Hotărârea nr. 442/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 442

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 442

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009.

Având în vedere raportul nr.114638/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reanalizarea volumetrică funcțională urbană, zona Bd. Carol, str.Păcii și str. Ștefan cel Mare - supraetajare hotel de la regim de înălțime D+P+4, la D+P+5 și extindere spații comune și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reanalizarea volumetrică funcțională urbană, zona Bd. Carol, str.Păcii și str.Ștefan cel Mare - supraetajare hotel de la regim de înălțime D+P+4, la D+P+5 și extindere spații comune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Teodor Nicușor SAS                  Nicoleta MIULESCU


Denumire zona

Suprafețe totale

mp

»/,

1 CONSTRUCȚII EXISTENTE

4.135,00

19,20

CIRCULAȚII RUTIERE

6.388,00

29.66

CIRCULAȚII PIETONALE

2.412.00

11,20

PROPRIETĂȚI PRIVATE

7.478,00

34,74

TEREN PROPRIETAR

Gheorghe Paul Aurel ir-cl-.il acttei

Teren propr. privata Nr.49 S= 970.00 mp din care

Cfsns.tr e*y,;er|j -Sr.= 42G CU rr.

Cunsh prcipuîo •   - 2? CC -f.

bu vprnc u-Tenajat m mcir.’.a S-1*19 mc

L rv..lati c |::ncaie in incinta S-jud >'• -r.f

Teren aflat in folosința la Nr 60 S= 150.00

1120.00

5,20"

TOTAL ZONA STUDIATA

21.533.00

100.00


VFRIFKAT&IV EXPERT

-CDILIA

cr.Tiov.i

<l.->li

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

GM£ORGHE PAUL.AUREL4

proiect

HH. -n. r,

CHEoHG**E CuAUOlA-MINOCORA i*f»r«?«i>țAtili

se. mTtL conhuemTals.r.l.

Gvmu.>kul B-dul CaioI 1 nr 60 nvn CM>n Do