Hotărârea nr. 441/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 441

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.441

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.115400/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune schimbarea denumirii „Parcul Lunca Jiului”, în „Parcul Tineretului” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii „Parcul Lunca Jiului”, în „Parcul Tineretului”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU