații Publice, Dispecerat

 • -   Managerul Financiar: Marius Chetoiu - Inspector Birou Implementare proiecte și programe de dezvoltare

 • -   Managerul tehnic: Ionuț Ciobanu, Inspector - Serviciul Informatică

 • -   Responsabil de relația cu presa, organismul intermediar/autoritatea de management: Delia Ciucă - inspector - Serviciul Informații Publice, Dispecerat

Managerul de proiect are rolul de a identifica strategiile de implementare a proiectului si de a supraveghea realizarea obiectivelor propuse la timp si in parametrii stabiliti. El va fi responsabil cu:

 • -  managementul global al proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse de proiect și a tuturor cerințelor impuse de finanțator prin contractul de finanțare;

 • -   coordonarea activității de întocmire a rapoartelor tehnice și financiare, intermediare și finale;

 • -   organizarea și coordonarea activității echipei de implementare a proiectului;

 • -  controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului, încadrarea în grafic si in bugetului aprobat a activităților prevăzute în proiect;

 • -  identificarea eventualelor probleme apărute în derularea proiectului și luarea de măsuri corective pentru buna desfășurare a acestuia;

 • -  îndeplinirea tuturor criteriilor de bună performanță impuse de Autoritatea Contractantă.

Asistentul Managerului de proiect va fi responsabil de:

 • -  întocmirea rapoartelor tehnice intermediare si finale;

 • -  întocmirea programului de desfășurare a intalnirilor intre membrii echipei de proiect cat si cu constructorul;

 • -   organizarea administrativa a activității de implementare si evaluare a proiectului.

 • -   sprijina managerul de proiect in toate activitatile desfasurate de acesta.

Managerul financiar va fi responsabil de:

 • -   organizarea evidenței contabile si a inregistrarilor financiare;

 • -   corectitudinea efectuării plăților și a tuturor operațiunilor financiare din acest proiect conform cerințelor impuse prin contractul de finantare;

 • -  urmărirea tuturor operațiunilor bancare prin contul proiectului;

 • -  respectarea alocărilor bugetare conform bugetului prezentat în proiect;

 • -  previzionarea și planificarea necesarului pentru plăți;

 • -   respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile și neeligibile;

Managerul tehnic va fi responsabil cu:

 • -   Răspunde pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor ce ii revin conform fișei postului;

 • -   Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiilor specifice atribuțiilor sale, cuprinse în documentele semnate de managerul de proiect;

 • -   Răspunde, din punctul de vedere tehnic și al asistenței de specialitate, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul UIP;

 • -   Asigura păstrarea confidențialității activității documentelor realizate în cadrul proiectului

Responsabilul de relația cu presa, organismul intermediar/autoritatea de management va avea urmatoarele atributii:

 • -   asigura intrefata pentru comunicarea dintre solicitant si organismul intermediar/autoritatea de management cu privire la toate aspectele legate de cerearea de finantare si de implementarea proiectului;

 • -  asigura logistica necesara desfasurarii tuturor evenimentelor legate de lansarea, implementarea si finalizarea proiectului;

 • -   asigura legatura cu mass - media pentru realizare activitatilor de vizibilitate a proiectului;

 • -   asigura diseminarea rezultatelor proiectului

Monitorizarea activității consultantului care va asigura serviciile de management de proiect:

Monitorizarea activității Consultantului care va furniza servicii de management al proiectului se va face de către Beneficiar, respectiv de către membrii desemnați în Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Consiliului Local Craiova, prin verificarea conținutului tuturor documentelor transmise de acesta (rapoarte trimestriale, rapoarte finale, documentație de rambursare) urmărindu-se ca acestea să fie complete și corecte, să răspundă cerințelor impuse de finanțator. Predarea livrabilelor va trebui făcută în timp util, astfel încât să nu existe întârzieri în depunerea documentației necesare la finanțator.

De asemenea, se va monitoriza permanent evoluția și realizările echipei selectate, comparându-se cu cerințele din caietul de sarcini și cu oferta transmisă de contractor. Monitorizarea are ca scop asigurarea faptului că proiectul se desfășoară conform planificării din calendarul activităților și identificarea potențialelor probleme care ar putea apărea pe parcursul implementării, propunând soluții de îmbunătățire a implementării.

În cazul apariției unor întârzieri în livrare se vor aplica toate corecțiile și penalizările conform cu contractul încheiat între părți iar în cazul apariției unor probleme de comunicare între membrii celor două echipe, acestea vor fi rezolvate pe cale amiabila astfel încât nici una din parți să nu aibă de suferit și să nu pună în pericol ducerea la bun sfârșit a proiectului.

Procedura de verificare-supervizare a activității echipei de proiect a Consultantului va conține:

 • •  Activități de verificare pe parcurs;

 • •  Activități de acceptanță-recepție.

Activitățile de verificare pe parcurs se derulează prin ședințe operative săptămânale sau ori de cate ori este necesar, prin analiza rapoartelor de progres privind nivelul de îndeplinire al fiecărei activități din planul de proiect. Rapoartele de analiza privind progresul trebuie să includă indicatori ponderați de evaluare a progresului (valoare absolută, valoare relativă la planificare, valoare relativă la precedenta ședința operativă), analiza cauzelor întârzierilor, analiza rezolvării problemelor semnalate anterior, măsuri de corecție de curs propuse, evaluarea riscurilor, chestiunile ce trebuie escaladate la nivelul Beneficiarului.

Activitățile de acceptanță-recepție se realizează la termenele prevăzute de planul de proiect actualizat. Ele presupun acceptanța cantitativa (prin verificarea cantităților livrate) și calitativă (prin verificarea criteriilor de acceptanță - inclusiv trecerea cu succes a testelor de acceptanță).

Acceptanța se consemnează în procese verbale semnate și arhivate de ambele părți, cu obiecții sau fără obiecții. În cazul neîndeplinirii criteriilor de acceptanță, părțile vor identifica cantitatea și nivelul neîndeplinirii și vor stabili masurile necesare de corecție de curs, inclusiv eventuala escaladare a problemelor ivite și vor include pe o listă specială de supraveghere problemele până la rezolvarea acestora.

Monitorizarea implementării proiectului:

Echipa de proiect, respectiv Unitatea de Implementare a Proiectului din partea Beneficiarului, împreună cu echipa din partea Consultantului vor organiza săptămânal ședințe de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementului riscurilor. Instrumentele utilizate de către UIP în monitorizarea proiectului vor fi în principal Matricea Cadru Logic, Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiției și Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui și actualiza periodic, pornind de la concluziile ședințelor de progres.

Echipa de proiect, respectiv Unitatea de Implementare a Proiectului împreună cu echipa din partea Consultantului vor elabora rapoarte intermediare de progres tehnice și financiare și un raport final. Minutele întocmite de UIP în cadrul ședințelor de progres vor sta la baza elaborării acestor rapoarte.

Strategia de monitorizare constă în folosirea metodologiei în cascadă. Avantajele acestei strategii sunt:

 • -  actualizarea cu regularitate a planului de proiect ;

 • -  planificarea etapelor și a modului de implementare înainte de începerea activităților;

 • -  metoda sistematica de urmărire a revizuirilor planului de proiect și a urmăririi evoluției propunerii in timp, până la terminarea lucrărilor;

 • -  definirea in mod clar a livrabilelor care trebuie predate finanțatorului, momente de referință în desfășurarea proiectului;

 • -  implicarea totală in analiza și decizia punctelor critice din desfășurarea proiectului;

 • -  minimizarea riscurilor de proiect, analiza continuă a factorilor de risc și generarea unor variante pentru care se poate opta;

 • -  controlul eficient al schimbărilor determinate de derularea proiectului și managementul costurilor;

 • -  metode moderne de comunicare intre membrii echipelor implicate in proiect;

 • -   facilitarea derulării proiectului fără perturbări in desfășurarea normală a activității.

Procedura de verificare / supervizare a activității echipei de proiect aplicabilă în cadrul organizației solicitantului, respectiv a Consiliului Local Craiova:

Echipa de proiect va fi supervizată în permanență de către managerul de proiect selectat pentru asigurarea consultanței în implementare și managerul de proiect al solicitantului.

Cei doi manageri vor avea autoritatea de a decide asupra modului în care toate resursele (umane și materiale) ale proiectului sunt folosite, atât cele alocate în întregime proiectului cât și cele care sunt alocate proiectului pe o perioadă limitată de timp.

Monitorizarea echipei proiectului (UIP) va fi efectuată prin observație directă, evaluare personală, luând în considerare formularele de activitate zilnică, întâlnirile de lucru ale echipei și rapoartele de activitate întocmite de șeful de echipă pentru fiecare membru al echipei de proiect.

2.5. DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (DIN MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE)

Durata de realizare a proiectului va fi de 12 luni. Demararea procedurilor de incepere a proiectului vor fi efectuate in cel mult 15 zile de la semnarea contractului de finantare.

 • 2.6. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. Crt.

Activitate

Poziția-Persoana responsabila cu implementarea activității

Anul 1

L

1

L

2

L

3

L

4

L

5

L

6

L

7

L

8

L

9

L 10

L 11

L 12

1

Managementul proiectului, monitorizare și evaluare

Manager proiect beneficiar

1.1

Realizarea managementului intern de către beneficiar

Manager proiect beneficiar

1.1.1

Întâlnirea de planificare a proiectului

Manager proiect beneficiar

1.1.2

Achiziționarea de servicii de consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului

Manager proiect beneficiar

1.1.3

Monitorizare și controlul activităților

Manager proiect beneficiar

1.1.4

Management financiar-contabil și raportare în cadrul proiectului

Responsabilul financiar

1.1.5

Asigurarea logisticii proiectului

Asistent manager proiect beneficiar

1.2

Consultanță în domeniul managementului de proiect

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

1.2.1

Asistență în realizarea caietelor de sarcini pentru achiziția sistem informatic și audit de securitate

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

Manager Tehnic beneficiar Expert IT consultant

1.2.2

Asistența la servicii de dezvoltare, implementare și integrarea aplicațiilor folosite, în toate cele 4 etape principale, pentru proiectele integrate

Manager proiect beneficiar.

Manager tehnic proiect consultant

Manager Tehnic beneficiar Expert IT consultant

1.2.3

Asistență în perioada de instruire în definirea curriculei, verificarea materialelor de curs

Manager proiect beneficiar;

Manager tehnic proiect consultant

Manager Tehnic beneficiar Expert IT consultant

1.2.4

Asistență în perioada auditului de securitate

Manager proiect beneficiar;

Manager tehnic proiect consultant

Manager Tehnic beneficiar

1.2.5

Asistență în vederea realizării rapoartelor tehnice de progres și în depunerea documentelor de rambursare

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

2.

Servicii de dezvoltare și implementare a soluțiilor software și integrarea aplicațiilor folosite (pentru proiectele integrate)

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.1

Achiziționarea implementator/integrator sistem informatic integrat incluzând:

Manager proiect consultant

2.2

Analiza cerințelor

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.2.1

Analiza specificațiilor descrise în AN și PT

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.2.2

Adaptare și revizuire a planului de execuție și actualizarea documentației existente în vederea asigurării conformității cu situația curentă

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.3

Proiectare

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.3.1

Definitivarea proiectării arhitecturii software și hardware de ansamblu

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.3.2

Proiectarea de detaliu a întregului sistem informatic

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.3.3

Proiectare infrastructură de rețea

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.4

Amenajarea locației în care vor fi instalate echipamentele

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.5

Livrarea și recepția

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.5.1

Echipamente TIC și dotări

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.5.2

Aplicații software și licențe software necesare pentru realizarea proiectului

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.6

Instalarea și configurarea echipamentelor hardware

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.6.1

Instalare servere, sisteme de operare aferente, antivirus și alte aplicații de bază

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.6.2

Construirea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului la nivelul Primariei

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.6.3

Instalarea și configurarea restului de echipamente prevăzute în cadrul investiției

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.7

Implementare

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.7.1

Realizarea unui website/portal

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.7.2

Migrarea conținutului informatic existent pe situl curent

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.7.3

Implementarea de soluții de semnătură electronică și plată electronică

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.7.4

Instalarea aplicațiilor informatice achiziționate

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.7.5

Customizare și implementare în funcție de specificul fiecărui subsistem

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.7.6

Integrarea funcționalităților și asigurarea interoperabilității între subsisteme

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.7.7

Configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

Manager Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

2.8

Testare

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

2.8.1

Testarea unitară a fiecărui subsistem individual

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

2.8.2

Testare sistem

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

2.8.3

Acceptanța finală

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

3

Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate și cel care va asigura mentenanța

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

3.1

Definire curricula cursuri

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

3.2

Elaborare materiale de curs

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

3.3

Instruirea utilizatorilor din cadrul Primariei pe modulele implementate

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

3.4

Instruirea administratorilor pentru componentele soluției

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

4.

Informare și publicitate pentru proiect

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

Responsabil relatii cu presa

4.1

Achiziție publică - contract servicii de informare și publicitate

Manager proiect consultant

4.2

Promovarea și publicitatea proiectului

Manager proiect beneficiar Manager tehnic proiect consultant

Responsabil relatii cu presa

4.2.1

Realizare materiale publicitare: afișe, materiale promoționale (broșuri, bannere), etichete autocolante, panouri de informare

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect

consultant

4.2.2

Conferințe de presă, anunțuri de presă:

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

Responsabil relatii cu presa

4.2.3

Publicitate continua pe web site-ul Primariei Municipiului Craiova, inclusiv includerea siglelor și a linkurilor obligatorii

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect

consultant

5.

Auditarea parțială și finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securității aplicației

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

5.1

Achiziție publică - contract servicii de audit financiar

Manager proiect consultant

5.2

Servicii de auditare tehnico-financiară

Responsabil financiar Manager

Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

5.2.1

Intermediare

Responsabil financiar Manager

Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

5.2.2

Finale

Responsabil financiar Manager

Tehnic beneficiar

Expert IT consultant

5.3

Achiziție publică - contract servicii de audit de securitate

Manager proiect consultant

5.4

Servicii de auditare de securitate

Manager proiect consultant

6

Lansare în producție

Manager proiect beneficiar

Manager tehnic proiect consultant

2.7 INDICATORI

INDICATORI

Valoare      la

începutul perioadei    de

implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei

obligatorii menținere investiției (60 de     la

finalizării proiectului)

de a luni data

Realizare

Ponderea serviciilor electronice implementate ca urmare a realizării proiectului, în mod direct sau indirect, în totalul serviciilor furnizate de solicitant

30%

70%

70%

Numărul de servicii electronice realizate prin proiect

4

12

12

Numar conexiuni internet broadband

1

1

1

Rezultat

Numărul  de persoane

instruite pentru folosirea aplicației informatice

0

50

50

Numărul de utilizatori ai proiectului, angajați ai solicitantului    sau    ai

instituțiilor în care se implementează proiectul

0

55

55

Numărul  de utilizatori

persoane fizice/instituții

73000 potențiali utilizatori

73000     potențiali

utilizatori

73000     potențiali

utilizatori

Prezentați serviciile publice furnizate prin proiect, gradul de sofisticare al acestora precum și justificarea privind modul de determinare a gradului de sofisticare:

Nr

Denumire serviciu

Nivel de sofisticare

Justificare

1

Informatizare serviciu de emitere licente de transport

Autorizației de transport și mașini speciale

Mediul de afaceri

5

Se va permite realizarea inclusiv a platii online a taxei aferente emiterii licentei de transport Autorizatiei de transport și mașini speciale

2

Emiterea certificatelor de urbanism

Cetateni, Mediul de afaceri

4

Se va permite transmiterea cererii de emitere a certificatelor de urbanism, planificarea termenului de depunere de documentatiei complete și plata taxei de emitere

3

Emiterea Autorizațiilor de Construire/Desființare

Cetateni, Mediul de afaceri

5

Se va permite transmiterea cererii de emitere a Autorizației de Construire, planificarea termenului de depunere de documentatiei complete și plata taxei de emitere

4

Plata electronica Taxe si impozite

5

S-a va permite plata electronic a taxelor si impozitelor

5

Inregistrare           online

petitii/reclamatii

Cetateni, Mediul de afaceri

3

Se vor putea transmite de catre petitionari/reclamanti formularele completate

6

Informatizare serviciu de emitere          Autorizații

Comerciale

Mediul de afaceri

5

Se va permite realizarea inclusiv a platii online a taxei aferente emiterii Autorizatiei Comerciale

7

Dezbateri online privind propunerile de hotarari de Consiliu Local

Cetateni, Mediul de afaceri

3

Cetatenii/mediul de afaceri sau orice alta entitate interesata vor putea transmite obiecțiile lor prinvind problemele puse in discutie, propunerile de hotarari de consiliu

8

Programarea căsătoriei

Cetățeni

4

Cetățenii vor putea să își programeze on-line data și ora căsătoriei folosind un planificator al serviciului de Stare Civilă urmând ca într-un termen stabilit să confirme personal opțiunea lor

9

Programarea audienței Cetățeni, Mediul de afaceri

4

Cetățenii/Mediul de afaceri vor putea să își programeze on-line data și ora audienței folosind un

planificator al Serviciului de Relații cu Publicul urmând ca într-un termen stabilit să confirme personal opțiunea lor

10

Forum

Cetateni, Mediul de afaceri

3

Interactiunea    bidirectionala    -

Utilizatorii se vor putea inscrie la listele de discutii de care sunt interesati si vor primi notificari in momentul in care apar subiecte noi in discutie.

11

Descarcare formulare de pe portal

Cetateni, Mediul de afaceri

2

12

Publicarea informatiilor de interes public

Cetateni, Mediul de afaceri

1

 • 2.8 PARTENERII IMPLICAȚI ÎN DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face în parteneriat?

Da O                    Nu X I

Dacă Da, completați următorul tabel:

Denumirea partenererilor

Tipul organizației

Partenere

Contribuție financiară

Mod de implicare în implementare

2.9 RELAȚIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

TIP

DENUMIRE

MOD DE RELAȚIONARE

PROGRAME

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice -POS CCE

Obiectiv specific: Valorificarea potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor și aplicarea acestuia în sectorul public (administrație) și cel privat (întreprinderi, cetățeni).

Ținte POS CCE:

 • - creștere economică durabilă

 • - creare de noi locuri de muncă

Programul    de

Guvernare

2009-2012

Capitolului 14 Societatea Informațională prezintă ca obiectiv Creșterea gradului de acces al populației la serviciile publice informatizate la un nivel de 20% și Creșterea

la 60% a procentului firmelor care utilizează Internetul ca principal mijloc de interacțiune cu instituțiile statului. Capitolul 22 Reforma administrației publice, obiectiv de guvernare 3 - Reducerea birocrației și eficientizarea serviciilor publice, direcția de acțiune Creșterea transparenței și eficienței actului administrativ, este prevăzută Reducerea birocrației,    reducerea costurilor de

funcționare a sistemului administrației publice și extinderea accesului cetățenilor la informațiile publice de interes național și local și servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare electronică (informatizarea administrației publice centrale și locale).

DOCUMENTE

STRATEGICE

Planul Național

de Dezvoltare

(PND)

2007 - 2013

Cadrul Național

Strategic       de

Referință (CNSR)

Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezintă documentul de planificare strategică și programare    financiară

multianuală care orientează și stimulează dezvoltarea economică și socială a țării în concordanță cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Planul stabilește drept obiectiv global reducerea cât mai rapidă a disparităților de dezvoltare socio-economică dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene și detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcții prioritare care integrează direct și/sau indirect cerințele dezvoltării durabile pe termen scurt și mediu.

Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia Europeană la 25 iunie 2007, stabilește prioritățile de intervenție ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune) în cadrul politicii de coeziune economică și socială și face legătura între prioritățile Planului Național de Dezvoltare 2007-2013 și cele ale Uniunii Europene stabilite prin Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea

2007-2013 și Strategia Lisabona revizuită. POS CCE pe care este accesat Proiectul este un instrument pentru realizarea priorităților trasate prin CNSR și PND 2007-2013, documente   strategice   care   urmăresc

consolidarea și aplicarea în România :

 • - a politicii de coeziune socială și economică

 • - a politicii regionale a Uniunii Europene

 • - a Strategiei Lisabona

Proiectul răspunde primei priorități a PND 2007-2013, creșterea    competitivității

economice și dezvoltarea economiei bazată pe cunoaștere.

Proiectul răspunde priorității a doua a CSNR, creșterea competitivității economice pe termen lung.

Proiectul contribuie la implementarea tuturor celorlalte priorități tematice ale CSNR.

STRATEGII

Strategia

Națională pentru

Dezvoltare

Durabilă        a

României

Orizonturi 2013 -

2020 - 2030

Partea IV Probleme și preocupări specifice situației din România, Capitolul 6  -

Capacitatea administrativă și calitatea serviciilor publice; dezvoltarea durabilă ca măsură a eficienței guvernării și a calității politicilor publice.

PROGRAME

COMPLEMENTARE

Programul

Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

Umane -

POS DRU

Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere -susținerea implementării acțiunilor de tip e-learning, îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională inițială și a calității acesteia.

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

Obiectiv specific: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

2.10 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizația este plătitoare de TVA?

Da O                 Nu X I

Dacă Da, există activități în cadrul proiectului pentru care solicitați finanțare conform prezentei cereri, pentru care organizația este plătitoare de TVA ?

Da □                  Nu X I

Dacă Da, vă rugăm să prezentați codul de plătitor de TVA pentru activitățile desfășurate.

COD DE PL ĂTITOR DE TVA: ............................................

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT - pentru proiectele cu valoarea totală de cel puțin 1 mil. Euro

Este proiectul pentru care solicitați finanțarea generator de venituri?

Da O                  Nu X I

Dacă Da, vă rugăm să estimați veniturile ce urmează a fi realizate în timpul implementării proiectului și pe durata de viață a investiției. De asemenea, vă rugăm să detaliați modalitatea de calcul a veniturilor estimate conform specificațiilor din Anexa 12.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Proiectul este sustenabil atât din punct de vedere tehnic cât și financiar.

Din punct de vedere tehnic sustenabilitatea proiectului este garantată de:

 • ■  asigurarea echipei tehnice necesare continuării funcționării sistemului la beneficiar după finalizarea proiectului, inclusiv a persoanelor de back-up (inginer de sistem, responsabil IT)

 • ■  asigurarea, pe baze contractuale, din partea furnizorului a asistenței tehnice și a mentenanței pe perioada proiectului cât și obligarea acestuia la a asigura întreținerea sistemului pe o perioadă de minim 36 luni după încheierea proiectului; în acest sens se vor solicita în cadrul procedurii de achiziție prezentarea unor angajamente ferme și a unor cotații fixe pe perioada de minim 36 de luni după terminarea proiectului.

 • ■  Instruirea continuă a personalului însărcinat cu buna funcționare a sistemului (instruiri anuale de specialitate, cursuri de administrare, securitate etc) finalizată cu certificări în domeniul instruit

 • ■  posibilitatea de reconfigurare și de adăugare de noi subsisteme până la informatizarea completă a activităților din instituție;

 • ■   modificarea funcționalităților unor subsisteme în conformitate cu dinamica legislativă;

Din punct de vedere financiar sustenabilitatea proiectului este asigurata prin:

 • ■   susținerea financiară a investiției prin finanțări de la bugetul propriu al Primariei;

 • ■  reducerea de costuri de comunicare (poștă, timbre) ca urmare a implementării comunicării electronice și a semnăturii digitale;

Din punct de vedere organizatoric sustenabilitatea proiectului este asigurata prin:

 • ■  administrarea sistemului de catre un administrator de sistem din cadrul compartimentului de informatică al instituției;

 • ■  modificarea fisei de post a personalului pentru a prevedea atributiile legate de buna functionare a sistemului informatic cu specificarea persoanelor de backup pentru fiecare functionar;

 • ■  elaborarea unor proceduri interne care să definească rolul și responsabilitățile fiecărui compartiment care participă la generarea și gestionarea fluxurilor ce definesc serviciul on-line ;

 • ■  conectarea sistemului informatic integrat în Sistemul Electronic Național .

Totodata. pentru a se asigura o buna functionare a sistemului informatic propus, vor fi respectate urmatoarele reguli:

 • •  Garanția produselor hardware livrate se va impune la furnizor de minimum 24 de luni

 • •  Garanția produselor software (licențe, aplicații) va fi de minimum 24 de luni

 • •  Se va impune încă din faza de achizitie a bunurilor declararea de către furnizor/prestator a unei valori fixe lunare pentru service la echipamente și software pe o perioadă de 36 de luni după terminarea proiectului; sumele astfel rezultate vor fi incluse în buget pentru perioadele specificate;

 • •  Se vor impune furnizorilor/prestatorilor un set minimal de activități ce vor face obiectul contractului de mentenanță.

Mentenanta pentru sistemul informatic si suportul tehnic in perioada de garanție și post.garanție va respecta urmatoarele cerinte:

 • •  actualizarile de versiuni ale aplicatiei software (upgrade) să fie emise cu prezentarea avantajelor noilor versiuni precum a îmbunatatirilor tehnice adaugate. Fiecare versiune trebuie insotita de actualizarea documentatiei de utilizare;

 • •  actualizările aplicației fie să nu implice și actualizări pentru hardware, fie acestea sa se aduca la cunoștintă în timp util;

 • •  furnizorul trebuie să asigure un mecanism eficient pentru implementarea noilor versiuni ale aplicației software;

 • •  furnizorul trebuie să asigure întretinerea preventivă a consistentei bazelor de date;

Pentru buna functionare a sistemului suportul tehnic asigură asistenta utilizatorilor sistemului. Suportul tehnic presupune un sistem de gestiune a problemelor precum orgarnzarea unui centru online pentru asistență telefonică sau prin mijloace electronice. Suportul tehnic are ca principal obiectiv furnizarea de asistență tehnica de specialitate pe mai multe directii: preluarea incidentelor, asigurarea bunei exploatari prin furnizarea informatiilor necesare utilizatorilor finali ai aplicației, asistenta pentru instalarea și configurarea la nivel local a aplicațiilor acolo unde este cazul.

Suportul tehnic se va desfășura pe 3 directii și anume: suport tehnic reactiv, pro-activ și activitati complementare.

Suport tehnic reactiv

Centrul de suport tehnic răspunde incidentelor datorate:

 • •  Lipsei cunoștințelor de utiizare ale modulelor / aplicațiilor, Analiza preliminară a incidentelor și solutionarea pe loc a tipurior de incidente care nu necesită escaladare.

 • •  înregistrarea incidentelor raportate de câtre utilizatorii sistemului

 • •  Solicitari de îmbunătățire a aplicațiilor

 • •  Transmiterea de rapoarte la cererea persoanelor autorizate din cadrul sistemului.

Suport tehnic pro-activ

Personalul va face urmatoarele activitățti:

 • •  Transmiterea confirmării via mail/fax/telefonic cu privire la înregistrarea incidentelor

 • •  Transmiterea confirmării solutionării incidentului sernnalat

 • •  Colectarea de referinte din partea persoanelor care au semnalat incidentele, necesare pentru solutionarea problemelor Transmiterea datelor necesare echipelor destinate raspunsului in locatie

 • •  Colectarea datelor transmiterea acestora către nivelele de suport superioare; Activitati complementare

In afara activitatilor de mai sus, echipa va mai avea și urmatoarele sarcini:

 • •  Realizarea de rapoarte de activitate și transmiterea ace stora către persoanele autorizate.

 • •  Intretinerea bazei de date cu incidente și raportarea in mod efectiv și eficient a tuturor incidentelor in sistemul de urmărire pus la dispoziție

 • •  Mentinerea unei legaturi transparente eficiente cu utiizatorii sistemului

 • •  Informarea utilizatorilor cu privire la actualizari ale aplicatiei.

Sistemul Informatic propus va dispune din partea beneficiarului de personal clasificat în funcție de rolurile avute astfel:

o Proiectare a solutiei și administrare a sistemului informatic

o Utilizatori interni autentificati cu roluri pe diversele subsisteme

Toți utilizatorii finali din departamentele relevante pentru proiect vor fi instruiți de furnizor, la sediul institutiei in utilizarea sistemului informatic integrat, in conformitate cu atributiile pe care le au prin fisa postului. Furnizorul va trebui să asigure, prin instruire, realizarea cel puțin a următoarelor obiective:

 • •  cunoașterea sistemului integrat în ansamblul său

 • •  învățarea modului de operare în sistem

 • •  învățarea modului de rezolvare a problemelor curente de serviciu folosind sistemul informatic

 • •  înțelegerea implicațiilor sistemului și a avantajelor acestuia asupra modului de rezolvare a problemelor curente de serviciu

 • •  cunoașterea modului de obținere a rapoartelor

Instruire specializata

 • ■  Instruire de baza in utilizarea calculatorului

 • ■  Instruire specializata in managementul portalului

 • ■  Instruire specializata in utilizarea subsistemului de gestiune a documentelor, registratura, petitii SMD

 • ■  Instruire specializata in folosirea subsistemului de gestiune audiente SGAu

 • ■  Instruire specializata in folosirea subsistemului de gestiune urbanism SGU

 • ■  Instruire specializata in folosirea subsistemului de gestiune autorizatii comerciale SAC

 • ■  Instruire specializata in folosirea subsistemului stare civila SStC

 • ■  Instruire specializata in folosirea subsistemului gestiune autorizare transport SAT

 • ■  Instruire specializata in folosirea subsistemului Achizitii Publice SAT

 • ■  Instruire specializata in folosirea subsistemului Information management SIM

 • ■  Instruire specializata in administrarea subsistemului de securitate si servicii electronice SSE

 • ■  Instruire specializata in administrarea retelei de calculatoare

 • ■  Instruire specializata in administrarea serverelor de baze de date, web si aplicatii Sesiunile de instruire vor fi realizate de furnizorul solutiei informatice, in conformitate cu prevederile contractuale. De asemenea, furnizorul solutiei informatice va elabora si pune la dispozitia institutiei manuale de utilizare și suport de curs pentru utilizarea functionalitatilor sistemului. Instruirea va fi urmată de verificarea cunoștiințelor și a abilităților dobândite de catre utilizatorii finali.

Responsabilitatea pentru derularea acestei etape revine echipei de implementare a proiectului si furnizorului desemnat prin procedura de achizitie publica.

 • 2.13 IMPACTUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistența financiară nerambursabilă pe care o solicitați va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

Da xLZI                  Nu O

Vă rugăm să detaliați.

Asistența financiară nerambursabilă reprezintă un factor de accelerare în implementarea proiectului deoarece: pentru anul 2009 procesul de planificare anuală a prevăzut sumele necesare pentru contribuția solicitantului. În cazul în care solicitantul nu va primi asistența financiară nerambursabila va putea planifica proiectul din surse proprii abia începând cu anul 2010, fie într-o configurație mai restrânsă fie pentru o perioadă de timp îndelungată.

Fondurile structurale, în acest caz, vin ca un ajutor in întâmpinarea nevoilor Consiliului Local Craiova. Cu cat mai repede implementat, cu atât mai repede sistemul va sprijini consiliul in furnizarea de servicii publice electronice de calitate către cetățeni, mediul de afaceri și administrația publică.

b) este esențială pentru implementarea proiectuluiVă rugăm să detaliați.

Asistența financiară nerambursabilă care se solicită este esențială pentru implementarea proiectului, într-un raport optim valoare investiție/perioadă implementare. Impactul asistenței financiare nerambursabile înseamnă rezultatul pe termen lung al implementării proiectului, care se exprimă prin valoarea sa adăugată:

 • •  Proiectul sprijină principiile dezvoltării durabile a serviciilor administrative oferite prin mijloace electronice, respectiv: contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor publice prin aducerea la standardele de calitate naționale și europene, pentru cetățeni, mediu de afaceri, administrație publică; contribuie la retehnologizarea, utilizând mijloace specifice TIC, a Consiliului Local Craiova; promovează și susține Politica de coeziune în sprijinul creșterii locurilor de muncă 2007-2013 a Uniunii Europene și Inițiativa i2010 „Societatea informațională europeană în 2010” - Pregătirea viitorului digital al Europei.

 • •  Proiectul se constituie într-un model de bună practică pentru administrația publică locală.

Alocarea financiară directă, acordată din fonduri publice pentru a facilita derularea acestui proiect se justifică prin faptul că proiectul propus respectă criteriile menționate în Ghidul solicitantului și contribuie la atingerea obiectivelor POS CCE 3.2.1.

Obținerea finanțării din fonduri europene presupune costuri care nu trebuie neglijate; orice cheltuială realizată în cadrul unui proiect cu finanțare europeană este făcută mai întâi din fondurile proprii ale beneficiarului. Solicitantul, Consiliul Local Craiova, este conștient de faptul că obținerea asistenței financiare nerambursabile este un proces dificil, dar fără aceasta proiectul nu poate fi realizat într-un raport optim valoare investiție/perioadă implementare.

2.14 INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Prezentați detalii privind măsurile propuse de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă

Nr.

Activitatea de informare si publicitate

Durata estimata/ Perioada

Nr. Buc.

Costuri estimate (lei)

1.

Anunț/comunicat de presă privind          începerea

proiectului - obligatoriu

L1 An1

1

700 RON

2.

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului-obligatoriu

L12 An1

1

700 RON

3.

Editarea sau afișarea de materiale promoționale

 • - pliante

 • - bannere

L3,4 An 1

2000

1

2000*1,1= 2200

RON

1*640=640 RON

4.

Realizarea de afișe

L3,4 An 1

100

100*5,3 = 530

RON

5.

Realizarea de etichete autocolante         pentru

echipamentele achiziționate prin proiect - obligatoriu

L3,4 An 1

60

60*3 = 180 RON

6.

Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul rezultat din proiect- obligatoriu

L1 - L12 An1

1

0

7.

Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro - obligatoriu

L1 An 1 - L12 An

1

1

0

8.

Alte produse. Detaliați pe categorii de produse

Conferința de presă privind începerea proiectului și conferința la finalizarea

L1 An1 si L12 An

1

2

2*7525 = 15050

RON

proiectului

Toate măsurile de informare și publicitate care se vor implementa prin acest proiect vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentul Comisiei Europene nr.1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului Comisiei Europene nr.1083/2006 și a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului și Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din instrumentele structurale și vor conține toate elementele de identificare valabile proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”: sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, sigla „Fonduri Structurale” elaborata de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum si mențiunea Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, însoțite de mențiunea „Proiect finanțat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Portalul dezvoltat în cadrul proiectului va menționa sprijinul Uniunii Europene în realizarea proiectului pe pagina principala a acestuia și va include în loc vizibil mențiunea „Proiect finanțat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Fondul European de Dezvoltare Regională”, respectând regulamentele Comisiei Europene ce definesc măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din instrumentele structurale. De asemenea, va avea un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro

1. CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

 • 3.1 Vă rugăm să explicați modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plătește” (dacă este cazul)

Conform principiului „poluatorul plătește”, poluatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare.

Aplicarea principiului „poluatorul plătește” în acest proiect care are ca obiectiv realizarea și implementarea unui sistem informatic care va asigura facilitarea accesului cetățenilor la servicii electronice, se refera la:

 • -      prevenirea apariției deșeurilor de echipamente electrice si electronice și reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare ale acestor tipuri de deșeuri pentru a reduce în cea mai mare măsură cantitatea de deșeuri eliminate;

 • -      legat de echipamentele informatice, Beneficiarul, in calitate de cumpărător este obligat la plata taxei "timbrul verde". Aceasta a intrat in vigoare in data de data de 30 aprilie 2007 și este plătită de cumpărătorii finali odată cu achiziționarea unui produs din categoria echipamentelor electrice si electronice (EEE), pentru a acoperi costurile de colectare și reciclare a deșeurilor din aceasta categorie, conform Directivei europene EC/96/2002 si a HG 448/2005. îmbunătățirea performanței de mediu a tuturor operatorilor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice si electronice (producători, distribuitori si consumatori) și în mod special a agenților economici direct implicați în tratarea deșeurilor de echipamente electrice si electronice. Acest obiectiv este atins prin faptul că toate echipamentele necesare acestui proiect vor fi achiziționate de la producători care au inclus in preț si aceste costuri cu colectarea si reciclarea.

Proiectul ia în considerare și respectă conceptul „Green IT”. Acesta s-a impus pe plan mondial ca un principiu care promovează atât valorile protecției mediului, cât și ale economisirii energiei și resurselor naturale, fiind răspunsul la problemele ridicate de utilizarea eficienta a resurselor, economisirea energiei, reciclarea deșeurilor si reducerea impactului acestora asupra mediului înconjurător și a sănătății oamenilor.

Proiectul respectă legislația națională în domeniul protecției mediului si resurselor, în toate fazele derulării sale, din momentul achiziționării, pe parcursul utilizării echipamentelor, și în momentul renunțării la echipamentele uzate. Legislația națională transpune legislația europeană în domeniul deșeurilor electronice care este fermă, precisă și presupune un comportament nou, tradus prin sintagma colectării selective și reciclării deșeurilor.

Consiliul Local Craiova, ca implementator al proiectului, în calitatea de utilizator de echipamente TIC dar și furnizor de servicii administrative prin mijloace electronice, va fi un vector de promovare educațional, de mentalitate și de instaurare a unei atitudini noi, a unui comportament „green” la nivelul întregii societăți.

 • 3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ

Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea necesităților în prezent, fără a pune în pericol capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități de dezvoltare. TIC este parte a dezvoltării durabile, prin promovarea tehnologiilor curate și reducerea resurselor de consum.

Proiectul promovează activități inovative, tehnologii IT care sunt curate prin excelență, fără efecte nocive asupra mediului. Ca urmare, aduce o contribuție indirectă dar importantă asupra dezvoltării durabile, prin reducerea consumului de resurse, inclusiv reducerea costurilor de operare. Tehnologiile IT promovează practici pozitive pentru mediu. De la eficiența energetică la ușurința în reciclare, caracterul ecologic al unor produse devine o componenta economica din ce in ce mai importanta care va fi luată în considerare în achizițiile IT prevăzute în proiect.

Proiectul este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, elaborată în 2008 și aprobată de Guvernul României, Partea IV - Probleme și preocupări specifice situației din România, Capitolul 6 -Capacitatea administrativă și calitatea serviciilor publice; dezvoltarea durabilă ca măsură a eficienței guvernării și a calității politicilor publice. Proiectul reprezintă o componentă fundamentală de infrastructură TIC a administrației publice a județului Dolj, care contribuie la împlinirea obiectivelor dezvoltării durabile, respectiv:

 • -   Orizont 2013. Obiectiv național: Crearea unei administrații publice mai eficiente și capabile să genereze politici publice adecvate și să le gestioneze în mod eficace în scopul implementării principiilor dezvoltării durabile.

 • -   Orizont 2020. Obiectiv național: Definitivarea procesului de reformă în administrația publică și reducerea substanțială a decalajelor față de nivelul mediu de performanță al administrației centrale și locale și al serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creșterea gradului de încredere și satisfacție al cetățenilor în raporturile cu autoritățile administrației publice centrale și locale.

 • -   Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state membre ale UE în privința performanței administrației publice centrale și locale în furnizarea serviciilor publice.

Proiectul va determina îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, inclusiv a serviciilor administrative furnizate prin mijloace electronice prin: abordarea complexității proceselor și reglementărilor din perspectiva cetățenilor și a mediului de afaceri în vederea simplificării și reducerii sarcinilor administrative; monitorizarea și reducerea timpului de furnizare a serviciilor cu reducerea corespunzătoare a costurilor; permite și presupune introducerea unui sistem de evaluare a calității serviciilor care să includă obiective măsurabile pentru serviciile destinate cetățenilor; permite elaborare de proceduri pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfețe pentru bazele de date existente; implementarea inițiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice, prin portalul municipiului Craiova și alte servicii electronice (managementul documentelor, folosirea regulii aprobării tacite etc.); interoperabilizarea în cazul implementării unor documente-cadru pentru furnizarea de servicii publice (charters) cu stabilirea unor criterii de performanță clare: egalitate de tratament, imparțialitate, continuitate, regularitate, transparență, libertatea alegerii, amabilitate, promptitudine, consultare, raportul cost/valoare; interoperabilizarea în cazul introducerii și menținerii în funcțiune a sistemelor de evaluare a performanței manageriale în raport cu mediul natural de tipul EMAS (Eco-management and Audit Scheme).

3.3 EGALITATEA DE ȘANSE

Legislația în domeniul egalității de șanse garantează drepturi egale pentru cetățeni, astfel încât să poată participa la viața economică și socială fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă. Acest principiu a fost luat în considerare atât în elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia, în managementul proiectului, cât și în identificarea grupurilor țintă.

Proiectul este parte a dezvoltării societății informaționale prin furnizare de servicii publice electronice și sprijină egalitatea de șanse prin facilitarea accesului la educație, informație și la piața muncii a grupurilor sociale dezavantajate.

Proiectul determină creșterea accesului tuturor categoriilor sociale la informație, educație, pregătire profesională, consultanță managerială. Aceste masuri vor contribui in mod indirect la deschiderea de oportunități noi pentru categoriile dezavantajate.

Sectorul TIC oferă femeilor sau persoanelor cu dizabilități noi oportunități de lucru, într-un regim flexibil. În general, tehnologiile IT promovează șanse egale - oportunități egale, eliminând discriminarea de gen sau față de persoane cu deficiențe, acestea putând lucra performant folosindu-și abilitățile intelectuale, nu fizice.

Proiectul promovează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și față de persoanele cu deficiențe, în domeniul muncii, asigurând, în toate etapele sale, accesul nediscriminatoriu la venituri egale pentru muncă de valoare egală, informare și consiliere profesională, participare la programe perfecționare și specializare profesională, promovare la orice nivel ierarhic și profesional, condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare. Dezvoltarea societății informaționale și a sectorului TIC oferă femeilor sau persoanelor cu dizabilități noi oportunități de a lucra de acasă, într-un regim flexibil, sau de a-și continua educația si pregătirea profesională în timpul perioadelor de absență de pe piața muncii.

Proiectul promovează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și față de persoanele cu deficiențe, în ceea ce privește participarea la luarea deciziei, prin promovarea și susținerea participării echilibrate la conducere și decizie, inclusiv prin nominalizarea membrilor și participanților în orice grup de experți sau alte structuri lucrative manageriale și/sau de consultanță.

Portalul municipiului Craiova va oferi accesibilitatea web la standarde europene. Consiliul Local Craiova, ca instituție publică, va asigura accesul la informațiile din sfera sa de activitate, în limitele legii, solicitanților, fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă.

Termenul accesibilitate, în înțelesul Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Șanse egale pentru persoane cu handicap - către o societate fără discriminări”, este definit ca fiind „ansamblul de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, precum și măsurile de adaptare a mediului informațional și comunicațional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu handicap în societate.” „Accesibilitatea web” poate fi definită ca fiind capacitatea persoanelor cu dizabilități de a observa, înțelege, naviga și interacționa cu spațiul Web. Accesibilitatea web se adresează tuturor dizabilităților senzoriale și motorii ce afectează accesul la Web, cum ar fi:

 • •  deficiență de vedere (parțială sau totală);

 • •  deficiență de auz (parțială sau totală);

 • •  una sau mai multe dizabilități motorii (paralizie cerebrală, hemipareză, tetrapareză, dezvoltare motorie deficitară);

 • •   dificultăți de învățare;

 • •  dizabilități cognitive și neurologice;

 • •  dificultăți de comunicare, de achiziție și dezvoltare a limbajului;

 • •  tulburări ale comportamentului adaptativ și social.

Consiliul Local Craiova, ca autoritate a administrației publice locale este implicat direct în procesul de informare și comunicare destinat persoanelor cu dizabilități, familiilor acestora, membrilor comunității, precum și în asigurarea accesului la informații publice în formate accesibile și tehnologii corespunzătoare tipurilor de dizabilități.

La proiectarea paginilor web se va ține cont de cerințele de compatibilitate și accesibilitate în concordanță cu specificațiile W3C, WAI, acceptate la nivel mondial drept standarde internaționale în domeniul accesibilității web.

Site-ul web al Municipiului Craiova va oferi varianta accesibilizată a acestuia, pentru a putea răspunde nevoilor de informare și accesare ale persoanelor cu dizabilități.

În activitățile de informare și publicitate pentru proiect, Consiliul Local Craiova se va asigura că firmele de publicitate cunosc și respectă aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament pentru eliminarea oricăror discriminări pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă, din producțiile de publicitate.

3.4 ACHIZIȚII PUBLICE

Vă rugăm să completați formularul privind programul achizițiilor necesare pentru implementarea proiectului:

ACHIZIȚII DEMARATE / EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

Nr.

Crt.

Obiectul contractului necesar       pentru

realizarea proiectului

Valoarea (Lei)

Procedura aplicată

Data începerii procedurii

Data         finalizarii

procedurii/Stadiul procedurii

ACHIZIȚII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII

DE FINANȚARE

Nr.

Crt.

Obiectul      contractului

necesar pentru realizarea proiectului

Valoarea estimată (Lei)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii*

Data estimată pentru finalizarea procedurii*

Achiziție publică implementare sistem informatic integrat

1.410.441,00

+ TVA

Licitatie deschisa

L2 - An 1

L3- An 1

Achiziție publică servicii de

80.000,00

+ TVA

Cerere de

L2 - An 1

L2 - An 1

consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului

oferta

Achiziție publică prin contract servicii de informare și publicitate

20.000,00

+TVA

Atribuire

directa

L1 - An 1

L1- An 1

Achiziție publică - contract servicii de audit financiar

20.000,00+TVA

Atribuire

directa

L11 - An 1

L11 - An 1

Achiziție publică - contract servicii de audit de securitate

40.000,00+TVA

Atribuire

directa

L11 - An 1

L11 - An 1

* Se va completa cu nr., lunii (ex. A treia luna) de la semnarea acordului de finanțare.

2. FINANȚAREA PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

Completati următorul tabel:

Buget CF_v5.xls

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE        DE

FINANȚARE

VALOARE

VALOAREA

TOTALĂ       A

PROIECTULUI

Total

N

N+i

I

VALOAREA TOTALĂ

A PROIECTULUI

1.892.875,88

1.892.875,88

0

II

CONTRIBUȚIA

SOLICITANTULUI/PA RTENERILOR, DACĂ

ESTE CAZUL

31.808,82

31.808,82

0

II.1

Contribuția în numerar

31.808,82

31.808,82

0

II.2

Împrumut

0

0

0

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1.558.632,18

1.558.632,18

0

Grafic estimativ al cererilor de rambursare

Cerere de rambursare nr.

Activitate/ subactivitate

Suma estimativă

Data depunerii (ziua x, luna y anul z de la semnarea

Contractului de Finanțare)

1

asigurarea logisticii proiectului, consultanță în domeniul managementului de proiect, Informare și publicitate pentru proiect

233.794,83 RON

Până la ziua 30, luna 4, anul 1

2

consultanță în domeniul managementului de proiect, proiectare, livrarea și recepția echipamentelor, dotărilor și aplicații software de bază

545.521,26 RON

Până la ziua 30, luna 7, anul 1

3

consultanță în domeniul managementului de proiect, livrarea și recepția echipamentelor, dotărilor și aplicații software de bază, Instalarea și configurarea echipamentelor hardware, informare și publicitate pentru proiect, servicii de auditare tehnico-financiară Intermediare

489.658,05 RON

Până la ziua 30, luna 9, anul 1

4

consultanță în domeniul managementului de proiect, implementare, testare, instruirea personalului, informare și publicitate, servicii de auditare tehnico-financiară finale, servicii de auditare de securitate

289.658,05 RON

Până la ziua 30, luna 12, anul 1

Total buget

1.558.632,18

3. ANEXE ȘI CERTIFICAREA APLICAȚIEI

5.1 LISTA ANEXELOR

În continuare se găsește lista documentelor necesare la depunerea proiectului.

CategOriidgsolicitanți

Documente justificative''-.^

Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

Autoritate a administrației publice centrale

Instituție publică ce funcționează a nivel central

Instituție publică ce funcționează la nivel local

Parteneriate între autorități publice sau/și instituții publice ce funcționează la nivel local

Actul constitutiv/Statutul în copie,     ștampilat,     certificat

“Conform cu originalul” și semnat de reprezentantul legal

Certificatul de înscriere în Registrul      asociațiilor      și

fundațiilor, în copie, ștampilat, certificat “Conform cu originalul” și semnat de reprezentantul legal

Categoriidesolicitanți

Documente j'ust///cat/i'd^

Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

Autoritate a administrației publice centrale

Instituție publică ce funcționează a nivel central

Instituție publică ce funcționează la nivel local

Parteneriate între autorități publice sau/și instituții publice ce funcționează la nivel local

Hotărârea judecătorească de dobândire a personalității juridice în copie, ștampilat, certificat “Conform cu originalul” și semnat de reprezentantul legal

Certificat de înregistrare fiscală, în copie, ștampilat, certificat “Conform cu originalul” și semnat de reprezentantul legal

Acordul de parteneriat

Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens.      Orice      document

administrativ      emis       de

reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: ordin, decizie, dispoziție, hotărâre etc)

Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii (unde este cazul). Trebuie menționată denumirea     proiectului,     în

conformitate cu cea a proiectului înregistrat

Studiul de fezabilitate (Anexa 2) — pentru proiectele cu valoarea finanțării acordate mai mare sau egală cu 2.000.000 lei

Analiza necesităților (Anexa 3) -pentru proiectele cu valoarea

Categoriidesolicitanți

Documente j'ust///cat/i'd^

Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

Autoritate a administrației publice centrale

Instituție publică ce funcționează a nivel central

Instituție publică ce funcționează la nivel local

Parteneriate între autorități publice sau/și instituții publice ce funcționează la nivel local

finanțării acordate mai mică de

2.000.000 lei

Proiect Tehnic

Declarația de eligibilitate - pentru solicitant și fiecare dintre parteneri, dacă este cazul

Declarația de angajament -pentru solicitant și fiecare dintre parteneri, dacă este cazul

Bugetul proiectului - Anexa 6

Matricea logică a proiectului -Anexa 10

CV-urile și atribuțiile persoanelor implicate   în   managementul

implementării proiectului sau a urmăririi      contractelor     de

managent de proiect

CV-ul și atribuțiile persoanelor ce fac parte din echipa tehnică a proiectului sau a urmăririi contractelor de management al proiectului

Dacă serviciile de management ale proiectului sunt sub-contractate (punctul 2.4 din cererea de finanțare):

Activitățile de management al proiectului ce fac sau vor face obiectul contractului de servicii de management

Categoriidesolicitanți

Documente j'ust///cat/i'd^

Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

Autoritate a administrației publice centrale

Instituție publică ce funcționează a nivel central

Instituție publică ce funcționează la nivel local

Parteneriate între autorități publice sau/și instituții publice ce funcționează la nivel local

Prezentare cu privire la modul în care solicitantul și persoanele angajate ale acestuia vor verifica / monitoriza             activitatea

contractorului care va furniza servicii de management al proiectului;

Declarație pe proprie răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul - adresa exactă

Copia anunțului de lansare a procedurilor de achiziție publică -pentru activitățile ce țin de implementarea proiectului, nu de fazele pregătitoare, dacă este cazul

Diagrama     Gantt     aferentă

calendarului     de     activități

previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului

Acord    scris    din    partea

instituției/instituțiilor publice ce va/vor utiliza echipamentele (altele decât solicitantul și partenerii) prin care să se confirme implicarea în proiect, utilizarea echipamentelor și punerea la dispoziție a spațiului (adresa exactă) - dacă este cazul.

Modul de calcul al asistenței nerambursabile     în     cazul

proiectelor generatoare de venit (Anexa 12) - pentru proiectele cu

Categoriidesolicitanți

Documente j'ust///cat/i'd^

Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

Autoritate a administrației publice centrale

Instituție publică ce funcționează a nivel central

Instituție publică ce funcționează la nivel local

Parteneriate între autorități publice sau/și instituții publice ce funcționează la nivel local

o valoare totală de cel puțin 1 mil. Euro

5.2 DECLARAȚIE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals in declarații.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, EMILIAN ȘTEFÂRȚĂ

1

inclusiv servicii de e-administrație, conform Legii 161/2003