Hotărârea nr. 444/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 444

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 444

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009.

Având în vedere raportul nr.114639/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la redefinirea funcțională cu amplasamente pentru dotări, zona str.Frații Golești - Bd. Dacia - construire biserică, clopotniță, împrejmuire pe limita de proprietate, acces auto și pietonal și parcaj în incintă și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la redefinirea funcțională cu amplasamente pentru dotări, zona str.Frații Golești - Bd. Dacia - construire biserică, clopotniță, împrejmuire pe limita de proprietate, acces auto și pietonal și parcaj în incintă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCUBILANȚ TERITORIAL

Denumire zona

Suprafețe totale mp     %

CONSTRUCȚII EXlSThf.'TF

8.150. OG

20 02

CIRCULAȚII RUTIERF

«.680 00

28 25

CIRCULAȚII PIETONALE

4 150.00

13.50

PROPRIETĂȚI PRIVATE

17CJ.OO

5.55F-


PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE BISERICA, CLOPOTNIȚA, ÎMPREJMUIRE PE LIMITA PROPRIETĂȚII, ACCES AUTO SI PIETONAL; PARCAJ IN INCINTA


Str. Frații Golești, nr, 119B Mun. Craiova. Jud. Dolj

i

REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA:

i

Limita zona studiata

Limita zona de locuințe cu reg.m propus de inaltime P, P+3-10 etaje cf, PUG


HIH Regim de inaltime maxim in zona - existent

Limita de construibilitate

l_~ Construcții existente

Terenuri proprietăți private

Circulație pietonala

Circulație rutiera

Accese

Spațiu verde domeniul public

: Parcare propusa a se amenaja in zona

Limita amplasament studiat

Teren dat spre folosința in mod gratuit de Primăria Municipiului Craiova către Mitropolia Craiova - Arhiepiscopia Craiova S = 500,00 m2

I I Construcție propusa P - biserica

Sc - 160,00 m2

I I Clopotnița propusa a se construi

Sc = 40,00 m2

l“) Locuri parcari in incinta - 3

Spațiu verde amenajat in incinta împrejmuire propusa

L = 110,13 ml