Hotărârea nr. 443/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 443

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 443

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009.

Având în vedere raportul nr.114357/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea conditiilor de construire fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General, str.Arh. Ion Mincu - extindere construire locuință parter și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea conditiilor de construire fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General, str.Arh. Ion Mincu -extindere construire locuință parter, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


t i t

i

i

i u


...... Wv

GuSsjft fWcim nr


UAî Crftfcwa


______A Date rctentoare la teren __       ______ __ >4r. Cstegjana &?                       V«fc»o« d®           ătawi

■    ■                                                                                            ?3>:;                ;■=<■; ;

t ______CC______       ,„,222   .............. . .....___

fot&l                         122^             131600. t


?«.

X

Y

s?

4

M 3120 17

406 wiî

%

t3

W 2#

92

\

U

#32 94

303.49

20

835 16

Î04.0S

21

S37.09

?M.$9

22

«52-53

316.94

ll

«16.60

312.6$

jSs


(J-                   443>/<20tâ

srss» cr 1 rrr crr                  s

LEGENDA

LOT L * propr privata: HECHER LIANA ȘTEFANIA


construcții existente


b-      STALPi ‘LUMINAT PUBLIC EXÎSTENT

T/i^bîtfc & ^£>îr/Tf,-ARHK3ROU? ■ PRDCON SKL

sr Cam tosas&b» A5 șc 4 ?■.■ ■ ?ra®-zâ.>s

SengS’W

HECHSR LIANA ȘWAim ș.1?. Ajfc. i&î» Mlntw.P!-. 39, Craj&VBv Oaij

SfifOOÎ

!A*£

WJftl» 1 -S»».

.. „. .

PLAN URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE LOCUINȚĂ PARTER st?. As-n, lan SSncu. n?M Cr«tova, Dolj

puz.

Raea

«>KAJ CCMOOWSL

j V585

A.C.

uh

SI»AKOiOC«&î

1 •-«.

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

ZONIFiCARE FUNCȚIONALĂ

PI M.

OESfesi

---------ÎF~

MIHAlCaaXW

“U

3