Hotărârea nr. 439/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 439

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 439

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112868/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum urmează:

  • a) se modifică elementele de identificare și se majorează valoarea de inventar a bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • b) se anulează pozițiile referitoare la bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • c) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Termoficare Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, a unui bun aflat în administrarea Colegiului de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”, prevăzut in anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, nr.457/2005 referitoare la darea în administrarea Companiei de Apă Oltenia S.A. a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, nr.79/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome Termoficare Craiova a unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova și nr.182/2009 referitoare la modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.5. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția 5                                                                  7                         5                                                                                                     7                         5

Patrimoniu, Regia Autonomă de Termoficare Craiova și Colegiul de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Teodor Nicușor SAS

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

1

3257

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

816.29

2

3354

1.1.2

Baraca metalica punctul termic nr. 04 Valea Roșie

str. H. Coanda, bl. G4

bl. e

bl. H 6

str. I. D. Sarbu

bl. G 4

1,946.70

3

3355

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac

str. Lamaitei, bl. K5

str. Brazda lui Nivac

bl. G3

str. Doljului

50,337.57

4

3356

1.3.7.1.

Rețele termice PT 7 Cl.

Bucuresti

10,250.00

5

3357

1.3.7.1.

Rețele termice PT Siloz

15,240.00

6

3358

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac

str. Lamaitei, bl. K5

str. B. Novac

bl. G3

str. Doljului

bl. K6

2,757.83

7

3359

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 04 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. D5

bl. 43 - 44

str. C-tin.

Popescu

str. B. Novac

bl. D 5

1,946.70

8

3360

1.1.2

Baraca metalica punctul termic nr. 01 George Enescu

str. Opnez, bl. D9a

bl. D9a

str. Opanez

str. N.

Banescu

Liceul Energetic

1,460.03

9

3361

1.1.2.

Baraca metalica Centrala termica nr. 08 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl.

123E

b-dul. Dacia

str.

Tineretului

1,946.70

10

3362

1.3.7.1.

Rețele termice PT 11 Cl.

Bucuresti

10,150.00

11

3363

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 16 Cornițoiu

b-dul. Dacia, bl. 11

b-dul. Dacia

str. Paltinului

Aleea II Castanilor

bl. 1

1,946.70

12

3364

1.3.7.1.

Rețele termice PT 8 Cl.

Bucuresti

15,200.00

13

3365

1.1.2.

Baraca metalica punctul

termic nr. 05 Calea

București

str. Calea Bucuresti,

bl.2

str. Calea

Bucuresti

str. Stefan

Velovan

bl. B

bl. 2

1,703.36

14

3366

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 08 Calea București

str. Calea Bucuresti,

bl. F 4

str. Dezrobirii

bl. A 13

bl. F 4

Scoala Generala nr.

21

1,703.36

15

3367

1.1.2

Baraca metalica punctul termic Filarmonica

str. Calea Unirii, bl.

24A

Filarmonica

bl. 24A

bl. 8A

bl. 24A

973.35

16

3368

1.1.2.

Baraca metalica Statia de hidrofor Automata

str. 1 Decembrie

1918, bl. D 22

bl. D 22

bl. D 33

str. 1

Decembrie

1918

complex Baba Novac

1,460.03

17

3369

1.1.2.

Baraca metalica Statia de hidrofor Automata

str. 1 Decembrie

1918

bl. D 22

bl. D 33

str. 1

Decembrie

1918

complex Baba Novac

730.01

18

3370

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Brazda lui Novac

str. Paltinis

str. C-tin. Argetoianu

str. Doljului

60,725.50

19

3371

1.6.5.

Centrala termica nr. 10 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 123D

str. Elena Farago

bl. 123E

95,171.08

20

3372

1.1.2

Baraca metalica Centrala termica nr. 10 Craiovita Noua

b-dul Oltenia, bl.

123E

Scoala Generala nr.

33

bl. 123E

str. Elena Farago

b-dul.

Oltenia

973.35

21

3373

1.3.7.1.

Rețele termice PT 7 Brazda lui Novac

10,320.00

22

3374

1.9.2.2.

Rețele termice Mircesti

8,122.90

23

3375

1.9.2.2.

Rețele termice Mircesti

4,176.57

24

3376

1.9.2.2.

Rețele termice Siloz

10,480.63

25

3377

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

8,743.76

26

3378

1.9.2.2.

Rețele termice

8,206.37

27

3379

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

13,099.79

28

3380

1.9.2.2.

Rețele termice Nanterre

6,839.50

29

3381

1.3.7.1.

Rețele termice PT Romul

15,210.00

30

3382

1.3.7.1.

Rețele termice PT 4 Brazda lui Novac

10,201.00

31

3383

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. 43-44

bl. D5

66,668.85

32

3384

1.3.7.1.

Rețele termice PT 15 Brazda lui Novac

11,200.00

33

3385

1.3.7.1.

Rețele termice PT 3 Brazda lui Novac

12,100.00

34

3386

1.9.2.2.

Rețele termice CT 11 Craiovita Noua

3,150.00

35

3387

1.9.2.2.

Rețele termice CT 11 Craiovita Noua

3,250.00

36

3388

1.9.2.2.

Rețele termice CT 113 apărt.

11,151.34

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

37

3389

1.3.7.1.

Rețele termice PT 2 Lapus

Arges

10,100.00

38

3390

1.3.7.1.

Rețele termice PT 3 N.

Titulescu

15,120.00

39

3391

1.3.7.1.

Rețele termice PT 1 Brazda lui Novac

10,140.00

40

3392

1.6.5.

Centrala termica nr. 03 Craiovita Noua

str. George Enescu,

bl. 4

al. Arh. Duiliu Marcu, nr.

18B

118,866.94

41

3393

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. A16

bl. AT1

bl. A16

bl. F1

41,603.43

42

3394

1.6.5.

Punctul termic nr. 06

George Enescu

str. George Enescu

bl. H8

bl. H11

59,588.52

43

3395

1.6.5.

Centrala termica 113 apartamente

str. Amaradia, bl. 57 ap.

bl. 56 ap.

moara Pan

Group

Posta str.

Pavlov

IPJ Dolj

4,197.09

44

3396

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 N. Titulescu

str. Maria Tanase, bl.

C1

bl. C2, C3

72,095.39

45

3397

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 N.

Titulescu

str. N. Titulescu

bl. 37

bl. 30

77,263.51

46

3398

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 N. Titulescu

str. N. Titulescu

bl. A1

bl. 9E

66,591.33

47

3399

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 N.

Titulescu

str. N. Titulescu

bl. I5

bl. 12E

80,028.46

48

3400

1.6.5.

Punctul termic nr. 04

George Enescu

str. George Enescu

bl. D17

bl. D9b

93,026.30

49

3401

1.6.5.

Centrala termica nr. 02 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl. 30

nr. 60B

bl. 3A

bl. 30

97,031.60

50

3402

1.6.5.

Punctul termic nr. 03

George Enescu

str. George Enescu

bl. F7

bl. F1

75,506.35

51

3403

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 44B

bl. 40B1

91,088.26

52

3404

1.6.5.

Punctul termic nr. 05 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 66A

bl. 57B

91,088.26

53

3405

1.6.5.

Centrala termica nr. 06 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 98B

bl. 93B

Aleea Castanilor

91,088.26

54

3406

1.6.5.

Centrala termica nr. 06 A Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 90B

bl. 91A

str. N. Coculescu, nr.

13A

91,088.26

55

3407

1.6.5.

Centrala termica nr. 07 Craiovita Noua

b-dul. Dacia

bl. 78B

str. Piersicului

bl. 82B

97,160.81

56

3408

1.6.5.

Centrala termica nr. 08 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 98B

bl. 113B

str. T.

Gheorghiu,

nr.13

93,801.52

57

3410

1.6.5.

Centrala termica nr. 01 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl.25

b-dul. Oltenia,

bl.25

nr. 30B

bl. 20B

97,160.81

58

3411

1.6.5.

Punctul termic nr. 14 Brazda lui Novac

str. Doljului, bl. G5

bl. R10

bl. 11aR

50,260.04

59

3412

1.6.5.

Punctul termic nr. 05 Brazda lui Novac

str. Privighetorii

bl. 81

74,937.86

60

3413

1.6.5.

Punctul termic nr. 06 Brazda lui Novac

str. Maresal Averescu

bl. O10

74,937.86

61

3414

1.6.5.

Punctul termic nr. 07 Brazda lui Novac

str. 1 Decembrie

1918

bl. T3

bl. B34

69,304.60

62

3415

1.6.5.

Punctul termic nr. 08 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

b-dul. Dacia

bl. 172

61,190.64

63

3416

1.6.5.

Punctul termic nr. 09 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. 13-15

bl. 10

61,190.64

64

3417

1.6.5.

Punctul termic nr. 10 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. U2

bl. V1

48,141.11

65

3418

1.6.5.

Punctul termic nr. 11 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. M5

bl. L1

bl. U2

44,859.35

66

3419

1.6.5.

Punctul termic nr. 05 George Enescu

str. George Enescu

str. Plevnei

bl. G9

75,480.51

67

3420

1.6.5.

Punctul termic nr. 13 Brazda lui Novac (Punctul termic nr.

1 vechi)

str. Doljului

bl. G6

bl. P2

str. 1

Decembrie

1918

45,479.53

68

3421

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

55,184.79

69

3422

1.6.5.

Punctul termic nr. 15 Brazda lui Novac

str. Brazda lui Novac

bl. A25

str. 1

Decembrie

1918

65,376.82

70

3423

1.6.5.

Punctul termic nr. 17 Brazda lui Novac

str. Brazda lui Novac

str. Doljului

Liceul "Nicolae Titulescu"

bl. 8

74,937.86

71

3424

1.6.5.

Punctul termic nr. 20 Brazda lui Novac

str. Paltinis

bl. K12

Scoala Generala nr.

23

bl. A11

60,725.50

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

72

3425

1.6.5.

Punctul termic nr. 21

Brazda lui Novac

str. Paltinis

bl. K33

bl. K23

83,000.14

73

3426

1.6.5.

Centrala termica C-tin

Brincusi

str. C-tin. Brincusi, bl.

A3

str. Brazda lui Novac

al. C-tin. Brincusi

bl. A3

Liceul CFR

83,000.14

74

3427

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 George Enescu

str. Opanez, bl. D9a

str. N.

Banescu

Liceul Energetic

97,574.26

75

3428

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 George Enescu

str. Dambovita, bl.

22

bl. 20

str. Pascani

87,341.36

76

3429

1.6.5.

Punctul termic nr. 12

Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. N12

bl. F7

50,466.77

77

3430

1.9.2.2.

Rețele termice P-ta Gării

25,991.67

78

3431

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

35,016.54

79

3432

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

34,569.66

80

3433

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

6,147.40

81

3434

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

6,970.06

82

3436

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

21,021.96

83

3438

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

61,095.66

84

3439

1.9.2.2.

Rețele termice P-ta Gării

48,599.06

85

3440

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

18,998.77

86

3441

1.9.2.2.

Rețele termice P-ta Gării

9,917.39

87

3442

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

19,472.64

88

3443

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

80,262.68

89

3444

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

20,807.29

90

3445

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -

I. Mincu

36,710.07

91

3446

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

167,879.20

92

3447

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

51,117.78

93

3448

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

3,526.31

94

3449

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. - A. I.

Cuza

27,432.80

95

3450

1.9.2.2.

Rețele termice Oborului

7,529.19

96

3451

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. -Horia

7,346.82

97

3452

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. -Dezdrobirii

29,374.63

98

3453

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. -Nanterre

37,076.87

99

3454

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. -Nanterre

9,231.33

100

3456

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

26,183.88

101

3457

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

52,339.70

102

3458

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. - A. I.

Cuza

49,549.85

103

3459

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

16,788.11

104

3460

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

35,427.87

105

3461

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

14,209.16

106

3462

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

3,204.78

107

3463

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

34,484.74

108

3464

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

77,077.88

109

3465

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

20,668.60

110

3466

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

3,980.68

111

3467

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

3,207.52

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

112

3468

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

39,945.40

113

3469

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

9,508.03

114

3470

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

24,378.91

115

3471

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

11,930.10

116

3472

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -

Magheru

44,894.27

117

3473

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -

Magheru

48,235.99

118

3474

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -

Magheru

36,495.28

119

3475

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

6,872.05

120

3476

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

54,918.65

121

3477

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -

Magheru

12,695.99

122

3478

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

24,339.85

123

3479

1.9.2.2.

Rețele termice Oborului -Siloz

48,124.51

124

3480

1.9.2.2.

Rețele termice Oborului -Siloz

37,737.86

125

3481

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

25,030.62

126

3482

1.9.2.2.

Rețele termice Siloz

22,192.25

127

3483

1.9.2.2.

Rețele termice Caracal

107,161.72

128

3484

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

1,897.29

129

3485

1.6.5.

Centrala termica nr. 11 Craiovita Noua

str. Tineretului, nr.

11B

bl. 153G

Posta Craiovita

Noua

bl. 153F

96,230.54

130

3486

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -Caracal

21,262.82

131

3487

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus - Arges

25,104.33

132

3488

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

19,989.94

133

3489

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

47,475.32

134

3490

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

5,224.51

135

3491

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

4,706.06

136

3492

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

65,483.73

137

3493

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

2,392.30

138

3494

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

85,651.25

139

3495

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

14,117.70

140

3496

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus - Arges

175,182.05

141

3497

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -

grupa sud

21,632.52

142

3498

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus - Arges

27,558.45

143

3499

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus - Arges

38,627.13

144

3500

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus - Arges

7,365.56

145

3501

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus - Arges

11,963.90

146

3502

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

11,871.41

147

3503

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

1,990.17

148

3504

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

38,650.40

149

3505

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -

Rovine

22,901.25

150

3506

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

12,443.20

151

3524

1.6.5.

Centrala termica nr. 09 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 133A

str. Gorunului

str. Elena Farago

93,801.52

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

152

3526

1.6.4.

Spațiu comercial la Centrala termica nr. 9 Brazda lui Novac

63,789.47

153

3527

1.6.5.

Punctul termic Romul

str. Romul

bl. T4

Teatrul National

80,829.52

154

3528

1.6.5.

Punctul termic Vasile Conta

str. Vasile Conta

bl. N22

bl. 24

str. I.L. Caragiale

55,350.65

155

3529

1.6.5.

Punctul termic Stadionul Tineretului

b-dul. Stirbei Voda

bl. M32

21,964.54

156

3530

1.6.4.

Sediul Regiei Autonome Termoficare

146,184.19

157

3531

1.6.4.

Sediul Sectiei de Productie

Regia Autonoma

Termoficare

270,219.26

158

3532

1.6.4.

Spațiu comercial la punctul termic nr. 13 Brazda lui Novac

43,412.28

159

3533

1.6.4.

Spațiu administrativ la punctul termic nr. 2 Nicolae Titulescu

11,074.56

160

3535

1.6.4.

Spațiu administrativ la punctul termic nr. 5 Calea București

5,315.79

161

3537

1.6.4.

Spațiu administrativ la Centrala termica Brâncuși (etaj)

59,802.62

162

3538

1.6.5.

Centrala termica nr. 1 Brazda lui Novac

str. Paltinis, bl. K5

95,093.56

163

3539

1.6.5.

Centrala termica Romul

str. Romul, bl. T4 -

subsol

10,386.73

164

3540

1.6.4.

Spațiu administrativ la Centrala termica nr. 4 1 Mai

22,149.12

165

3541

1.6.5.

Centrala termica Popa Sapca

str. Unirii - subsol bl. Popa Sapca

str. Popa Sapca

D M P S

bl. Popa Sapca

str. Unirii

3,179.61

166

3542

1.6.5.

Punctul termic Podari

Podari

4,239.48

167

6862

1.6.3.2.

Imprejmuire

str. Tehnicii, bl. A16

PT Lapusi

Liceul "Tudor

Arghezi"

10,843.97

168

3543

1.5.2.

Spațiu comercial la punctul termic nr. 3 N. Titulescu

7,087.72

169

3573

1.6.5.

Punctul termic Patria

str. A.I. Cuza

bl. 8a

str. Carol I

bl. 10

9,575.93

170

3582

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Obor -

SpAnia

str. Spania

bl. O17

bl. O21

71,785.30

171

3583

1.6.5.

Punctul termic Piața Unirii

str. N. Titulescu

bl. N

bl. L

84,111.28

172

3584

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 - 1 Mai

str. Victor Papilian

Centrofarm

bl. H1

52,508.18

173

3585

1.6.5.

Centrala termica nr. 05 - 1

Mai

str. Ionescu Sisesti, bl. 183

68,219.29

174

3586

1.6.5.

Centrala termica nr. 06 - 1

Mai

str. Dr. St. Berceanu, bl. 154

bl. 158

bl. 152

73,129.01

175

3587

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Romanescu

str. I. Cantacuzino, bl. 335

bl. S32

72,198.75

176

3588

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Romanescu

str. C-tin. Severeanu

bl. V18

bl. V21

59,743.56

177

3589

1.6.5.

Punctul termic Sărari

str. Calea Bucuresti

str. Sarari

bl. R2

75,713.08

178

3590

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 - 1 Mai

str. Unirii

bl. 31

bl. 36

90,519.76

179

3591

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Sărari

str. Sarari, bl. M39

bl. M38

bl. M39

50,053.32

180

3592

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 - 1 Mai

b-dul. Maresal I.

Antonescu, bl. 12

bl. 12

bl. 14

90,519.76

181

3593

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Valea

Roșie

str. Caracal, bl. 26

bl. 29

bl. 23

94,059.93

182

3594

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Valea

Roșie

str. 22 Decembrie

1989, bl. 12 nou

bl. 13 nou

98,711.24

183

3595

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Valea

Roșie

str. George Vilsan

bl. L2

bl. K

bl. b73

67,185.66

184

3596

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 Valea

Roșie

str. H. Coanda

bl. e

bl. H6

bl. G4

90,442.24

185

3597

1.6.5.

Centrala termica nr. 05 Valea Rosie

str. 22 Decembrie

1989, bl. 6 vechi -

subsol

3,974.51

186

3598

1.6.5.

Punctul termic nr. 06 Valea

Roșie

str. H. Coanda

Stadion Electroputere

bl. 45

28,941.52

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

187

3599

1.6.5.

Punctul termic nr. 07 Valea

Roșie

str. Pandurilor

bl. T6

bl. M7

bl. M6

49,769.07

188

3600

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Sărari

str. Sarari, bl. M4

bl. 10a

bl. 7

47,443.42

189

3601

1.6.5.

Centrala termica nr. 02

Piaaa Garii

b-dul. Dacia, bl.1

b-dul. Dacia

bl.6

55,298.97

190

3602

1.6.5.

Centrala termica nr. 12 Craiovita Noua

str. Tineretului, nr.

9B

bl. 169K

bl. 163F

77,056.79

191

3603

1.6.5.

Punctul termic nr. 13 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl.

171 J

str. Elena

Farago

bl. 171 J

bl. 171B

74,317.68

192

3604

1.6.5.

Punctul termic nr. 14 Craiovita Noua

b-dul. Dacia

bl. 175R

bl. 175G

114,706.60

193

3605

1.6.5.

Punctul termic nr. 15 Craiovita Noua

str. George Enescu

bl. 200N

bl. 200P

92,767.90

194

3606

1.6.5.

Punctul termic nr. 16

Cornițoiu

b-dul. Dacia

bl. 11

bl. 1

89,305.25

195

3607

1.6.5.

Punctul termic nr. 17

Cornițoiu

b-dul. Dacia

bl. 28-30

bl. S3

63,645.50

196

3608

1.6.5.

Punctul termic nr. 18

Cornițoiu

str. C-tin.

Brincoveanu

bl. 6a

bl. 4

69,511.32

197

3609

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 - 1 Mai

str. Victor Papilian

bl. b3

bl. d6

bl. B1

52,508.18

198

3610

1.6.5.

Centrala termica nr. 01

Rovine

str. Mircea cel

Batran, bl. A25

bl. A14

bl. A25

72,431.31

199

3611

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Lapus

- Arges

b-dul. Decebal

bl. 61

bl. 50-51

68,891.15

200

3612

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Rovine

str. Mircea cel

Batran, bl. 65

bl. G32

48,838.81

201

3613

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Rovine

str. Traian Lalescu

bl. H20

bl. H12

bl. H18

48,838.81

202

3614

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Rovine

str. Gheorghe Titeica

bl. D26

bl. D12

48,838.81

203

3615

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 Rovine

str. N. Iorga

bl. A59

bl. A55

70,131.50

204

3616

1.6.5.

Punctul termic nr. 06 Rovine

str. Milcov

bl. 19

bl. 21

62,482.67

205

3617

1.6.5.

Punctul termic nr. 07 Rovine

str. I.G. Duca

bl. J23

bl. J24

89,537.82

206

3618

1.6.5.

Punctul termic nr. 08 Rovine

b-dul. Dacia

bl. G

str. Carol I

61,190.64

207

3619

1.6.5.

Punctul termic nr. 21

Toporasi

str. Severinului

str. Toporasi

bl. 318

bl. 319

75,971.48

208

3620

1.6.5.

Centrala termica 23 August nr. 8

b-dul. Stirbei Voda,

nr. 8

2,289.32

209

3621

1.6.5.

Centrala termica 24 apartamente

str. Stefan Cel Mare, bl. 7 subsol

2,289.32

210

3622

1.6.5.

Centrala termica 32 apartamente

str. Stefan cel Mare, bl. 13 subsol

3,974.51

211

3623

1.6.5.

Centrala termica 97 - 73 apartamente

str. Theodor Aman,

bl. 73 ap. subsol

11,049.14

212

3624

1.6.5.

Centrala termica 150 apartamente

str. A.I. Cuza

str. A.I. Cuza

str. Oltet

Casa Alba

Femina

15,898.05

213

3625

1.6.5.

Centrala termica 156 apartamente

str. A.I. Cuza

bl.L T 2

str. A.I. Cuza

Primaria Craiova

Teatrul

National

8,489.56

214

3626

1.6.5.

Centrala termica Casa Alba

str. A.I. Cuza, bl. Casa

Alba subsol

str. A.I. Cuza

str. Oltet

Str. Theodor

Aman

5,484.83

215

3627

1.6.5.

Centrala termica Casa de

Moda

b-dul. Stirbei Voda

b-dul. Stirbei Voda

Clubul Vointa

DTS Dolj

Liceul Fratii

Buzesti

1,589.81

216

3628

1.6.5.

Punctul termic Lapus

str. Tehnicii, bl. A16

bl. A15

IUG

IUG

111,631.56

217

3629

1.6.5.

Centrala termica Romarta

str. A.I. Cuza, bl. 13D -

subsol

8,452.46

218

3630

1.6.5.

Punctul termic nr. 15 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. 21D

bl. 23D

82,018.19

219

3631

1.6.5.

Punctul termic 23 August

b-dul. Maresal I.

Antonescu

bl. P4

bl. P2

116,282.88

220

3632

1.6.5.

Punctul termic Filarmonica

str. Unirii, bl. 24A

Filarmonica

bl. 24A

bl. 8A

83,930.40

221

3633

1.6.5.

Punctul termic Horezului

str. Madona Dudu, bl. 2B, nr. 2A

55,815.78

222

3634

1.6.5.

Punctul termic Iancu Jianu

str. Nicolae

Titulescu, bl. 15

bl. 11

60,415.42

223

3635

1.6.5.

Punctul termic Mihai

Viteazul

str. Unirii, bl. B1-B2

bl. 5C

68,477.70

224

3636

1.6.5.

Punctul termic Mantuleasa

b-dul. Maresal I.

Antonescu, bl. M28

bl. M29

bl. M28

71,320.17

225

3637

1.6.5.

Centrala termica IJK

str. N. Plopsor, bl.K

subsol

bl. K 1

str. Lipscani

str. N. Plopsor

str. Theodor

Aman

8,452.46

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

226

3638

1.6.5.

Centrala termica nr. 06 Calea Bucuresti

str. Mihail Strejan, nr. 5A

str. Arh. Mincu

bl. a6

bl. 12

92,302.77

227

3639

1.6.5.

Punctul termic Piața Revolutiei

str. A.I. Cuza

str. A.I. Cuza

Judecatoria

Craiova

71,630.25

228

3640

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Lapus

- Arges

str. Traian Lalescu

bl. 9-10

bl. D12

65,635.23

229

3641

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Calea București

str. Calea Bucuresti,

bl. F9

bl. F7

bl. F3

bl F14

42,042.72

230

3642

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Calea

București

str. Calea Bucuresti,

bl. N22

bl. N21

bl. N24

64,369.03

231

3644

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. V2

Scoala Generala nr.

37

56,849.41

232

3645

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. N6

bl. N50

62,172.58

233

3646

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 A

Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. N8

bl. N10

50,389.25

234

3647

1.6.5.

Punctul termic Siloz

str. Infratirii

bl. H3

bl. H5

92,096.04

235

3648

1.6.5.

Punctul termic nr. 06 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. C1

bl. C2

str. Spania

84,964.02

236

3649

1.6.5.

Punctul termic Horia

str. Calea Bucuresti,

bl. C5

bl. C4

135,224.07

237

3650

1.6.5.

Punctul termic nr. 07 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. P2

bl. I 11

bl. C6

str. Horia

115,507.66

238

3651

1.6.5.

Punctul termic nr. 08 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. E3

bl. E4

Scoala Generala nr.

21

57,417.90

239

3652

1.6.5.

Punctul termic nr. 09 Calea

București

str. Petre Ispirescu

bl. b6

bl. A5p

77,082.63

240

3653

1.6.5.

Punctul termic nr. 11 Calea

București

str. V. Alecsandri

bl. G

bl. N2

85,790.92

241

3654

1.6.5.

Punctul termic nr. 12 Calea

București

str. A.I. Cuza

bl. C2

bl.8d

74,886.17

242

3655

1.6.5.

Punctul termic nr. 13 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. M17C

bl. M11B

59,071.70

243

3656

1.6.5.

Punctul termic nr. 14 Calea

București

str. Calea Bucuresti

str. V.

Alecsandri

bl. 31E

Piata Centrala

49,717.39

244

3657

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Lapus

- Arges

b-dul. Decebal

bl. 24

bl. 32

bl. 23

91,734.27

245

3658

1.6.5.

Punctul termic nr. 05 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. V

bl. A2

163,933.02

246

4048

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

7,889.15

247

4291

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

5,766.15

248

4293

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

14,686.97

249

501

1.9.2.2.

Rețele termice Unirii

7,753.45

250

502

1.9.2.2.

Rețele termice P- ta Unirii -

V. Conta

4,651.60

251

503

1.9.2.2.

Rețele termice Brâncusi

9,478.42

252

504

1.9.2.2.

Rețele termice M. Viteazul -

P. Șapca

15,176.85

253

505

1.9.2.2.

Rețele termice M. Viteazul -

P. Șapca

4,733.82

254

506

1.9.2.2.

Rețele termice Oltet

2,368.90

255

507

1.9.2.2.

Rețele termice 30 Decembrie

3,785.77

256

508

1.9.2.2.

Rețele termice 30 Decembrie

17,996.18

257

509

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

30,687.72

258

510

1.9.2.2.

Rețele termice Unirii

2,791.10

259

511

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

49,138.35

260

512

1.9.2.2.

Rețele termice Unirii

19,891.12

261

513

1.9.2.2.

Rețele termice M. Gorki

Maxim Gorki

8,113.61

262

514

1.9.2.2.

Rețele termice M. Gorki

15,714.21

263

515

1.9.2.2.

Rețele termice P- ta Unirii

13,588.72

264

516

1.9.2.2.

Rețele termice M. Gorki

13,873.77

265

517

1.9.2.2.

Rețele termice P- ta Unirii

11,136.02

266

519

1.9.2.2.

Rețele termice Unirii

3,869.62

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

267

520

1.9.2.2.

Rețele Drenuri

3,746.97

268

521

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

9,234.83

269

522

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

40,218.59

270

523

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

162,787.87

271

524

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

37,477.16

272

525

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

39,124.19

273

526

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

23,801.77

274

527

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

37,648.71

275

528

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

7,510.88

276

529

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

7,228.41

277

530

1.9.2.2.

Rețele termice A.I.Cuza

17,583.26

278

531

1.9.2.2.

Alimentare apa

204,254.82

279

532

1.9.2.2.

Rețele termice

28,534.17

280

533

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

4,867.64

281

534

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

27,394.56

282

535

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

22,238.50

283

536

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

23,171.66

284

537

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

6,895.75

285

538

1.9.2.2.

Rețele termice -reorganizare Brazda lui

Novac

36,915.45

286

539

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

57,416.28

287

540

1.9.2.2.

Rețele termice P- ta Unirii -

V. Conta

16,704.65

288

541

1.9.2.2.

Racord termic 1Mai

01-May

36,640.09

289

542

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

140,479.34

290

543

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

6,741.36

291

544

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

5,347.11

292

545

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

13,507.27

293

546

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

11,259.44

294

547

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

35,790.52

295

548

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

1,482.28

296

549

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

12,864.59

297

550

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

36,718.76

298

551

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

14,862.97

299

552

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc.- prop. pers.

6,589.87

300

553

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

49,548.99

301

554

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

42,301.55

302

555

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc.- prop. pers.

2,107.56

303

556

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

30,952.78

304

557

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

30,761.90

305

558

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

14,065.94

306

560

1.9.2.2.

Rețele termice Preoteasa

23,679.71

307

561

1.9.2.2.

Rețele termice Horezu

14,643.85

308

562

1.9.2.2.

Rețele termice Grivita Rosie

Grivita Rosie

15,099.54

309

563

1.9.2.2.

Rețele termice Centru Craiovita Noua

56,964.14

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

310

564

1.9.2.2.

Rețele termice BD 1 Mai

19,748.70

311

565

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

23,262.65

312

566

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

13,800.91

313

567

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

8,261.80

314

568

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

44,776.67

315

569

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

12,974.19

316

570

1.9.2.2.

Rețele termice 23 August

21,177.38

317

571

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

4,106.62

318

572

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

6,986.06

319

573

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

39,804.65

320

574

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

24,079.02

321

575

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

30,492.26

322

576

1.9.2.2.

Rețele termice Loc. Podari

Podari

11,846.94

323

577

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

30,740.17

324

578

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

5,320.51

325

579

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

49,917.93

326

580

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

46,503.57

327

581

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

38,187.61

328

582

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

25,800.02

329

583

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

44,156.66

330

584

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

31,481.33

331

585

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

45,386.80

332

586

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

22,935.04

333

587

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

60,114.58

334

588

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

3,879.08

335

589

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

30,530.67

336

590

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

83,572.66

337

591

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

95,113.07

338

592

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

97,152.91

339

593

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

16,566.85

340

594

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

11,855.19

341

595

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

28,002.98

342

4734

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

56,632.34

343

4736

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

34,674.09

344

4740

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

21,931.85

345

4741

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

20,741.63

346

4742

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

71,548.44

347

4743

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

62,286.31

348

4745

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

44,959.73

349

4746

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

34,940.91

350

4747

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

101,772.42

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

351

4748

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

3,024.03

352

4749

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

105,825.61

353

4750

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

38,946.87

354

4751

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

38,784.05

355

4752

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

59,060.36

356

4753

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - G. Enescu

104,401.72

357

4754

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

6,777.51

358

4755

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

19,123.60

359

4756

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

18,468.25

360

4757

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

10,602.85

361

4758

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

9,600.47

362

4759

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

11,397.58

363

4760

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

70,423.62

364

4761

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

52,558.70

365

4763

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

12,431.70

366

4764

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

7,526.29

367

4765

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

29,083.47

368

4766

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

10,849.09

369

4767

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

49,343.09

370

4768

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

75,546.36

371

4769

1.9.2.2.

Rețele termice Severin - G.

Enescu

17,212.06

372

4770

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-

Cornițoiu

7,911.90

373

4771

1.9.2.2.

Rețele termice G. Enescu -

Pavlov

151,676.40

374

4772

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

15,245.68

375

4773

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-

Cornițoiu

7,586.82

376

4774

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui

Novac

16,509.14

377

4775

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

26,427.26

378

4776

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-

Cornițoiu

29,087.32

379

4777

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-

Cornițoiu

4,138.92

380

4778

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-

Cornițoiu

20,746.97

381

4779

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-

Cornițoiu

57,905.81

382

4780

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-

Cornițoiu

19,769.19

383

4782

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

15,195.11

384

4783

1.9.2.2.

Racord termic Craiovita Noua

Craiovita Noua

12,830.66

385

1.6.5.

Centrala Termica str.

Motru nr. 1

58,395.96

386

1.9.2.2.

Retele termice PT Liceul de Chimie

38,127.92

387

5133

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul

termic Lapus

str. Tehnicii, bl. A16

94,189.76

388

5134

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 Calea București

str. Calea Bucuresti,

bl. C1

bl. a6

bl. 12

136,797.48

389

5135

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 05 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. A2

bl. B

bl. 2

180,087.82

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

390

5136

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 A Calea București

str. Calea Bucuresti,

bl. N5e

bl. N6

68,471.07

391

5137

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. N8

b-dul.

Decebal

137,334.87

392

5138

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Calea

București

str. Calea Bucuresti,

bl. U2

str. I.

Tuculescu

Scoala Generala nr.

37

215,159.97

393

5139

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Calea

București

str. Calea Bucuresti,

bl. N22

bl. N22

bl. N4

bl. N21

bl. N24

162,742.26

394

5140

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Calea

București

str. Calea Bucuresti,

bl. F9

bl. F7

bl. F3

bl. F14

207,302.87

395

5141

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Lapus - Arges

str. Traian Lalescu

bl. 9-10

bl. D12

123,360.31

396

5142

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 06 Calea Bucuresti

str. M. Strejan, nr.

5A

str. Arh Mincu

bl. a6

bl. 12

1,265,740.63

397

5143

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Lapus - Arges

b-dul. Decebal, bl. 23

bl. 24

bl. 32

259,861.37

398

5144

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 09 Calea București

str. Petre Ispirescu,

bl. b5

bl. b6

bl. A5p

102,784.79

399

5145

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 07 Valea Roșie

str. Pandurilor

bl. T6

bl. M7

bl. M6

194,558.22

400

5146

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 Valea Roșie

str. H. Coanda, bl. 46

bl. 45

UM 01043

87,116.22

401

5147

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Valea Roșie

str. F. Coanda

bl. 2

bl. H6

bl. G4

257,127.42

402

5148

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Valea Roșie

str. Caracal, bl. 72

bl. L2

bl. K

bl. 73

305,439.81

403

5149

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Valea Roșie

str. 22 Decembrie

1989, bl. 12 nou

bl. 13 nou

bl. 2

189,200.49

404

5150

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Lapus - Arges

b-dul Decebal, bl. 59

bl. 50

bl. B61

241,141.47

405

5151

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Horia

str. Calea Bucuresti,

bl. C5

bl. C4

187,343.78

406

5152

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica Casa de Moda

b-dul. Stirbei Voda

DTS Dolj

Liceul "Fratii Buzesti"

11,150.34

407

5153

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica Casa Alba

str. A.I. Cuza, bl. Casa

Alba - subsol

273,702.69

408

5154

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 156 apartamente

str. A.I. Cuza (subsol)

bl. T2

Primaria

Teatrul

National "Marin

Sorescu"

509,413.45

409

5155

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 150 apartamente

str. aI. Cuza (subsol)

str. Oltet

Casa Alba

Femina

541,748.60

410

5156

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 97 - 73 apartamente

str. Theodor Aman, bl. 73 ap. - subsol

458,157.08

411

5157

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 32 apartamente

str. Stefan cel Mare,

bl. 13 - subsol

244,330.67

412

5158

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 07 Calea București

str. Calea Bucuresti,

bl. C6

bl. I 11

str. Horia

187,483.60

413

5159

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Siloz

str. Infratirii

bl. H3

bl. H5

97,131.85

414

5160

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Valea Roșie

str. Caracal, bl. 26

str. Revolutiei

bl. 29

bl. 23

205,447.82

415

5161

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 15 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. 21D

bl. 23D

141,212.09

416

5162

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 14 Calea București

str. Calea Bucuresti

str. V.

Alecsandri

bl. 31E

Piata Centrala

148,706.08

417

5163

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 13 Calea

București

str. Calea Bucuresti, bl. M18B

bl. M17A

bl. M17C

443,263.06

418

5164

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 12 Calea București

str. A.I. Cuza

bl. C22

bl. 8d

str. Infratirii

197,652.84

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

419

5165

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 11 Calea

București

str. Mircea cel

Batran

bl. G1

bl. H2

244,681.47

420

5166

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Sarari

str. Sarari, bl. M4

bl. 10a

bl.7

182,323.62

421

5167

2.1.16.5

Instalatii termice punctul termic nr. 08 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. E3

bl. E4

Scoala Generala nr.

21

167,609.07

422

5168

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 24 apartamente

str. Stefan cel Mare,

bl.7 - subsol

222,212.51

423

5170

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Obor - SpAnia

str. Spania, bl. O21

Aleea Mircesti

bl. P12

bl. O17

231,655.48

424

5187

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 1 Mai

str. Unirii

bl. 31

bl.36

154,083.16

425

5188

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Sărari

str. Rarari, bl. M39

bl. M38

185,149.61

426

5189

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic 23 August

b-dul. Stirbei Voda,

nr.8

267,936.42

427

5190

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Sărari

str. Calea Bucuresti

bl. R3

bl. R2

86,242.21

428

5191

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 RomAnescu

str. C-tin. Severineanu

bl. V18

bl. V21

142,987.91

429

5192

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 RomAnescu

str. Dr. I.

Cantacuzino, bl. B35

bl. S32

bl. S34

bl. S24

132,822.97

430

5193

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 06 1 Mai

str. Dr. St. Berceanu,

bl. I 54

bl. I 58

bl. I 52

1,320,692.44

431

5194

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 05 1 Mai

str. Ionescu Sisesti,

bl. I 83

bl. I 85

nr. 14B

875,619.13

432

5196

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 1 Mai

b-dul. I. Antonescu,

bl. 22

bl. 22

bl. d6

bl. b3

bl. B1

163,047.12

433

5197

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica IJK

str. Plopsor, bl. K -subsol

504,706.71

434

5198

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 1 Mai

b-dul. Maresal I.

Antonescu, bl. 12

225,844.44

435

5199

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 08 Rovine

b-dul Dacia, bl. G

str. Carol I

str.

Basarabia

352,460.93

436

5200

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 07 Rovine

str. I.G. Duca

bl. J23

bl. J24

242,315.61

437

5205

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 1 Mai

110,097.88

438

5206

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 01 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl. 25

bl. 20B

1,196,570.88

439

5207

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 08 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 98B

bl. 113B

str. T.

Gheorghiu, nr. 13

1,154,816.59

440

5208

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 07 Craiovita Noua

b-dul. Dacia

bl. 78B

str. Piersicului

bl. 82B

1,456,109.12

441

5209

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 06 A Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 90B

bl. 91A

str. N. Coculescu, nr.

13A

1,223,796.89

442

5210

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 06 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 98B

bl. 93B

Aleea Castanilor

1,487,720.73

443

5211

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 05 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 66A

bl. 57B

283,154.79

444

5212

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Craiovita Noua

b-dul Oltenia, bl. 44B

bl. 44B

bl. 40B

117,269.71

445

5214

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 02 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl. 30

bl. 3A

bl. 30

1,342,841.86

446

5215

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 11 Craiovita Noua

str. Tineretului, nr.

11B

bl. 153G

Posta

Craiovita

Noua

bl. 153F

1,136,779.94

447

5216

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 N. Titulescu

str. N. Titulescu

Gradina Botanica

bl. 15

bl. 12

136,816.55

448

5217

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 N. Titulescu

str. N. Titulescu

bl. A1

bl. 9

157,775.13

449

5218

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 N. Titulescu

str. N. Titulescu, bl.

B30

bl. 37

bl. 30

129,074.38

450

5219

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 N. Titulescu

184,857.08

451

5220

2.1.16.5.

Instalatii termice CT Romarta

str. A.I. Cuza, bl. 13D -

subsol

407,938.12

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

452

5221

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 George Enescu

str. Amaradia, bl. H8

bl. H11

87,878.66

453

5222

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 03 Craiovita Noua

str. George Enescu,

bl. 4

1,330,605.69

454

5223

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul

termic nr. 18 Cornitoiu

str. C-tin. Brincoveanu

bl. 6a

bl.4

199,484.26

455

5224

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 Rovine

str. Milcov

bl. B19

bl. B21

197,013.95

456

5225

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Rovine

str. Nicolae Iorga

bl. A59

str. Nicolae Iorga

bl. A55

267,836.74

457

5226

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Rovine

str. Gheorghe Titeica

bl. D26

bl. B21

224,058.52

458

5227

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Rovine

str. Traian Lalescu,

bl. N16

bl. H20

bl. H12

bl. H18

148,076.50

459

5228

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Rovine

str. Mircea cel

Batran, bl. 65

bl. B32

223,506.33

460

5229

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 02 Piața Gării

b-dul. Dacia, bl. 1

b-dul. Dacia

bl.6

645,253.97

461

5230

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 09 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 133A

str. Gorunului

str. Elena Farago

1,109,858.16

462

5231

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 21 Toporasi

str. Severinului

str. Toporasi

bl. 318

bl. 319

201,870.50

463

5232

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 10 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 123D

str. Elena Farago

bl. 123E

887,420.95

464

5233

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul

termic nr. 17 Cornițoiu

b-dul. Dacia, bl. 28

30

bl. 53

172,765.01

465

5234

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 16 Cornițoiu

b-dul. Dacia

bl. 11

bl. 1

219,352.47

466

5235

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 15 Craiovita Noua

str. George Enescu

bl. 200N

bl. 200P

242,335.15

467

5236

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 14 Craiovita Noua

b-dul. Dacia

bl. 175R

bl. 175G

8,212.51

468

5237

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 13 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl.

171J

str. Elena Farago

bl. 171J

bl. 171B

117,300.33

469

5238

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 12 Craiovita Noua

str. Tineretului, nr.

9B

bl. 169K

bl. 163F

1,228,818.46

470

5239

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 05 George Enescu

str. Plevnei, bl. G10

str. Turturele

bl. G9

108,014.32

471

5240

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 01 Rovine

str. Mircea cel Batran, bl. A25

bl. A14

bl. A25

731,384.31

472

5241

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Piața Revolutiei

str. A.I. Cuza

bl. H1

str. Carol I

109,477.36

473

5242

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. D5

bl. 43, 44

242,656.03

474

5243

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 113 apartamente

str. Amaradia, bl. 57 ap.

bl. 56 ap.

Posta Pavlov

IPJ Dolj

427,175.99

475

5244

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. B16

bl. AT1

bl. F1

150,831.40

476

5245

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Brazda lui Novac

207,941.87

477

5246

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Stadionul Tineretului

b-dul. Stirbei Voda

bl. M32

8,095.11

478

5247

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Vasile Conta

str. Vasile Conta

bl. Z2, Z3

Vasile Conta

bl. 21

113,542.43

479

5248

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 George Enescu

str. Fagaras, bl. D96S

bl. D17

143,069.70

480

5249

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Piața Unirii

str. N. Titulescu

bl. N

bl. L

166,946.70

481

5250

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul

termic nr. 05 Brazda lui Novac

str. Privighetorii

str. C-tin

Aegetoianu

bl. 81

168,594.52

482

5251

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Patria

str. A.I. Cuza, bl.

Cinema Patria -

subsol

bl. 8A

bl. M6

94,520.30

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

483

5252

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Mintuleasa

b-dul. Maresal I.

Antonescu, bl. M28

132,787.59

484

5253

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Mihai Viteazul

str. Unirii, bl. B1-B2

74,578.38

485

5254

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic IAnuariecu JIAnuarieu

str. N. Titulescu, bl. I

5

362,818.54

486

5255

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Horez

str. Madona Dudu, bl. 2B, nr. 2A

162,009.38

487

5256

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Filarmonica

str. Unirii, bl. 24A

Filarmonica

Oltenia

bl. 24A

bl. 8A

132,466.55

488

5257

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala

termica 23 August nr. 8

b-dul Stirbei Voda, nr.8

11,150.34

489

5258

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Romul

str. Romul

bl. T4

Teatrul

National

"Marin

Sorescu"

128,880.62

490

5259

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 15 Brazda lui Novac

str. Brazda lui Novac

bl. A25

str. 1 Decembrie

1918

227,282.84

491

5260

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 George Enescu

str. Opanez, bl. F1

bl. F7

str. Opanez

bl. 81F1

133,089.92

492

5261

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 George Enescu

str. Dambovita, bl.

B22

bl. 20

str. Pascani

177,842.20

493

5262

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 George Enescu

str. Opanez, bl. D9a

str. N.

Banescu

Liceul

Energetic

171,042.68

494

5263

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica C-tin Brâncusi

str. C-tin Brancisi, bl.

A3

bl. A3

Liceul CFR

1,086,753.22

495

5264

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 21 Brazda lui Novac

str. Paltinis

bl. K33

bl. K23

101,813.07

496

5265

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac

str. Lamaitei, bl. G3

bl. G3

str. M.

Cerchez

bl. 35

226,366.95

497

5266

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 17 Brazda lui Novac

str. Brazda lui Novac

str. Doljului

Liceul N.

Titulescu

bl.8

160,116.44

498

5267

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 Brazda lui Novac

str. Maresal Averescu, bl. O10

str. Cpt. N.

Vulovici

bl. O10

133,395.60

499

5268

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 14 Brazda lui Novac

str. Doljului, bl. G5

bl. R10

bl. 11aR

225,004.66

500

5269

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 13 Brazda lui Novac

str. Doljului

bl. G6

bl. P2

str. 1 Decembrie

1918

226,504.31

501

5270

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 12 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. F8

bl. N12

bl. F7

240,515.99

502

5271

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 11 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. F5

bl. M5

bl. 4

263,609.17

503

5272

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 10 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

calea ferata

bl. U2

bl. U1

153,163.16

504

5273

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 09 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. 10

bl. 13

service auto

158,960.65

505

5274

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 08 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. 39 IV

A1

bl. 72

180,023.96

506

5275

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 07 Brazda lui Novac

str. 1 Decembrie

1918, bl. D34

bl. T3

120,032.63

507

5276

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 20 Brazda lui Novac

str. Paltinis

bl. K12

Scoala Generala nr.

23

bl. A11

82,913.63

508

559

2.1.16.5.

Instalatii punct termic

A.I.Cuza

475,432.69

509

3455

1.9.2.2.

Inst. apa calda prin turn racire El. Putere

9,214.17

510

2.1.16.5.

Instalatii termice PT

Liceul de Chimie

151,406.35

511

1126

2.2.4.2.

Contoare energie termica (58 buc)

83,227.44

Nr.

HG

Cod de

Elemente de identificare

Anul dobandirii

Valoarea de

Situatia

crt.

141/2008

clasificatie

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

sau, după caz al dării in folosinta

inventar (lei)

juridica

512

1129

2.2.4.2.

Contoare energie termica(14 buc)

20,089.39

513

1130

2.2.4.2.

Contoare energie termica (52 buc)

74,617.71

514

1131

2.2.4.2.

Contoare energie termica(27 BUC)

38,743.81

515

1132

2.2.4.2.

Contoare energie termica (55 BUC)

78,922.57

516

1133

2.2.4.2.

Contoare energie termica (145 buc)

208,068.62

517

1140

2.2.4.2.

Contoare energie termica (220)

315,690.30

518

1231

2.2.4.2.

Contoare energie termica (200)

286,991.18

519

1232

2.2.4.2.

Contoare energie termica(50)

71,747.81

520

6875

2.2.4.2.

Contoare energie termica(150)

215,243.40

521

1233

2.2.4.2.

Contoare energie termica (148)

212,374.48

522

6896

2.2.4.2.

Contoare energie termica (67)

96,142.04

523

6877

2.2.4.2.

Contoare energie termica(196)

281,251.35

524

6878

2.2.4.2.

Contoare energie termica (1053)

1,511,008.57

525

6879

2.2.4.2.

Lucrare constr montaj cont. energ. term-dec 2006

560,874.63

526

6880

2.2.4.2.

Lucrare const. mont cont. energie term.-Decembrie2006

1,287,645.18

527

4781

1.9.2.2.

Rețele termice G. Enescu

114,698.53

528

2.2.4.2.

Contoare energie termica

4,819,024.70

66,228,494.75

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

Nr. crt.

HG 141/2008

HG 965/2002

HCL 147/1999

Cod de clasificatie

Denumire bun

Elemente de identificare

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

1

Anexa 2, poz. 4622

Anexa 2, poz. 3803,

Anexa D, poz. 34

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 09 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2006

2

Anexa 2, poz. 4643

Anexa 2, poz. 3795

Anexa D, poz. 26

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 02 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2007

3

Anexa 2, poz. 4645

Anexa 2, poz. 3787

Anexa D, poz. 18

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 08 Rovine

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2008

4

Anexa 2, poz. 4646

Anexa 2, poz. 3788

Anexa D, poz. 19

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic Sărari

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2009

5

Anexa 2, poz. 4647

Anexa 2, poz. 3789

Anexa D, poz. 20

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 03 Obor-SpAnia

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2010

6

Anexa 2, poz, 4648

Anexa 2, poz. 3790

Anexa D, poz. 21

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 01 Valea Roșie

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2011

7

Anexa 2, poz. 4649

Anexa 2, poz. 3791

Anexa D, poz. 22

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 04 Valea Roșie

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2012

8

Anexa 2, poz. 4650

Anexa 2, poz. 3792

Anexa D, poz. 23

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 01 Lapus-Arges

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2013

9

Anexa 2, poz. 4651

Anexa 2, poz. 3785

Anexa D, poz. 16

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 06 Rovine

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2014

10

Anexa 2, poz. 4652

Anexa 2, poz. 3794

Anexa D, poz. 25

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 03 Lapus-Arges

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2015

11

Anexa 2, poz. 4653

Anexa 2, poz. 3784

Anexa D, poz. 15

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 02 Rovine

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2016

12

Anexa 2, poz. 4654

Anexa 2, poz. 3796

Anexa D, poz. 27

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 03 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2017

13

Anexa 2, poz. 4655

Anexa 2, poz. 3797

Anexa D, poz. 28

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 04 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2018

14

Anexa 2, poz. 4656

Anexa 2, poz. 3798

Anexa D, poz. 29

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 05 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2019

15

Anexa 2, poz. 4657

Anexa 2, poz. 3799

Anexa D, poz. 31

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 06 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2020

Nr. crt.

HG 141/2008

HG 965/2002

HCL 147/1999

Cod de clasificatie

Denumire bun

Elemente de identificare

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

16

Anexa 2, poz. 4658

Anexa 2, poz. 3800

Anexa D, poz. 30

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la

Centrala termica nr. 06 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2021

17

Anexa 2, poz. 4659

Anexa 2, poz. 3801

Anexa D, poz. 32

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 07 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2022

18

Anexa2, poz. 4661

Anexa 2, poz. 3793

Anexa D, poz. 24

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 02 Lapus-Arges

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2023

19

Anexa 2, poz. 4662

Anexa 2, poz. 3776

Anexa D, poz. 7

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 4 George Enescu

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2024

20

Anexa 2, poz. 4665

Anexa 2, poz. 3770

Anexa D, poz. 1

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 01 Brazda lui Novac

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2025

21

Anexa 2, poz. 4666

Anexa 2, poz. 3771

Anexa D, poz. 2

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 02 Brazda lui Novac

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2026

22

Anexa 2, poz. 4667

Anexa 2, poz. 3772

Anexa D, poz. 3

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 15 Brazda lui Novac

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2027

23

Anexa 2, poz. 4668

Anexa 2, poz. 3773

Anexa D, poz. 4

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 17 Brazda lui Novac

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2028

24

Anexa 2, poz. 4669

Anexa 2, poz. 3786

Anexa D, poz.17

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 07 Rovine

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2029

25

Anexa 2, poz. 24670

Anexa 2, poz. 3775

Anexa D, poz.6

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 2 George Enescu

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2030

26

Anexa 2, poz. 4672

Anexa 2, poz. 3777

Anexa D, poz.8

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 5 George Enescu

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2031

27

Anexa 2, poz. 4673

Anexa 2, poz. 3778

Anexa D, poz.9

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la Centrala termica 113 apt.

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2032

28

Anexa 2, poz. 4674

Anexa 2, poz. 3779

Anexa D, poz. 10

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 01 N. Titulescu

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2033

29

Anexa 2, poz. 4675

Anexa 2, poz. 3780

Anexa D, poz.11

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 17 Cornițoiu

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2034

30

Anexa 2, poz. 4676

Anexa 2, poz. 3781

Anexa D, poz.12

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 18 Cornițoiu

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2035

Nr. crt.

HG 141/2008

HG 965/2002

HCL 147/1999

Cod de clasificatie

Denumire bun

Elemente de identificare

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

31

Anexa 2, poz. 4677

Anexa 2, poz. 3782

Anexa D, poz.13

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 21 Toporasi

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2036

32

Anexa 2, poz. 4678

Anexa 2, poz. 3783

Anexa D, poz. 14

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la Centrala termica nr. 01 Rovine

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2037

33

Anexa 2, poz. 4679

Anexa 2, poz. 3774

Anexa D, poz.5

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 1 George Enescu

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2038

34

Anexa 2, poz. 479

Anexa 2, poz. 3804

Anexa D, poz. 35

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 11 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2039

35

Anexa 2, poz. 518

Anexa 2, poz. 3802

Anexa D, poz. 33

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 08 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2040

36

Anexa 2, poz. 596

Anexa 2, poz. 3814

Anexa D, poz. 45

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic Horez

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2041

37

Anexa 2, poz. 597

Anexa 2, poz. 3805

Anexa D, poz. 36

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 12 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2042

38

Anexa 2, poz. 598

Anexa 2, poz. 3806

Anexa D, poz. 37

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 13 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2043

39

Anexa 2, poz. 599

Anexa 2, poz. 3807

Anexa D, poz. 38

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic nr. 15 Calea București

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2044

40

Anexa 2, poz. 4730

Anexa 2, poz. 3808

Anexa D, poz. 39

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic Horia

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2045

41

Anexa 2, poz. 4731

Anexa 2, poz. 3809

Anexa D, poz. 40

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la Centrala termica 97 - 73 apartamente

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2046

42

Anexa 2, poz. 4732

Anexa 2, poz. 3810

Anexa D, poz. 41

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la Centrala termica 150 apartamente

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2047

43

Anexa 2, poz. 4733

Anexa 2, poz. 3811

Anexa D, poz. 42

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la Centrala termica 156 apartamente

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2048

44

Anexa 2, poz. 4735

Anexa 2, poz. 3813

Anexa D, poz. 44

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la Centrala termica Romarta

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2049

45

Anexa 2, poz. 4737

Anexa 2, poz. 3815

Anexa D, poz. 46

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la Centrala termica Popa Sapca

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2050

Nr. crt.

HG 141/2008

HG 965/2002

HCL 147/1999

Cod de clasificatie

Denumire bun

Elemente de identificare

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

46

Anexa 2, poz. 4738

Anexa 2, poz. 3816

Anexa D, poz. 47

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic Patria

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2051

47

Anexa 2, poz. 4739

Anexa 2, poz. 3817

Anexa D, poz. 48

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la punctul termic Piața Revoluției

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2052

48

Anexa 2, poz. 4744

Anexa 2, poz. 3812

Anexa D, poz. 43

1.8.1.1.

Rezervor de acumulare a apei reci la

Centrala termica IJK

0.01

In adm. RA Termoficare conform HCL 79/2053

49

Anexa 2, poz. 1141

*

*

1.6.5.

Modernizare centrale termice -noiembrie

1,525,577.57

50

Anexa 2, poz. 1149

*

*

1.6.5.

Modernizare puncte termice-noiembrie

814,552.49

51

Anexa 2, poz. 1229

*

*

1.6.5.

Modernizare puncte termice -decembrie

3,890,390.58

52

Anexa 2, poz. 1230

*

*

1.6.5.

Modernizare centrale termice-decembrie

3,590,387.23

53

Anexa 2, poz. 5415

*

*

3.1.5.

MF puncte termice RA Termoficare

1,096,165.05

54

Anexa 2, poz. 6863

*

*

3.1.5.

Instalatii puncte termice RA Termoficare

145,539.27

Total

1,525,578.05

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

Anexa nr. 3 la

Hotărârea nr. 439/2009

Nr. crt

H.G.

141/2008

Cod de clasificatie

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al darii in folosinta

Valoarea de inventar

Situatia juridica

1

1.6.3.2.

Imprejmuire metal PT1 Romanescu-str. I. Cantacuzino

10.02.2009

10,311.66

2

1.6.3.2.

Imprejmuire din metal PT 1 Sarari

10.02.2009

2,197.86

3

1.9.2.

Retele termice CT 9 Craiovita Noua

10.02.2009

3,246,260.62

4

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R2

0.01

In adm. RA

Termoficare

5

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R4

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

6

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R6

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

7

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R8

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

8

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R10

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

9

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R12

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

10

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R14

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

11

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R16

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

12

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R18

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

13

2.1.16.5.

Centrala termica ANL, str. Potelu bl R20

0.01

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

14

2.1.16.5.

Dispecerat CT 10 CRAIOVITA

Noua-2007

10.02.2009

765,121.35

15

2.1.16.5.

Centrala termica ANL CV.NOUA

Bloc B 1 sc1-3

0.03

In adm. RA

Termoficare

16

2.1.16.5.

Centrala termica ANL b-dul Oltenia Bloc T 2 sc1-5

0.05

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

17

2.1.16.5.

Centrala termica ANL b-dul Oltenia Bloc T 1 sc1-3

0.03

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

18

2.1.16.5.

Centrala termica ANL b-dul Oltenia Bloc T 3 sc1-5

0.05

Icnonafdomrm. RHACL

Termoficare

19

2.2.4.2.

Contoare 2001 46 buc

10.02.2009

309,912.61

20

2.2.4.2.

Contoare 2002 28 buc

10.02.2009

210,099.86

21

2.2.4.2.

Contoare 2003 230 buc

10.02.2009

803,015.91

22

2.2.4.2.

Contoare 2004 2090 buc

10.02.2009

3,989,577.95

23

Parcare Publica - pe 2 nivele

str. Oltet, nr.

30-32;

2 nevele

(S1+S2) cu

20.08.2009

1,826,200.00

24

Teren Aleea Potelu, nr. 24

AsuleperaafPaottae luut,ila nr. 24 N: - Parcul N.Romanescu E: Parcul

30.08.2009

0.01

25

Teren str. G. Enescu intersectie cu Arh. D. Marcu

sNt.rR. Gom. Eanescu intersectie cu Arh. D. Marcu E: - G. Enescu intersectie cu Arh. D. Marcu V: - proprietate

30.08.2009

0.01

Anexa nr. 3 la

Hotărârea nr. 439/2009

Nr. crt

H.G.

141/2008

Cod de clasificatie

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al darii in folosinta

Valoarea de inventar

Situatia juridica

26

Alee acces (IML)

Lungime: 497 ml.

Latime: 7 ml. Suprafată: 3479 mp Îmbracaminte: pamant +

30.08.2009

0.01

Total

11,162,698.12

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

436

5200

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 07 Rovine

str. I.G. Duca

bl. J23

bl. J24

242,315.61

435

5199

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 08 Rovine

b-dul Dacia, bl. G

str. Carol I

str.

Basarabia

352,460.93

434

5198

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 1 Mai

b-dul. Maresal I.

Antonescu, bl. 12

225,844.44

424

5187

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 1 Mai

str. Unirii

bl. 31

bl.36

154,083.16

432

5196

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 1 Mai

b-dul. I. Antonescu, bl. 22

bl. 22

bl. d6

bl. b3

bl. B1

163,047.12

437

5205

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 1 Mai

110,097.88

431

5194

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 05 1 Mai

str. Ionescu Sisesti,

bl. I 83

bl. I 85

nr. 14B

875,619.13

430

5193

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 06 1 Mai

str. Dr. St. Berceanu,

bl. I 54

bl. I 58

bl. I 52

1,320,692.44

429

5192

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 RomAnescu

str. Dr. I.

Cantacuzino, bl. B35

bl. S32

bl. S34

bl. S24

132,822.97

428

5191

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 RomAnescu

str. C-tin.

Severineanu

bl. V18

bl. V21

142,987.91

427

5190

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Sărari

str. Calea Bucuresti

bl. R3

bl. R2

86,242.21

420

5166

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Sarari

str. Sarari, bl. M4

bl. 10a

bl.7

182,323.62

425

5188

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Sărari

str. Rarari, bl. M39

bl. M38

185,149.61

423

5170

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Obor - SpAnia

str. Spania, bl. O21

Aleea

Mircesti

bl. P12

bl. O17

231,655.48

414

5160

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Valea Roșie

str. Caracal, bl. 26

str. Revolutiei

bl. 29

bl. 23

205,447.82

403

5149

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Valea Roșie

str. 22 Decembrie 1989, bl. 12 nou

bl. 13 nou

bl. 2

189,200.49

402

5148

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Valea Roșie

str. Caracal, bl. 72

bl. L2

bl. K

bl. 73

305,439.81

401

5147

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Valea Roșie

str. F. Coanda

bl. 2

bl. H6

bl. G4

257,127.42

400

5146

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 Valea Roșie

str. H. Coanda, bl. 46

bl. 45

UM 01043

87,116.22

399

5145

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 07 Valea Roșie

str. Pandurilor

bl. T6

bl. M7

bl. M6

194,558.22

387

5133

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Lapus

str. Tehnicii, bl. A16

94,189.76

397

5143

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Lapus - Arges

b-dul. Decebal, bl.

23

bl. 24

bl. 32

259,861.37

404

5150

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Lapus - Arges

b-dul Decebal, bl. 59

bl. 50

bl. B61

241,141.47

395

5141

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Lapus - Arges

str. Traian Lalescu

bl. 9-10

bl. D12

123,360.31

394

5140

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Calea București

str. Calea Bucuresti, bl. F9

bl. F7

bl. F3

bl. F14

207,302.87

393

5139

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Calea București

str. Calea Bucuresti, bl. N22

bl. N22

bl. N4

bl. N21

bl. N24

162,742.26

392

5138

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Calea București

str. Calea Bucuresti, bl. U2

str. I.

Tuculescu

Scoala

Generala nr.

37

215,159.97

391

5137

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. N8

b-dul.

Decebal

137,334.87

390

5136

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 A Calea București

str. Calea Bucuresti, bl. N5e

bl. N6

68,471.07

389

5135

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 05 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. A2

bl. B

bl. 2

180,087.82

388

5134

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 Calea București

str. Calea Bucuresti, bl. C1

bl. a6

bl. 12

136,797.48

396

5142

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 06 Calea Bucuresti

str. M. Strejan, nr.

5A

str. Arh Mincu

bl. a6

bl. 12

1,265,740.63

412

5158

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 07 Calea București

str. Calea Bucuresti, bl. C6

bl. I 11

str. Horia

187,483.60

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

421

5167

2.1.16.5

Instalatii termice punctul termic nr. 08 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. E3

bl. E4

Scoala Generala nr.

21

167,609.07

398

5144

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 09 Calea

București

str. Petre Ispirescu,

bl. b5

bl. b6

bl. A5p

102,784.79

419

5165

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 11 Calea

București

str. Mircea cel Batran

bl. G1

bl. H2

244,681.47

418

5164

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 12 Calea

București

str. A.I. Cuza

bl. C22

bl. 8d

str. Infratirii

197,652.84

417

5163

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 13 Calea

București

str. Calea Bucuresti,

bl. M18B

bl. M17A

bl. M17C

443,263.06

416

5162

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 14 Calea

București

str. Calea Bucuresti

str. V.

Alecsandri

bl. 31E

Piata Centrala

148,706.08

415

5161

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 15 Calea

București

str. Calea Bucuresti

bl. 21D

bl. 23D

141,212.09

405

5151

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Horia

str. Calea Bucuresti,

bl. C5

bl. C4

187,343.78

413

5159

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Siloz

str. Infratirii

bl. H3

bl. H5

97,131.85

422

5168

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 24 apartamente

str. Stefan cel Mare,

bl.7 - subsol

222,212.51

411

5157

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 32 apartamente

str. Stefan cel Mare,

bl. 13 - subsol

244,330.67

410

5156

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 97 - 73 apartamente

str. Theodor Aman,

bl. 73 ap. - subsol

458,157.08

409

5155

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 150 apartamente

str. aI. Cuza (subsol)

str. Oltet

Casa Alba

Femina

541,748.60

408

5154

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 156 apartamente

str. A.I. Cuza (subsol)

bl. T2

Primaria

Teatrul National

"Marin Sorescu"

509,413.45

407

5153

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica Casa Alba

str. A.I. Cuza, bl.

Casa Alba - subsol

273,702.69

406

5152

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica Casa de Moda

b-dul. Stirbei Voda

DTS Dolj

Liceul "Fratii

Buzesti"

11,150.34

433

5197

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica IJK

str. Plopsor, bl. K -

subsol

504,706.71

451

5220

2.1.16.5.

Instalatii termice CT

Romarta

str. A.I. Cuza, bl. 13D

- subsol

407,938.12

488

5257

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 23 August nr. 8

b-dul Stirbei Voda,

nr.8

11,150.34

426

5189

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic 23 August

b-dul. Stirbei Voda,

nr.8

267,936.42

487

5256

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Filarmonica

str. Unirii, bl. 24A

Filarmonica

Oltenia

bl. 24A

bl. 8A

132,466.55

486

5255

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Horez

str. Madona Dudu, bl. 2B, nr. 2A

162,009.38

485

5254

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic IAnuariecu JIAnuarieu

str. N. Titulescu, bl. I

5

362,818.54

484

5253

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Mihai Viteazul

str. Unirii, bl. B1-B2

74,578.38

483

5252

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Mintuleasa

b-dul. Maresal I.

Antonescu, bl. M28

132,787.59

482

5251

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Patria

str. A.I. Cuza, bl.

Cinema Patria -subsol

bl. 8A

bl. M6

94,520.30

472

5241

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Piața Revoluției

str. A.I. Cuza

bl. H1

str. Carol I

109,477.36

480

5249

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Piața Unirii

str. N. Titulescu

bl. N

bl. L

166,946.70

489

5258

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Romul

str. Romul

bl. T4

Teatrul National

"Marin Sorescu"

128,880.62

478

5247

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Vasile Conta

str. Vasile Conta

bl. Z2, Z3

Vasile Conta

bl. 21

113,542.43

477

5246

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic Stadionul Tineretului

b-dul. Stirbei Voda

bl. M32

8,095.11

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

344

4740

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua

21,931.85

345

4741

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

20,741.63

346

4742

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

71,548.44

347

4743

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

62,286.31

333

587

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

60,114.58

331

585

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

45,386.80

342

4734

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

56,632.34

325

579

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

49,917.93

326

580

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

46,503.57

327

581

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

38,187.61

328

582

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

25,800.02

329

583

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

44,156.66

330

584

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

31,481.33

341

595

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

28,002.98

332

586

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

22,935.04

323

577

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

30,740.17

334

588

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

3,879.08

335

589

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

30,530.67

336

590

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

83,572.66

337

591

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

95,113.07

338

592

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

97,152.91

339

593

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

16,566.85

340

594

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

11,855.19

356

4753

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - G. Enescu

104,401.72

383

4782

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

15,195.11

343

4736

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

34,674.09

368

4766

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

10,849.09

369

4767

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

49,343.09

370

4768

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita

Noua - Cornițoiu

75,546.36

371

4769

1.9.2.2.

Rețele termice Severin - G.

Enescu

17,212.06

372

4770

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-Cornițoiu

7,911.90

373

4771

1.9.2.2.

Rețele termice G. Enescu -Pavlov

151,676.40

384

4783

1.9.2.2.

Racord termic Craiovita Noua

Craiovita Noua

12,830.66

375

4773

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-Cornițoiu

7,586.82

27

3379

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

13,099.79

366

4764

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

7,526.29

378

4776

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-Cornițoiu

29,087.32

379

4777

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-Cornițoiu

4,138.92

380

4778

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-Cornițoiu

20,746.97

381

4779

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-Cornițoiu

57,905.81

Nr.

HG

Cod de

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de

Situatia

crt.

141/2008

clasificatie

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

inventar (lei)

juridica

382

4780

1.9.2.2.

Rețele termice Cornisa-Cornițoiu

19,769.19

527

4781

1.9.2.2.

Rețele termice G. Enescu

114,698.53

377

4775

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

26,427.26

376

4774

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

16,509.14

374

4772

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

15,245.68

349

4746

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

34,940.91

350

4747

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

101,772.42

351

4748

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

3,024.03

352

4749

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

105,825.61

353

4750

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

38,946.87

354

4751

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

38,784.05

355

4752

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

59,060.36

365

4763

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

12,431.70

357

4754

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

6,777.51

348

4745

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

44,959.73

359

4756

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

18,468.25

360

4757

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

10,602.85

362

4759

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

11,397.58

363

4760

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

70,423.62

364

4761

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

52,558.70

314

568

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

44,776.67

367

4765

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

29,083.47

324

578

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

5,320.51

268

521

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

9,234.83

269

522

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

40,218.59

270

523

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

162,787.87

271

524

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

37,477.16

272

525

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

39,124.19

273

526

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

23,801.77

274

527

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

37,648.71

276

529

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

7,228.41

285

538

1.9.2.2.

Rețele termice -reorganizare Brazda lui Novac

36,915.45

361

4758

1.9.2.2.

Rețele termice Brazda lui Novac

9,600.47

267

520

1.9.2.2.

Rețele Drenuri

3,746.97

278

531

1.9.2.2.

Alimentare apa

204,254.82

279

532

1.9.2.2.

Rețele termice

28,534.17

280

533

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

4,867.64

281

534

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

27,394.56

282

535

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

22,238.50

283

536

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

23,171.66

284

537

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

6,895.75

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

259

511

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

49,138.35

257

509

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

30,687.72

275

528

1.9.2.2.

Rețele termice Severin

7,510.88

251

503

1.9.2.2.

Rețele termice Brâncusi

9,478.42

252

504

1.9.2.2.

Rețele termice M. Viteazul

- P. Șapca

15,176.85

253

505

1.9.2.2.

Rețele termice M. Viteazul

- P. Șapca

4,733.82

254

506

1.9.2.2.

Rețele termice Oltet

2,368.90

256

508

1.9.2.2.

Rețele termice 30 Decembrie

17,996.18

255

507

1.9.2.2.

Rețele termice 30 Decembrie

3,785.77

266

519

1.9.2.2.

Rețele termice Unirii

3,869.62

258

510

1.9.2.2.

Rețele termice Unirii

2,791.10

249

501

1.9.2.2.

Rețele termice Unirii

7,753.45

260

512

1.9.2.2.

Rețele termice Unirii

19,891.12

262

514

1.9.2.2.

Rețele termice M. Gorki

15,714.21

264

516

1.9.2.2.

Rețele termice M. Gorki

13,873.77

263

515

1.9.2.2.

Rețele termice P- ta Unirii

13,588.72

261

513

1.9.2.2.

Rețele termice M. Gorki

Maxim Gorki

8,113.61

265

517

1.9.2.2.

Rețele termice P- ta Unirii

11,136.02

287

540

1.9.2.2.

Rețele termice P- ta Unirii -V. Conta

16,704.65

250

502

1.9.2.2.

Rețele termice P- ta Unirii -V. Conta

4,651.60

277

530

1.9.2.2.

Rețele termice A.I.Cuza

17,583.26

508

559

2.1.16.5.

Instalatii punct termic

A.I.Cuza

475,432.69

306

560

1.9.2.2.

Rețele termice Preoteasa

23,679.71

307

561

1.9.2.2.

Rețele termice Horezu

14,643.85

308

562

1.9.2.2.

Rețele termice Grivita Rosie

Grivita Rosie

15,099.54

309

563

1.9.2.2.

Rețele termice Centru Craiovita Noua

56,964.14

310

564

1.9.2.2.

Rețele termice BD 1 Mai

19,748.70

311

565

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

23,262.65

322

576

1.9.2.2.

Rețele termice Loc. Podari

Podari

11,846.94

305

558

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

14,065.94

315

569

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

12,974.19

317

571

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

4,106.62

316

570

1.9.2.2.

Rețele termice 23 August

21,177.38

319

573

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

39,804.65

320

574

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

24,079.02

321

575

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

30,492.26

296

549

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

12,864.59

294

547

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

35,790.52

312

566

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

13,800.91

289

542

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

140,479.34

290

543

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

6,741.36

288

541

1.9.2.2.

Racord termic 1Mai

01 May

36,640.09

292

545

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

13,507.27

293

546

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

11,259.44

304

557

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

30,761.90

286

539

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

57,416.28

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

313

567

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

8,261.80

318

572

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

6,986.06

295

548

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

1,482.28

291

544

1.9.2.2.

Rețele termice 1 Mai

5,347.11

297

550

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

36,718.76

298

551

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

14,862.97

299

552

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc.-prop. pers.

6,589.87

300

553

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

49,548.99

301

554

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

42,301.55

302

555

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc.-prop. pers.

2,107.56

303

556

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

30,952.78

248

4293

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

14,686.97

1

3257

1.9.2.2.

Rețele termice Calea

București

816.29

95

3450

1.9.2.2.

Rețele termice Oborului

7,529.19

96

3451

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. -Horia

7,346.82

97

3452

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. -Dezdrobirii

29,374.63

98

3453

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. -Nanterre

37,076.87

99

3454

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. -Nanterre

9,231.33

509

3455

1.9.2.2.

Inst. apa calda prin turn racire El. Putere

9,214.17

100

3456

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

26,183.88

111

3467

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

3,207.52

102

3458

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. - A. I.

Cuza

49,549.85

94

3449

1.9.2.2.

Rețele termice Cl.Buc. - A. I.

Cuza

27,432.80

104

3460

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

35,427.87

105

3461

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

14,209.16

106

3462

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

3,204.78

107

3463

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

34,484.74

108

3464

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

77,077.88

109

3465

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

20,668.60

110

3466

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

3,980.68

85

3440

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

18,998.77

83

3438

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

61,095.66

101

3457

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

52,339.70

79

3432

1.9.2.2.

Rețele termice Calea București

34,569.66

80

3433

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

6,147.40

81

3434

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

6,970.06

246

4048

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

7,889.15

82

3436

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

21,021.96

247

4291

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

5,766.15

93

3448

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

3,526.31

84

3439

1.9.2.2.

Rețele termice P-ta Gării

48,599.06

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

77

3430

1.9.2.2.

Rețele termice P-ta Gării

25,991.67

86

3441

1.9.2.2.

Rețele termice P-ta Gării

9,917.39

87

3442

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

19,472.64

88

3443

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

80,262.68

89

3444

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

20,807.29

90

3445

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII

- I. Mincu

36,710.07

91

3446

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

167,879.20

92

3447

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

51,117.78

120

3476

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

54,918.65

149

3505

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

22,901.25

103

3459

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII

- Rovine

16,788.11

133

3489

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII -Rovine

47,475.32

134

3490

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII

- Rovine

5,224.51

135

3491

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII

- Rovine

4,706.06

136

3492

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII

- Rovine

65,483.73

137

3493

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII

- Rovine

2,392.30

138

3494

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII

- Rovine

85,651.25

150

3506

1.9.2.2.

Rețele termice DEZROBIRII

- Rovine

12,443.20

140

3496

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus -

Arges

175,182.05

131

3487

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus -

Arges

25,104.33

142

3498

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus -

Arges

27,558.45

143

3499

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus -

Arges

38,627.13

144

3500

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus -

Arges

7,365.56

145

3501

1.9.2.2.

Rețele termice Lapus -

Arges

11,963.90

146

3502

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

11,871.41

147

3503

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

1,990.17

148

3504

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

38,650.40

122

3478

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

24,339.85

141

3497

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -grupa sud

21,632.52

139

3495

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

14,117.70

113

3469

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

9,508.03

114

3470

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

24,378.91

115

3471

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

11,930.10

116

3472

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -Magheru

44,894.27

117

3473

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -Magheru

48,235.99

118

3474

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -Magheru

36,495.28

119

3475

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie

6,872.05

130

3486

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -Caracal

21,262.82

121

3477

1.9.2.2.

Rețele termice V.Rosie -Magheru

12,695.99

112

3468

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

39,945.40

123

3479

1.9.2.2.

Rețele termice Oborului -

Siloz

48,124.51

124

3480

1.9.2.2.

Rețele termice Oborului -

Siloz

37,737.86

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

125

3481

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

25,030.62

24

3376

1.9.2.2.

Rețele termice Siloz

10,480.63

127

3483

1.9.2.2.

Rețele termice Caracal

107,161.72

68

3421

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

55,184.79

132

3488

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

19,989.94

78

3431

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

35,016.54

25

3377

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

8,743.76

22

3374

1.9.2.2.

Rețele termice Mircesti

8,122.90

23

3375

1.9.2.2.

Rețele termice Mircesti

4,176.57

126

3482

1.9.2.2.

Rețele termice Siloz

22,192.25

128

3484

1.9.2.2.

Rețele termice Sărari -Siloz

1,897.29

26

3378

1.9.2.2.

Rețele termice

8,206.37

358

4755

1.9.2.2.

Rețele termice Craiovita Noua

19,123.60

28

3380

1.9.2.2.

Rețele termice Nanterre

6,839.50

39

3391

1.3.7.1.

Rețele termice PT 1 Brazda lui Novac

10,140.00

30

3382

1.3.7.1.

Rețele termice PT 4 Brazda lui Novac

10,201.00

21

3373

1.3.7.1.

Rețele termice PT 7 Brazda lui Novac

10,320.00

32

3384

1.3.7.1.

Rețele termice PT 15 Brazda lui Novac

11,200.00

33

3385

1.3.7.1.

Rețele termice PT 3 Brazda lui Novac

12,100.00

34

3386

1.9.2.2.

Rețele termice CT 11 Craiovita Noua

3,150.00

35

3387

1.9.2.2.

Rețele termice CT 11 Craiovita Noua

3,250.00

36

3388

1.9.2.2.

Rețele termice CT 113 apărt.

11,151.34

37

3389

1.3.7.1.

Rețele termice PT 2 Lapus

Arges

10,100.00

38

3390

1.3.7.1.

Rețele termice PT 3 N.

Titulescu

15,120.00

12

3364

1.3.7.1.

Rețele termice PT 8 Cl.

Bucuresti

15,200.00

10

3362

1.3.7.1.

Rețele termice PT 11 Cl.

Bucuresti

10,150.00

29

3381

1.3.7.1.

Rețele termice PT Romul

15,210.00

4

3356

1.3.7.1.

Rețele termice PT 7 Cl.

Bucuresti

10,250.00

5

3357

1.3.7.1.

Rețele termice PT Siloz

15,240.00

6

3358

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac

str. Lamaitei, bl. K5

str. B. Novac

bl. G3

str. Doljului

bl. K6

2,757.83

7

3359

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 04 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. D5

bl. 43 - 44

str. C-tin.

Popescu

str. B. Novac

bl. D 5

1,946.70

8

3360

1.1.2

Baraca metalica punctul termic nr. 01 George Enescu

str. Opnez, bl. D9a

bl. D9a

str. Opanez

str. N.

Banescu

Liceul Energetic

1,460.03

9

3361

1.1.2.

Baraca metalica Centrala termica nr. 08 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl.

123E

b-dul. Dacia

str.

Tineretului

1,946.70

20

3372

1.1.2

Baraca metalica Centrala termica nr. 10 Craiovita Noua

b-dul Oltenia, bl.

123E

Scoala

Generala nr.

33

bl. 123E

str. Elena Farago

b-dul. Oltenia

973.35

11

3363

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 16 Cornițoiu

b-dul. Dacia, bl. 11

b-dul. Dacia

str. Paltinului

Aleea II Castanilor

bl. 1

1,946.70

2

3354

1.1.2

Baraca metalica punctul termic nr. 04 Valea Roșie

str. H. Coanda, bl.

G4

bl. e

bl. H 6

str. I. D. Sarbu

bl. G 4

1,946.70

13

3365

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 05 Calea București

str. Calea Bucuresti,

bl.2

str. Calea Bucuresti

str. Stefan Velovan

bl. B

bl. 2

1,703.36

14

3366

1.1.2.

Baraca metalica punctul termic nr. 08 Calea București

str. Calea Bucuresti,

bl. F 4

str. Dezrobirii

bl. A 13

bl. F 4

Scoala

Generala nr.

21

1,703.36

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

15

3367

1.1.2

Baraca metalica punctul termic Filarmonica

str. Calea Unirii, bl.

24A

Filarmonica

bl. 24A

bl. 8A

bl. 24A

973.35

16

3368

1.1.2.

Baraca metalica Statia de hidrofor Automata

str. 1 Decembrie

1918, bl. D 22

bl. D 22

bl. D 33

str. 1 Decembrie

1918

complex Baba Novac

1,460.03

17

3369

1.1.2.

Baraca metalica Statia de hidrofor Automata

str. 1 Decembrie

1918

bl. D 22

bl. D 33

str. 1 Decembrie

1918

complex Baba Novac

730.01

18

3370

1.6.5.

Punctul termic nr. 01

Brazda lui Novac

str. Paltinis

str. C-tin.

Argetoianu

str. Doljului

60,725.50

41

3393

1.6.5.

Punctul termic nr. 02

Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. A16

bl. AT1

bl. A16

bl. F1

41,603.43

3

3355

1.6.5.

Punctul termic nr. 03

Brazda lui Novac

str. Lamaitei, bl. K5

str. Brazda lui Nivac

bl. G3

str. Doljului

50,337.57

31

3383

1.6.5.

Punctul termic nr. 04

Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. 43-44

bl. D5

66,668.85

59

3412

1.6.5.

Punctul termic nr. 05

Brazda lui Novac

str. Privighetorii

bl. 81

74,937.86

60

3413

1.6.5.

Punctul termic nr. 06

Brazda lui Novac

str. Maresal

Averescu

bl. O10

74,937.86

61

3414

1.6.5.

Punctul termic nr. 07

Brazda lui Novac

str. 1 Decembrie

1918

bl. T3

bl. B34

69,304.60

62

3415

1.6.5.

Punctul termic nr. 08

Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

b-dul. Dacia

bl. 172

61,190.64

63

3416

1.6.5.

Punctul termic nr. 09

Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. 13-15

bl. 10

61,190.64

64

3417

1.6.5.

Punctul termic nr. 10

Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. U2

bl. V1

48,141.11

65

3418

1.6.5.

Punctul termic nr. 11

Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. M5

bl. L1

bl. U2

44,859.35

76

3429

1.6.5.

Punctul termic nr. 12

Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. N12

bl. F7

50,466.77

67

3420

1.6.5.

Punctul termic nr. 13 Brazda lui Novac (Punctul termic nr. 1 vechi)

str. Doljului

bl. G6

bl. P2

str. 1 Decembrie

1918

45,479.53

58

3411

1.6.5.

Punctul termic nr. 14

Brazda lui Novac

str. Doljului, bl. G5

bl. R10

bl. 11aR

50,260.04

69

3422

1.6.5.

Punctul termic nr. 15

Brazda lui Novac

str. Brazda lui Novac

bl. A25

str. 1 Decembrie

1918

65,376.82

70

3423

1.6.5.

Punctul termic nr. 17

Brazda lui Novac

str. Brazda lui Novac

str. Doljului

Liceul "Nicolae Titulescu"

bl. 8

74,937.86

71

3424

1.6.5.

Punctul termic nr. 20

Brazda lui Novac

str. Paltinis

bl. K12

Scoala Generala nr.

23

bl. A11

60,725.50

72

3425

1.6.5.

Punctul termic nr. 21

Brazda lui Novac

str. Paltinis

bl. K33

bl. K23

83,000.14

73

3426

1.6.5.

Centrala termica C-tin

Brincusi

str. C-tin. Brincusi, bl. A3

str. Brazda lui Novac

al. C-tin. Brincusi

bl. A3

Liceul CFR

83,000.14

74

3427

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 George Enescu

str. Opanez, bl. D9a

str. N.

Banescu

Liceul

Energetic

97,574.26

75

3428

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 George Enescu

str. Dambovita, bl.

22

bl. 20

str. Pascani

87,341.36

50

3402

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 George Enescu

str. George Enescu

bl. F7

bl. F1

75,506.35

48

3400

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 George Enescu

str. George Enescu

bl. D17

bl. D9b

93,026.30

66

3419

1.6.5.

Punctul termic nr. 05 George Enescu

str. George Enescu

str. Plevnei

bl. G9

75,480.51

42

3394

1.6.5.

Punctul termic nr. 06 George Enescu

str. George Enescu

bl. H8

bl. H11

59,588.52

43

3395

1.6.5.

Centrala termica 113 apartamente

str. Amaradia, bl. 57 ap.

bl. 56 ap.

moara Pan Group

Posta str.

Pavlov

IPJ Dolj

4,197.09

44

3396

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 N. Titulescu

str. Maria Tanase, bl. C1

bl. C2, C3

72,095.39

45

3397

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 N. Titulescu

str. N. Titulescu

bl. 37

bl. 30

77,263.51

46

3398

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 N. Titulescu

str. N. Titulescu

bl. A1

bl. 9E

66,591.33

47

3399

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 N. Titulescu

str. N. Titulescu

bl. I5

bl. 12E

80,028.46

57

3410

1.6.5.

Centrala termica nr. 01 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl.25

b-dul.

Oltenia, bl.25

nr. 30B

bl. 20B

97,160.81

49

3401

1.6.5.

Centrala termica nr. 02 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl. 30

nr. 60B

bl. 3A

bl. 30

97,031.60

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

40

3392

1.6.5.

Centrala termica nr. 03 Craiovita Noua

str. George Enescu, bl. 4

al. Arh. Duiliu Marcu, nr.

18B

118,866.94

51

3403

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 44B

bl. 40B1

91,088.26

52

3404

1.6.5.

Punctul termic nr. 05 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 66A

bl. 57B

91,088.26

53

3405

1.6.5.

Centrala termica nr. 06 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 98B

bl. 93B

Aleea

Castanilor

91,088.26

54

3406

1.6.5.

Centrala termica nr. 06 A Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 90B

bl. 91A

str. N. Coculescu, nr.

13A

91,088.26

55

3407

1.6.5.

Centrala termica nr. 07 Craiovita Noua

b-dul. Dacia

bl. 78B

str. Piersicului

bl. 82B

97,160.81

56

3408

1.6.5.

Centrala termica nr. 08 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 98B

bl. 113B

str. T.

Gheorghiu, nr.13

93,801.52

151

3524

1.6.5.

Centrala termica nr. 09 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl.

133A

str. Gorunului

str. Elena

Farago

93,801.52

19

3371

1.6.5.

Centrala termica nr. 10 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 123D

str. Elena

Farago

bl. 123E

95,171.08

129

3485

1.6.5.

Centrala termica nr. 11 Craiovita Noua

str. Tineretului, nr.

11B

bl. 153G

Posta

Craiovita

Noua

bl. 153F

96,230.54

190

3602

1.6.5.

Centrala termica nr. 12 Craiovita Noua

str. Tineretului, nr.

9B

bl. 169K

bl. 163F

77,056.79

191

3603

1.6.5.

Punctul termic nr. 13 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl.

171 J

str. Elena

Farago

bl. 171 J

bl. 171B

74,317.68

192

3604

1.6.5.

Punctul termic nr. 14 Craiovita Noua

b-dul. Dacia

bl. 175R

bl. 175G

114,706.60

193

3605

1.6.5.

Punctul termic nr. 15 Craiovita Noua

str. George Enescu

bl. 200N

bl. 200P

92,767.90

194

3606

1.6.5.

Punctul termic nr. 16

Cornițoiu

b-dul. Dacia

bl. 11

bl. 1

89,305.25

195

3607

1.6.5.

Punctul termic nr. 17

Cornițoiu

b-dul. Dacia

bl. 28-30

bl. S3

63,645.50

196

3608

1.6.5.

Punctul termic nr. 18

Cornițoiu

str. C-tin.

Brincoveanu

bl. 6a

bl. 4

69,511.32

207

3619

1.6.5.

Punctul termic nr. 21

Toporasi

str. Severinului

str. Toporasi

bl. 318

bl. 319

75,971.48

198

3610

1.6.5.

Centrala termica nr. 01

Rovine

str. Mircea cel

Batran, bl. A25

bl. A14

bl. A25

72,431.31

189

3601

1.6.5.

Centrala termica nr. 02

Piaaa Garii

b-dul. Dacia, bl.1

b-dul. Dacia

bl.6

55,298.97

200

3612

1.6.5.

Punctul termic nr. 01

Rovine

str. Mircea cel

Batran, bl. 65

bl. G32

48,838.81

201

3613

1.6.5.

Punctul termic nr. 02

Rovine

str. Traian Lalescu

bl. H20

bl. H12

bl. H18

48,838.81

202

3614

1.6.5.

Punctul termic nr. 03

Rovine

str. Gheorghe Titeica

bl. D26

bl. D12

48,838.81

203

3615

1.6.5.

Punctul termic nr. 04

Rovine

str. N. Iorga

bl. A59

bl. A55

70,131.50

204

3616

1.6.5.

Punctul termic nr. 06

Rovine

str. Milcov

bl. 19

bl. 21

62,482.67

205

3617

1.6.5.

Punctul termic nr. 07

Rovine

str. I.G. Duca

bl. J23

bl. J24

89,537.82

206

3618

1.6.5.

Punctul termic nr. 08

Rovine

b-dul. Dacia

bl. G

str. Carol I

61,190.64

180

3592

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 - 1

Mai

b-dul. Maresal I.

Antonescu, bl. 12

bl. 12

bl. 14

90,519.76

178

3590

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 - 1

Mai

str. Unirii

bl. 31

bl. 36

90,519.76

197

3609

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 - 1

Mai

str. Victor Papilian

bl. b3

bl. d6

bl. B1

52,508.18

172

3584

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 - 1

Mai

str. Victor Papilian

Centrofarm

bl. H1

52,508.18

173

3585

1.6.5.

Centrala termica nr. 05 - 1

Mai

str. Ionescu Sisesti, bl. 183

68,219.29

174

3586

1.6.5.

Centrala termica nr. 06 - 1

Mai

str. Dr. St. Berceanu, bl. 154

bl. 158

bl. 152

73,129.01

175

3587

1.6.5.

Punctul termic nr. 01

Romanescu

str. I. Cantacuzino, bl. 335

bl. S32

72,198.75

176

3588

1.6.5.

Punctul termic nr. 02

Romanescu

str. C-tin. Severeanu

bl. V18

bl. V21

59,743.56

177

3589

1.6.5.

Punctul termic Sărari

str. Calea Bucuresti

str. Sarari

bl. R2

75,713.08

188

3600

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Sărari

str. Sarari, bl. M4

bl. 10a

bl. 7

47,443.42

179

3591

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Sărari

str. Sarari, bl. M39

bl. M38

bl. M39

50,053.32

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

170

3582

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Obor

- SpAnia

str. Spania

bl. O17

bl. O21

71,785.30

181

3593

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Valea

Roșie

str. Caracal, bl. 26

bl. 29

bl. 23

94,059.93

182

3594

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Valea

Roșie

str. 22 Decembrie 1989, bl. 12 nou

bl. 13 nou

98,711.24

183

3595

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Valea

Roșie

str. George Vilsan

bl. L2

bl. K

bl. b73

67,185.66

184

3596

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 Valea

Roșie

str. H. Coanda

bl. e

bl. H6

bl. G4

90,442.24

185

3597

1.6.5.

Centrala termica nr. 05

Valea Rosie

str. 22 Decembrie 1989, bl. 6 vechi -subsol

3,974.51

186

3598

1.6.5.

Punctul termic nr. 06 Valea

Roșie

str. H. Coanda

Stadion

Electroputere

bl. 45

28,941.52

187

3599

1.6.5.

Punctul termic nr. 07 Valea

Roșie

str. Pandurilor

bl. T6

bl. M7

bl. M6

49,769.07

216

3628

1.6.5.

Punctul termic Lapus

str. Tehnicii, bl. A16

bl. A15

IUG

IUG

111,631.56

244

3657

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Lapus

- Arges

b-dul. Decebal

bl. 24

bl. 32

bl. 23

91,734.27

199

3611

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Lapus

- Arges

b-dul. Decebal

bl. 61

bl. 50-51

68,891.15

228

3640

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Lapus

- Arges

str. Traian Lalescu

bl. 9-10

bl. D12

65,635.23

229

3641

1.6.5.

Punctul termic nr. 01 Calea București

str. Calea Bucuresti, bl. F9

bl. F7

bl. F3

bl F14

42,042.72

230

3642

1.6.5.

Punctul termic nr. 02 Calea București

str. Calea Bucuresti, bl. N22

bl. N21

bl. N24

64,369.03

231

3644

1.6.5.

Punctul termic nr. 03 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. V2

Scoala Generala nr.

37

56,849.41

232

3645

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. N6

bl. N50

62,172.58

233

3646

1.6.5.

Punctul termic nr. 04 A

Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. N8

bl. N10

50,389.25

245

3658

1.6.5.

Punctul termic nr. 05 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. V

bl. A2

163,933.02

235

3648

1.6.5.

Punctul termic nr. 06 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. C1

bl. C2

str. Spania

84,964.02

226

3638

1.6.5.

Centrala termica nr. 06 Calea Bucuresti

str. Mihail Strejan, nr. 5A

str. Arh. Mincu

bl. a6

bl. 12

92,302.77

237

3650

1.6.5.

Punctul termic nr. 07 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. P2

bl. I 11

bl. C6

str. Horia

115,507.66

238

3651

1.6.5.

Punctul termic nr. 08 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. E3

bl. E4

Scoala Generala nr.

21

57,417.90

239

3652

1.6.5.

Punctul termic nr. 09 Calea București

str. Petre Ispirescu

bl. b6

bl. A5p

77,082.63

240

3653

1.6.5.

Punctul termic nr. 11 Calea București

str. V. Alecsandri

bl. G

bl. N2

85,790.92

241

3654

1.6.5.

Punctul termic nr. 12 Calea București

str. A.I. Cuza

bl. C2

bl.8d

74,886.17

242

3655

1.6.5.

Punctul termic nr. 13 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. M17C

bl. M11B

59,071.70

243

3656

1.6.5.

Punctul termic nr. 14 Calea București

str. Calea Bucuresti

str. V.

Alecsandri

bl. 31E

Piata Centrala

49,717.39

218

3630

1.6.5.

Punctul termic nr. 15 Calea București

str. Calea Bucuresti

bl. 21D

bl. 23D

82,018.19

236

3649

1.6.5.

Punctul termic Horia

str. Calea Bucuresti, bl. C5

bl. C4

135,224.07

234

3647

1.6.5.

Punctul termic Siloz

str. Infratirii

bl. H3

bl. H5

92,096.04

209

3621

1.6.5.

Centrala termica 24

apartamente

str. Stefan Cel Mare, bl. 7 subsol

2,289.32

210

3622

1.6.5.

Centrala termica 32

apartamente

str. Stefan cel Mare, bl. 13 subsol

3,974.51

211

3623

1.6.5.

Centrala termica 97 - 73 apartamente

str. Theodor Aman, bl. 73 ap. subsol

11,049.14

212

3624

1.6.5.

Centrala termica 150

apartamente

str. A.I. Cuza

str. A.I. Cuza

str. Oltet

Casa Alba

Femina

15,898.05

213

3625

1.6.5.

Centrala termica 156

apartamente

str. A.I. Cuza

bl.L T 2

str. A.I. Cuza

Primaria Craiova

Teatrul

National

8,489.56

214

3626

1.6.5.

Centrala termica Casa Alba

str. A.I. Cuza, bl.

Casa Alba subsol

str. A.I. Cuza

str. Oltet

Str. Theodor

Aman

5,484.83

215

3627

1.6.5.

Centrala termica Casa de

Moda

b-dul. Stirbei Voda

b-dul. Stirbei

Voda

Clubul Vointa

DTS Dolj

Liceul Fratii

Buzesti

1,589.81

225

3637

1.6.5.

Centrala termica IJK

str. N. Plopsor, bl.K subsol

bl. K 1

str. Lipscani

str. N. Plopsor

str. Theodor

Aman

8,452.46

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

217

3629

1.6.5.

Centrala termica Romarta

str. A.I. Cuza, bl. 13D

- subsol

8,452.46

208

3620

1.6.5.

Centrala termica 23 August nr. 8

b-dul. Stirbei Voda,

nr. 8

2,289.32

219

3631

1.6.5.

Punctul termic 23 August

b-dul. Maresal I.

Antonescu

bl. P4

bl. P2

116,282.88

220

3632

1.6.5.

Punctul termic Filarmonica

str. Unirii, bl. 24A

Filarmonica

bl. 24A

bl. 8A

83,930.40

221

3633

1.6.5.

Punctul termic Horezului

str. Madona Dudu, bl. 2B, nr. 2A

55,815.78

222

3634

1.6.5.

Punctul termic Iancu Jianu

str. Nicolae

Titulescu, bl. 15

bl. 11

60,415.42

223

3635

1.6.5.

Punctul termic Mihai

Viteazul

str. Unirii, bl. B1-B2

bl. 5C

68,477.70

224

3636

1.6.5.

Punctul termic Mantuleasa

b-dul. Maresal I.

Antonescu, bl. M28

bl. M29

bl. M28

71,320.17

169

3573

1.6.5.

Punctul termic Patria

str. A.I. Cuza

bl. 8a

str. Carol I

bl. 10

9,575.93

227

3639

1.6.5.

Punctul termic Piața Revolutiei

str. A.I. Cuza

str. A.I. Cuza

Judecatoria

Craiova

71,630.25

171

3583

1.6.5.

Punctul termic Piața Unirii

str. N. Titulescu

bl. N

bl. L

84,111.28

153

3527

1.6.5.

Punctul termic Romul

str. Romul

bl. T4

Teatrul National

80,829.52

154

3528

1.6.5.

Punctul termic Vasile Conta

str. Vasile Conta

bl. N22

bl. 24

str. I.L.

Caragiale

55,350.65

155

3529

1.6.5.

Punctul termic Stadionul Tineretului

b-dul. Stirbei Voda

bl. M32

21,964.54

156

3530

1.6.4.

Sediul Regiei Autonome Termoficare

146,184.19

157

3531

1.6.4.

Sediul Sectiei de Productie

Regia Autonoma

Termoficare

270,219.26

158

3532

1.6.4.

Spațiu comercial la punctul termic nr. 13 Brazda lui

Novac

43,412.28

159

3533

1.6.4.

Spațiu administrativ la punctul termic nr. 2 Nicolae Titulescu

11,074.56

168

3543

1.5.2.

Spațiu comercial la punctul termic nr. 3 N. Titulescu

7,087.72

160

3535

1.6.4.

Spațiu administrativ la punctul termic nr. 5 Calea București

5,315.79

152

3526

1.6.4.

Spațiu comercial la Centrala termica nr. 9 Brazda lui

Novac

63,789.47

161

3537

1.6.4.

Spațiu administrativ la Centrala termica Brâncuși (etaj)

59,802.62

162

3538

1.6.5.

Centrala termica nr. 1 Brazda lui Novac

str. Paltinis, bl. K5

95,093.56

163

3539

1.6.5.

Centrala termica Romul

str. Romul, bl. T4 -subsol

10,386.73

164

3540

1.6.4.

Spațiu administrativ la Centrala termica nr. 4 1 Mai

22,149.12

165

3541

1.6.5.

Centrala termica Popa Sapca

str. Unirii - subsol bl.

Popa Sapca

str. Popa

Sapca

D M P S

bl. Popa

Sapca

str. Unirii

3,179.61

166

3542

1.6.5.

Punctul termic Podari

Podari

4,239.48

167

6862

1.6.3.2.

Imprejmuire

str. Tehnicii, bl. A16

PT Lapusi

Liceul

"Tudor Arghezi"

10,843.97

476

5245

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Brazda lui Novac

207,941.87

475

5244

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. B16

bl. AT1

bl. F1

150,831.40

496

5265

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac

str. Lamaitei, bl. G3

bl. G3

str. M.

Cerchez

bl. 35

226,366.95

473

5242

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. D5

bl. 43, 44

242,656.03

481

5250

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 05 Brazda lui Novac

str. Privighetorii

str. C-tin Aegetoianu

bl. 81

168,594.52

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

498

5267

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 Brazda lui Novac

str. Maresal Averescu, bl. O10

str. Cpt. N.

Vulovici

bl. O10

133,395.60

506

5275

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 07 Brazda lui Novac

str. 1 Decembrie

1918, bl. D34

bl. T3

120,032.63

505

5274

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 08 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. 39 IV A1

bl. 72

180,023.96

504

5273

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 09 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. 10

bl. 13

service auto

158,960.65

503

5272

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 10 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

calea ferata

bl. U2

bl. U1

153,163.16

502

5271

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 11 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia, bl. F5

bl. M5

bl. 4

263,609.17

501

5270

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 12 Brazda lui Novac

b-dul. Dacia

bl. F8

bl. N12

bl. F7

240,515.99

500

5269

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 13 Brazda lui Novac

str. Doljului

bl. G6

bl. P2

str. 1 Decembrie

1918

226,504.31

499

5268

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 14 Brazda lui Novac

str. Doljului, bl. G5

bl. R10

bl. 11aR

225,004.66

490

5259

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 15 Brazda lui Novac

str. Brazda lui Novac

bl. A25

str. 1 Decembrie

1918

227,282.84

497

5266

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 17 Brazda lui Novac

str. Brazda lui Novac

str. Doljului

Liceul N.

Titulescu

bl.8

160,116.44

507

5276

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 20 Brazda lui Novac

str. Paltinis

bl. K12

Scoala Generala nr.

23

bl. A11

82,913.63

495

5264

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 21 Brazda lui Novac

str. Paltinis

bl. K33

bl. K23

101,813.07

494

5263

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica C-tin Brâncusi

str. C-tin Brancisi, bl.

A3

bl. A3

Liceul CFR

1,086,753.22

493

5262

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 George Enescu

str. Opanez, bl. D9a

str. N.

Banescu

Liceul

Energetic

171,042.68

492

5261

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 George Enescu

str. Dambovita, bl.

B22

bl. 20

str. Pascani

177,842.20

491

5260

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 George Enescu

str. Opanez, bl. F1

bl. F7

str. Opanez

bl. 81F1

133,089.92

479

5248

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 George Enescu

str. Fagaras, bl.

D96S

bl. D17

143,069.70

470

5239

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 05 George Enescu

str. Plevnei, bl. G10

str. Turturele

bl. G9

108,014.32

452

5221

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 George Enescu

str. Amaradia, bl. H8

bl. H11

87,878.66

474

5243

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica 113 apartamente

str. Amaradia, bl. 57 ap.

bl. 56 ap.

Posta Pavlov

IPJ Dolj

427,175.99

450

5219

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 N. Titulescu

184,857.08

449

5218

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 N. Titulescu

str. N. Titulescu, bl.

B30

bl. 37

bl. 30

129,074.38

448

5217

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 N. Titulescu

str. N. Titulescu

bl. A1

bl. 9

157,775.13

447

5216

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 N. Titulescu

str. N. Titulescu

Gradina

Botanica

bl. 15

bl. 12

136,816.55

438

5206

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 01 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl. 25

bl. 20B

1,196,570.88

445

5214

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 02 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl. 30

bl. 3A

bl. 30

1,342,841.86

453

5222

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 03 Craiovita Noua

str. George Enescu, bl. 4

1,330,605.69

Nr. crt.

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridica

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

444

5212

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Craiovita Noua

b-dul Oltenia, bl.

44B

bl. 44B

bl. 40B

117,269.71

443

5211

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 05 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 66A

bl. 57B

283,154.79

442

5210

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 06 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 98B

bl. 93B

Aleea

Castanilor

1,487,720.73

441

5209

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 06 A Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 90B

bl. 91A

str. N. Coculescu, nr.

13A

1,223,796.89

440

5208

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 07 Craiovita Noua

b-dul. Dacia

bl. 78B

str. Piersicului

bl. 82B

1,456,109.12

439

5207

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 08 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl. 98B

bl. 113B

str. T.

Gheorghiu, nr. 13

1,154,816.59

461

5230

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 09 Craiovita Noua

b-dul. Dacia, bl.

133A

str. Gorunului

str. Elena

Farago

1,109,858.16

463

5232

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 10 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia

bl. 123D

str. Elena

Farago

bl. 123E

887,420.95

446

5215

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 11 Craiovita Noua

str. Tineretului, nr.

11B

bl. 153G

Posta

Craiovita

Noua

bl. 153F

1,136,779.94

469

5238

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 12 Craiovita Noua

str. Tineretului, nr.

9B

bl. 169K

bl. 163F

1,228,818.46

468

5237

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 13 Craiovita Noua

b-dul. Oltenia, bl.

171J

str. Elena

Farago

bl. 171J

bl. 171B

117,300.33

467

5236

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 14 Craiovita Noua

b-dul. Dacia

bl. 175R

bl. 175G

8,212.51

466

5235

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 15 Craiovita Noua

str. George Enescu

bl. 200N

bl. 200P

242,335.15

465

5234

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul

termic nr. 16 Cornițoiu

b-dul. Dacia

bl. 11

bl. 1

219,352.47

464

5233

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 17 Cornițoiu

b-dul. Dacia, bl. 28

30

bl. 53

172,765.01

454

5223

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 18 Cornițoiu

str. C-tin.

Brincoveanu

bl. 6a

bl.4

199,484.26

462

5231

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 21 Toporasi

str. Severinului

str. Toporasi

bl. 318

bl. 319

201,870.50

471

5240

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 01 Rovine

str. Mircea cel

Batran, bl. A25

bl. A14

bl. A25

731,384.31

460

5229

2.1.16.5.

Instalatii termice Centrala termica nr. 02 Piața Gării

b-dul. Dacia, bl. 1

b-dul. Dacia

bl.6

645,253.97

459

5228

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 01 Rovine

str. Mircea cel

Batran, bl. 65

bl. B32

223,506.33

458

5227

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 02 Rovine

str. Traian Lalescu, bl. N16

bl. H20

bl. H12

bl. H18

148,076.50

457

5226

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 03 Rovine

str. Gheorghe Titeica

bl. D26

bl. B21

224,058.52

456

5225

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 04 Rovine

str. Nicolae Iorga

bl. A59

str. Nicolae

Iorga

bl. A55

267,836.74

455

5224

2.1.16.5.

Instalatii termice punctul termic nr. 06 Rovine

str. Milcov

bl. B19

bl. B21

197,013.95

385

1.6.5.

Centrala Termica str.

Motru nr. 1

58,395.96

386

1.9.2.2.

Retele termice PT Liceul de Chimie

38,127.92

510

2.1.16.5.

Instalatii termice PT

Liceul de Chimie

151,406.35

511

1126

2.2.4.2.

Contoare energie termica

(58 buc)

83,227.44

512

1129

2.2.4.2.

Contoare energie termica(14 buc)

20,089.39

513

1130

2.2.4.2.

Contoare energie termica

(52 buc)

74,617.71

514

1131

2.2.4.2.

Contoare energie termica(27 BUC)

38,743.81

515

1132

2.2.4.2.

Contoare energie termica

(55 BUC)

78,922.57

516

1133

2.2.4.2.

Contoare energie termica

(145 buc)

208,068.62

Nr.

HG

Cod de

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz al dării in folosinta

Valoarea de

Situatia

crt.

141/2008

clasificatie

Denumire bun

Adresa

Vecin N

Vecin S

Vecin V

Vecin E

inventar (lei)

juridica

517

1140

2.2.4.2.

Contoare energie termica (220)

315,690.30

518

1231

2.2.4.2.

Contoare energie termica (200)

286,991.18

519

1232

2.2.4.2.

Contoare energie termica(50)

71,747.81

520

6875

2.2.4.2.

Contoare energie

termica(150)

215,243.40

521

1233

2.2.4.2.

Contoare energie termica (148)

212,374.48

522

6896

2.2.4.2.

Contoare energie termica (67)

96,142.04

523

6877

2.2.4.2.

Contoare energie

termica(196)

281,251.35

524

6878

2.2.4.2.

Contoare energie termica (1053)

1,511,008.57

525

6879

2.2.4.2.

Lucrare constr montaj cont. energ. term-dec 2006

560,874.63

526

6880

2.2.4.2.

Lucrare const. mont cont. energie term.-Decembrie2006

1,287,645.18

528

2.2.4.2.

Contoare energie termica

4,819,024.70

529

1.6.3.2.

Imprejmuire metal PT1 Romanescu-str. I. Cantacuzino

10.02.2009

10,311.66

530

1.6.3.2.

Imprejmuire din metal PT 1 Sarari

10.02.2009

2,197.86

531

2.1.16.5.

Dispecerat CT 10 CRAIOVITA Noua-2007

10.02.2009

765,121.35

532

2.2.4.2.

Contoare 2001 46 buc

10.02.2009

309,912.61

533

2.2.4.2.

Contoare 2002 28 buc

10.02.2009

210,099.86

534

2.2.4.2.

Contoare 2003 230 buc

10.02.2009

803,015.91

535

2.2.4.2.

Contoare 2004 2090 buc

10.02.2009

3,989,577.95

536

1.9.2.

Retele termice CT 9 Craiovita Noua

10.02.2009

3,246,260.62

Total

75,564,991.59

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

Crt.

Poziție

HCL 182/2009

Cod de clasific ație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar (lei)

Situația juridică

1.

54

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brincusi”- Facai-Birouri

Adresa: str Prelungirea Bechetului nr. 1A Suprafata construita : 51mp

Regim de inaltime:P

Anul construirii: 1971

Sistem constructiv: caramida

1999

0,01

În administrarea Colegiului

Tehnic de Arte și Meserii “Constantin Brincuși” cf

HCL nr. 174/2001

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS