Hotărârea nr. 438/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 438

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 438

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009.

Având în vedere raportul nr. 113499/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova și Serviciul Public Salubritate Craiova a spațiilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, situate în imobilul din incinta Grupului Scolar “Anghel Saligny” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată și Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin. 3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă darea în administrare, a spațiilor din imobilul “cămin A” din incinta Grupului Școlar „Anghel Saligny”, situat în str. Brestei nr. 129, care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

  • -   către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a spațiului - parter cu suprafața utilă de 600,01 mp compus din 25 de camere și dependințe nr.1 - 69, 75 - 80, identificate conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -   către Serviciul Public Salubritate Craiova a spațiului - etaj 1 cu suprafața utilă de 600,01 m.p., compus din 25 camere și dependințe 1- 69, 75 - 80, identificate conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Accesul la spațiile identificate la alin.(1) se va face pe terenul aferent Grupului Școlar “Anghel Saligny”.

Art.2. Darea în administrare a spațiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se face cu condiția obținerii avizului conform al ministrului Educatiei, Cercetarii și Inovării pentru schimbarea destinației din cămin, în spații cu destinația de birouri.

Art.3. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grupului Școlar „Anghel Saligny” asupra spațiilor identificate la art.1din prezenta hotărâre.

Art.4. Predarea primirea spațiilor identificate la art. 1, se va face pe bază de protocol.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2001 privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor în care își desfășoară activitatea și Hotărârea Consiliului Local nr. 147/1999 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova;

Art.6. Direcția Patrimoniu va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea procedurilor legale prin intermediul Consiliului Județean Dolj pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008;

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu, Grupul Scolar „Anghel Saligny”, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova și Serviciul Public de Salubritate Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

RELEVEU IMOBIL - CĂMIN UCEU - PARTER Scara 1:100

Nr Cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

591.59

Brestel

UAT       | Craiova

Nr. crt.

7ENUMIRE

Suprof.

1

CAMERA

. 15.71

2

HOL

2.57

3

WC. .

1 40

4

WC

1.24

5

HOL

2.73

fi

CAMERA

15.71

i„

CAMERA

15.71

8

HOL

2.57

9

WC .

1.40

10

WC

1.24

.1.1

HOL

2.73

12

CAMERA

15.71

13

CAMERA

15.71

14

WC

1.33

15

HOL

2.64

16

HOL

2.53

.17     .

CAMERA

15.71

18

WC

1.44

19 .

WC

1.33

20

CAMERA

15.71

21.

HOL

2.64

22

HOL

2.53

23

CAMERA

15.71

24

WC

1.44

75

WC

1.33

261

CAMERA

15.71

27

HOL

.     2-64

28 .

HOL.

2.53

29.

CAMERA

15.71

30

WC

1.44

31

CAMERA

15.71

32

WC.. ....

1.33

33

HOL

2.64

34

HOL ,,

2.53

35 ...

WC

1.44

35

CAMERA

15.71

32....

CAMERA

15.71

38

WC

1.33

39...

.HOL

2.64

40

wc

3.87

Nr. crt.

DENUMIRE

Supraf.

41

CAMERA

15.85   ,

42

CASA SCĂRII

16.17

43

HOL

91.79

44

CAMERA

17.97

45

WC

J.63...

46

HOL

2.73

47

WC

1.24

48

CAMERA

.15,71 ..

49

CAMERA

15.71

50

HOL

2.64

51

WC

1.33

52

WC ....

1.31

53

HOL '

2.65

54

CAMERA   .

15.71

55

CAMERA

15.71

56

HOL

2.64

57

WC

1.33

58*

WC

1.31

59

HOL

2.55

60

CAMERA   ....

15.71

61

CAMERA

15.71

62

HOL

2.64

63

WC

1.33

64

WC

1.32

65

HOL

2.65

66

CAMERA

15.71

87

CAMERA

15.71

68

HOL

2,58

69

WC

1.39

70

WC

1.31

71

HOL

2.65

72

CAMERA

15.71

73

CASA SCĂRII

42.09

74

CAMERA

20.01

75

CAMERA

15.71

76

HOL k ..

2.64

77

1.33

78

JVC

1.51

79

HOL

2.48

60

CAMERA

15.80

81..

HOL ...

4.68

82

Pct. control

5.13

Total

suprofato utila

691.59

Executant,

Data

lliescu Dumitru

09.2009

Recepționat

Data

SUPRAFAȚA UTILA        691-59

70. 71. 72. 73, 74, 8). 92 «»91.58mp ramon in odministroreo

Total suprofato utila propusa: 600.01 mp

SCOM /VAI a/J£ <d

RELEVEU IMOBIL - CĂMIN LICEU - EI 1 Scoro 1:100


Nr Codastrol

Suprafoto (mp)

Adresa imobilului

681.78

Brestei

DAT        Croiova
Nr. crt.

)ENUMIRE

Suprof.

1

CAMERA .

15.71

2

HOL

2.57

3

WC

1.40

4

WC

1.24

5

HOL .

2.73

6

CAMERA

15.71

7

CAMERA

15.71

B

HOL

2.57

9/

WC

1.40

10

WC

1.24

ir

HOL

2.73

12

CAMERA

15.71

13

CAMERA

15.71

14

WC

1.33

15

HOL

2.64

16

HOL

2.53

17

CAMERA

15.71

18

WC

1.44

19

WC

1.33

20

CAMERA

15.71

21

HOL

2.64

22

HOL

.2.53

23

CAMERA

15.71

24

WC

1.44

25

WC

1.33

26

CAMERA

15.71

77

HOL

2.64

28

HOL.

2.53

29

CAMERA

*

15.71

30

WC

1.44

31

CAMERA

15.71

32

WC

1.33

33

HOL

2.64

34 .

HOL

2.53

35

WC

1.44

36.

CAMERA

15.71

37

CAMERA...

15.7»

38

WC

1.33

39

HOL

2.64-.

40

-ML

iSZ


Nr. crt.

1ENUMIRE

Suprof.

41

CAMERA

15.85

42

CASA SCĂRII

16.17

43

HOL

91.79

44

CAMERA

17.97

45

WC

1.63

46

HOL-

2.73

47

WC

1.24

48

CAMERA'

15.71

49

CAMERA

15.71

50

HOL.

2.64

51 "

WC

1.33

52

WC

1.31

53

HOL .

2.65

54

CAMERA

15.71

55

CAMERA

15.-71

56

HOL

2.64

57

WC

1.33

58

WC

1.31

59 .

HOL

2.65

60

CAMERA .

15.71

61

CAMERA

15.71

62

HOL

2.64

63

WC

1.33

64

WC

1.32

65

HOL

.2.65

66

CAMERA .

15.71

67

CAMERA

15.71

68

HOL

2.58

69

WC

1.39

70

wc 4 *

1.31

71

holV <V

2.65

72

CAMERA*-

15.71

73

CASA SCĂRII

42.09

74

CAMERA

20.01

75

CAMERA

15.71

76

HOL

2.64

77

WC....

1.33

76

WC

1.51

79

HOL

.....2,48

80

CAMERA

1560

TotaL suprofalo utilo

68l.78mpExecutant.

Oato

Iliescu Dumitru

1

09.2009

Recepționat

Data


70. 71, 72, 74. 74 «81.77 mp roman in Toto< âuprotolo utilo propusa. 600.01 mp


odministroreo G&iiP